Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2017

Desființare instituție publică. Funcționar public eliberare din funcție. Condiții, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Timișoara

05 mai 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la data de 13.02.2014, reclamanții R.P., T.F.I., B.R.C., D.I., Ș.C.A., C.S.M. au solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care sa se dispună anularea acte administrative emise de către pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală și, respectiv, de către fosta Garda Financiară - Comisariatul General-din subordinea acestei Agenții, respectiv Decizia nr. 1567 din 23.09.2013 privind eliberarea lui R.P. din funcția publică de execuție de comisar clasa I, gradul profesional superior în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Timiș; Decizia nr. 1578 din 23.09.2013 privind eliberarea lui T.F. din funcția publică de execuție de comisar clasa I, gradul profesional principal în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Timiș; Decizia nr. 1566 din 23.09.2013 privind eliberarea lui B.R.C. din funcția publică de execuție de comisar clasa I, gradul profesional superior în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Timiș; Decizia nr. 1560 din 23.09.2013 privind eliberarea lui D.I. din funcția publică de conducere de comisar șef de divizie în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Timiș; Decizia nr. 1579 din 23.09.2013 privind eliberarea lui S.C.A. din funcția publică de execuție de comisar clasa I, gradul profesional principal în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Timiș; Ordinul nr. 1564 din 23.09.2013 emis de către pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin care s-a dispus eliberarea C.S.M. din funcția publică de conducere teritorială de comisar șef de secție la în cadrul Gărzii Financiare - Secția județeană Arad. De asemenea, reclamanții solicită obligarea pârâtei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la numirea lor în alte funcții publice corespunzătoare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești sub sancțiunea unei penalități de întârziere de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere, dar si la obligarea pârâtei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la plata de despăgubiri constând în contravaloarea drepturilor noastre salariale de la data eliberării noastre din funcție și până la data numirii în alte funcții publice corespunzătoare. Reclamanții solicită obligarea pârâtei Agenția Națională de Administrare Fiscală la plata de daune morale în sumă de 100.000 lei pentru fiecare dintre subsemnații reclamanți, precum și suspendarea executării acestor acte administrative până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acțiunii în anulare și obligarea pârâtei Agenția Națională de Administrare Fiscală la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 1103/12.08.2015 pronunțată în dosar nr. 1077/30/2014, Tribunalul Timiș a admis în parte acțiunea formulată de către reclamanții R.P., T.F.I., B.R.C., D.I., Ș.C.A., C.S.M., în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală,a dispus anularea deciziilor nr. 1567, 1578, 1566, 1560 și 1579 și a ordinului nr. 1564 emise la data de 23.09.2013 prin care s-a dispus eliberarea reclamanților din funcțiile publice ocupate anterior, a obligat pârâta la numirea reclamanților în funcții publice corespunzătoare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătorești sub sancțiunea unor penalități de întârziere de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere; a obligat pârâta la plata către reclamanți a unor despăgubiri constând în drepturile salariale de la data eliberării din funcție și până la data numirii în alte funcții publice corespunzătoare, respingând în rest acțiunea și a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 4300 lei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta-recurentă Agenția Națională de Administrare Fiscală solicitând casarea hotărârii, iar, pe fond, respingerea acțiunii ca nefondată.

În motivare se arată că în ceea ce privește motivarea instanței de fond referitoare la încălcarea prevederilor art.99 alin. (6) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificările și completările ulterioare, solicită a se constata netemeinicia acestora, întrucât art. 99 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările și completările ulterioare a suferit modificări și completări prin O.U.G. nr. 82/2013, la acest moment, legiuitorul lăsând posibilitatea instituției publice care se reorganizează, respectiv se desființează, cum este cazul de față, de a solicita lista funcțiilor publice vacante Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aceasta nemaifiind reglementată ca și o obligație.

În aceste condiții, se arata ca Garda Financiară, instituție publică supusă desființării, avea atât posibilitatea de a solicita lista funcțiilor publice vacante, cât și aceea de a nu solicita această listă, oricare dintre aceste posibilități având suport legal. însă, în speță, Garda Financiară a solicitat lista funcțiilor publice, condiții în care atât susținerile reclamanților cât și a instanței de fond sunt lipsite de orice suport legal, nefiind în acord cu intenția legiuitorului.

Potrivit art. 1 coroborat cu art. 19 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 74/2013, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Garda Financiară se desființează, această instituție nemaiexistând ca subiect de drept, condiții în care nu mai există entitatea care să ducă la îndeplinire această obligație, instituția noastră neavând temei legal pentru ducerea la îndeplinire a acestei obligații în ceea ce privește Garda Financiară.

Potrivit art. 19 alin. (3) din O.U.G. nr. 74/2013, personalul Gărzii Financiare este eliberat din funcție, cu respectarea procedurii prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal.

Astfel, se învederează ca pentru categoria de personal formată din funcționari publici, devin aplicabile prevederile art. 99 alin. (1) lit. a) și alin. (2) - (4), (6) și (7) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările și completările ulterioare,

Se menționează ca prevederile art. 100 din actul normativ anterior menționat sunt aplicabile în situația reorganizării autorităților și instituțiilor publice și au în vedere numirea personalului în situațiile prevăzute în cuprinsul alin. (1), cu respectarea criteriilor reglementate la alin. (2).

Față de cele de mai sus, având în vedere că Garda Financiară s-a desființat, iar personalul a fost eliberat din funcție, în condițiile legii, rezultă că prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările și completările ulterioare nu sunt aplicabile în această situație, entitatea publică nemaiexistând ulterior datei de 31.10.2013.

Se arată faptul că, față de măsurile de personal dispuse urmare aplicării O.U.G. nr. 74/2013, pentru personalul Autorității Naționale a Vămilor, al direcțiilor generale ale finanțelor publice, direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale, legiuitorul a prevăzut în mod expres că acesta va fi preluat, în limita numărului de posturi aprobat în condițiile legii [art. 2 și art. 10 alin. (8) ], instituțiile în cauză nefiind desființate, ci au suferit un proces de reorganizare.

Obligația de a pune la dispoziția funcționarilor publici eliberați, lista funcțiilor publice vacante existente la nivelul instituției, în cazul reorganizării, prevăzută de art. 99 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările și completările ulterioare, în forma aflată în vigoare la nivelul lunii august 2013, revine autorității sau instituției publice care se reorganizează, ca subiect distinct de drept, respectiv, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate acesteia.

În cazul Gărzii Financiare, instituția a solicitat lista funcțiilor publice vacante Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Potrivit art.1 din O.U.G. nr.74/2013 Garda Financiară - instituția publică distinctă de ANAF, s-a desființat, iar preluarea activității acestei instituții nu implică și preluarea personalului, care potrivit art. art.19 alin. (3) din O.U.G. nr. 74/2013 se eliberează din funcție.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...