Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Fondurile acordate prin mecanismele financiare se alocă potrivit prevederilor art. 10.5 din Protocolul 38c al Acordului privind Spațiul Economic European și potrivit art. 10.5 din Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 și se utilizează conform prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, precum și conform prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Guvernul României și ale prevederilor Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică cu rol de punct național de contact desemnată în anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare și pentru implementarea celor două memorandumuri de înțelegere, precum și responsabilitatea gestionării fondurilor aferente asistenței tehnice și Fondului pentru relații bilaterale.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare. Autoritatea de certificare și plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul național de contact prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

(3) Entitățile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înțelegere, asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare, în conformitate cu prevederile stabilite de statele donatoare.

(4) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare, toți operatorii de program și punctul național de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operațiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul pentru relații bilaterale și asistență tehnică, și efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.

(5) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(6) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menționat la alin. (4), precum și în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul național de contact, se raportează anual către Autoritatea de certificare și plată ca parte a raportului financiar intermediar. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, anual, ca parte a raportului financiar intermediar, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (4) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare. Dobânda raportată se virează de către Autoritatea de certificare și plată către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.

(7) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanțate prin mecanismele financiare, existente în conturile operatorilor de program, punctului național de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte și partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Mecanismele financiare finanțează tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.

(2) Sumele aferente asistenței financiare nerambursabile pentru grantul acordat prin mecanismele financiare se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată, pentru programele pe care aceasta le gestionează, în conturile în euro deschise la bănci comerciale de operatorii de program, respectiv punctul național de contact, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile. Derogări (1)

(3) Sumele din Fondul pentru relații bilaterale cuvenite operatorilor de program conform prevederilor memorandumurilor de finanțare și ale regulamentelor de implementare, reprezentând plăți în avans sau prefinanțare, transferate de donatori și primite de către punctul național de contact în contul în euro deschis la o bancă comercială, se transferă operatorilor de program în conturile acestora în euro deschise la bănci comerciale.

(4) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare, instituțiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct național de contact/promotor de proiecte/beneficiar/partener de proiect, au/are obligația să deschidă și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul național de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul de relații bilaterale și asistență tehnică, primit prin mecanismele financiare, vor fi purtătoare de dobândă. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru primirea grantului și derularea operațiunilor financiare în euro aferente Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii utilizează conturi dedicate în euro la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile lit. d) din anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Operațiunile financiare din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, aferente mobilităților transnaționale, organizării de acțiuni/activități în străinătate, plății onorariilor pentru prestatorii de servicii din străinătate, și transferul sumelor cuvenite promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte se vor derula în euro prin intermediul conturilor dedicate deschise în euro la bănci comerciale, așa cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (4).

(7) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane juridice, alții decât instituții publice, precum și Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acțiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operațiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.

(8) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane fizice derulează operațiunile financiare în lei prin conturi în lei deschise la bănci comerciale.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele aferente Fondului pentru relații bilaterale prevăzute la alin. (3) se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare.

(10) Sumele aferente costurilor de pregătire a programului se pot acorda sub formă de avans extraordinar în euro de la statele donatoare către statul beneficiar, conform art. 8.10 alin. 8 din regulamentele de implementare, operatorilor de program prin Autoritatea de certificare și plată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...