Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate în cadrul mecanismelor financiare se exercită la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program sau organismelor de implementare, al Autorității de certificare și plată și punctului național de contact în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul operatorilor de program/Autorității de certificare și plată/structurii organizatorice cu rol de punct național de contact din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea gestionării financiare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care aceștia au calitatea de beneficiari.

Art. 20. -

(1) Operatorii de program, punctul național de contact, promotorii de proiecte, partenerii de proiecte și beneficiarii au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor/programelor potrivit prevederilor regulamentelor de implementare și ale contractului/ordinului/deciziei/acordului de finanțare a proiectului/programelor.

(2) Operatorii de program, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiect au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, punctului național de contact și Autorității de certificare, Autorității de audit, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Punctul național de contact și operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din cofinanțarea publică și asistența financiară externă nerambursabilă, iar punctul național de contact în ceea ce privește asistența financiară externă nerambursabilă gestionată de acesta.

(2) În scopul realizării activității de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program și punctul național de contact aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare externe nerambursabile se raportează în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României și ale prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.

(4) Entitățile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înțelegere, sunt responsabile pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea sumelor plătite necuvenit potrivit regulilor stabilite de statele donatoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...