Parlamentul României

Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 1996 până la 21 decembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 407/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 32. -

(1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea și transportul vânatului aflat sub protecție sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum și cel împușcat în condițiile art. 29 și 30.

Art. 33. -

În scopul exercitării vânătorii în condiții de etică vânătorească și de protecție a vânatului, sunt interzise:

a) nerealizarea sau depășirea cotei de recoltă aprobate, fără motive justificate;

b) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

c) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc;

d) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijat vânatul, precum și a detectoarelor de animale;

e) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor, prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, a căror mărime este prevăzută prin reglementările tehnice emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

f) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori în timpul de la apusul până la răsăritul soarelui;

g) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

h) vânarea urșilor la bârlog și vânarea la nadă fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare caz;

i) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă, pe timp de îngheț global, precum și vânarea puilor nezburători ai acestora;

j) vânarea cu alți câini decât cu cei din rasele admise la vânătoare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și autorizați de gestionarul fondului de vânătoare;

k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartușe în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vânează și a muniției neautorizate;

l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;

m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea țintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor și a altor obiecte orbitoare;

n) urmărirea vânatului și exercitarea vânătorii din autovehicule;

o) gazarea și afumarea vizuinilor, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

r) comercializarea, de către persoane fizice, a vânatului;

s) fabricarea, comercializarea, deținerea și utilizarea pentru vânătoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

t) vânătoarea cu străinii în parcurile naturale, în rezervațiile cinegetice și în fondurile de vânătoare destinate cercetării științifice;

u) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, explozibililor, curselor și a capcanelor neautorizate, otrăvurilor, narcoticelor și a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România.

CAPITOLUL V Răspunderi și sancțiuni

Art. 34. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contravențională, civilă sau penală.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie infracțiune de braconaj la vânătoare și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârșită:

a) fără permis de vânătoare și autorizație legală sau, după caz, fără autorizație legală; Jurisprudență (2)

b) asupra animalelor a căror vânare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vânarea lor nu este permisă;

c) prin folosirea ogarilor sau a metișilor de ogari;

d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor și farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric;

e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otrăvurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile să ucidă, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât ținute în mână și a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârșite:

a) în timpul nopții, cu excepția speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii;

b) de două sau mai multe persoane împreună;

c) de o persoană cu atribuții de serviciu sau atribuții publice în domeniul vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

d) în rezervații cinegetice.

Art. 36. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei: Jurisprudență (1)

a) scoaterea din țară a trofeelor medaliabile de vânat sau a vânatului viu fără respectarea dispozițiilor legale; Jurisprudență (2)

b) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 35; Jurisprudență (2)

c) eliberarea și folosirea permiselor sau a autorizațiilor de vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 27 și 28; Jurisprudență (1)

d) depășirea cotei de recoltă aprobate pentru fiecare gestionar;

e) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în rezervații cinegetice fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) vânătoarea în parcurile naturale; Modificări (1)

h) vânătoarea cu vânători străini în rezervațiile cinegetice și în fondurile de vânătoare destinate cercetării științifice.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 37. -

(1) Bunurile care au servit la săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 35 și 36, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă. Jurisprudență (1)

(2) Trofeele de vânat și vânatul care fac obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 35 și 36 se confiscă.

Art. 38. -

(1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la art. 35 și 36 se retrage și se anulează, în condițiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidență.

(2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, să rețină permisul de vânătoare și să îl transmită imediat unității care l-a vizat.

Art. 39. -

Constatarea faptelor ce constituie infracțiunile prevăzute la art. 35 și 36 se face în afara organelor de urmărire penală și de către personalul organismului specializat prevăzut la art. 7 alin. (2), de către personalul salariat, cu atribuții de ocrotire a vânatului, al persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, precum și de alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 40. - Jurisprudență (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, sunt considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) și o) și la art. 38 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) și r) și la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) și p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; Jurisprudență (3)

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) și p), art. 31 și art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) și s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei; Jurisprudență (1)

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) și la art. 33 lit. f) și m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reținut de către agentul constatator și va fi transmis imediat unității care l-a emis.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 35, 36 și 40 și al despăgubirilor se reactualizează prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 41. -

(1) Constatarea faptelor ce constituie contravențiile prevăzute la art. 40 se face, în afara personalului de specialitate menționat la art. 39, de ofițerii și subofițerii de poliție.

(2) O dată cu constatarea contravenției, agentul constatator aplică și amenda.

Art. 42. -

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Plângerea se soluționează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 43. -

(1) Persoanele împuternicite să constate infracțiunile prevăzute la art. 35 și 36, precum și contravențiile prevăzute la art. 40, sunt asimilate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unității de care aparține agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligația de a le transmite, în cazul infracțiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală.

Art. 44. -

Contravențiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor*), în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 45. -

(1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infracțiuni sau contravenții, în sensul prezentei legi, se stabilește potrivit anexelor nr. 1 și 2.

(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcțiilor generale ale finanțelor publice.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate și distribuite după cum urmează:

- 50% se rețin pentru gospodărirea vânatului de către gestionarii care le încasează;

- 25% se achită agenților constatatori de către gestionarii care le încasează;

- 25% se virează autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în fondul special de protecția vânatului.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. -

Animalele sălbatice din grădinile zoologice, cele deținute sau folosite legal în scopuri artistice, precum și cele din crescătoriile de vânat autorizate nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi.

Art. 47. -

Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în condițiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea principiului continuității.

Art. 48. -

Studiile prevăzute la art. 17 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).

*) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001.

Art. 49. -

(1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu foștii gestionari.

(2) Bunurile patrimoniale ale vechilor deținători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deținători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condițiile stabilite între părți.

Art. 50. - Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...