Guvernul României

Hotărârea nr. 374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins:

"

(71) În situația solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenței domiciliului sau reședinței în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverința sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii și consimțământului expres al persoanei, pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condițiile legii.

(72) În cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecție în România, precum și în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situația de fapt așa cum reiese din evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și se eliberează la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu consimțământul expres al solicitantului și, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condițiile legii.

(73) Adeverința, înscrisurile sau, după caz, informațiile prevăzute la alin. (71) și (72) se pot obține electronic, în condițiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă."

2. La articolul 451, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care au domiciliul sau reședința în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate prevăzut la art. 751 alin. (2) din lege."

3. La articolul 454, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 454. -

(1) Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege, în funcție de distanța rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă."

4. La articolul 456, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În situația persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) și (3) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, precum și în cazul familiei monoparentale, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) și (3) din lege nu mai au copilul sau copiii în întreținere, conform prevederilor legale, plata celei de a doua tranșe se realizează conform alin. (1) lit. b) persoanei care a solicitat prima de instalare, respectiv în mod egal ambilor soți care îndeplinesc condițiile de acordare și au solicitat împreună prima de instalare."

5. După articolul 462 se introduc șapte noi articole, articolele 463-469, cu următorul cuprins:

"

Art. 463. -

(1) Beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenții, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 762 și 763 din lege.

(2) Nu beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege:

a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni și pentru care, ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;

b) persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în muncă își pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege;

c) persoanele al căror soț, a căror soție, ale căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

(3) Prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege și dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege, după caz.

(4) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, drepturile prevăzute la art. 762 din lege vor fi acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București, unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își stabilește noul domiciliu sau noua reședință, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(5) Prin sintagma «venituri nete lunare realizate» prevăzută la art. 762 alin. (2) din lege se înțelege, după caz, următoarele venituri nete realizate lunar:

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

e) indemnizația de șomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

f) stimulentul de inserție, indemnizația de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani și indemnizația de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Veniturile persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu mai constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu persoana beneficiară a primei de relocare, nu se mai iau în considerare în vederea verificării îndeplinirii condiției privind veniturile nete lunare realizate, prevăzută la art. 762 alin. (2) din lege, începând cu luna în care persoanele în cauză nu mai fac parte din respectiva familie.

(7) Informațiile privind veniturile nete realizate din categoriile de venituri prevăzute la alin. (3) se pun la dispoziția Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz.

Art. 464. -

(1) Pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, persoana va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 131;

b) actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare și, după caz, al soțului, soției și copiilor aflați în întreținere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

c) actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 764 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 132;

e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

f) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

g) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuință de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;

h) declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuință de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum și că persoana solicitantă ori soțul, soția acesteia, copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, după caz, nu dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința ori în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;

i) declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;

j) declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;

k) certificatul de căsătorie și, după caz certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

m) contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

n) declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizează, după caz, în luna anterioară lunii în care se depun cererea și documentele care o însoțesc pentru solicitarea primei de relocare, însoțită de copie de pe extrasul de cont, adeverință, talonul de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situația veniturilor care se realizează din cedarea folosinței bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;

o) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrată în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situația în care aceste informații nu sunt evidențiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(3) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(4) În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenției a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate și celelalte documente se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.

(5) Dovada existenței domiciliului sau reședinței în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face după caz cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverința sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii și consimțământului expres al persoanei, pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condițiile legii.

(6) În cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecție în România, precum și în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situația de fapt așa cum reiese din evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și se eliberează la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu consimțământul expres al solicitantului și, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condițiile legii.

(7) Adeverința, înscrisurile sau, după caz, informațiile prevăzute la alin. (5) și (6) se pot obține electronic, în condițiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(8) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege.

(9) În situația în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1).

Art. 465. -

(1) Prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege se acordă de la data de întâi a lunii următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepția situației prevăzute la art. 763 alin. (4) din lege și sunt respectate condițiile prevăzute la art. 762 alin. (1) și (2) și art. 763 alin. (2) din lege, precum și condiția privind existența cel puțin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spațiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent.

(2) Perioada de 36 de luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârșitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege.

(3) În situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat face parte din perioada de acordare a primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, iar pentru această perioadă se acordă prima de relocare.

(4) În situația în care raportul de muncă sau de serviciu al persoanei încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni și persoana nu se află în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, prima de relocare se acordă până la data încetării raportului de muncă sau de serviciu.

(5) În situația în care contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni și persoana nu a închiriat un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în continuarea contractului de închiriere încetat, prin încheierea unui nou contract de închiriere a unui spațiu locativ înregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acordă până la data încetării contractului de închiriere.

Art. 466. -

(1) Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București unde se află în evidență sau a fost transferat dosarul, următoarele documente:

a) dovada plății chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. Dovada plății se poate face printr-un înscris sub semnătură privată prin care se atestă că între părțile semnatare ale contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv încasarea sumei reprezentând chiria lunară stabilită în contract ori prin orice înscris emis de o instituție bancară, în copie, în situația în care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia în cont bancar;

b) facturile emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilități până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilități care se depune. În situația în care facturile sunt emise de furnizorii de utilități pentru asociația de proprietari/locatari de care aparține spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuției aferente acestui spațiu locativ în care se evidențiază distinct suma totală privind utilitățile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuție la plata cheltuielilor asociației de proprietari/locatari;

c) declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, în luna pentru care se solicită cuantumul lunar al primei de relocare;

d) adeverința emisă de angajator că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită cuantumul lunar al primei de relocare, precum și, în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j);

e) contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în situația în care contractul de închiriere depus la agenție în vederea acordării primei de relocare încetează în perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.

(2) În situația în care beneficiarul nu prezintă în termen documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și j), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 762 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(4) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(5) În situația în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 762 din lege se va face odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile.

Art. 467. -

(1) Cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege.

(2) Cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților prevăzute la 762 alin. (4) din lege cuprind:

a) cheltuielile pentru plata chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. În situația în care în cursul lunii există două sau mai multe contracte de închiriere înregistrate la organul fiscal competent, cheltuielile pentru plata chiriei lunare includ contravaloarea chiriei lunare stabilite în fiecare din aceste contracte de închiriere, proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract. În situația în care chiria este stabilită în valută, contravaloarea în lei a chiriei lunare se determină pe baza cursului de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a lunii pentru care se plătește chiria;

b) cheltuielile pentru plata facturilor emise de furnizorii de utilități, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spațiul locativ care face obiectul contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, sau cheltuielile pentru plata utilităților prevăzute în lista de plată cu cotele de contribuție la plata cheltuielilor asociației de proprietari/locatari și evidențiate în documentul prevăzut la art. 466 alin. (1) lit. b), în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract este mai mică de 900 lei/lună.

(3) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și persoana este încadrată în muncă toată luna sau se află în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege și are închiriat pentru toată luna respectivă un spațiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege.

(4) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează raportul de muncă sau de serviciu, iar persoana nu se află în situația prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege și are închiriat pentru toată luna respectivă un spațiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent sau contractul de închiriere nu a încetat anterior încetării raportului de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează raportul de muncă sau de serviciu.

(5) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana nu a închiriat un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, prin încheierea unui nou contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, și raportul de muncă sau de serviciu nu a încetat anterior, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează contractul de închiriere.

(6) În situația în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea primei de relocare și în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana a închiriat în aceeași lună un alt spațiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, prin încheierea unui alt contract de închiriere a unui spațiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent, și aceasta este încadrată în muncă toată luna, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporțional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract.

Art. 468. -

(1) Prin sintagma localități învecinate acesteia, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se înțelege localități limitrofe localității în care persoana se încadrează în muncă.

(2) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 764 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau o reședință care se află în raza aceleiași localități în care se află vechiul domiciliu sau vechea reședință.

Art. 469. -

Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau de reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se aplică prevederile art. 461 alin. (1)-(3)."

6. După anexa nr. 13 se introduc două noi anexe, anexele nr. 131 și 132, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 76. -

Stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate, prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, se realizează conform art. 461 din norme."

2. După articolul 80 se introduc nouă noi articole, articolele 801- 809, cu următorul cuprins:

"

Art. 801. -

(1) În conformitate cu art. 762 din lege, stimularea relocării șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă potrivit legii și ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depășesc suma de 5.000 lei/lună, constă în acordarea unei prime de relocare, neimpozabile.

(2) Prin măsura prevăzută la art. 762 din lege, respectiv acordarea primei de relocare, se urmărește stimularea încadrării în muncă a șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, prin asigurarea unei sume de bani care să acopere cheltuielile pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință.

Art. 802. -

(1) Beneficiarii măsurii prevăzute la art. 762 din lege sunt șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 763 alin. (3) din lege.

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare neimpozabilă, care se acordă pe o perioadă de 36 de luni conform art. 762 alin. (6) din lege și calculată potrivit art. 465 alin. (2) din norme, în cuantum lunar care se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege și art. 467 din norme.

(3) Nu au dreptul să beneficieze de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege persoanele prevăzute la alin. (1) care:

a) se încadrează în muncă în alte condiții decât cele reglementate la alin. (1) și (2), precum și la art. 762 și 763 din lege;

b) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 763 alin. (3) din lege;

c) se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 463 alin. (2) din norme;

d) se află în situația prevăzută la art. 764 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 764 din lege și nu le sunt incidente dispozițiile art. 763 alin. (4) din lege;

e) solicită acordarea primei de relocare după expirarea termenului prevăzut la art. 464 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme, cu excepția situației prevăzute la art. 464 alin. (8) din norme.

Art. 803. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 762 din lege se acordă la cerere.

(2) Stabilirea și încetarea drepturilor se fac în baza deciziilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă.

Art. 804. -

(1) Acordarea de către agenția pentru ocuparea forței de muncă a dreptului reprezentând prima de relocare, prevăzut la art. 762 din lege, se realizează la solicitarea persoanelor în conformitate cu art. 464 din norme.

(2) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la art. 464 alin. (2) din norme, nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(3) Termenul de 60 de zile, prevăzut la art. 464 alin. (1) din norme, se împlinește la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculată de la data încadrării în muncă.

(4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme se împlinește la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.

(5) În situația în care termenele calculate conform alin. (3) și (4) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24.

Art. 805. -

Stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședință și localitatea în care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se realizează conform art. 461 alin. (1)-(3) din norme.

Art. 806. -

Plata primei de relocare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj.

Art. 807. -

(1) Pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc noua reședință în alt județ, prevăzute la art. 463 alin. (4) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii și, după caz, a plății drepturilor se va transfera, în original, la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă care a stabilit și a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte.

(2) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege și urmăresc îndeplinirea de către persoane a obligației ce le revine, potrivit legii, de a menține raporturile de muncă sau de serviciu pe perioada pentru care au această obligație, conform legii.

Art. 808. -

(1) Pentru acordarea lunară a primei de relocare, prevăzută la art. 762 din lege, beneficiarul primei, precum și, după caz, agenția pentru ocuparea forței de muncă procedează conform art. 466 din norme.

(2) Termenele prevăzute la art. 466 alin. (1) și la art. 466 alin. (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 804 alin. (4) și (5).

Art. 809. -

În situația în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei beneficiare de prima de relocare a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 764 din lege, și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 763 alin. (4) din lege pentru menținerea primei de relocare acordate sau se constată că într-o perioadă de 12 luni de la angajare persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința la vechiul domiciliu sau vechea reședință conform art. 468 alin. (2) din norme, dreptul la prima de relocare încetează prin decizie a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului prevăzut la art. 464 alin. (1) lit. d) din norme."

Art. III. -

Prin excepție de la prevederile art. 464 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, pentru persoanele care se încadrează în muncă în perioada dintre data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice și data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, termenul prevăzut la respectivul articol este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, se va realiza în conformitate cu reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

București, 25 mai 2017.

Nr. 374.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 131 la normele metodologice)

Către

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă . . . . . . . . . ./Municipiului București

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., având cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) prin actul de identitate . . . . . . . . . . (CI/BI) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat la data de . . . . . . . . . . (Se completează: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) . . . . . . . . . ., prin prezenta cerere solicit acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea stabilirii cuantumului lunar al primei de relocare, anexez prezentei cereri, printre documentele prevăzute de dispozițiile legale, contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent . . . . . . . . . . (denumirea organului fiscal competent) . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ., (nr. de înregistrare) . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . (Se completează: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . ., în copie certificată pentru conformitate cu originalul deținut de către subsemnatul în calitate de persoană solicitantă a dreptului.

Menționez că începând cu data de . . . . . . . . . . (Se completează: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . . sunt încadrat(ă) în muncă pe durată . . . (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data . . . . . . . . . . zz/ll/aa . . . . . . . . . . până în data . . . . . . . . . . zz/ll/aa.) . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . (denumirea angajatorului) . . . . . . . . . ., conform Actului nr. . . . . . . . . . . (Se completează cu numărul și data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) . . . . . . . . . ., anexat în copie/original prezentei, în localitatea . . . . . . . . . . (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea.) . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea . . . . . . . . . ., unde am avut domiciliul sau reședința până la data de . . . . . . . . . . (Se completează numai în situația stabilirii reședinței, cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . . și, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reședința în localitatea . . . . . . . . . . (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reședință conform actului de identitate.) . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . (Se completează numai în situația stabilirii reședinței, cu data până la care este stabilită noua reședință, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare ori primă de relocare, prevăzute la art. 74, 75, respectiv art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Data:
(Se completează de către persoană data cererii.)
(Se completează numele și prenumele, semnătura
persoanei care solicită prima de relocare.)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 132 la normele metodologice)

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., având cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate . . . . . . . . . . (CI/BI) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., și, după caz, reședința până la data de . . . . . . . . . . (Se completează numai în situația existenței reședinței, cu data până la care este stabilită reședința, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .,, înregistrat(ă) în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar(ă) al/a primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele acordate în situația în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 763 alin. (4), din aceeași lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;

c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în situația în care am beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 762 și art. 763 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reședință, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 468 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat și în mod integral sumele primite cu titlu de primă de relocare, acordate potrivit acestor texte legale.

Potrivit art. 468 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reședință, prevăzută la art. 764 alin. (2) din lege, se înțelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reședinței la un domiciliu sau o reședință care se află în raza aceleiași localități în care se află vechiul domiciliu sau vechea reședință.

Întocmit de subsemnatul(a) . . . . . . . . . . (Se completează numele și prenumele persoanei care își ia angajamentul.) . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM . . . . . . . . . ./AMOFM București:

(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)

□ în original, personal;

□ în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

□ în copie, prin fax;

□ document scanat, prin e-mail.

(semnătura persoanei care își ia angajamentul)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...