Guvernul României

Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017

Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare prevăzut la alin. (2).

(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

Art. 18. -

(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4);

(2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor în situația în care:

a) comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;

b) executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 17 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;

c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;

d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

e) reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, în condițiile art. 16 alin. (3);

f) se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.

Art. 19. -

În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

Art. 20. -

(1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 21. - Jurisprudență (4)

După încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcției.

Art. 22. -

(1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament.

(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului.

Art. 23. -

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor:

a) proprietarului;

b) executantului;

c) proiectantului;

d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

e) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL III Recepția finală

Art. 24. -

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Art. 25. -

(1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și președintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și calitatea de proprietar;

c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de proprietar/asociația de proprietari, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai proprietarului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

(2) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția finală.

Art. 26. -

Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție finală este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 27. - Jurisprudență (1)

(1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu următoarele:

a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii;

c) cartea tehnică a construcției completată;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz.

(2) Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.

Art. 28. - Jurisprudență (1)

(1) Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate.

(2) În cazul în care comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, executantul notifică proprietarului această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

(5) În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Art. 29. -

(1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28.

(2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

Art. 30. -

(1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei.

(2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală.

(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerința fundamentală - rezistență mecanică și stabilitate, până la finalizarea remedierilor de către executant.

(4) Proprietarul se va putea îndrepta, împotriva factorilor implicați în executarea construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de nefuncționarea construcției, pentru recuperarea pagubelor.

Art. 31. -

Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepție finală.

Art. 32. -

Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției:

a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

b) executantului;

c) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 33. -

Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament.

Art. 34. -

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanțele competente, potrivit legii.

Art. 35. -

În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului- verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 36. -

(1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/asociației de proprietari.

(2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situațiile în care, în urma rezultatelor neconforme ale încercărilor, probelor și testelor se stabilește o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

(3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistența unui expert se suportă de partea care a avut inițiativa recurgerii la serviciile expertului. În situațiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentațiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Art. 37. -

(1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției.

(2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției astfel:

a) documentația privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea lucrărilor și documentația privind execuția, la recepția la terminarea lucrărilor;

b) documentația privind recepția, precum și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției, la recepția finală a lucrărilor de construcții.

(3) Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentațiile prevăzute la alin. (2). În cazul asociației de proprietari, cartea tehnică a construcției se păstrează și se completează la zi de către administrator.

(4) Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator și utilizator.

(5) La înstrăinarea construcției, cartea tehnică se predă noului proprietar.

Art. 38. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce privește componența comisiei de recepție, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 40. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...