Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Normele metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi din 11.05.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Comercializarea cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, denumit în continuare vin, se face exclusiv în spații comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menținerea caracteristicilor fizico-chimice și organoleptice ale vinului.

(2) În spațiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului este interzisă comercializarea altor produse alimentare și nealimentare neambalate.

(3) Pentru menținerea caracteristicilor fizico-chimice și organoleptice ale vinurilor supuse comercializării cu amănuntul, spațiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească condițiile de igienă corespunzătoare, precum și următoarele condiții minime de dotare:

a) sistem de ventilație;

b) sistem de menținere a unei temperaturi optime;

c) sistem de alimentare cu apă și de canalizare;

d) pardoseală din materiale minerale (gresie, faianță etc.);

e) vase confecționate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif etc.);

f) certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri.

(4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul sunt etichetate vizibil și lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicații:

a) categoria de calitate - vin;

b) tipul de vin dat de conținutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce;

c) culoarea vinului supus comercializării;

d) furnizorul: țară/UE.

(5) În cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protecției antioxidante prin utilizarea de gaz inert (CO2, N2 etc.).

(6) În spațiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin decât cele destinate comercializării.

(7) În spațiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului se interzice efectuarea oricăror practici și tratamente oenologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015.

Art. 2. -

(1) Autorizarea spațiilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor se face de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, în conformitate cu prezentele norme metodologice.

(2) În vederea autorizării, comercianții de vin solicită în scris direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București autorizarea spațiilor de comercializare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Cererea de autorizare a spațiului este însoțită de următoarele documente, în copie: certificat de înregistrare la registrul comerțului, dovada deținerii spațiului, document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru dovada condițiilor de igienă, act de identitate al administratorului.

(4) Eliberarea autorizației, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, pe baza procesului-verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor de autorizare, întocmit de consilierii cu atribuții din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

(5) Autorizațiile eliberate de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București se vizează anual, în urma verificării menținerii condițiilor care au stat la baza autorizării de către consilierii cu atribuții.

Art. 3. -

(1) Vinurile sunt achiziționate cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, numai însoțite de buletin de analiză/raport de încercare eliberat de un laborator autorizat.

(2) Comercianții cu amănuntul de vin au obligația efectuării recepției cantitative și calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul.

(3) Recepția calitativă se face în momentul achiziționării și constă în prelevarea de probe și transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice și organoleptice.

(4) Analizele fizico-chimice pentru atestarea calității vinului sunt:

a) concentrație alcoolică;

b) aciditate totală exprimată în acid tartric;

c) aciditate volatilă exprimată în acid acetic;

d) dioxid de sulf liber;

e) dioxid de sulf total;

f) zaharuri reducătoare grame/litru.

(5) Prelevarea probelor din loturile de vin aprovizionat se va face în prezența atât a comerciantului, cât și a furnizorului.

(6) Din fiecare lot de vin se vor preleva câte 4 probe de minimum 750 ml, care vor avea următoarele destinații: o probă se păstrează la furnizor, o probă se păstrează de către comerciant și 2 probe se transmit la un laborator autorizat, din care din una se vor efectua analizele, iar cealaltă se păstrează ca probă-martor.

(7) Recipientele în care se vor preleva probe vor fi curate, lipsite de alți factori externi care pot altera rezultatul probelor.

(8) Probele prelevate vor fi sigilate atât de către furnizor, cât și de către comerciant și vor fi etichetate, în conformitate cu anexa nr. 3.

(9) Comercianții au obligația să păstreze probele prelevate din vinul achiziționat timp de 30 de zile de la epuizarea lotului respectiv.

(10) Neefectuarea analizelor fizico-chimice de către comerciant după efectuarea achiziției atrage răspunderea comerciantului, care este responsabil de calitatea vinului comercializat.

Art. 4. -

(1) Comercianții de vinuri sunt obligați să țină evidența acestor vinuri conform Registrului de intrări/ieșiri pentru comercializarea vinurilor, prevăzut în anexa nr. 4. Intrările corespund cantităților de vin înscrise în documentele de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole vrac și se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. Ieșirile cantităților de vin se operează zilnic, iar stocurile trebuie să corespundă cu evidențele la zi.

(2) Comercianții de vinuri sunt obligați să țină evidența acestor vinuri.

(3) Documentele fiscale de expediție, în copie sau în original, documentele de însoțire a transporturilor de vin, registrele de evidență, buletinele de analiză/rapoartele de încercare, precum și probele prelevate conform art. 3 alin. (5) se țin în același spațiu în care este comercializat vinul.

Art. 5. -

Expunerea și/sau vânzarea cu amănuntul a vinului în piețe, târguri, oboare, pe marginea șoselelor, în spații improprii este interzisă și se sancționează contravențional, conform art. 65 alin. (1) lit. y) coroborat cu art. 66 lit. b) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării spațiilor comerciale destinate vânzării cu amănuntul a vinurilor duce la retragerea autorizației.

(2) Retragerea autorizației de comercializare cu amănuntul a vinului se face prin decizie emisă de directorul executiv al direcției pentru agricultură județeană sau a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. -

Comercializarea cu amănuntul a vinurilor falsificate, substituite sau ai căror parametri fizico-chimici și caracteristici organoleptice nu se încadrează în limitele impuse de actele normative în vigoare atrage răspunderea directă a comercianților, contravențională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE
pentru autorizarea spațiilor de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi

Operatorul economic . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., (adresa completă) înregistrat la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., CUI/CIF . . . . . . . . . ., reprezentat de domnul/doamna, . . . . . . . . . . domiciliat(ă) . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., solicit eliberarea autorizației pentru spațiul de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi pentru punctul/punctele de lucru situate în localitatea . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . (adresa completă)

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

Data
Semnătura
Ștampila

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)

AUTORIZAȚIE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Se autorizează spațiul de comercializare situat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., aparținând . . . . . . . . . ., (denumirea operatorului economic) CUI . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
Vizat anul 20 . . . . . . . . . .
Vizat anul 20 . . . . . . . . . .
Vizat anul 20 . . . . . . . . . .
Vizat anul 20 . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

ETICHETA
utilizată pentru probele prelevate la achiziționarea vinului

- Cantitatea de vin pentru care s-a prelevat proba: . . . . . . . . . .

- Nr. buletinului de analiză la achiziționare: . . . . . . . . . .

- Tipul de vin dat de conținutul în zahăr . . . . . . . . . .

- Data și locul prelevării probei: . . . . . . . . . .

- Numărul mijlocului de transport al vinului: . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila furnizorului Semnătura și ștampila comerciantului

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

REGISTRUL DE INTRĂRI/IEȘIRI
pentru comercializarea vinurilor vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi

Operatorul economic . . . . . . . . . ., (denumirea, numele/prenumele) CUI/CNP . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., spațiul comercial situat în: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . . .

Autorizație spațiu comercial nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., eliberată de Direcția pentru agricultură județeană (sau a municipiului București)

Inspectorul cu atribuții în domeniul inspecției de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Direcției pentru agricultură județeană (sau a municipiului București) certifică:

Acest registru conține . . . . . . . . . . pagini fixe, numerotate consecutiv, începând de la nr. 001 până la nr. . . . . . . . . . ., ștampilate și vizate la data de . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . .

Vizat
Inspectorul cu atribuții în domeniul inspecției de stat pentru controlul tehnic vitivinicol
din cadrul Direcției pentru agricultură județeană (sau a municipiului București)
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)
Nr. crt. Furnizor Document fiscal (nr. /data) Document de însoțire (nr. /data) Operațiunea Stoc (litri) Semnătura Observații
Intrări Ieșiri
Data Cantitatea (litri) Data Cantitatea (Litri)

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)

DECIZIA
Nr. . . . . . . . . . .

Art. 1. -

Începând cu data de . . . . . . . . . . se retrage Autorizația nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . pentru spațiul de comercializare situat în localitatea . . . . . . . . . ., acordată operatorului economic . . . . . . . . . . în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi.

Art. 2. -

Motivele care au stat la baza retragerii aprobării sunt menționate în Procesul-verbal de control, constatare și sancționare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., anexat prezentei decizii.

Art. 3. -

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare, un exemplar pentru emitent, iar un exemplar se comunică operatorului economic care deține spațiul.

Data . . . . . . . . . . Director executiv,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...