Ministerul Mediului

Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informații:

a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;

c) declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.

(2) Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sau se transmit prin poștă.

Art. 2. -

Pentru analiza documentației în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registru se achită tariful în cuantum de 500 lei în contul indicat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 3. -

(1) În termen de 30 zile de la depunerea documentației menționate la art. 1, Agenția Națională pentru Protecția Mediului analizează documentele depuse, iar în cazul în care dosarul este complet atribuie operatorului un număr de înregistrare, publică informațiile corespunzătoare în Registru și informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(2) În cazul în care documentația menționată la art. 1 este incompletă, Agenția Națională pentru Protecția Mediului solicită operatorului economic completarea sau clarificarea acesteia, după caz, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3) În termen de 15 zile de la primirea completărilor sau clarificărilor operatorului economic, Agenția Națională pentru Protecția Mediului reanalizează documentația depusă și atribuie operatorului numărul de înregistrare, publică informațiile corespunzătoare în Registrul prevăzut la art. 2 din ordin și informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură sau respinge cererea de înregistrare, după caz.

(4) În cazul în care operatorul economic nu transmite toate informațiile și clarificările solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de înregistrare este respinsă. Agenția Națională pentru Protecția Mediului informează operatorul economic cu privire la respingerea solicitării.

(5) Operatorul economic aflat în situația prevăzută la alin. (4) poate relua procedura de solicitare a înregistrării potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(6) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informații, publică pe site și actualizează lunar Lista operatorilor economici înregistrați în Registru.

Art. 4. -

(1) Numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.

(2) Reînnoirea înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează conform procedurii de înregistrare prevăzute de prezentul ordin.

Art. 5. -

(1) Orice modificare survenită în activitatea operatorului economic, precum și în datele transmise prin documentația de înregistrare vor fi notificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariția modificării și transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împreună cu documentele justificative.

(2) În cazul în care modificarea survenită implică modificarea datelor corespunzătoare din Registru, Agenția Națională pentru Protecția Mediului emite o nouă notificare.

Art. 6. -

Operatorii economici înregistrați în Registru sunt obligați să țină evidența deșeurilor pe care le gestionează și să raporteze conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Operatorii economici care nu mai desfășoară activitatea/activitățile pentru care au fost înregistrați sunt obligați să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activității.

(2) Cererea de radiere din Registru va fi însoțită de raportarea conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru intervalul de timp dintre sfârșitul perioadei de referință corespunzătoare ultimei raportări și data cererii de radiere.

Art. 8. -

(1) Activitatea operatorilor economici înregistrați în Registru face obiectul activităților de inspecție și control realizate de Garda Națională de Mediu.

(2) Orice nerespectare a prevederilor prezentului ordin, constatată de către Garda Națională de Mediu, se comunică Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în vederea revocării înregistrării.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului revocă numărul de înregistrare în Registru prin decizie a președintelui.

(4) Operatorul economic aflat în situația menționată la alin. (3) poate solicita o nouă înregistrare în Registru numai după constatarea de către Garda Națională de Mediu a eliminării cauzelor care au condus la revocarea înregistrării.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

Antet solicitant

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE
de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., prin reprezentantul legal . . . . . . . . . ., solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru1:

1 Se va bifa una sau mai multe dintre opțiuni, în funcție de activitatea desfășurată.

□ transport deșeuri nepericuloase în sistem profesional;

□ comerț cu deșeuri, fără a intra fizic în posesia deșeurilor;

□ broker;

□ operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea 211/20112, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2 În acest caz, operatorul economic atașează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, în copie conformă cu originalul.

Tipurile3 și cantitățile de deșeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt4:

3 Se vor înscrie codul și denumirea deșeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

4 În cazul în care operatorul economic desfășoară mai multe tipuri de activități, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.

Cod deșeu Denumire deșeu

Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. . . . . . . . . . ./2017.

Data . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(nume și funcție, semnătura)

ANEXA Nr. 2 la procedură

Antet solicitant

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că activitatea/activitățile pe care o/le desfășor și pentru care solicit înregistrarea este/sunt: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(nume și semnătura)

ANEXA Nr. 3 la procedură

- Model1 -

1 Conținutul notificării poate fi modificat/adaptat în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din anexa la ordin.

NOTIFICARE

În baza documentației depuse, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., a fost înregistrată în Registrul național al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul RO-numărul unic-data emiterii-simbolul activității înregistrate2, pentru activitatea . . . . . . . . . . și codul/codurile de deșeuri3:

2 Simbolul activității înregistrate:

T - transport deșeuri nepericuloase;

C - Comerț cu deșeuri, fără a intra fizic în posesia deșeurilor;

B - broker;

OED - operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3 Se vor înscrie codul și denumirea deșeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Cod deșeu Denumire deșeu

Deținătorul numărului de înregistrare este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare aplicabile activității pe care o desfășoară, inclusiv în cazul transferului de deșeuri.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . .

Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului,
. . . . . . . . . .
(nume și prenume, semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...