Art 2 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2. -

(1) Termenii și expresiile "punct național de contact", "autoritate de certificare", "autoritate de audit", "program" și "proiect" au înțelesurile prevăzute în regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(2) Termenul "neregulă" și expresia "creanțe bugetare rezultate din nereguli" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acord de implementare a programului - acord încheiat între punctul național de contact și operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele și condițiile de implementare a programului finanțat în cadrul mecanismelor financiare, rolul și responsabilitățile părților;

b) acord de program - acord încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian și punctul național de contact, care reglementează implementarea fiecărui program aprobat;

c) acord de parteneriat - acord încheiat între promotorul de proiect și partenerul de proiect și, după caz, beneficiar și partener, în conformitate cu art. 7.7 din regulamentele de implementare, ce stabilește drepturile și obligațiile partenerului de proiect pentru implementarea proiectului;

d) Autoritatea de certificare și plată - structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care îndeplinește funcția de autoritate de certificare și de autoritate pentru nereguli, în conformitate cu anexa A, comună memorandumurilor de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum și dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021. Rolul și responsabilitățile Autorității de certificare sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.4, iar rolul și responsabilitățile Autorității pentru nereguli sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 12.3;

e) avans - parte din grantul programului necesară în vederea acoperirii părții de cheltuieli justificate estimate ale programului până la efectuarea primei plăți intermediare prevăzute la art. 9.3 paragraful 1 din regulamentele privind implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European, precum și partea din grantul proiectului acordată către promotorii de proiect/beneficiari pentru începerea derulării proiectelor. Valoarea plăților în avans va fi stabilită în acordul de program, respectiv contractul de finanțare;

f) beneficiar - persoană fizică sau juridică, publică sau privată, eligibilă pentru finanțare în cadrul Fondului de asistență tehnică, al Fondului pentru relații bilaterale sau fondului bilateral la nivel de program, precum și pentru finanțarea proiectelor proprii ale operatorului de program aferente asistenței financiare "costuri de management";

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul mecanismelor financiare, care pot fi finanțate atât din grant, cât și din cofinanțarea publică/cofinanțarea privată, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în regulamentele de implementare și/sau acordurilor de program;

h) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8.7 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, precum și alte cheltuieli necesare implementării programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanțate din grant și cofinanțare;

i) contribuția națională publică - suma necesară implementării programelor/proiectelor, formată din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

j) cofinanțarea publică - sumă asigurată de către operatorii de programe, instituții publice/organismul de interes public, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilită conform acordurilor de program;

k) Comitetul Mecanismului Financiar - comitetul stabilit de către Comitetul permanent al statelor Asociației Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;

l) contractul de finanțare a proiectului - acord încheiat între operatorul de program/punctul național de contact și promotorul de proiect/beneficiari care reglementează implementarea unui proiect specific;

m) decizie/ordin de finanțare - actul administrativ emis de către operatorul de program/punctul național de contact în calitate de beneficiar pentru asistența financiară nerambursabilă;

n) cofinanțarea privată - totalul sumelor, altele decât cele prevăzute la lit. j), asigurate de către promotorii de proiecte/beneficiari și de către partenerii acestora, alții decât instituțiile publice, după caz, pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractelor de finanțare;

o) grant - sumă finanțată din fonduri externe nerambursabile, acordată pe programe/proiecte României de către statele donatoare prin mecanismele financiare;

p) instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

q) organism de interes public - Fondul Român de Dezvoltare Socială, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare;

r) Oficiul Mecanismului Financiar - oficiu care asistă Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul Afacerilor Externe norvegian în administrarea mecanismelor financiare, fiind responsabil pentru operațiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare, servind ca punct de contact;

s) Ministerul Afacerilor Externe norvegian - autoritatea care are responsabilitatea administrării Mecanismului financiar norvegian și responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;

ș) operatorul de program - entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea și implementarea unui program; rolul și responsabilitățile operatorului de program sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.6;

t) plată indirectă - transferul, prin intermediul Autorității de certificare și plată, în contul operatorilor de program/punctului național de contact al grantului și din contul acestora în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, după caz, al sumelor reprezentând avansul și/sau prefinanțarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare;

ț) prefinanțare - o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzătoare cheltuielilor eligibile justificat estimate necesare pentru implementarea programului/proiectului, acordată operatorilor de program/punctului național de contact/promotorilor de proiecte/beneficiarilor, potrivit acordurilor de programe/contractelor de finanțare;

u) promotor de proiect - persoană fizică sau juridică, înregistrată fiscal în România, sau o organizație internațională, în măsura în care aceasta este menționată în mod explicit în acordul de program, având responsabilitate în inițierea, pregătirea și implementarea unui proiect, care semnează contractul de finanțare a proiectului și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanțării publice și a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare, precum și pentru implementarea proiectului;

v) partener de proiect - persoană fizică sau juridică implicată activ in implementarea unui proiect ce împarte cu promotorul de proiect/beneficiarul un scop social și economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea acelui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu promotorul de proiect/beneficiarul;

w) raport financiar intermediar - raport întocmit de operatorii de program/punctul național de contact în formatul stabilit de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, certificat de către Autoritatea de certificare și plată și aprobat de către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declarația cheltuielilor efectuate în perioada de raportare anterioară datei plății și declarația cheltuielilor propuse pentru perioada imediat următoare datei de efectuare a plății și informații cu privire la progresul înregistrat în vederea realizării rezultatelor directe și indirecte, după caz;

x) regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează regulile generale ce guvernează Mecanismul financiar Spațiul Economic European, respectiv Mecanismul financiar norvegian;

y) ghiduri - documente adoptate de către statele donatoare ce reglementează modalitatea de aplicare a prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare;

z) state donatoare - state din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care asigură asistența nerambursabilă acordată României prin mecanismele financiare;

aa) punct național de contact - entitate publică națională desemnată de statul beneficiar ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, precum și pentru implementarea prevederilor memorandumurilor de înțelegere. Rolul și responsabilitățile punctului național de contact sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.3;

bb) Autoritate de audit - entitate publică națională, independentă funcțional față de punctul național de contact, de Autoritatea de certificare și de operatorul de program, desemnată de statul beneficiar și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control. Rolul și responsabilitățile Autorității de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 cu precădere la art. 5.5. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
;
se încarcă...