CERERE de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 la procedură -
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . -
CERERE
de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Subscrisa, . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., prin reprezentantul legal . . . . . . . . . ., solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru1:

1 Se va bifa una sau mai multe dintre opțiuni, în funcție de activitatea desfășurată.

□ transport deșeuri nepericuloase în sistem profesional;

□ comerț cu deșeuri, fără a intra fizic în posesia deșeurilor;

□ broker;

□ operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea 211/20112, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2 În acest caz, operatorul economic atașează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, în copie conformă cu originalul.

Tipurile3 și cantitățile de deșeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt4:

3 Se vor înscrie codul și denumirea deșeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

4 În cazul în care operatorul economic desfășoară mai multe tipuri de activități, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.

Cod deșeu Denumire deșeu

Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. . . . . . . . . . ./2017.

Data . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(nume și funcție, semnătura)

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...