Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare Puneri în aplicare (1)

Art. 16. -

(1) Proiectele/Programele implementate în cadrul mecanismelor financiare sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente programelor/proiectelor implementate în cadrul mecanismelor financiare, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Operatorii de program instituții publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, efectuează angajarea cheltuielilor aferente programelor, precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora în baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 17 alin. (1) - (3).

(4) Operatorii de program instituții publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, au obligația să organizeze evidența contabilă a angajamentelor bugetare și legale.

Art. 17. -

(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program, inclusiv cele aferente sumelor din Fondul pentru relații bilaterale cuvenite operatorilor de program, se stabilesc având în vedere memorandumurile de înțelegere și se reflectă în anexa la bugetul operatorului de program. Derogări (1)

(2) În anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de punct național de contact, se reflectă sumele acordate prin Fondul de asistență tehnică și Fondul bilateral.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programului se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială cu rol de operator de program, în anexă la bugetul Ministerului Educației Naționale pentru Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării cu rol de operator de program.

(4) Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, ca operator de program, parcurg fazele execuției bugetare a cheltuielilor în baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la alin. (3).

(5) Fondul Român de Dezvoltare Socială încheie contracte de finanțare cu promotorii de proiecte, respectiv decizii/ordine de finanțare, în limita creditelor de angajament, și efectuează plăți în limita creditelor bugetare cuprinse în anexă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(6) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor să modifice creditele bugetare și creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum și valoarea totală a programelor, cu încadrarea în sumele prevăzute în memorandumurile de înțelegere, la solicitarea și pe răspunderea operatorilor de program/punctului național de contact în cauză, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de punct național de contact.

(7) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze dezangajări din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, în baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, la propunerea operatorilor de program/punctului național de contact.

(8) Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul întregului exercițiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(9) Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (6) și (7), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(10) Operatorii de program au responsabilitatea efectuării trimestriale a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale promotorilor de proiecte pentru operațiunile gestionate în cadrul mecanismelor financiare.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Punctul național de contact și operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, bareme standard de costuri unitare sau rată fixă, după caz, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...