Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 10 mai 2017.

În vigoare de la 10 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, au fost reglementate măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013,

luând în considerare faptul că dintre proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 un număr de 52 de proiecte, în valoare de peste 1,2 miliarde de euro, nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate, iar autoritățile române au convenit cu Comisia Europeană eșalonarea acestora astfel încât a doua fază a proiectelor să fie implementată în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), în baza prevederilor art. 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 și ale Deciziei Comisiei C (2015) 2.771 din 30.04.2015 care amendează Decizia Comisiei C (2013) 1.573 din 20.03.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013),

având în vedere faptul că faza a doua a acestor proiecte finanțate prin POIM include contractele de servicii, furnizare și lucrări atribuite în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 și preluate integral sau parțial în cadrul POIM,

având în vedere faptul că finanțarea acestor proiecte este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ, prin imposibilitatea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a asigurării finanțării proiectelor preluate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, cu efecte negative imediate asupra continuării investițiilor demarate în cadrul Programul operațional sectorial Mediu, situație în care Comisia Europeană va fi în poziția de a recupera contribuția UE aferentă acestor proiecte, în valoare de 2,3 miliarde de euro,

având în vedere faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ conduce la blocarea plăților către beneficiarii POIM din sectorul de mediu, la neîndeplinirea previziunilor de declarații de cheltuieli aferente anului 2017, asumate de Guvernul României prin Memorandumul aprobat la data de 27 ianuarie 2017, și la întârzierea investițiilor din sectoarele de apă și apă uzată și managementul deșeurilor, fiind în acest fel afectate țintele de conformare asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, cu implicații negative grave, prin declanșarea procedurilor de infringement și plata penalităților aferente,

ținând seama de consecințele negative ale nepromovării în regim de urgență a prezentului act normativ, prin neîndeplinirea, în 2018, a obiectivelor de etapă POIM, conducând astfel la realocarea rezervei de performanță aferentă axelor prioritare afectate, de către Comisia Europeană, către alte programe sau axe prioritare performante, în conformitate cu art. 22 și art. 76 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020".

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta ordonanță se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional sectorial Mediu, precum și beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care implementează proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional Infrastructură mare."

3. La articolul 2, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4). Modificări (1)

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la în situațiile prevăzute la alin. (4). Modificări (1)

(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt contestate sau în litigiu, precum și în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în urma stabilirii corecțiilor financiare, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11) în situațiile prevăzute la alin. (4)." Modificări (1)

4. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020." Modificări (1)

5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Sumele prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) se recuperează de la beneficiar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) sumele aferente corecțiilor financiare au fost restituite beneficiarilor prevăzuți la art. 1, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d), pe perioada de derulare în instanță a litigiilor având ca obiect anularea titlurilor de creanță;

b) corecțiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, sunt menținute prin hotărâri judecătorești definitive în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1." Modificări (1)

6. La articolul 3, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea dispozițiilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2. Modificări (1)

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2. Modificări (1)

(3) Sumele recuperate în cazul proiectelor finalizate care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe sunt contestate sau în litigiu, precum și în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin. (11), în situațiile prevăzute la alin. (4) al art. 2."

7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 1 transmit solicitările privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, după caz, aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, autorității de management a Programului operațional sectorial Mediu, respectiv autorității de management a Programului operațional Infrastructura mare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, dacă se încadrează în prevederile art. 2 și 3.

(2) Autoritatea de management al Programului operațional sectorial Mediu, respectiv autoritatea de management a Programului operațional Infrastructura mare verifică și certifică solicitările prevăzute la alin. (1) sub aspectul încadrării acestora în situațiile prevăzute la art. 2 și 3 și le supun aprobării conducerii autorității de management.

(3) În situațiile prevăzute la art. 2 și 3, pe baza aprobării conducerii autorităților de management prevăzute la alin. (2), ordonatorul principal de credite dispune, după caz:

a) încetarea executării creanțelor bugetare prevăzute la art. 2 și 3 și, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare prevăzută la art. 38 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și comunicarea acesteia către organele fiscale competente; Modificări (1)

b) autorității de management să solicite organelor fiscale competente restituirea în conturile de recuperare debite ale autorității de management a sumelor recuperate de la beneficiarii prevăzuți la art. 1 și netransferate până la data primirii comunicării prevăzute la lit. a);

c) stingerea debitelor aferente beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din registrul debitorilor;

d) plata către beneficiar a sumelor recuperate deja de către autoritatea de management, de la acesta, aferente situațiilor prevăzute la art. 2 și 3, cu încadrarea în prevederile art. 7 alin. (1).

(4) Măsurile dispuse de către ordonatorul principal de credite prevăzute la alin. (3) se comunică beneficiarilor prevăzuți la art. 1 de către autoritatea de management a Programului operațional sectorial Mediu, respectiv de autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare.

(5) Sumele aferente debitelor nerecuperate pentru fondurile externe nerambursabile, cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată, pentru care beneficiarii definiți la art. 1 nu mai au calitate de debitor, se sting conform surselor de finanțare prin transferul din contul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (1) în contul de disponibil destinat încasării creanțelor bugetare aferent Programului operațional sectorial Mediu, în vederea transferării acestora în conturile de disponibil aferente fiecărei surse de finanțare și vor fi utilizate pentru continuarea finanțării Programului operațional sectorial Mediu, respectiv prin transferul din contul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 alin. (11) în contul de disponibil destinat încasării creanțelor bugetare aferent Programului operațional Infrastructură mare, în vederea transferării acestora în conturile de disponibil și/sau de cheltuieli bugetare aferente fiecărei surse de finanțare și vor fi utilizate pentru continuarea finanțării Programului operațional Infrastructură mare, cu excepția sumelor plătite în anii precedenți și recuperate în anul curent, pentru care se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare."

8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dobânzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculează până la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 4 alin. (4) și se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziția distinctă prevăzută la alin (11)."

9. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Nu fac obiectul prezentului act normativ sumele aferente contractelor finanțate din fonduri europene din cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013, respectiv din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020:

a) asupra cărora au fost formulate sesizări către Agenția Națională de Integritate, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese, pentru care instanțele judecătorești, prin hotărâri definitive, au stabilit săvârșirea unei fapte penale;

b) asupra cărora au fost formulate sesizări către Agenția Națională de Integritate, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese până în momentul soluționării definitive de către organele competente cărora le-a fost înaintată sesizarea sau până la soluționarea definitivă a cauzei de către instanțele judecătorești prin care se stabilește inexistența unei fapte penale;

c) în situația în care corecțiile financiare și/sau creanțele bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, precum și sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale au fost menținute de instanțele judecătorești în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1, prin hotărâri definitive."

10. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Solicitările realizate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, potrivit prevederilor art. 4, se soluționează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în ordinea înregistrării acestora, cu încadrarea în sumele alocate prin legile bugetare anuale cu această destinație, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional sectorial Mediu, respectiv a Programului operațional Infrastructură mare."

11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, aferente situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), și pentru neregulile rezultate din încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE, aferente situației prevăzute la art. 3 alin. (4), în Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare se menționează că sumele reprezentând creanțe bugetare se recuperează de autoritatea de management în contul de disponibil destinat încasării creanțelor bugetare aferent Programului operațional, din sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», respectiv de la poziția distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».

(2) Sumele care vor rezulta din reducerile procentuale pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, aferente situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), și pentru neregulile rezultate din încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE, aferente situației prevăzute la art. 3 alin. (4), se recuperează de autoritatea de management în contul de disponibil destinat încasării creanțelor bugetare aferent Programului operațional, din sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la poziția distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», respectiv de la poziția distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»."

Art. II. -

În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare, inclusiv modelul solicitărilor și documentele justificative ce însoțesc solicitările beneficiarilor de fonduri europene care implementează proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 5 mai 2017.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...