Fonduri aferente mecanismelor financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Fonduri aferente mecanismelor financiare Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

(1) În bugetele operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public se cuprind:

a) la poziții distincte de transferuri, valoarea cofinanțării publice corespunzătoare valorii costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program, cu excepția cofinanțării prevăzute la alin. (2) lit. a) și b);

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari;

c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b);

d) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(2) În bugetul operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public, în calitate de beneficiari, se cuprind:

a) sumele necesare cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate din costuri de management, conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, până la primirea avansurilor de la statele donatoare;

b) sumele reprezentând cheltuieli eligibile, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, necesare continuării proiectelor finanțate din costuri de management ale operatorului de program, în proporție de maximum 10%, până la rambursarea tranșei finale de către donator;

c) cheltuielile neeligibile aferente proiectelor proprii.

(3) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(4) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, ca subvenții, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

(5) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistență tehnică și a programului Fondul pentru relații bilaterale, a căror finanțare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:

a) sumele corespunzătoare creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv dobânzile, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe;

b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian;

c) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(6) Promotorii de proiecte și partenerii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor.

(7) După autorizarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) de către operatorii de program, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor se virează de către operatorii de program în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la statele donatoare prin Autoritatea de certificare și plată.

Art. 7. -

(1) Având în vedere prevederile art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și, respectiv, art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, sumele aferente grantului și cofinanțării publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate de către aceștia și instituțiile din subordine/coordonare în calitate de promotori de proiecte/beneficiari.

(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarilor, în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii și în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate, potrivit alin. (3), de către aceștia și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.

(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să diminueze veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele retrase din veniturile acestui buget și virate conform contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat, ca urmare a economiilor rezultate din implementarea proiectelor, a unor modificări ale contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat sau restituirii avansului primit, după caz, pentru proiectele proprii și ale instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.

(6) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor instituții publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile se aprobă potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile și în cazul utilizării Fondului de asistență tehnică și Fondului pentru relații bilaterale.

(8) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) și (7) ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora în calitate de promotori de proiecte/beneficiari și/sau parteneri de proiecte sunt autorizați să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăși valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanțare sau acordul de parteneriat.

(9) Operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) și (4), precum și fișele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale pentru sumele încasate de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, precum și operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (5) împreună cu fișele actualizate ale proiectelor pentru sumele retrase din bugetul fondurilor externe nerambursabile de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora.

(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate/diminuate potrivit alin. (9).

(11) Operatorii de program, cu excepția Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăți în lei către partenerii înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.

(12) Toate operațiunile financiare dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în calitate de operator de program, și promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri se vor derula în euro.

(13) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizații interguvernamentale, operatorii de program/punctul național de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.

(14) Promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii acestora asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile ale proiectului.

(15) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiecte din România asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.

(16) Toate operațiunile financiare derulate în euro de către ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de programe/promotori de proiecte/parteneri de proiecte/beneficiari, reprezentând fonduri externe nerambursabile acumulate într-un cont distinct, vor fi cheltuite în limita disponibilităților existente în acest cont și în scopul în care au fost acordate.

(17) Pentru operațiunile financiare prevăzute la alin. (16) se autorizează ordonatorii principali să cuprindă în bugetul fondurilor externe nerambursabile sumele în moneda națională, respectiv în mii lei, calculate la cursul comunicat de Comisia Națională de Prognoză și utilizat pentru elaborarea bugetului pentru anul în curs.

(18) În cazul în care promotorii de proiecte/beneficiarii/partenerii de proiecte, instituții publice, nu se regăsesc în coordonarea sau subordonarea unui ordonator principal de credite, autorizările prevăzute la alin. (2), (4), (5) și (8) se aplică instituțiilor publice respective.

Art. 8. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/punctul național de contact/promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2021.

(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare și nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile, precum și cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (6) necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, în calitate de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiect, respectiv Fondul Român de Dezvoltare Socială, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în calitate de beneficiari.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de program/punct național de contact, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (5).

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările prevăzute la alin. (3) și (4) efectuate de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordine/coordonare, împreună cu fișele actualizate ale proiectelor asumate de ordonatorul principal de credite.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) și (4), după caz.

Art. 9. -

(1) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice, reprezentând cofinanțarea publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se restituie în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.

(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, sumele prevăzute la alin. (1) se restituie de către parteneri/lider de proiect instituții publice în contul de, disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, până la data de 22 decembrie.

(3) După încasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele în contul operatorului de program din care au fost asigurate, până la data de 27 decembrie.

(4) În limita sumelor restituite la finele anului precedent de către promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program virează acestora sumele reprezentând cofinanțarea rămase neutilizate, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor, potrivit mecanismului prevăzut la art. 7 și normelor metodologice de aplicare.

(5) Sumele primite de către promotorii de proiecte/beneficiarii/partenerii de proiecte, instituții publice, reprezentând grant, rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

(6) Pentru sumele încasate potrivit alin. (4), precum și pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplică prevederile art. 7 alin. (2) și (4), după caz.

Art. 10. -

Orice dobândă generată de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian până la transferarea către operatorii de program/punctul național de contact, precum și de conturile deschise de către operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerată resursă pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian. Raportarea și transferarea acestor dobânzi sunt prevăzute la art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și, respectiv, art. 9.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...