Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fonduri aferente mecanismelor financiare -
Art. 7. -

(1) Având în vedere prevederile art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 și, respectiv, art. 8.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, sumele aferente grantului și cofinanțării publice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate de către aceștia și instituțiile din subordine/coordonare în calitate de promotori de proiecte/beneficiari.

(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, operatorii de program transferă cu ordin de plată sumele prevăzute la alin. (1) în contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarilor, în calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transferă sumele astfel încasate în conturile proprii și în cele ale partenerilor, în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziții bugetare distincte de venituri și cheltuieli, sumele încasate, potrivit alin. (3), de către aceștia și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.

(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să diminueze veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile cu sumele retrase din veniturile acestui buget și virate conform contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat, ca urmare a economiilor rezultate din implementarea proiectelor, a unor modificări ale contractelor de finanțare/acordurilor de parteneriat sau restituirii avansului primit, după caz, pentru proiectele proprii și ale instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora care au calitatea de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiecte.

(6) În cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor/partenerilor instituții publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile se aprobă potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile și în cazul utilizării Fondului de asistență tehnică și Fondului pentru relații bilaterale.

(8) În cazul în care pentru sumele încasate potrivit alin. (2), (4) și (7) ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea/coordonarea acestora în calitate de promotori de proiecte/beneficiari și/sau parteneri de proiecte sunt autorizați să majoreze creditul de angajament până la valoarea încasată, fără a depăși valoarea totală prevăzută în contractul/decizia/ordinul de finanțare sau acordul de parteneriat.

(9) Operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) și (4), precum și fișele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale pentru sumele încasate de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, precum și operațiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (5) împreună cu fișele actualizate ale proiectelor pentru sumele retrase din bugetul fondurilor externe nerambursabile de către aceștia și/sau instituțiile din subordinea/coordonarea acestora.

(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor încasate/diminuate potrivit alin. (9).

(11) Operatorii de program, cu excepția Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectuează plăți în lei către partenerii înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.

(12) Toate operațiunile financiare dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în calitate de operator de program, și promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri se vor derula în euro.

(13) În cazul contractelor încheiate în euro cu beneficiari cu sediul în statele donatoare sau cu organizații interguvernamentale, operatorii de program/punctul național de contact transferă sumele cuvenite acestora în euro.

(14) Promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii acestora asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile ale proiectului.

(15) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiecte din România asigură din bugetul propriu cheltuielile neeligibile în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.

(16) Toate operațiunile financiare derulate în euro de către ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de programe/promotori de proiecte/parteneri de proiecte/beneficiari, reprezentând fonduri externe nerambursabile acumulate într-un cont distinct, vor fi cheltuite în limita disponibilităților existente în acest cont și în scopul în care au fost acordate.

(17) Pentru operațiunile financiare prevăzute la alin. (16) se autorizează ordonatorii principali să cuprindă în bugetul fondurilor externe nerambursabile sumele în moneda națională, respectiv în mii lei, calculate la cursul comunicat de Comisia Națională de Prognoză și utilizat pentru elaborarea bugetului pentru anul în curs.

(18) În cazul în care promotorii de proiecte/beneficiarii/partenerii de proiecte, instituții publice, nu se regăsesc în coordonarea sau subordonarea unui ordonator principal de credite, autorizările prevăzute la alin. (2), (4), (5) și (8) se aplică instituțiilor publice respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
Art 16 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 17 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
;
se încarcă...