Guvernul României

Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017

Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

5. Stadiul fizic de execuție:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

7. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

Executant,
. . . . . . . . . .
Investitor,
. . . . . . . . . .
Alți participanți:

ANEXA Nr. 2 la regulament

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
INVESTITOR
. . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . .

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de . . . . . . . . . . lei (cu și fără TVA).

6.6. Perioada de garanție . . . . . . . . . .

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

□ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

□ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alți participanți:
Proiectant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Executant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . .

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate . . . . . . . . . .

6.2. Din documentația scrisă si desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...