Parlamentul României

Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor ProprietățiI Private în societăți de investiții financiare

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Începând cu 1 noiembrie 1996, cele cinci Fonduri ale Proprietății Private, înființate în baza Legii nr. 58/1991, se reorganizează și se transformă în societăți de investiții financiare.

Art. 2. -

(1) Societățile de investiții financiare prevăzute la art. 1 funcționează ca societăți comerciale pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990, având următorul obiect de activitate:

a) administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii, corespunzător certificatelor de proprietate și cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 55/1995;

b) gestionarea portofoliului de acțiuni și efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Societățile de investiții financiare emit acțiuni nominative, în limita capitalului social inițial, determinat conform art. 3 și le distribuie cetățenilor care au optat pentru schimbul titlurilor de privatizare la Fondurile Proprietății Private.

(3) Acțiunile emise și distribuite cetățenilor de către societatea de investiții financiare nu pot fi răscumpărate de aceasta; ele sunt liber transmisibile prin cesiune și negociabile pe piața valorilor mobiliare, în condițiile legii.

(4) Societățile de investiții financiare încredințează, pentru păstrare, pe baze contractuale, valorile mobiliare corespunzătoare participațiilor sale, unei societăți de depozitare care este autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în vederea efectuării operațiunilor prevăzute la art. 42 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994.

Art. 3. -

(1) Capitalul social inițial al fiecărei societăți de investiții financiare se va determina, după finalizarea procesului de alocare a acțiunilor societăților comerciale în urma subscrierilor efectuate direct pentru acestea de către cetățenii români îndreptățiți, prin însumarea valorilor nominale ale acțiunilor dobândite de Fondurile Proprietății Private în schimbul carnetelor complete sau incomplete cu certificate de proprietate și al cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetățeni la acestea, conform Legii nr. 55/1995.

(2) Capitalul social inițial se poate majora cu valoarea acțiunilor ce se cuvin titularilor de certificate de proprietate conform art. 4 alin. (4) din prezenta lege.

(3) În termen de 30 de zile de la data determinării capitalului social, societățile de investiții financiare vor proceda la înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Registrul comerțului, potrivit legii, iar în termen de 60 de zile de la această dată vor emite certificate de acționar în favoarea cetățenilor care au subscris titlurile de privatizare la Fondurilor Proprietății Private.

CAPITOLUL II Stabilirea și plata dividendelor cuvenite cetățenilor
îndreptățiți din veniturile Fondurilor Proprietății Private

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Cetățenii care au primit personal certificate de proprietate, în temeiul Legii nr. 58/1991, și care au participat cu unul sau cu mai multe astfel de certificate de proprietate la procesele de privatizare inițiate și concretizate în temeiul Legii nr. 55/1995 sunt îndreptățiți să primească, cu titlu de dividende, sub formă de acțiuni, cota-parte din veniturile cuvenite Fondurilor Proprietății Private până la 31 martie 1996, rezultate din dividendele încasate sau de încasat de la societățile comerciale arondate, inclusiv cele rezultate din utilizarea acestor dividende, precum și cele rezultate din vânzările de acțiuni din cota aferentă fondurilor.

(2) Până la 31 decembrie 1996, societățile comerciale au obligația plății dividendelor restante către Fondurile Proprietății Private la care acestea erau arondate.

(3) Cota-parte ce se va distribui cetățenilor români îndreptățiți, sub formă de acțiuni cu titlu de dividende, reprezintă diferența dintre veniturilor Fondurilor Proprietății Private, potrivit alin. (1), și totalul cheltuielilor de funcționare ale Fondurilor Proprietății Private de la înființare până la data de 31 decembrie 1996, cotă determinată potrivit legislației în vigoare.

(4) Corespunzător sumelor determinate conform prevederilor alin. (3), societățile de investiții financiare vor emite și vor distribui pe propria cheltuială acțiuni în favoarea beneficiarilor legali.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 5. -

(1) Societățile de investiții financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietății Private vor avea următoarele denumiri:

- "Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana - S.A.", cu sediul în municipiul Arad, județul Arad;

- "Societatea de Investiții Financiare Moldova - S.A.", cu sediul în municipiul Bacău, județul Bacău;

- "Societatea de Investiții Financiare Transilvania - S.A.", cu sediul în municipiul Brașov, județul Brașov;

- "Societatea de Investiții Financiare Muntenia - S.A.", cu sediul în municipiul București;

- "Societatea de Investiții Financiare Oltenia - S.A.", cu sediul în municipiul Craiova, județul Dolj.

(2) Valoarea acțiunilor societăților de investiții financiare distribuite în contul dividendelor cuvenite deținătorilor de certificate de proprietate va fi cuprinsă în capitalul social înregistrat la 31 decembrie 1996.

(3) Societățile de investiții financiare vor plăti dividende acționarilor lor după primul exercițiu financiar.

Art. 6. -

(1) Consiliile de administrație ale Fondurilor Proprietății Private își vor continua activitatea până la constituirea organelor de conducere ale societăților de investiții financiare, potrivit Legii nr. 31/1990.

(2) În termen de 10 zile de la data primei adunări generale a acționarilor societății de investiții financiare, care se va întruni în termen de cel mult 6 luni de la data prevăzută la art. 1 din prezenta lege, consiliile de administrație ale Fondurilor Proprietății Private, numite de Parlamentul României în anul 1994, își vor depune mandatul și vor prezenta raportul de gestiune celor două Camere ale Parlamentului, care se vor reuni în ședință comună.

(3) În cazul în care, în urma operațiunii de regularizare prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 55/1995, numărul acționarilor la unele societăți comerciale se reduce sub minimumul prevăzut de lege, acestea vor funcționa, până la cesionarea acțiunilor, cu acționarii sau cu unicul acționar prevăzut în actul de regularizare, urmând ca dispozițiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale acționarilor și la administratori să se aplice corespunzător.

Art. 7. -

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va stabili, în termen de 60 de zile de la data înregistrării prevăzute la art. 3 alin. (3) din prezenta lege, normele de încadrare în dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, și ale Legii nr. 52/1994.

Art. 8. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Fondurile Proprietății Private vor elabora statutele societăților de investiții financiare care vor fi aprobate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 88/1996, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 28 octombrie 1996.

Nr. 133.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Dobândirea propriilor acțiuni/[Acquisition of the company's own shares]
;
se încarcă...