Parlamentul României

Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation - Romania»."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene.

(2) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data prevăzută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau care a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe.

(3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania», indiferent de sursa de finanțare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016."

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului «Start-up Nation - Romania» are și obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

(2) Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze și să completeze on-line planul de afaceri;

b) planul de afaceri corect și integral completat se transmite și se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicația on-line nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași solicitant în aceeași sesiune de înscriere;

c) aplicația on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri și punctajul obținut.

(3) Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, aplicația on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;

b) verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicația on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5;

c) solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singură dată.

(4) Contractarea și finanțarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5.

(5) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat."

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu."

6. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Activitățile și cheltuielile eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5."

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Recuperarea ajutorului de minimis și dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligația păstrării locurilor de muncă și a investiției pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.

(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare."

9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

10. După articolul 8 se introduce anexa, cu următorul cuprins:

"

ANEXĂ

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 20
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri
C 1 Cel puțin două locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri 25
2 Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/șomer 20
Criterii aferente investiției
D 1 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 10
2 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;

* Definită conform Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

- achiziția de echipamente tehnologice;

- activitatea pe care accesează programul;

- data și ora înscrierii în program."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 mai 2017.

Nr. 112.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...