Revista de Drept social nr. 1/2017

Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Timișoara

05 mai 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin cererea inițială de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin la data de 13.11.2015 reclamanții D.L., I.G., (...) au chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, solicitând plata drepturilor bănești cuvenite reprezentând contravaloarea orelor suplimentare efectiv lucrate în perioada septembrie 2012 - septembrie 2015.

Prin sentința civilă nr. 100/24.02.2016, Tribunalul Caraș-Severin a admis excepția prescripției dreptului la acțiune, invocată de către pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pentru perioada 01.09.2012 - 01.10.2012, și a fost respinsă acțiunea, ca prescrisă, pentru sumele aferente acestei perioade. A fost respinsă acțiunea formulată de reclamanții D.L., I.G., (...)., de obligare a pârâtului Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara la calculul și plata drepturilor bănești constând în contravaloarea orelor suplimentare pentru perioada 01.10.2012 - septembrie 2015. Nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanții solicitând casarea hotărârii primei instanțe și, rejudecând fondul, admiterea cererii astfel cum a fost formulată în primă instanță, respectiv constatarea faptului că reclamanții în mod real și efectiv au efectuat muncă peste programul normal și în consecință obligarea pârâtului I.T.P.F. Timișoara la calculul și plata drepturilor bănești cuvenite reprezentând contravaloare ore suplimentare efectiv lucrate în perioada septembrie 2012 - septembrie 2015.

În motivarea cererii reclamanții recurenți susțin că hotărârea primei instanțe a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor legale, aceasta fiind netemeinică deoarece aceștia, în perioada septembrie 2012 - septembrie 2015 au prestat activitate peste programul normal de muncă prevăzut în art. 39 din Legea nr. 360/2002 - Statutul polițistului, în zile de sărbători legale și în zile de sâmbătă și duminică, efectuând multe ore suplimentare care nu le-au fost compensate cu timp liber corespunzător, și nici nu le-au fost decontate prin plata contravalorii acestora; apreciază că, raportat la buna organizare a serviciului în ture și schimburi, nu se poate reține că efectuarea unor ore muncă peste cele 40 din timpul normal de lucru aferent unei săptămâni nu este muncă suplimentară, iar faptul că s-a susținut, fără probe concludente, că timpul liber corespunzător aferent muncii suplimentare a fost acordat, căci acest timp liber a fost acordat ca urmare a prevederilor referitoare la timpul minim obligatoriu ce trebuie acordat pentru refacerea capacității de muncă, și nu pentru munca suplimentară prestată.

Invocă prevederile O.M.A.I. nr. 577/2008, potrivit cărora programul de lucru al polițistului este de regulă de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână, cu 2 zile repaus, de regulă sâmbăta și duminica, iar orele de serviciu prestate peste aceste limnite se consideră ore suplimentare și se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător; față de împrejurarea relatată, în lipsa unei compensări cu zile libere în următoarele 60 de zile aferente și proporțional cu munca suplimentară efectuată, reclamanții recurenți apreciază că le-au fost încălcate drepturile cuvenite pentru activitatea prestată, nesocotindu-se în acest mod și principiile fundamentale ale dreptului muncii.

Solicită instanței de control judiciar să constate că în mod eronat s-a reținut de către instanța de fond că nu sunt îndreptățiți la acordarea drepturilor pentru munca suplimentară efectuată fiindcă există o programare și un pontaj, care în speță nu le-au fost comunicate, s-a efectuat activitate peste programul normal de muncă, astfel după cum rezultă din pontaje, s-a desfășurat activitate inclusiv în zilele de repaos săptămânal, iar activitatea prestată peste programul normal de muncă nu a fost compensată cu timp liber corespunzător, nu au fost acordate alte beneficii pentru munca suplimentară sub formă de majorări, sporuri sau compensații, care să fie prevăzute expres a se acorda pentru activitatea suplimentară.

În drept invocă art. 488 alin. (1) pct. 8 și urm. noul Cod de procedură civilă, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004.

Pârâtul intimat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a formulat întâmpinare la recursul reclamanților, solicitând respingerea acestuia ca nefondat.

Analizând hotărârea recurată prin prisma motivelor invocate, în conformitate cu prevederile art. 488 din noul Cod de procedură civilă, Curtea reține următoarele:

Cu privire la obiectul litigiului, Curtea reține că reclamanții - polițiști în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - au solicitat obligarea pârâtului Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara la plata drepturilor bănești cuvenite reprezentând contravaloarea orelor suplimentare efectiv lucrate în perioada septembrie 2012 - septembrie 2015.

În motivarea cererii, reclamanții au arătat că:

- sunt încadrați în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în calitate de polițiști, iar în perioada cuprinsă între septembrie 2012 - septembrie 2015 au prestat activitate peste programul normal de muncă, în zile de sărbători legale și în zile de sâmbătă și duminică, efectuând multe ore suplimentare care nu au fost compensate cu timp liber corespunzător și nici nu au fost decontate prin plata contravalorii acestora.

- orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se impune a fi plătite cu un spor suplimentar de 100% din salariul de bază în situația în care nu se acordă timp liber corespunzător.

- potrivit art. 120, 122 și 123 din Codul muncii, sunt îndreptățiți la plata orelor suplimentare.

- stabilirea și plata orelor suplimentare cade în sarcina conducătorului instituției, respectiv inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Această structură a preluat drepturile și obligațiile Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Caraș-Severin în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din legea nr. 265/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.

- munca suplimentară a fost efectuată conform organizării activității prin planificarea și aprobarea de către șefii ierarhici a turelor. Munca suplimentară a fost efectuată în baza unor dispoziții scrise ale șefului ierarhic conform programărilor pe ture întocmite de către șefii ierarhici.

- În atare situație, sunt îndreptățiți la plata orelor suplimentare lucrate și apreciază că refuzul pârâtului de a acorda respectivele drepturi este nejustificat.

Instanța de fond a admis excepția prescripției dreptului la acțiune pentru perioada 1.09.2012 - 1.10.2012, și a respins acțiunea, ca prescrisă, pentru sumele aferente acestei perioade.

Totodată, instanța de fond a respins ca nefondată acțiunea pentru perioada ulterioară datei de 1.10.2012, reținând că pentru perioada indicată de reclamanți - ultimii trei ani anterior cererii de chemare în judecată - și până la 01.07.2014 (data intrării în vigoare a OUG 37/2014 - care prevede că lucrătorii care au acumulat ore suplimentare, în cazul imposibilității compensării cu timp liber, la cerere, beneficiază de compensarea acestora cu majorarea cu un procent de 75% a salariului de bază) acordarea vreunui spor sau plăți compensatorii nu are nici un fundament legal, deoarece textele legale incidente care reglementau în timp problema muncii prestate în zile nelucrătoare [anul 2011- art.9 din Legea 285/2010, anul 2012- art. II, art. 7 alin. (1) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010, anul 2013 - art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2012, anul 2014 - art. 9 alin. (l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice] prevăd numai compensarea cu timp liber corespunzător a muncii suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...