Parlamentul României

Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit

Modificări (3), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (2), Derogări (1), Doctrine (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 octombrie 1996 până la 02 martie 2005, fiind înlocuit prin Lege 1/2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

Art. 1. -

Activitatea de bază a cooperației de consum și a cooperației de credit se desfășoară prin cooperative de consum și cooperative de credit - bănci populare.

Art. 2. - Jurisprudență

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit sunt asociații autonome, apolitice și neguvernamentale, al căror scop principal este organizarea de activități bazate pe principiul întrajutorării membrilor lor.

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit se constituie pe principiul asocierii libere, nediscriminatorii și funcționează în mod democratic. Organele de conducere ale organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit se aleg în condițiile stabilite de prezenta lege și de statutele proprii.

Fiecare membru al unei cooperative participă la luarea hotărârilor adunării generale cu un singur vot, indiferent de numărul părților sociale subscrise.

Art. 3. -

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit se constituie dintr-un număr variabil de membri, iar capitalul social este format din părți sociale de valoare egală. Este interzisă constituirea de organizații cu capital social fix.

Art. 4. -

Pentru a servi cât mai bine interesele membrilor și ale comunității, organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit pot colabora pe plan local și național cu autoritățile publice, agenții economici și organizațiile similare, precum și pe plan internațional cu organisme cooperatiste și alți parteneri.

Art. 5. -

Cooperativele de credit - bănci populare se pot asocia în case teritoriale ale cooperativelor de credit, iar acestea în Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP.

Cooperativele de consum și casele teritoriale ale cooperativelor de credit se pot asocia în federale teritoriale ale cooperativelor de consum și de credit - FEDERALCOOP.

Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum și de credit și CREDITCOOP se pot asocia în Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum și de Credit - CENTROCOOP.

TITLUL II Cooperativa de consum

CAPITOLUL I Constituirea cooperativelor de consum

Art. 6. -

Cooperativele de consum sunt asociații de persoane fizice, constituite în mod liber, fără nici un fel de discriminare de naționalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenență politică, avere, origine socială sau sex.

Art. 7. -

Cooperativele de consum se pot organiza pe raza teritorială a uneia sau a mai multor localități. În aceeași localitate pot funcționa una sau mai multe cooperative de consum.

Art. 8. -

Cooperativele de consum se înființează pe baza unui act constitutiv, cu un număr de minimum 15 membri fondatori, organizarea activității fiind reglementată prin statutul cooperativei, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

Art. 9. -

Actul constitutiv al cooperativei de consum se semnează de toți membrii fondatori și se certifică, pentru autenticitatea semnăturilor, de către secretarul unității administrativ-teritoriale în care cooperativa își va avea sediul.

Statutul cooperativei de consum se aprobă de adunarea generală a membrilor fondatori.

Art. 10. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cooperativa de consum dobândește personalitate juridică în temeiul hotărârii judecătorești definitive, pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu, și poate funcționa după înmatricularea ei la Registrul comerțului și după obținerea codului fiscal de la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Cooperativele de consum desființate sau comasate după anul 1990 se pot reînființa prin hotărârea membrilor cooperatori, cu respectarea prevederilor alin.1 din prezentul articol, redobândind patrimoniul avut conform bilanțului contabil încheiat la data desființării sau comasării.

Art. 11. -

Poate fi membru cooperator orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, are capacitate de exercițiu, domiciliază în raza de activitate a cooperativei de consum, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv și statutul acesteia și a subscris cel puțin o parte socială.

Nu poate fi membru cooperator persoana fizică ale cărei interese sunt contrare celor ale cooperativei de consum sau care îi face concurență neloială.

Prin statut se pot reglementa și alte condiții pentru admiterea ca membru cooperator.

Foștii membri cooperatori își mențin calitatea de membru indiferent de mărimea părților sociale avute inițial, cu condiția completării valorii părților sociale la nivelul prevăzut în statutul cooperativei de consum.

Art. 12. -

După constituirea cooperativei de consum, persoana fizică care dorește să devină membru semnează o cerere de înscriere în cooperativă, în care menționează: numele, prenumele, domiciliul, numărul și valoarea totală a părților sociale pe care dorește să le subscrie, suma pe care o varsă în contul acestor părți sociale și data cererii. De asemenea, în cerere se va menționa că a luat cunoștință despre prevederile actului constitutiv și ale statutului cooperativei de consum, pe care le recunoaște.

Art. 13. -

La înscrierea în cooperativa de consum, fiecare membru cooperator trebuie să depună, la casieria acesteia, minimum 30% din valoarea părților sociale subscrise, precum și taxa de înscriere.

Diferența se depune de către membrii cooperatori în termenul stabilit de adunarea generală a cooperativei de consum.

Art. 14. -

Cererea de înscriere în cooperativa de consum se aprobă de către biroul executiv al acesteia, care nu o poate respinge decât în situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta lege și în statutul cooperativei.

Decizia biroului executiv se comunică, în scris, solicitantului în termen de 15 zile de la data când a fost înregistrată cererea. Dacă în acest termen solicitantul nu primește nici o înștiințare, el este considerat admis.

Solicitantul respins are drept de contestație la consiliul de administrație al cooperativei de consum în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei. Contestația se adresează prin comisia de cenzori, care este obligată să o supună dezbaterii consiliului de administrație. Decizia consiliului de administrație poate fi contestată la adunarea generală a cooperativei de consum în termen de un an de la comunicare.

Cererile de înscriere aprobate de biroul executiv sau de consiliul de administrație al cooperativei de consum se supun confirmării adunării generale la prima ședință a acesteia.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 15. - Jurisprudență

Obiectul de activitate al cooperativei de consum se realizează, în principal, prin:

a) comerț cu amănuntul și cu ridicata;

b) alimentație publică, activitate hotelieră, turism intern și extern;

c) producție industrială și prestări de servicii;

d) cumpărare de produse de la populație și de la agenți economici și valorificarea acestora prin prelucrare sau prin comercializarea ca atare;

e) vânzare de materiale de construcție, mașini și unelte agricole, produse petroliere și articole de uz casnic, îngrășăminte, animale de reproducție, furaje, semințe, răsaduri, puieți și alte produse specifice activității agricole;

f) organizarea, pentru proprietarii de terenuri agricole și agenții economici, a unor servicii agrozooveterinare, inclusiv închirierea de mașini și unelte agricole;

g) organizarea și desfășurarea de activități agricole vegetale, zootehnice, piscicole, apicole, sericicole;

h) export și import de mărfuri, produse, servicii și schimburi de mărfuri cu organizații cooperatiste, întreprinderi și firme din alte țări;

i) cooperări și asocieri cu alte unități cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, precum și participări la capitalul social al unor societăți comerciale;

j) executare de lucrări de investiții pentru nevoile proprii și pentru terți;

k) reclamă și publicitate;

l) acțiuni cultural-educative și sportive, precum și sponsorizări ale unor manifestări culturale, științifice, tehnice, sportive;

m) formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului.

CAPITOLUL III Părțile sociale

Art. 16. - Jurisprudență

Mărimea unei părți sociale se determină prin statut.

Art. 17. - Jurisprudență

Părțile sociale nu pot fi cesionate sau vândute altor persoane, ori gajate. Ele nu pot fi constituite prin titluri negociabile. Părțile sociale nu sunt purtătoare de dobânzi. Ele nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori față de cooperativa de consum sau față de terți.

Art. 18. -

Cota-parte din profitul cooperativei de consum se atribuie fiecărui membru cooperator proporțional cu participarea sa la capitalul social și constituie dividende.

Dividendele neîncasate de membrii cooperatori în termen de 3 ani de la data stabilită de adunarea generală se adaugă la părțile sociale ale titularilor, fără a mai fi necesar acordul acestora.

Art. 19. -

Evidența membrilor cooperatori și a părților sociale subscrise și vărsate de aceștia se ține de cooperativa de consum într-un registru special.

Art. 20. - Jurisprudență

Statutul cooperativei de consum poate prevedea ca membrul cooperator să-și retragă, la cerere, una sau mai multe părți sociale, rămânând membru atât timp cât deține cel puțin o parte socială.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori

Art. 21. -

Membrii cooperatori au următoarele drepturi:

a) să primească, pentru părțile sociale vărsate, dividende din profitul anual, potrivit aprobării adunării generale a cooperativei de consum;

b) să participe la adunările generale și să propună măsuri pentru îmbunătățirea activității cooperativei de consum și a organelor de conducere ale acesteia;

c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale cooperativei de consum sau în comisia de cenzori a acesteia, să fie aleși delegați la adunarea generală a FEDERALCOOP la care este asociată cooperativa, la Congresul Cooperației de Consum și de Credit, să fie aleși în organele de conducere și de control ale FEDERALCOOP și ale CENTROCOOP;

d) să beneficieze de avantajele materiale și social-culturale care decurg din activitatea cooperativei de consum;

e) să aibă prioritate la cumpărarea unor mărfuri și la efectuarea unor servicii.

Art. 22. -

Membrii cooperatori au următoarele îndatoriri:

a) să achite, la termenele stabilite, valoarea părților sociale subscrise;

b) să aducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a cooperativei de consum;

c) să apere și să păstreze bunurile cooperativei de consum;

d) să cunoască și să respecte prezenta lege și statutul cooperativei de consum.

Membrii cooperatori sunt răspunzători pentru obligațiile cooperativei de consum din care fac parte, în limita părților sociale subscrise.

CAPITOLUL V Încetarea calității de membru cooperator

Art. 23. -

Calitatea de membru cooperator încetează prin retragere, excludere sau deces.

Art. 24. -

Retragerea membrilor cooperatori din cooperativa de consum se poate face prin cerere scrisă. Prin statut se prevede termenul în care se poate anunța retragerea, care nu poate fi mai mic de 3 luni și mai mare de 6 luni față de data de retragere anunțată.

Art. 25. -

În statut se poate prevedea un termen minim de la data înscrierii în cooperativa de consum în care membrul cooperator nu se poate retrage din aceasta.

Art. 26. -

În caz de deces, calitatea de membru cooperator se pierde în ziua decesului, iar drepturile succesorului se stabilesc pe baza bilanțului contabil încheiat la sfârșitul anului.

Art. 27. -

Membrul cooperator poate fi exclus din cooperativa de consum în cazurile în care:

a) pus în întârziere, nu a achitat în întregime, la termenele fixate, cel puțin o parte socială subscrisă;

b) nu mai îndeplinește condițiile pentru a fi membru în cooperativa de consum respectivă, prevăzute la art. 11;

c) săvârșește infracțiuni în dauna cooperativei de consum.

Hotărârea de excludere se ia în consiliul de administrație al cooperativei de consum și se comunică celui în cauză prin scrisoare recomandată. Membrul cooperator exclus poate contesta hotărârea la adunarea generală a cooperativei de consum, prin comisia de cenzori, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Art. 28. -

În cazul retragerii, membrii cooperatori au dreptul la restituirea părților sociale vărsate, a dividendelor și a cotei-părți din fondul de dezvoltare, proporțional cu participarea la capitalul social al cooperativei, iar în caz de deces, acestea se restituie, la cerere, moștenitorilor legali sau testamentari.

La excluderea din cooperativa de consum, membrului cooperator i se restituie părțile sociale vărsate, precum și dividendele corespunzătoare părților sociale deținute de acesta.

CAPITOLUL VI Organele de conducere

Art. 29. -

Organele de conducere ale cooperativei de consum sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) biroul executiv.

Adunarea generală

Art. 30. -

Adunarea generală este organul de conducere a activității cooperativei de consum și este alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori înscriși în cooperativa respectivă.

Art. 31. -

În cazul în care convocarea tuturor membrilor cooperatori, într-o singură adunare generală, nu este posibilă sau cooperativa de consum își desfășoară activitatea pe raza mai multor localități, la adunarea generală vor participa delegați aleși în fiecare localitate ori pe cartiere în baza normelor unitare de reprezentare și mandatare stabilite de consiliul de administrație al cooperativei.

Art. 32. -

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Adunările generale ordinare se țin o dată pe an, în termen de 30 de zile de la încheierea bilanțului contabil anual. Adunările generale extraordinare se țin ori de câte ori este nevoie.

Art. 33. - Jurisprudență

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

a) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;

b) aprobă, pe baza bilanțului contabil anual și a raportului comisiei de cenzori, modul de repartizare a profitului, inclusiv dividendele și alte drepturi sau avantaje ce se acordă membrilor cooperatori, precum și modul de acoperire a eventualelor pierderi;

c) aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli; aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;

d) aprobă și modifică statutul cooperativei de consum;

e) aprobă asocierea cooperativei de consum la FEDERALCOOP sau cu alte cooperative;

f) confirmă primirea de noi membri cooperatori;

g) soluționează contestațiile privind excluderea membrilor cooperatori;

h) analizează hotărârile consiliului de administrație privind dobândirea, înstrăinarea sau transmiterea de bunuri și ia măsurile necesare de tragere la răspundere a celor vinovați, în cazul în care se constată că s-au adus prejudicii cooperativei de consum;

i) aprobă constituirea diferitelor fonduri, precum și mărimea lor, conform prevederilor legale;

j) stabilește și modifică valoarea unei părți sociale, numărul minim al acestora, precum și termenele de achitare a contravalorii părților sociale subscrise;

k) analizează activitatea consiliului de administrație și a comisiei de cenzori;

l) alege consiliul de administrație și comisia de cenzori;

m) alege delegați la adunarea generală a FEDERALCOOP la care este asociată;

n) fixează remunerarea membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori;

o) confirmă menținerea în funcție a salariaților cu gestiune și a șefilor de unități.

Art. 34. -

Adunările generale extraordinare se întrunesc ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:

a) majorarea cuantumului părților sociale și a numărului minim al acestora;

b) schimbarea sediului cooperativei de consum;

c) fuziunea cu alte cooperative de consum, divizarea sau dizolvarea cooperativei de consum;

d) modificarea obiectului de activitate al cooperativei de consum;

e) desemnarea lichidatorilor, în cazul dizolvării cooperativei de consum;

f) retragerea mandatului membrilor consiliului de administrație sau al cenzorilor: pentru abateri de la legile în vigoare sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;

g) aprobă sau confirmă, după caz, acțiunile de cooperare și asociere ale cooperativei de consum cu alte organizații cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate, precum și participarea cooperativei la capitalul social al unor societăți comerciale;

h) orice alte probleme pentru care în prezenta lege sau statut este cerută aprobarea adunării generale.

Art. 35. -

Pentru validitatea hotărârilor adunărilor generale ordinare și extraordinare este necesară prezența majorității membrilor cooperatori cu drept de vot sau a delegaților acestora. Hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 1 din prezentul articol, adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă este prezentă cel puțin o treime din numărul membrilor cooperatori sau al delegaților acestora.

Art. 36. -

Adunarea generală ordinară sau extraordinară se convoacă de către consiliul de administrație prin președintele acestuia.

Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară, după caz, și în situațiile în care este cerută de cel puțin o zecime din numărul total al membrilor cooperatori sau la cererea cenzorilor.

Dacă administratorii sau cenzorii cooperativei de consum nu convoacă adunarea generală, FEDERALCOOP la care este asociată cooperativa în cauză poate convoca adunarea generală, cu respectarea prevederilor art. 35.

Art. 37. -

Convocarea se face cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data fixată și cuprinde locul, data și ora ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu prezentarea tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterii acesteia.

Înștiințarea pentru convocarea adunării generale poate să prevadă și data la care ar urma să fie ținută cea de-a doua adunare generală, în situația în care la prima convocare nu s-ar realiza numărul statutar de membri cooperatori prezenți.

Între datele prevăzute pentru cele două convocări nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore și nici mai mare de 15 zile.

Art. 38. -

Bilanțul contabil și raportul cenzorilor trebuie să fie puse la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de consum, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea adunării generale.

Art. 39. -

Adunările generale sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte sau de către persoana aleasă de adunarea generală în acest scop.

Art. 40. -

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, precum și pentru confirmarea menținerii în funcție a angajaților cu gestiune și a șefilor de unități. Administratorii și membrii cooperatori, salariați ai cooperativei de consum, nu pot lua parte la votul asupra problemelor care privesc responsabilitatea lor.

Art. 41. -

Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii și pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Consiliul de administrație

Art. 42. -

Consiliul de administrație este format din 5-15 membri și 3-5 supleanți, aleși de adunarea generală dintre membrii cooperativei pentru o perioadă de 4 ani. Administratorii trebuie să fie cetățeni români.

Administratorii sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.

Art. 43. -

În prima sa ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și, după caz, un vicepreședinte, precum și pe ceilalți membri ai biroului executiv.

Art. 44. -

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt declarate incapabile sau au suferit condamnări penale.

Soțul, soția, precum și rudele și afinii administratorilor, până la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi aleși ca membri în același consiliu de administrație.

Art. 45. -

Membrii consiliului de administrație nu pot fi, fără autorizarea adunării generale, administratori, directori executivi și cenzori în societăți comerciale care au același obiect de activitate cu cel al cooperativei de consum. De asemenea, nu pot fi membri ai consiliului de administrație persoanele care exercită activități concurente cooperativei de consum, pe cont propriu sau în numele altei persoane.

Nerespectarea interdicției menționate la alineatul precedent atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administrație și, în funcție de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din cooperativa de consum și răspunderea pentru daunele produse.

Art. 46. -

Administratorii sunt obligați să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garanție bănească ce nu poate fi mai mică decât contravaloarea a zece părți sociale.

Pentru nedepunerea garanției în termenul prevăzut la alineatul precedent, administratorul în cauză va fi revocat din funcție.

Garanția rămâne în contul cooperativei de consum și nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din această funcție, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al ultimului exercițiu financiar în care administratorul a funcționat și după descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv.

În caz de deces, garanția administratorului se restituie succesorilor acestuia, după aprobarea de către adunarea generală a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al anului în care administratorul a decedat și după descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv.

Art. 47. -

Administratorii nu pot fi reprezentați de alte persoane. Jurisprudență

Art. 48. -

Consiliul de administrație se întrunește o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie.

Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 49. -

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;

b) analizează periodic activitatea economică, financiară, organizatorică și social-culturală desfășurată de cooperativa de consum și ia măsuri pentru îmbunătățirea acestora;

c) hotărăște înființarea de noi unități pentru realizarea obiectului de activitate;

d) stabilește schema organizatorică a cooperativei de consum;

e) organizează acțiuni de cooperare și de asociere cu alte organizații cooperatiste, cu persoane fizice sau cu persoane juridice din țară sau din străinătate, pe care le supune spre confirmare adunării generale;

f) aprobă programul de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și asigură îndeplinirea acestuia;

g) hotărăște asupra dobândirii și înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;

h) aprobă, potrivit reglementărilor în vigoare, trecerea în diferite forme de organizare și administrare a unor unități proprii;

i) aprobă retragerea membrilor cooperatori și rezolvă contestațiile persoanelor cărora biroul executiv nu le-a aprobat cererea de înscriere în cooperativa de consum;

j) retrage mandatul membrilor biroului executiv înainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobării adunării generale revocarea din consiliul de administrație a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completează, din rândul supleanților, locurile devenite vacante;

k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală.

Art. 50. -

Administratorii răspund solidar față de cooperativa de consum pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori;

b) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;

c) existența reală a profitului distribuit;

d) gospodărirea judicioasă și eficientă a patrimoniului cooperativei de consum;

e) executarea întocmai a hotărârilor adunării generale;

f) îndeplinirea îndatoririlor pe care legea și statutul le impun și care nu au caracterul unei obligații speciale și personale.

Art. 51. -

Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință despre neregularitățile săvârșite de aceștia, nu le aduc la cunoștință cenzorilor.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori.

Pentru deciziile luate în ședințele la care nu au asistat, administratorii rămân răspunzători, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunoștință despre acestea nu au făcut împotrivirea în formele arătate la alineatul precedent.

Art. 52. - Jurisprudență

Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei de consum trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare cu privire la aceasta. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soțul, soția, rudele sau afinii săi până la gradul al treilea inclusiv.

Art. 53. -

Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor pentru faptele care privesc responsabilitatea lor se hotărăște de adunarea generală, care desemnează și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

Din momentul în care adunarea generală a hotărât să pornească acțiunea în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

Răspunderea administratorilor nu încetează prin aprobarea bilanțului contabil și nici prin descărcarea dată anual de adunarea generală.

Biroul executiv

Art. 54. -

Biroul executiv este organul care conduce activitatea curentă a cooperativei de consum în perioada dintre ședințele consiliului de administrație.

Art. 55. -

Biroul executiv se compune din 3-5 membri aleși de consiliul de administrație dintre membrii săi.

Președintele consiliului de administrație este și președintele biroului executiv al cooperativei de consum.

Art. 56. -

Biroul executiv se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie.

Deciziile biroului executiv se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 57. -

Biroul executiv este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări și să supună confirmării acestuia hotărârile luate.

Art. 58. -

Biroul executiv are următoarele atribuții principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație și raportează acestuia despre activitatea desfășurată;

b) inițiază acțiuni pentru atragerea de noi membri și de vărsare a părților sociale subscrise;

c) analizează și hotărăște asupra cererilor de înscriere în cooperativa de consum;

d) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

e) stabilește și modifică, în condițiile legii, prețurile și tarifele la produsele, respectiv la lucrările executate și la serviciile prestate;

f) ține un registru al ședințelor și al deliberărilor sale;

g) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de consiliul de administrație sau care rezultă din necesitatea derulării operative a activității cooperativei de consum, cu excepția celor care sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație.

TITLUL III Cooperativa de credit - bancă populară

CAPITOLUL I Constituirea cooperativelor de credit - bănci populare

Art. 59. -

Prevederile art. 6-14 se aplică în mod corespunzător și cooperativelor de credit - bănci populare.

Numărul minim de membri fondatori ai cooperativelor de credit - bănci populare este de 100 de persoane care au subscris și au vărsat cel puțin o parte socială.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 60. -

Cooperativele de credit - bănci populare desfășoară activități în beneficiul membrilor cooperatori privind:

a) acordarea de împrumuturi și efectuarea de prestări de servicii bancare;

b) acordarea, cu prioritate, de împrumuturi în condiții avantajoase membrilor cooperatori, producători agricoli, pentru cumpărarea de animale, furaje, mașini, utilaje, unelte agricole, îngrășăminte și alte bunuri pentru dezvoltarea producției agricole în gospodăriile individuale, în funcție de resursele de refinanțare;

c) fructificarea economiilor bănești ale membrilor cooperatori și ale altor persoane;

d) contractarea de împrumuturi de la bănci;

e) păstrarea disponibilităților bănești ale membrilor cooperatori, ale altor persoane fizice sau juridice, în conturi deschise, la cererea acestora, și efectuarea de operațiuni în cont;

f) operațiuni de schimb valutar;

g) operațiuni cu caracter financiar-bancar, efectuate în mandat.

CAPITOLUL III Părțile sociale

Art. 61. - Jurisprudență

Prevederile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător și cooperativelor de credit - bănci populare.

Dobânda pentru resursele de refinanțare a cooperativelor de credit - bănci populare se suportă din venituri.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori

Art. 62. -

Prevederile art. 21 lit. a)-d) se aplică în mod corespunzător și membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.

Membrii cooperativelor de credit - bănci populare au, de asemenea, următoarele drepturi:

a) să fie aleși ca delegați și la adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit și să fie aleși în organele de conducere și de control ale acesteia;

b) să primească împrumuturi în condițiile prevăzute de regulamentul privind acordarea împrumuturilor;

c) să depună spre fructificare economiile lor bănești pentru care primesc o dobândă stabilită de adunarea generală, potrivit normelor elaborate în acest scop de CREDITCOOP.

Art. 63. -

Prevederile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.

Membrii cooperatori, beneficiari de împrumuturi, au obligația să achite la termen ratele de împrumut și dobânzile aferente.

CAPITOLUL V Încetarea calității de membru cooperator

Art. 64. -

Prevederile art. 23-28 se aplică în mod corespunzător și membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.

Art. 65. -

Membrul cooperativei de credit - bancă populară se poate retrage din cooperativă numai dacă a trecut cel puțin un an de la data achitării ultimei rate de împrumut.

CAPITOLUL VI Organele de conducere

Art. 66. -

Organele de conducere ale cooperativei de credit - bancă populară sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) biroul executiv.

Art. 67. -

Prevederile art. 30-58 se aplică în mod corespunzător și cooperativelor de credit - bănci populare.

Adunarea generală a cooperativei de credit - bancă populară aprobă asocierea acesteia la casa teritorială a cooperativelor de credit și alege delegați la adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit.

TITLUL IV Casa teritorială a cooperativelor de credit

CAPITOLUL I Constituirea casei teritoriale a cooperativelor de credit

Art. 68. -

Casa teritorială a cooperativelor de credit se constituie prin asocierea liberă a cooperativelor de credit - bănci populare de pe raza unuia sau a mai multor județe.

La asociere, fiecare cooperativă de credit - bancă populară plătește o taxă de înscriere stabilită de adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit și subscrie una sau mai multe părți sociale.

Art. 69. -

Înmatricularea casei teritoriale a cooperativelor de credit la Registrul comerțului se face pe baza actului de constituire și a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 70. -

Prevederile art. 60 se aplică în mod corespunzător și casei teritoriale a cooperativelor de credit.

Casa teritorială a cooperativelor de credit desfășoară, de asemenea, următoarele activități:

a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit - bănci populare asociate în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești;

b) sprijină cooperativele de credit - bănci populare asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfășurarea activității curente și dezvoltarea bazei tehnico-materiale;

c) acordă asistență economico-financiară, juridică și de altă specialitate cooperativelor de credit - bănci populare asociate;

d) centralizează și analizează bilanțurile contabile și rezultatele îndeplinirii programelor trimestriale, precum și datele operative lunare ale cooperativelor de credit - bănci populare asociate;

e) constituie bănci de date economico-sociale necesare cooperativelor de credit - bănci populare asociate și organizează servicii de informatizare;

f) efectuează controlul respectării prevederilor statutare de către cooperativele de credit - bănci populare asociate;

g) organizează, pentru cooperativele de credit - bănci populare asociate, instruiri ale personalului, acțiuni de reclamă și publicitate, acțiuni social-culturale și sportive;

h) exercită, potrivit legii, controlul financiar de gestiune la cooperativele de credit - bănci populare asociate.

Activitățile prevăzute la lit. a), b), c) și g) din prezentul articol se efectuează la cererea cooperativelor de credit - bănci populare.

CAPITOLUL III Părțile sociale

Art. 71. -

Numărul părților sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizație cooperatistă asociată, precum și valoarea unei părți sociale se stabilesc de adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit.

Art. 72. -

La înscrierea în casa teritorială a cooperativelor de credit, organizațiile cooperatiste asociate achită cel puțin 30% din valoarea părților sociale subscrise, iar diferența se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de adunarea generală.

Părțile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

Art. 73. -

Cota-parte din profitul casei teritoriale a cooperativelor de credit, rămasă după plata impozitului pe profit și după constituirea fondurilor potrivit legii, statutelor proprii și normelor aprobate de CENTROCOOP, se atribuie organizațiilor cooperatiste asociate proporțional cu cota de participare la capitalul social și constituie dividende.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle organizațiilor cooperatiste asociate

Art. 74. -

Cooperativelor de credit - bănci populare, în calitate de asociați în casa teritorială a cooperativelor de credit, li se aplică în mod corespunzător reglementările privind drepturile și obligațiile organizațiilor cooperatiste asociate prevăzute la art. 90 și 91.

CAPITOLUL V Încetarea calității de asociat

Art. 75. -

Cooperativele de credit - bănci populare pierd calitatea de asociat la casa teritorială a cooperativelor de credit, în condițiile reglementărilor prevăzute la art. 92-94 și la art. 96-98, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 76. -

Contestațiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizației cooperatiste asociate din casa teritorială a cooperativelor de credit se depun la Consiliul de administrație al CREDITCOOP în termen de 30 de zile de la data ținerii adunării generale a casei teritoriale a cooperativelor de credit.

Hotărârea Consiliului de administrație al CREDITCOOP poate fi contestată la Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

CAPITOLUL VI Organele de conducere

Art. 77. -

Organele de conducere ale casei teritoriale a cooperativelor de credit sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) biroul executiv.

Adunarea generală

Art. 78. -

Adunarea generală a casei teritoriale a cooperativelor de credit este formată din reprezentanții tuturor cooperativelor de credit - bănci populare asociate. Numărul reprezentanților se stabilește de către consiliul de administrație, proporțional cu numărul membrilor cooperativelor de credit - bănci populare.

Art. 79. -

Prevederile art. 32 - 41 se aplică în mod corespunzător și caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.

Adunarea generală aprobă asocierea cooperativelor de credit - bănci populare la casa teritorială a cooperativelor de credit și asocierea acesteia la FEDERALCOOP și la CREDITCOOP.

Consiliul de administrație

Art. 80. -

Administrarea casei teritoriale a cooperativelor de credit este încredințată unui consiliu de administrație al cărui număr de membri se stabilește de adunarea generală astfel încât fiecare cooperativă de credit - bancă populară să aibă cel puțin un reprezentant.

Membrii consiliului de administrație trebuie să fie cetățeni români, membri cooperatori în cooperativele de credit - bănci populare de pe raza de activitate a casei teritoriale a cooperativelor de credit respective.

Art. 81. -

În prima sa ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și pe ceilalți membri ai biroului executiv.

Art. 82. -

Prevederile art. 42 alin. 2, ale art. 44-53 și ale art. 105 se aplică în mod corespunzător și caselor teritoriale ale cooperativelor de credit.

Biroul executiv

Art. 83. -

Biroul executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit conduce activitatea curentă în perioada cuprinsă între ședințele consiliului de administrație și se compune din 5-9 membri, inclusiv președintele.

Președintele consiliului de administrație este și președintele biroului executiv.

Art. 84. -

Prevederile art. 56-58 și ale art. 107 se aplică în mod corespunzător și biroului executiv al casei teritoriale a cooperativelor de credit.

TITLUL V Federala teritorială a cooperativelor de consum
și de credit - FEDERALCOOP

CAPITOLUL I Constituirea federalei teritoriale a cooperativelor
de consum și de credit - FEDERALCOOP

Art. 85. -

Federala teritorială a cooperativelor de consum și de credit - FEDERALCOOP se constituie prin asocierea liberă a cooperativelor de consum și a casei teritoriale a cooperativelor de credit de pe raza unuia sau a mai multor județe. FEDERALCOOP efectuează operațiuni în vederea satisfacerii nevoilor asociaților săi, precum și activități economice proprii.

La asociere, fiecare organizație cooperatistă asociată plătește o taxă de înscriere stabilită de adunarea generală a FEDERALCOOP și subscrie una sau mai multe părți sociale.

Art. 86. -

Înmatricularea federalei teritoriale a cooperativelor de consum și de credit - FEDERALCOOP la Registrul comerțului se face pe baza actului de constituire și a statutului propriu, elaborat pe baza statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 87. -

Obiectul de activitate al FEDERALCOOP constă în:

a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice și social-culturale ale cooperativelor de consum și ale casei teritoriale a cooperativelor de credit în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești;

b) sprijină organizațiile cooperatiste asociate cu mijloace financiare, pe perioade determinate, pentru desfășurarea activității curente și pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale;

c) desfășoară, prin unitățile sale, activități comerciale, de producție, execută lucrări și prestează servicii;

d) aprovizionează, cu prioritate, cooperativele de consum asociate, cu mărfuri și produse;

e) desface produsele realizate de cooperativele de consum asociate;

f) acordă organizațiilor cooperatiste asociate asistență de specialitate economico-financiară, tehnică și juridică;

g) colaborează cu cooperativele de consum asociate în desfășurarea activității de producție, de aprovizionare și de desfacere, de executare de lucrări, de prestări de servicii, de valorificare pe piața internă sau externă a produselor agricole ale producătorilor, precum și în organizarea și dezvoltarea activității zootehnice;

h) înființează magazine, unități de alimentație publică, de turism, depozite de mărfuri, filiale și sucursale;

i) organizează și desfășoară activități de transport cu mijloace proprii pentru organizații cooperatiste asociate și pentru alți agenți economici;

j) organizează cooperări și asocieri cu alte unități cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din țară; participă la capitalul social al unor societăți comerciale și înființează întreprinderi și societăți proprii;

k) organizează activități de export-import, de schimburi de mărfuri și cooperări cu organizații cooperatiste sau cu firme de peste hotare;

l) proiectează și construiește obiective de investiții pentru organizații cooperatiste asociate și pentru terți;

m) constituie bănci de date necesare organizațiilor cooperatiste asociate, organizează servicii de informatizare și management pentru proiectarea și implementarea aplicațiilor sistemelor și subsistemelor informatice pentru cooperativele de consum, societăți și întreprinderi cooperatiste, casa teritorială a cooperativelor de credit și pentru terți;

n) controlează respectarea prevederilor statutare de către organizațiile cooperatiste asociate;

o) organizează, în condițiile legii, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu și a celui al organizațiilor cooperatiste asociate;

p) întreprinde acțiuni de reclamă și publicitate pentru organizațiile cooperatiste asociate și pentru terți, precum și acțiuni social-culturale și sportive pentru membrii cooperatori.

Activitățile prevăzute la alin. 1 din acest articol, destinate organizațiilor cooperatiste asociate, se efectuează la cererea acestora.

CAPITOLUL III Părțile sociale

Art. 88. -

Numărul părților sociale ce trebuie subscrise de fiecare organizație cooperatistă asociată, precum și valoarea unei părți sociale se stabilesc de adunarea generală a FEDERALCOOP.

La înscrierea în FEDERALCOOP, organizațiile cooperatiste asociate varsă cel puțin 30% din valoarea părților sociale subscrise, iar diferența se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de adunarea generală.

Părțile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

Art. 89. -

Cota-parte din profitul FEDERALCOOP, rămasă după plata impozitului pe profit și după constituirea fondurilor potrivit legii și statutelor proprii, se atribuie organizațiilor cooperatiste asociate proporțional cu cota de participare la capitalul social și constituie dividende.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle organizațiilor cooperatiste asociate

Art. 90. -

Organizațiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au următoarele drepturi:

a) să primească din profitul anual dividende, al căror cuantum se aprobă de adunarea generală;

b) să beneficieze de asistență economică, financiară, juridică, tehnică, de pregătire profesională, precum și de avantajele materiale și social-culturale ce decurg din activitatea FEDERALCOOP;

c) să realizeze activități de aprovizionare și desfacere prin FEDERALCOOP;

d) să participe prin reprezentanți la adunările generale ale FEDERALCOOP;

e) să aibă reprezentanți aleși de adunarea generală a FEDERALCOOP în organele de conducere și de control ale acesteia;

f) să aibă reprezentanți aleși de adunarea generală a FEDERALCOOP ca delegați la Congresul Cooperației de Consum și de Credit. Aceștia pot fi aleși de congres în organele de conducere și de control ale CENTROCOOP;

g) să se adreseze organelor de conducere și de control ale FEDERALCOOP cu cereri, sesizări și propuneri referitoare la activitatea acesteia.

Art. 91. -

Organizațiile cooperatiste asociate la FEDERALCOOP au următoarele îndatoriri:

a) să verse la termenele stabilite taxa de înscriere și părțile sociale subscrise;

b) să comunice la FEDERALCOOP bilanțul contabil, datele statistice și alte informații în legătură cu activitatea sa;

c) să participe la finanțarea acțiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclamă și publicitate, de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internațională, de întrajutorare cooperatistă, de investiții, de asistență de specialitate și a altor acțiuni comune stabilite de lege și de normele aprobate de CENTROCOOP;

d) să participe la activitățile FEDERALCOOP;

e) să recunoască și să aplice prevederile prezentei legi și ale statutului;

f) să aducă la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație și ale adunării generale ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administrație și ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum și pe cele ale Congresului Cooperației de Consum și de Credit, cu excepția celor cu caracter orientativ.

CAPITOLUL V Încetarea calității de asociat

Art. 92. -

Calitatea de asociat încetează prin retragerea sau prin excluderea din FEDERALCOOP, prin încetarea activității organizației cooperatiste asociate, precum și prin dizolvarea FEDERALCOOP.

Art. 93. -

Retragerea din FEDERALCOOP a organizației cooperatiste asociate se poate face în cazurile în care:

a) consiliul de administrație sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu își îndeplinește îndatoririle legale și statutare față de organizația cooperatistă asociată sau când încalcă în mod abuziv aceste îndatoriri;

b) consiliul de administrație sau biroul executiv al FEDERALCOOP provoacă daune organizației cooperatiste asociate;

c) consiliul de administrație sau biroul executiv al FEDERALCOOP nu susține, în calitate de reprezentant al organizației cooperatiste asociate, interesele legitime ale acesteia în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești.

Hotărârea de retragere se ia în adunarea generală a organizației cooperatiste asociate care dorește să se retragă și se aprobă de adunarea generală a FEDERALCOOP.

Art. 94. -

Excluderea din FEDERALCOOP a organizației cooperatiste asociate se poate face în cazurile în care:

a) pusă în întârziere, nu varsă părțile sociale la care s-a obligat;

b) refuză să aplice hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație ale FEDERALCOOP, pe cele ale Consiliului de administrație și ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum și pe cele ale Congresului Cooperației de Consum și de Credit, cu excepția celor cu caracter orientativ;

c) refuză să recunoască și să aplice prevederile prezentei legi și ale statutului.

Hotărârea de excludere se ia de adunarea generală a FEDERALCOOP.

Excluderea organizației cooperatiste asociate se poate hotărî după ce, în prealabil, au fost luate următoarele măsuri, înordinea stabilită mai jos:

a) avertismentul adresat consiliului de administrație al organizației cooperatiste asociate;

b) dizolvarea consiliului de administrație al organizației cooperatiste asociate și desemnarea unei comisii interimare, până la întrunirea adunării generale a acesteia, care va organiza noi alegeri. Convocarea adunării generale se va face o dată cu hotărârea de dizolvare a consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale și statutare.

Art. 95. -

Contestațiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere din FEDERALCOOP a organizației cooperatiste asociate se depun la Consiliul de administrație al CENTROCOOP, iar în cazul casei teritoriale a cooperativelor de credit, cu avizul CREDITCOOP, în termen de 30 de zile de la data ținerii adunării generale a FEDERALCOOP care a confirmat neadmiterea retragerii sau excluderea.

Hotărârea Consiliului de administrație al CENTROCOOP poate fi atacată pe cale judecătorească în termen de 30 de zile de la notificare.

Art. 96. -

Pe baza hotărârii definitive de retragere sau de excludere, consiliul de administrație al FEDERALCOOP va dispune, în termen de 15 zile, efectuarea unui control financiar de gestiune pentru verificarea integrității patrimoniului organizației cooperatiste asociate respective și pentru stabilirea datoriilor pe care aceasta le are.

Constatările controlului se aduc la cunoștință adunării generale a organizației cooperatiste asociate respective în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.

Art. 97. -

La retragere sau la excludere organizația cooperatistă asociată are dreptul să primească părțile sociale vărsate și dividendele cuvenite.

Art. 98. -

Organizația cooperatistă asociată care se retrage sau care este exclusă din FEDERALCOOP beneficiază numai de drepturile prevăzute la art. 160 - 162 și la art. 177.

CAPITOLUL VI Organele de conducere

Art. 99. -

Organele de conducere ale FEDERALCOOP sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) biroul executiv.

Adunarea generală

Art. 100. -

Adunarea generală a FEDERALCOOP este formată din reprezentanți aleși în adunările generale ale tuturor cooperativelor asociate și ai casei teritoriale a cooperativelor de credit. Numărul reprezentanților se stabilește de consiliul de administrație al FEDERALCOOP.

Art. 101. -

Prevederile art. 32-41 se aplică în mod corespunzător și FEDERALCOOP, cu excepția art. 33 lit. e) și m).

Adunarea generală a FEDERALCOOP aprobă asocierea la FEDERALCOOP a cooperativelor de consum și a casei teritoriale a cooperativelor de credit, asocierea FEDERALCOOP la CENTROCOOP și alege delegați la Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

Adunarea generală a FEDERALCOOP dezbate și aprobă și programele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale cooperativelor de consum și ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate.

Consiliul de administrație

Art. 102. -

Administrarea FEDERALCOOP este încredințată unui consiliu de administrație al cărui număr de membri se stabilește de adunarea generală astfel încât fiecare cooperativă de consum, casa teritorială a cooperativelor de credit și FEDERALCOOP să aibă cel puțin un reprezentant. Administratorii trebuie să fie cetățeni români, membri în cooperative, și să aibă domiciliul în raza de activitate a FEDERALCOOP.

Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.

Art. 103. -

În prima sa ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, pe vicepreședinți, dintre care unul este președintele casei teritoriale a cooperativelor de credit, precum și pe ceilalți membri ai biroului executiv.

Art. 104. -

Prevederile art. 44-48 și ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător și consiliului de administrație al FEDERALCOOP.

Art. 105. -

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) analizează și supune aprobării adunării generale programele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale FEDERALCOOP;

b) supune dezbaterii adunării generale programele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale cooperativelor de consum și ale casei teritoriale a cooperativelor de credit, asociate;

c) sprijină activitatea economico-financiară și organizatorică desfășurată de cooperativele de consum asociate și de casa teritorială a cooperativelor de credit și organizează buna administrare a unităților proprii;

d) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a FEDERALCOOP;

e) dezbate și aprobă informările biroului executiv și concluziile comisiei de cenzori;

f) propune adunării generale spre aprobare modul de repartizare a profitului net și a altor drepturi sau avantaje care se acordă organizațiilor cooperatiste asociate, precum și modul de acoperire a eventualelor pierderi;

g) acordă asistență de specialitate privind înființarea și reorganizarea cooperativelor de consum asociate;

h) ia măsuri pentru soluționarea problemelor ivite ca urmare a lichidării cooperativelor de consum asociate;

i) hotărăște asupra dobândirii și înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;

j) hotărăște cu privire la înființarea de unități economice proprii;

k) organizează acțiuni de cooperare și de asociere cu alte organizații cooperatiste, cu persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, pe care le supune spre confirmare adunării generale;

l) retrage mandatul membrilor biroului executiv înainte de expirarea acestuia: pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora; supune aprobării adunării generale revocarea din consiliul de administrație a unor membri pentru abateri grave de la lege sau de la statut, ori pentru inactivitate; completează, din rândurile supleanților, locurile devenite vacante;

m) aprobă schema de organizare a FEDERALCOOP și a unităților proprii;

n) avizează dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizațiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-și mai pot îndeplini scopul pentru care au fost create, ori desfășoară activități contrare prevederilor prezentei legi;

o) aprobă programul de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și asigură îndeplinirea acestuia;

p) aprobă, potrivit reglementărilor în vigoare, trecerea în diferite forme de organizare și administrare a unor unități proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții care rezultă din lege sau pe care le stabilește adunarea generală.

Biroul executiv

Art. 106. -

Biroul executiv conduce activitatea curentă a FEDERALCOOP în perioada cuprinsă între ședințele consiliului de administrație și se compune din 7-14 membri, inclusiv președintele și vicepreședinții.

Președintele consiliului de administrație este și președintele biroului executiv.

Art. 107. -

Prevederile art. 56-58 se aplică în mod corespunzător și biroului executiv al FEDERALCOOP.

Biroul executiv al FEDERALCOOP are, de asemenea, următoarele atribuții:

a) sprijină activitatea economico-financiară a cooperativelor de consum asociate, a casei teritoriale a cooperativelor de credit și a unităților proprii;

b) administrează fondurile FEDERALCOOP pe baza normelor de constituire și de utilizare a acestora, elaborate de CENTROCOOP;

c) stabilește schema organizatorică a FEDERALCOOP și a unităților proprii ale acesteia și le supune spre aprobare consiliului de administrație; angajează și concediază personalul propriu și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

d) organizează controlul financiar de gestiune al cooperativelor de consum asociate; analizează și valorifică concluziile controlului;

e) participă, prin reprezentanți, în consiliile de administrație ale societăților cooperatiste și ale întreprinderilor cu capital aparținând FEDERALCOOP;

f) participă, prin reprezentanți, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la cooperativele de consum și la societățile cooperatiste și întreprinderile cu capital aparținând FEDERALCOOP.

TITLUL VI Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP

CAPITOLUL I Constituirea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP

Art. 108. -

Casele teritoriale ale cooperativelor de credit se asociază în mod liber în Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, care efectuează operațiuni în vederea satisfacerii nevoilor acestora, precum și activități proprii.

La asociere, fiecare casă teritorială a cooperativelor de credit plătește o taxă de înscriere stabilită de consiliul de administrație al CREDITCOOP și subscrie una sau mai multe părți sociale.

Art. 109. -

Înmatricularea Casei Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP la Registrul comerțului se face pe baza actului de constituire și a statutului aprobat de Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 110. -

Prevederile art. 70 se aplică în mod corespunzător și CREDITCOOP.

CAPITOLUL III Părțile sociale

Art. 111. -

Numărul părților sociale care trebuie subscrise de fiecare organizație cooperatistă asociată, precum și valoarea unei părți sociale se stabilesc de Consiliul de administrație al CREDITCOOP.

La înscrierea în CREDITCOOP fiecare casă teritorială a cooperativelor de credit achită cel puțin 30% din părțile sociale subscrise, iar diferența se depune în cel mult 2 ani de la data înscrierii, la termenele stabilite de Consiliul de administrație al CREDITCOOP.

Părțile sociale nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

Art. 112. -

Cota-parte din profitul CREDITCOOP, rămasă după plata impozitului pe profit și după constituirea fondurilor potrivit legii și statutului propriu, se atribuie fiecărei organizații cooperatiste asociate, proporțional cu cota de participare la capitalul social depus și constituie dividende.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle organizațiilor cooperatiste asociate

Art. 113. -

Organizațiile cooperatiste asociate au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de împrumuturi pe termen scurt și mijlociu, din fondurile CREDITCOOP;

b) să primească din profitul anual dividende al căror cuantum se aprobă de consiliul de administrație, proporțional cu cota de participare la capitalul social;

c) să beneficieze de asistență economică, financiară, tehnică, juridică, precum și de alte avantaje materiale și social-culturale ce decurg din activitatea CREDITCOOP;

d) să participe, prin delegați aleși de către adunarea generală a FEDERALCOOP, la Congresul Cooperației de Consum și de Credit;

e) să aibă reprezentanți aleși de Congresul Cooperației de Consum și de Credit în organele de conducere și de control ale CREDITCOOP și ale CENTROCOOP;

f) să se adreseze organelor de conducere și de control ale CREDITCOOP și ale CENTROCOOP cu cereri, sesizări și propuneri referitoare la activitatea caselor teritoriale a cooperativelor de credit și a cooperativelor de credit - bănci populare.

Art. 114. -

Organizațiile cooperatiste asociate au următoarele îndatoriri:

a) să verse la termenele stabilite taxa de înscriere și părțile sociale subscrise;

b) să achite la scadență ratele și dobânzile aferente împrumuturilor contractate de la CREDITCOOP;

c) să transmită CREDITCOOP bilanțul contabil și datele statistice referitoare la îndeplinirea programelor trimestriale, precum și situațiile operative, lunare, la termenele stabilite;

d) să participe la finanțarea acțiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclamă și publicitate, de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internațională, de întrajutorare cooperatistă, de investiții, de asistență de specialitate și a altor acțiuni comune stabilite de lege și de normele aprobate de CENTROCOOP;

e) să participe la activitățile CREDITCOOP;

f) să aducă la îndeplinire hotărârile Consiliului de administrație și ale Biroului executiv ale CREDITCOOP, pe cele ale Consiliului de administrație și ale Biroului executiv ale CENTROCOOP, precum și pe cele ale Congresului Cooperației de Consum și de Credit, cu excepția celor cu caracter orientativ.

CAPITOLUL V Încetarea calității de asociat

Art. 115. -

Prevederile art. 92-98 se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste asociate la CREDITCOOP.

CAPITOLUL VI Organele de conducere

Art. 116. -

Organele de conducere ale CREDITCOOP sunt:

a) consiliul de administrație;

b) biroul executiv.

Consiliul de administrație

Art. 117. -

Administrarea CREDITCOOP este încredințată unui consiliu de administrație compus din 45-57 membri, astfel încât fiecare casă teritorială a cooperativelor de credit asociată, CREDITCOOP, precum și CENTROCOOP să aibă cel puțin un reprezentant.

Consiliul de administrație se constituie pe secțiunea "Cooperative de credit - bănci populare" din cadrul Congresului Cooperației de Consum și de Credit și se confirmă de plenul congresului.

Administratorii trebuie să fie cetățeni români, membri într-o cooperativă de credit, și să aibă domiciliul stabil în România.

Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei sunt reeligibili, dacă în statut nu se prevede altfel.

Art. 118. -

În prima sa ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, 1-2 vicepreședinți, precum și pe ceilalți membri ai biroului executiv.

Art. 119. -

Prevederile art. 44-48 și ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător și Consiliului de administrație al CREDITCOOP.

Art. 120. -

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) analizează, aprobă și supune confirmării Consiliului de administrație al CENTROCOOP programele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale CREDITCOOP;

b) analizează și avizează programele trimestriale și anuale privind activitatea economico-financiară, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;

c) sprijină activitatea economico-financiară și organizatorică desfășurată de casele teritoriale ale cooperativelor de credit asociate;

d) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului de administrație al CENTROCOOP și ale Congresului Cooperației de Consum și de Credit;

e) dezbate și aprobă informările Biroului executiv al CREDITCOOP și concluziile comisiei de cenzori;

f) propune spre aprobare Consiliului de administrație al CENTROCOOP modul de repartizare a profitului net și a altor drepturi sau avantaje care se acordă organizațiilor cooperatiste asociate, precum și modul de acoperire a eventualelor pierderi;

g) acordă asistență de specialitate privind înființarea și reorganizarea caselor teritoriale ale cooperativelor de credit asociate și ia măsuri pentru soluționarea problemelor ivite ca urmare a lichidării unora dintre acestea;

h) hotărăște asupra dobândirii și înstrăinării de bunuri, potrivit reglementărilor în vigoare;

i) retrage mandatul membrilor biroului executiv, înainte de expirarea acestuia, pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora;

j) aprobă schema de organizare a CREDITCOOP;

k) rezolvă orice alte probleme privind activitatea cooperației de credit, cu respectarea prevederilor prezentei legi și a statutului.

Biroul executiv

Art. 121. -

Prevederile art. 56-58, ale art. 83 și ale art. 107 se aplică în mod corespunzător și Biroului executiv al CREDITCOOP.

Biroul executiv este compus din 7-11 persoane, inclusiv președintele și vicepreședinții.

TITLUL VII Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum și de Credit - CENTROCOOP

CAPITOLUL I Constituirea Uniunii Naționale a Cooperativelor
de Consum și de Credit - CENTROCOOP

Art. 122. -

Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum și de Credit - CENTROCOOP se constituie prin asocierea liberă a federalelor teritoriale ale cooperativelor de consum și de credit și a CREDITCOOP.

La asociere, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum și de credit și CREDITCOOP plătesc o taxă de înscriere, stabilită de Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

Art. 123. -

CENTROCOOP este o organizație neguvernamentală, care dobândește personalitate juridică în virtutea prezentei legi.

Art. 124. -

CENTROCOOP este o organizație nonprofit. Disponibilitățile mobile și imobile ale CENTROCOOP sunt valorificate direct sau plasate spre valorificare în societăți și întreprinderi cooperatiste, în societăți mixte sau în alte unități. Veniturile din plasamente obținute de CENTROCOOP sunt neimpozabile și se folosesc integral pentru constituirea fondurilor speciale destinate acoperirii cheltuielilor de administrație și de conducere, precum și a fondurilor destinate sprijinirii mișcării cooperatiste și întrajutorării membrilor asociați: fondul comun de dezvoltare, fondul pentru pregătire profesională, fondul de protocol, reclamă și publicitate, fondul pentru acțiuni social-culturale și umanitare, fondul pentru cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, rezerve financiare pentru sprijinirea temporară cu resurse bănești a unor organizații ale cooperației de consum și ale cooperației de credit și alte fonduri stabilite de Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 125. - Jurisprudență

CENTROCOOP elaborează și aplică strategia și programul de dezvoltare al cooperației de consum și al cooperației de credit și de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Congresul Cooperației de Consum și de Credit cu privire la aprovizionarea și desfacerea mărfurilor, prestarea de servicii, alimentație publică, turism, producție industrială alimentară și nealimentară, valorificarea pe piața internă și externă a producției realizate de membrii cooperatori și de organizațiile cooperatiste asociate, precum și de alte persoane fizice sau juridice, acordarea de credite către membrii cooperatori și efectuarea de prestări de servicii financiar-bancare, precum și realizarea unor acțiuni cu caracter social-cultural și sportiv pentru locuitorii de la orașe și sate, în principal pentru membrii cooperatori.

Art. 126. -

În realizarea obiectului său de activitate, CENTROCOOP are următoarele atribuții principale:

a) efectuează studii și analize asupra evoluției mișcării cooperatiste și a fenomenelor specifice acesteia, în scopul dezvoltării activității și sprijinirii organizațiilor cooperatiste asociate pentru punerea în aplicare a strategiei stabilite;

b) organizează și urmărește aplicarea legilor și a celorlalte acte normative, precum și a hotărârilor proprii de către toate organizațiile, societățile și întreprinderile cooperației de consum și ale cooperației de credit, cu respectarea principiului autonomiei și a specificului lor, stabilind măsuri pentru prevenirea și înlăturarea încălcării acestora;

c) reprezintă interesele economico-financiare, juridice și social-culturale ale organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit în fața instituției prezidențiale, precum și în fața autorităților legislative, executive și judecătorești;

d) stabilește raporturi cu organizații cooperatiste din alte țări, precum și cu organizații cooperatiste cu caracter internațional;

e) colaborează la inițierea și elaborarea proiectelor de legi și de hotărâri ale Guvernului care privesc activitatea cooperației de consum și a cooperației de credit;

f) emite norme obligatorii pentru toate organizațiile, societățile și întreprinderile cooperației de consum și ale cooperației de credit privind structura organizatorică, salarizarea și normarea muncii, constituirea și utilizarea unor fonduri specifice cooperației de consum și cooperației de credit; Doctrină (1)

g) exercită controlul economic și financiar, îndrumarea și supravegherea FEDERALCOOP și a celorlalte organizații și unități ale cooperației de consum și ale cooperației de credit și acordă acestora asistență tehnico-economică și de specialitate;

h) realizează în comun cu organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit obiective de interes general;

i) inițiază și negociază, cu organizațiile cooperatiste din alte țări sau cu alți parteneri externi, acorduri sau alte înțelegeri de cooperare internațională și orientează activitatea cooperației de consum și a cooperației de credit în acest domeniu;

j) organizează studierea tendințelor pieței interne și externe în vederea orientării activității de producție, servicii, comerț, alimentație publică, turism, export, import și credit pentru satisfacerea nevoilor membrilor cooperatori;

k) organizează, finanțează și coordonează învățământul cooperatist prin școli proprii, cu avizul Ministerului Învățământului, precum și pregătirea și perfecționarea personalului salariat din cooperația de consum și cooperația de credit;

l) organizează sistemul informațional, metodologia de evidență tehnico-operativă, statistică și contabilă a unităților cooperației de consum și ale cooperației de credit;

m) organizează rezolvarea litigiilor dintre organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit;

n) editează publicații și materiale publicitare cu conținut specific.

Activitățile prevăzute la alin. 1 din acest articol, destinate organizațiilor cooperatiste asociate, se efectuează la cererea acestora.

CAPITOLUL III Drepturile și îndatoririle organizațiilor cooperatiste asociate

Art. 127. -

Organizațiile cooperatiste asociate au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de asistență economică, financiară, tehnică, juridică, de informatică, de pregătire profesională, de consultanță, precum și de avantajele materiale și social-culturale ce decurg din activitatea CENTROCOOP;

b) să beneficieze cu prioritate de serviciile oferite de societățile și întreprinderile CENTROCOOP în domeniul comerțului interior și exterior, al producției alimentare și nealimentare, al cumpărărilor de produse agroalimentare de la producători și altele;

c) să participe, prin reprezentanți aleși, la Congresul Cooperației de Consum și de Credit, care să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și de control ale CENTROCOOP;

d) să se adreseze Congresului Cooperației de Consum și de Credit, comisiei de cenzori, Consiliului de administrație și Biroului executiv al CENTROCOOP cu cereri, sesizări și propuneri privind îmbunătățirea activității cooperației de consum și a cooperației de credit.

Art. 128. -

Organizațiile cooperatiste asociate au următoarele îndatoriri:

a) să depună taxa de înscriere la termenele stabilite;

b) să comunice la CENTROCOOP bilanțul contabil, datele statistice și alte informații în legătură cu activitatea lor;

c) să participe la finanțarea acțiunilor comune social-cultural-sportive, de protocol, de reclamă și publicitate, de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internațională, de întrajutorare cooperatistă, de investiții, de asistență de specialitate și a altor acțiuni comune stabilite de lege și de normele aprobate de CENTROCOOP;

d) să participe la activitățile CENTROCOOP care prezintă interes pentru activitatea proprie a organizațiilor cooperatiste asociate;

e) să aducă la îndeplinire hotărârile și deciziile Consiliului de administrație și ale Biroului executiv ale CENTROCOOP;

f) să respecte prevederile prezentei legi și ale Statutului CENTROCOOP.

CAPITOLUL IV Încetarea calității de asociat

Art. 129. -

Prevederile art. 92-94 și ale art. 96-98 se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP.

Hotărârea privind cererea de retragere a unei organizații cooperatiste asociate sau de excludere a acesteia se aprobă de Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

Contestațiile cu privire la hotărârea de neadmitere a retragerii sau de excludere a organizației cooperatiste asociate se depun, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora, la Consiliul de administrație al CENTROCOOP și se supun dezbaterii și aprobării Congresului Cooperației de Consum și de Credit, care va fi convocat în termen de 90 de zile de la data primirii contestației.

CAPITOLUL V Organele de conducere

Art. 130. -

Organele de conducere ale CENTROCOOP sunt:

a) Congresul Cooperației de Consum și de Credit;

b) consiliul de administrație;

c) biroul executiv.

Congresul Cooperației de Consum și de Credit

Art. 131. -

Congresul Cooperației de Consum și de Credit este format din delegați aleși în adunările generale ale FEDERALCOOP.

Consiliul de administrație al CENTROCOOP stabilește norma de reprezentare pentru alegerea delegaților la congres.

Art. 132. -

Congresul Cooperației de Consum și de Credit este ordinar și extraordinar. Congresul ordinar se ține o dată la 4 ani și este convocat de către Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

Congresul extraordinar se ține ori de câte ori este nevoie și este convocat de consiliul de administrație sau la cererea unei treimi din numărul organizațiilor cooperatiste asociate la CENTROCOOP. Dacă consiliul de administrație nu convoacă congresul ordinar sau extraordinar, după caz, acesta este convocat de comisia de cenzori.

Convocarea congresului și ordinea de zi se anunță cu cel puțin 45 de zile înainte de data fixată.

Art. 133. -

Congresul are, în principal, următoarele atribuții:

a) hotărăște strategia dezvoltării cooperației de consum și a cooperației de credit;

b) dezbate și aprobă raportul consiliului de administrație și al comisiei de cenzori privind activitatea desfășurată de cooperația de consum și de cooperația de credit în perioada dintre congrese; aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;

c) aprobă, modifică și confirmă, după caz, statutele-cadru ale cooperativelor de consum, cooperativelor de credit-bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit și FEDERALCOOP, precum și statutele CREDITCOOP și CENTROCOOP;

d) aprobă sau confirmă asocierea la CENTROCOOP a FEDERALCOOP și a CREDITCOOP;

e) soluționează contestațiile privind neadmiterea, retragerea sau excluderea organizațiilor cooperatiste asociate din CENTROCOOP;

f) alege, pe timp de 4 ani, Consiliul de administrație și Comisia de cenzori ale CENTROCOOP; completează consiliul de administrație sau comisia de cenzori cu noi membri, în cazul în care numărul acestora s-a redus cu peste o treime, după ce toți membrii supleanți au fost cooptați;

g) hotărăște afilierea CENTROCOOP la organizații cooperatiste internaționale;

h) hotărăște fuziunea cu alte organizații cooperatiste similare, divizarea sau dizolvarea CENTROCOOP.

Art. 134. -

În cadrul Congresului Cooperației de Consum și de Credit se constituie secțiunea "Cooperative de credit - bănci populare" care alege Consiliul de administrație și Comisia de cenzori ale CREDITCOOP. Consiliul de administrație și comisia de cenzori se confirmă de plenul congresului.

Art. 135. -

Pentru ca lucrările și hotărârile congresului ordinar sau extraordinar să fie valabile este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul delegaților.

Hotărârile congresului se iau prin vot secret sau deschis, cu votul majorității delegaților prezenți. Hotărârile congresului sunt obligatorii pentru toate organizațiile cooperatiste, chiar dacă acestea nu au luat parte la congres sau au votat împotrivă.

Art. 136. -

Dacă la prima convocare a congresului ordinar sau extraordinar nu se întrunește numărul de delegați prevăzut la art. 135, se va face o a doua convocare în următoarele 30 de zile. Dacă nici de această dată nu se întrunește numărul de delegați cerut, congresul își va desfășura valabil activitatea și va putea lua hotărâri cu votul majorității delegaților prezenți.

Consiliul de administrație

Art. 137. -

Administrarea CENTROCOOP este încredințată unui consiliu de administrație format din 95 de membri și 15 supleanți. În cadrul numărului de membri se cuprind de drept președinții FEDERALCOOP și președintele CREDITCOOP, iar ceilalți membri sunt aleși de Congresul Cooperației de Consum și de Credit. Administratorii trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul în România, și membri într-o cooperativă sau acționari într-o societate cu capital majoritar cooperatist.

Administratorii se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi realeși.

Art. 138. -

În prima sa ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, pe președinte, pe vicepreședinți și pe ceilalți membri ai biroului executiv.

Art. 139. -

Prevederile art. 44-48 și ale art. 50-53 se aplică în mod corespunzător și Consiliului de administrație al

Art. 140. -

Consiliul de administrație se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar, la cererea biroului executiv sau a unei treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Art. 141. -

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) convoacă Congresul Cooperației de Consum și de Credit și stabilește normele de reprezentare la congres;

b) aduce la îndeplinire hotărârile congresului;

c) emite norme obligatorii cu privire la salarizare, normarea muncii, constituirea și utilizarea unor fonduri specifice cooperației de consum și cooperației de credit, în condițiile legii;

d) elaborează proiecte de statut-cadru pentru organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit, pe care le supune aprobării congresului, și efectuează modificări la acestea în perioada dintre congrese, în limita competențelor date de congres;

e) organizează și efectuează, prin aparatul propriu, asistența de specialitate și controlul economic asupra operațiunilor întreprinse de organizațiile cooperatiste asociate și unitățile proprii, precum și controlul financiar de gestiune al acestora, luând măsuri în conformitate cu legea și cu statutul;

f) hotărăște înlocuirea membrilor aleși ai consiliului de administrație înainte de expirarea mandatului acestora, pentru: abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate, ori la cererea acestora. Înlocuirea se va face din rândul supleanților, cu excepția membrilor de drept a căror înlocuire, indiferent de motiv, se va face cu cei care au fost aleși în locul lor;

g) avizează dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizațiilor cooperatiste asociate care au suferit pierderi sau care nu-și mai pot îndeplini scopul pentru care au fost create, ori desfășoară activități contrare prevederilor prezentei legi;

h) aprobă cererile organizațiilor cooperatiste de asociere la CENTROCOOP, precum și retragerile și excluderile din asociere, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

i) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a CENTROCOOP;

j) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CENTROCOOP;

k) analizează și aprobă dările de seamă anuale ale biroului executiv, bilanțul contabil pe ansamblul cooperației de consum și al cooperației de credit și raportul comisiei de cenzori;

l) analizează și dezbate trimestrial și pe întregul an rapoartele Biroului executiv al CREDITCOOP privind modul de desfășurare a activității cooperației de credit;

m) stabilește nivelul remunerației administratorilor și a cenzorilor și aprobă cota ce se repartizează pentru dividende;

n) reprezintă, prin delegații săi autorizați, cooperația de consum și cooperația de credit în relațiile cu puterea legislativă, executivă și judecătorească, cu alte organizații cooperatiste, cu organizații neguvernamentale și cu Alianța Cooperatistă Internațională, precum și cu agenți economici din țară și din străinătate;

o) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

Biroul executiv

Art. 142. -

Biroul executiv conduce activitatea curentă a CENTROCOOP în perioada dintre ședințele consiliului de administrație și se compune din 9-13 membri, inclusiv președintele și vicepreședinții.

Președintele Consiliului de administrație este și președintele Biroului executiv și al CENTROCOOP.

Art. 143. -

Biroul executiv se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie. Deciziile biroului executiv se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 144. -

Biroul executiv are următoarele atribuții principale:

a) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație și prezintă acestuia rapoarte de activitate;

b) inițiază acțiuni pentru vărsarea părților sociale subscrise de membrii cooperatori și de organizațiile cooperatiste, asociate la casele teritoriale ale cooperativelor de credit, la FEDERALCOOP și la CREDITCOOP;

c) analizează cererile de asociere sau de retragere din CENTROCOOP și le supune spre aprobare consiliului de administrație; de asemenea, în conformitate cu prevederile prezentei legi, propune consiliului de administrație dizolvarea, fuziunea, divizarea sau excluderea organizațiilor cooperatiste asociate;

d) sprijină activitatea economico-financiară a FEDERALCOOP, a CREDITCOOP, a societăților și întreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;

e) administrează fondurile comune, constituite la CENTROCOOP, pe baza normelor de constituire și de utilizare aprobate de consiliul de administrație al acestuia;

f) aprobă structura organizatorică a CENTROCOOP, angajează și desface contractul de muncă al salariaților CENTROCOOP, stabilește nivelul salariilor acestora și le supune spre confirmare consiliului de administrație;

g) participă, prin reprezentanți, în consiliile de administrație ale societăților și întreprinderilor cu capital majoritar al CENTROCOOP;

h) participă, prin reprezentanți, la concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri la FEDERALCOOP și la societățile și întreprinderile cu capital majoritar al CENTROCOOP;

i) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de consiliul de administrație sau care rezultă din necesitățile derulării operative a activității, cu excepția celor care sunt de competența Congresului Cooperației de Consum și de Credit sau a Consiliului de administrație al CENTROCOOP.

Titlul VIII Dispoziții comune

CAPITOLUL I Cenzorii

Art. 145. -

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit au 1-3 cenzori și tot atâția supleanți, dacă prin statut nu se prevede altfel.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a fiecărei organizații cooperatiste, respectiv de Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

Cenzorii CREDITCOOP se aleg de către secțiunea "Cooperative de credit-bănci populare" a Congresului Cooperației de Consum și de Credit și sunt confirmați de plenul congresului.

Art. 146. -

Cenzorii trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România.

La casele teritoriale ale cooperativelor de credit,șșș FEDERALCOOP, și CREDITCOOP, precum și la CENTROCOOP, cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat în condițiile legii.

Art. 147. -

Cenzorii cooperativelor de consum și ai cooperativelor de credit - bănci populare trebuie să fie membri cooperatori ai acestora.

Cenzorii FEDERALCOOP și ai CENTROCOOP trebuie să fie membri cooperatori la o cooperativă de consum asociată.

Cenzorii caselor teritoriale ale cooperativelor de credit și cei ai CREDITCOOP trebuie să fie membri cooperatori la o cooperativă de credit - bancă populară asociată.

Art. 148. -

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv ori soții administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o altă remunerație de la administratori sau de la organizația cooperatistă la care sunt cenzori;

c) persoanele care, potrivit legii, nu au capacitate de exercițiu sau au suferit condamnări penale.

Art. 149. -

Cenzorii sunt obligați să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumătate din garanția cerută administratorilor și primesc o indemnizație stabilită de adunarea generală a organizației cooperatiste care i-a ales sau de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 150. -

Cenzorii sunt obligați să supravegheze și să verifice întreaga gestiune a organizației cooperatiste, ținerea cu regularitate a registrelor, întocmirea, în concordanță cu acestea și cu prevederile legale, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, precum și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil. Toate acestea, împreună cu propunerile pe care le cred necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului, cenzorii le vor prezenta organului care i-a ales, într-un raport amănunțit.

Adunarea generală nu poate aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

Art. 151. -

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecția casei;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară, respectiv Congresul Cooperației de Consum și de Credit, când acestea nu au fost convocate de administratori;

c) să participe la adunările generale ordinare sau extraordinare ale organizațiilor cooperatiste la care au fost aleși, respectiv la congres, solicitând înscrierea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le cred necesare;

d) să constate depunerea garanției de către administratori;

e) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii aduc la cunoștință consiliului de administrație neregulile și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduc la cunoștință adunării generale, respectiv congresului.

Cazurile mai importante constatate în activitatea CREDITCOOP se aduc la cunoștință Consiliului de administrație al CENTROCOOP.

Cenzorii prezintă anual, în fața adunării generale, dări de seamă despre activitatea desfășurată.

Art. 152. -

Cenzorii participă, fără drept de vot, la ședințele consiliului de administrație, iar președintele comisiei de cenzori participă și la ședințele biroului executiv.

Art. 153. -

Deliberările și constatările făcute de cenzori în exercițiul mandatului lor se consemnează într-un registru special.

Art. 154. -

Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 150, cenzorii deliberează împreună; ei pot face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale.

Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii pot lucra separat.

Art. 155. -

Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.

Revocarea cenzorilor se face numai de către organul care i-a ales.

Cenzorii CREDITCOOP pot fi revocați de Consiliul de administrație al CENTROCOOP, la propunerea biroului executiv al CREDITCOOP.

Prevederile art. 52 se aplică în mod corespunzător și cenzorilor.

CAPITOLUL II Salariații cooperației de consum și ai cooperației de credit

Art. 156. -

Pentru realizarea obiectului său de activitate, cooperația de consum și cooperația de credit utilizează personal salariat.

Art. 157. -

Salariații cooperației de consum și ai cooperației de credit pot fi și membri cooperatori.

Art. 158. -

Salariații cooperației de consum și ai cooperației de credit beneficiază de toate drepturile și au toate obligațiile care rezultă din calitatea de salariat, în conformitate cu prevederile legislației muncii.

Art. 159. -

Salariații cooperației de consum și ai cooperației de credit, care au în același timp și calitatea de membru cooperator sau acționar în unitatea în care își desfășoară activitatea, nu pot fi membri de sindicat.

CAPITOLUL III Regimul juridic al bunurilor proprietate a cooperației
de consum și a cooperației de credit

Art. 160. - Jurisprudență

Proprietatea organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit este privată, fiind ocrotită de lege, și se compune dintr-o parte divizibilă și o parte indivizibilă.

Partea divizibilă cuprinde părțile sociale vărsate de membrii cooperatori, respectiv de organizațiile cooperatiste asociate, care pot fi bunuri mobile corporale sau bunuri imobile, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori, respectiv organizațiilor cooperatiste asociate. La cooperativele de consum, partea divizibilă a proprietății cuprinde și cota-parte din fondul de dezvoltare aferentă părților sociale subscrise și vărsate de membrii cooperatori, pe perioada cât aceștia au fost membri ai cooperativei.

Partea indivizibilă cuprinde întregul patrimoniu al organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit, acumulat de acestea în decursul întregii lor activități, mai puțin partea divizibilă prevăzută la alin. 2 din prezentul articol, aflat în proprietatea cooperativelor de consum, a cooperativelor de credit-bănci populare, a FEDERALCOOP, a caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, a CREDITCOOP și a CENTROCOOP, în baza bilanțurilor contabile de la sfârșitul anului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, precum și bunurile dobândite ulterior de acestea.

Art. 161. - Jurisprudență

Partea indivizibilă a proprietății organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit nu poate fi însușită de către membrii cooperatori sau de organizațiile cooperatiste asociate.

În caz de divizare a unei organizații cooperatiste, partea indivizibilă a proprietății acesteia se împarte între organizațiile cooperatiste rezultate, pe criteriul aportului membrilor cooperatori arondați.

În cazul ieșirii din cooperativă, din orice motive, se restituie părțile sociale prevăzute la art. 160 alin. 2, la care se adaugă sau se scade partea cuvenită din câștigul dobândit sau din paguba cooperativei, potrivit ultimului bilanț contabil aprobat de adunarea generală.

Art. 162. - Jurisprudență

Activele imobilizate și circulante, proprietate a organizațiilor cooperatiste, precum și cele aflate în administrarea întreprinderilor și societăților cooperatiste pot fi înstrăinate sau date în folosință, numai cu plată, în condițiile prevederilor legale și statutare. Orice înstrăinare, cu orice titlu, făcută cu încălcarea acestor prevederi, este nulă de drept.

Dividendele sau dobânzile cuvenite membrilor cooperatori pot fi urmărite de către creditorii personali, numai în măsura neacoperirii creanței, din averea cooperatorilor urmăriți.

Activele imobilizate, proprietate a organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit, care au fost trecute fără plată în proprietatea statului, vor fi restituite acestora. Cererile de restituire se depun la instanțele judecătorești competente, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aceste cereri sunt scutite de taxa de timbru. În cazul în care bunurile respective nu pot fi restituite în natură, organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit vor fi despăgubite. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și mijloacelor circulante.

CAPITOLUL IV Mijloacele financiare ale cooperației de consum
și ale cooperației de credit

Art. 163. -

Mijloacele financiare ale cooperației de consum și ale cooperației de credit provin din:

a) taxele de înscriere;

b) părțile sociale vărsate;

c) profitul realizat din activitatea proprie sau din titluri de participațiune;

d) alte mijloace provenite din contribuții ale organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit la fondurile speciale, taxe de arbitraj, plusuri de valori constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului, amenzi aplicate de organele de control special autorizate, donații, sponsorizări și altele asemenea;

e) dividendele rezultate din activitatea societăților și a întreprinderilor la care organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit participă cu capital social;

f) contribuții ale organizațiilor cooperatiste asociate, pentru: școlile cooperației de consum, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului, propaganda cooperatistă, reclamă și publicitate, investiții și alte fonduri constituite la nivelul CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP și casei teritoriale a cooperativelor de credit.

Art. 164. -

Fondurile cooperativelor de consum, ale cooperativelor de credit-bănci populare, ale caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, ale FEDERALCOOP, ale întreprinderilor, societăților și altor agenți economici din cadrul cooperației de consum și cooperației de credit sunt:

a) fondul de dezvoltare;

b) fondul de rezervă;

c) fondul de risc;

d) părțile sociale.

Sumele pentru acțiunile social-cultural-sportive, de protocol, de reclamă și publicitate, de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a personalului, de reprezentare internațională, de întrajutorare cooperatistă sunt deductibile la calculul profitului impozabil, potrivit legii.

CENTROCOOP poate constitui, din sumele deductibile menționate la alin. 2 din prezentul articol, mijloace financiare pentru finanțarea în comun a acestor acțiuni.

Art. 165. -

Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se formează din dividendele provenite de la unitățile la care acesta participă cu capital social și din contribuția FEDERALCOOP, CREDITCOOP, a societăților și întreprinderilor cooperatiste.

Art. 166. -

Mijloacele financiare ale CENTROCOOP se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de administrație și conducere, premierea salariaților, investiții, acordarea de împrumuturi, constituirea de provizioane, plata indemnizațiilor și a primelor administratorilor și cenzorilor, acțiuni social-cultural-sportive, sprijinirea unor acțiuni umanitare, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, imprimate și tipărituri. Asemenea fonduri pentru acțiuni de interes general se pot constitui și de casele teritoriale ale cooperativelor de credit, de FEDERALCOOP și de CREDITCOOP. Regulamentul de constituire și de utilizare a acestor fonduri se aprobă de către Consiliul de administrație al CENTROCOOP.

Activitățile de interes general privind promovarea mișcării cooperatiste, pregătirea și perfecționarea forței de muncă, dezvoltarea și întreținerea bazei materiale a învățământului, efectuarea de stagii de pregătire și perfecționare în țară și în străinătate, organizarea și participarea la acțiuni cooperatiste, concursuri naționale și internaționale, simpozioane, schimburi de experiență, expoziții, târguri și altele asemenea se finanțează potrivit legii.

Art. 167. -

Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP și CREDITCOOP vor putea acoperi pierderile anuale neimputabile din profitul aferent veniturilor totale în următorii 2 ani. Partea rămasă nerecuperată se va acoperi din următoarele fonduri, în succesiunea de mai jos:

a) fondul de rezervă;

b) fondul de risc;

c) fondul de dezvoltare;

d) părțile sociale.

În cazul în care aceste fonduri nu acoperă pierderile, se va proceda la lichidarea judiciară a organizației cooperatiste, dacă adunarea generală, respectiv Consiliul de administrație al CENTROCOOP, după caz, nu hotărăște ca membrii cooperatori sau organizațiile cooperatiste asociate să refacă prin noi subscripții capitalul social.

Art. 168. -

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. La unitățile nou-înființate exercițiul financiar începe la data înmatriculării la Registrul comerțului și se încheie la 31 decembrie.

CAPITOLUL V Registrele

Art. 169. -

În afara evidențelor prevăzute de lege, la fiecare organizație a cooperației de consum și a cooperației de credit vor fi ținute și următoarele registre:

a) un registru al membrilor cooperatori, respectiv al organizațiilor cooperatiste asociate, în care se vor înscrie numele și prenumele, respectiv denumirea fiecărei organizații cooperatiste asociate, domiciliul, respectiv sediul, data înscrierii sau asocierii, retragerii sau excluderii fiecăruia, părțile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părților sociale și părțile sociale retrase;

b) un registru al ședințelor, deliberărilor și hotărârilor adunărilor generale;

c) un registru al ședințelor, deliberărilor și deciziilor consiliului de administrație;

d) un registru al ședințelor, deliberărilor și deciziilor biroului executiv;

e) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL VI Dizolvarea, fuziunea și divizarea organizațiilor cooperației
de consum și ale cooperației de credit

Art. 170. - Doctrină (1)

Dizolvarea și fuziunea organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit pot avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) hotărârea adunării generale a organizației cooperatiste, respectiv a Congresului Cooperației de Consum și de Credit, în cazul CREDITCOOP și al CENTROCOOP;

c) diminuarea capitalului social într-o proporție care prejudiciază funcționarea organizației cooperatiste, dacă membrii cooperatori nu decid completarea lui;

d) reducerea numărului de membri, astfel încât nu se mai justifică funcționarea organizației cooperatiste sau reducerea numărului membrilor cooperativelor sub cel prevăzut în prezenta lege, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la aceasta și nu a fost completat;

e) falimentul.

Art. 171. -

Divizarea organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit se poate face în situația în care interesele economice și sociale ale membrilor cooperatori o cer.

Art. 172. - Doctrină (1)

Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea și divizarea cooperativelor de consum, cooperativelor de credit-bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit și FEDERALCOOP se ia de adunarea generală a organizației cooperatiste respective, la propunerea consiliului de administrație sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor cooperatori sau al organizațiilor cooperatiste asociate, după caz. Fuziunea mai multor organizații se hotărăște de adunarea generală a fiecăreia.

Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea CREDITCOOP și a CENTROCOOP se ia de către Congresul Cooperației de Consum și de Credit.

Art. 173. - Doctrină (1)

Hotărârea privind dizolvarea, fuziunea sau divizarea organizațiilor cooperatiste se înmatriculează la Registrul comerțului. Înmatricularea la Registrul comerțului a organizațiilor cooperatiste care au luat ființă prin fuziune sau divizare se face, după caz, în conformitate cu prevederile art. 10, 69, 86 și 109.

CAPITOLUL VII Lichidarea organizațiilor cooperației de consum
și ale cooperației de credit

Art. 174. -

Lichidarea organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit se face de către lichidatori desemnați de adunarea generală a organizației respective sau prin hotărâre judecătorească.

În cazul CREDITCOOP și al CENTROCOOP, lichidatorii sunt desemnați de congres.

Lichidatorii intră în funcțiune numai după depunerea semnăturilor lor la Registrul comerțului.

Toate actele emise de organizația cooperatistă care se lichidează trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art. 175. -

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Ei sunt datori, îndată după intrarea în funcțiune ca, împreună cu administratorii, să facă inventarul și să încheie bilanțul contabil care să constate situația exactă a activului și pasivului organizației cooperatiste și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul organizației cooperatiste, registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele acesteia. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii nu pot plăti membrilor cooperatori sau organizațiilor cooperatiste asociate nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării celorlalte obligații ale organizației cooperatiste.

Art. 176. -

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanțul contabil final, îl semnează și, însoțit de raportul cenzorilor, îl depun la Registrul comerțului, solicitând radierea organizației cooperatiste.

Art. 177. - Doctrină (1)

În caz de lichidare, de retragere ori de excludere a unei cooperative de consum din FEDERALCOOP la care este asociată, activul și pasivul rămase după plata părții divizibile se redistribuie altor cooperative de consum asociate, desemnate de Consiliul de administrație al FEDERALCOOP, pe baza bilanțului contabil la zi. În situația în care cooperativele desemnate refuză preluarea integrală sau parțială a patrimoniului rămas, acesta va fi preluat de FEDERALCOOP la care cooperativa respectivă este asociată.

Dacă cooperativa care se retrage sau este exclusă din FEDERALCOOP se asociază la o altă federală teritorială învecinată, prevederile alin. 1 din prezentul articol nu se aplică.

Prevederile alin. 1 și 2 din prezentul articol se aplică în mod corespunzător și cooperativelor de credit-bănci populare, caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, FEDERALCOOP și CREDITCOOP.

CAPITOLUL VIII Facilitățile acordate de stat cooperației de consum
și cooperației de credit

Art. 178. -

Cota de impozit pe profit pentru organizațiile cooperației de consum se stabilește la 25%, excepție care completează prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994.

Art. 179. -

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit sunt scutite de plata impozitului pe clădiri timp de 5 ani de la punerea în funcțiune a obiectivelor.

Art. 180. -

De avantajele pe care le acordă statul producătorilor privați pentru dezvoltarea producției agricole vegetale și animale, distribuirea de semințe selecționate, înlesniri pentru procurarea unor reproducători de rasă, înlesniri pentru procurarea de mașini și utilaje agricole, pentru vânzarea de produse agroalimentare și acordarea de credite cu dobândă redusă, beneficiază și organizațiile cooperației de consum, întreprinderile și societățile cooperatiste.

Titlul IX Contravenții și infracțiuni

Art. 181. -

Constituie contravenții și se pedepsesc cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei următoarele:

a) fapta administratorilor sau a cenzorilor de a nu convoca adunarea generală, determinând prin aceasta ca organizația cooperatistă să rămână mai mult de 3 luni fără un consiliu de administrație sau comisie de cenzori care să aibă numărul de membri necesar pentru a lua hotărâri;

b) fapta administratorilor de a aproba efectuarea altor activități decât cele prevăzute în obiectul de activitate menționat la art. 15, 60, art. 70 alin. 2 și la art. 87;

c) nerespectarea de către administratori, cenzori și lichidatori a dispozițiilor prezentei legi în ceea ce privește fuzionarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea organizațiilor cooperatiste.

Contravențiile se constată de organele de control abilitate ale statului, precum și de cele special autorizate în acest scop de către CENTROCOOP. Contestațiile împotriva procesului-verbal de constatare se adresează instanțelor de judecată, în termen de 30 de zile de la comunicarea proceselor-verbale respective.

Art. 182. - Jurisprudență

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni refuzul administratorilor, lichidatorilor sau al funcționarilor de a preda patrimoniul organizației cooperatiste sau fapta de a continua exercitarea funcției după suspendarea sau îndepărtarea din aceasta.

Art. 183. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei întrebuințarea ca titlu în firme, acte sau corespondență a denumirilor "cooperativa de consum", "consumcoop", "cooperativă de credit - bancă populară", "casa teritorială a cooperativelor de credit", "federala teritorială a cooperativelor de consum și de credit" "FEDERALCOOP", "Casa Cooperativelor de Credit", "CREDITCOOP", "Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum și de Credit", "CENTROCOOP" sau a abreviației "Coop.", de către persoane fizice sau persoane juridice care nu îndeplinesc condițiile din prezenta lege.

Art. 184. -

Faptele prevăzute la art. 182 și 183 se urmăresc la sesizarea organelor de control ale organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit.

Art. 185. -

Prevederile art. 181-184 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Titlul X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 186. -

CENTROCOOP, CREDITCOOP, FEDERALCOOP, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, cooperativele de consum și cooperativele de credit - bănci populare pot constitui întreprinderi și societăți cooperatiste cu capital integral cooperatist și pot participa la constituirea de societăți comerciale prin asociere cu investitori români sau străini. Bunurile organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit, reprezentând aport la capitalul social al societăților astfel constituite, rămân în proprietatea organizațiilor cooperatiste respective. Întreprinderile și societățile comerciale astfel constituite nu beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 178 și 179 din prezenta lege.

Constituirea de întreprinderi și societăți cooperatiste cu capital integral cooperatist, precum și participarea la constituirea de societăți comerciale prin asociere cu investitori români sau străini se hotărăsc de consiliul de administrație al fiecărei organizații cooperatiste, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Întreprinderile și societățile cooperatiste, constituite cu capital integral cooperatist, se înmatriculează la Registrul comerțului ca și organizațiile cooperatiste cu al căror capital s-au constituit.

Prin statutul organizațiilor cooperatiste se poate prevedea organizarea de unități fără personalitate juridică (sucursale, filiale, agenții, magazine, unități de alimentație publică, unități turistice și hoteliere, secții, ateliere, puncte fixe de casierie, puncte de plată etc.) pentru realizarea obiectului de activitate. Criteriile de înființare a acestor unități fără personalitate juridică se stabilesc de Consiliul de administrație al CENTROCOOP, cu respectarea principiilor legislației în vigoare.

Art. 187. - Jurisprudență

Terenurile transmise în folosință, pe durată nedeterminată și fără plată, în vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum și ale cooperației de credit, își mențin acest regim juridic pe toată durata existenței construcțiilor respective în proprietatea organizațiilor cooperatiste. Jurisprudență, Doctrină (1)

Clădirile construite pe terenurile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol pot face obiectul ipotecării, urmând ca regimul juridic al terenului să se reglementeze prin contract civil între proprietarul terenului și noul proprietar al clădirii.

Art. 188. -

Cheltuielile efectuate pentru plata salariilor personalului care asigură instruirea practică a elevilor existenți, la data apariției prezentei legi, în școlile cooperației de consum, cuprinși în planurile de învățământ aprobate de Ministerul Învățământului, sunt suportate de la bugetul de stat până la absolvirea acestora.

Art. 189. -

Președintele CENTROCOOP este asimilat cu funcția de ministru, iar vicepreședinții cu cea de secretar de stat.

Art. 190. - Jurisprudență

Casele teritoriale ale cooperativelor de credit sunt succesoare de drept ale comisiilor județene ale cooperativelor de credit. FEDERALCOOP sunt succesoare de drept ale uniunilor județene ale cooperativelor de consum și de credit. CREDITCOOP este succesoare de drept a Comisiei Centrale a Cooperativelor de Credit. CENTROCOOP este succesoare de drept a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și de Credit.

Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, uniunile județene ale cooperativelor de consum și de credit, comisiile județene ale cooperativelor de credit, Comisia Centrală a Cooperativelor de Credit, precum și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit - CENTROCOOP, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, își vor adopta propriile statute, pe baza statutelor-cadru elaborate de Consiliul de administrație al CENTROCOOP, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legii. Statutele-cadru vor fi confirmate de Congresul Cooperației de Consum și de Credit. Jurisprudență

Statutele proprii vor fi aprobate de consiliile de administrație ale fiecărei organizații cooperatiste și confirmate de prima adunare generală a acesteia. Aceste statute, precum și modificările lor ulterioare sunt supuse regimului juridic prevăzut la art. 10, 69, 86 și 109.

Art. 191. -

Cooperativele de consum, cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit și FEDERALCOOP, neasociate potrivit prezentei legi, vor fi supuse controlului financiar de gestiune, care va fi efectuat, în limitele prevăzute de legislația în domeniu, de către organele de control financiar ale organizațiilor cooperatiste la care acestea se pot asocia, potrivit legii.

Controlul va fi efectuat cel puțin o dată pe an sau într-una dintre următoarele situații:

a) la cererea adunării generale a organizației cooperatiste neasociate;

b) la cererea comisiei de cenzori a acesteia;

c) la cererea a cel puțin o zecime din numărul membrilor cooperatori ori a trei cooperative asociate, după caz.

Constatările controlului vor fi prezentate adunării generale a organizației cooperatiste controlate.

Măsurile stabilite pentru eliminarea deficiențelor constatate, însușite de adunarea generală, pot fi contestate la judecătoria pe raza căreia se află organizația cooperatistă verificată.

Art. 192. -

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă Decretul-lege nr. 67/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și de credit, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 10 octombrie 1996.

Nr. 109.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 147/2000 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 alin. 3 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
;
se încarcă...