Guvernul României

Hotărârea nr. 1038/1996 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 1996 până la 28 iunie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 590/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, finanțată integral de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie aplică reglementările legale în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.

Art. 2. -

(1) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, asimilat, ca salarizare, cu funcția de secretar de stat și, respectiv, subsecretar de stat, ambii numiți prin decizie a primului-ministru. Președintele Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie este ordonator principal de credite bugetare. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie este prevăzută în anexa nr. 1.

În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza servicii și birouri.

(3) Pe lângă președinte funcționează un colegiu consultativ, format din reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor publice interesate, care organizează și execută cadastre de specialitate, precum și specialiști în domeniu din învățământul superior de specialitate.

(4) Președintele Colegiului consultativ este președintele Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie. Componența Colegiului consultativ se stabilește prin ordin al președintelui, cu acordul organismelor (instituțiilor publice) reprezentate. Regulamentul de funcționare a Colegiului consultativ se aprobă prin ordin al președintelui.

(5) Președintele conduce întreaga activitate a Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, pe care îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

Președintele poate da împuterniciri de reprezentare și altor persoane din cadrul oficiului.

(6) Pentru îndeplinirea atribuțiilor Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, președintele emite ordine, norme și instrucțiuni.

Art. 3. -

Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui.

Art. 4. - Modificări (1)

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie este de 130, exclusiv demnitarii. În anul 1996 se vor încadra cu personal 73 de posturi.

Art. 5. -

(1) Unitățile din subordinea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie sunt prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a unităților din subordinea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se aprobă prin ordin al președintelui.

Numărul de posturi pentru fiecare oficiu teritorial se stabilește prin ordin al președintelui, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile din subordine, precum și atribuțiile acestora se stabilesc și se aprobă prin ordin al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.

Art. 6. - Modificări (1)

Cu numărul de 443 de posturi aprobat Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru anul 1996 se diminuează numărul maxim de posturi prevăzut Ministerului Agriculturii și Alimentației prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 480/1994, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994.

Art. 7. - Modificări (1)

Statele de funcții pentru aparatul propriu și unitățile subordonate Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se aprobă de președintele acestuia, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Fondurile necesare desfășurării activității Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și unităților subordonate se stabilesc anual prin bugetul de stat.

(2) Cheltuielile de organizare și funcționare pentru Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru anul 1996 se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în limita sumei de 828 milioane lei, potrivit destinațiilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 9. - Modificări (1)

Salarizarea personalului din aparatul propriu al Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.

Salarizarea personalului din oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.

Personalul încadrat în Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Cadastru se salarizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.

Art. 10. -

(1) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, având dreptul de a solicita și de a primi, precum și obligația de a transmite la cerere, din partea acestora, datele și informațiile necesare realizării atribuțiilor.

(2) Împreună cu ministerele care răspund de cadastrele de specialitate și cu Ministerul Justiției, Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie stabilește metodologia privind evidența cadastrală tehnică, economică și juridică, înscrierea actelor și faptelor juridice referitoare la imobile.

Art. 11. -

Cheltuielile necesare pentru întreținerea și dezvoltarea lucrărilor geodezice, cartografice și de cadastru general la nivel național se asigură prin bugetul Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie are în dotare un parc auto stabilit potrivit dispozițiilor legale.

(2) Pentru activitățile specifice, unitățile subordonate Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie au în dotare un parc auto, potrivit anexei nr. 4.

Art. 13. -

Autoritățile administrației publice locale vor asigura condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților organelor teritoriale ale Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și spațiile de lucru necesare.

Art. 14. - Modificări (1)

Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie poate accepta donații și contribuții, în condițiile legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Secretariatul General al Guvernului
Mihai Unghianu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
Dorel Mustățea,
secretar de stat
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 28 octombrie 1996.

Nr. 1.038.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

OFICIUL NAȚIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIE

Numărul maxim de posturi: 130
(exclusiv demnitarii)

                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                  - PREȘEDINTE -
                  L¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-
                     -         -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                     -     -¦¦¦¦¦¦¦+    Consilieri    -
                     -     -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                     -     -    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                     +¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+ Legislație, contencios -
                     -     -    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                     -     -    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                     -     L¦¦¦¦¦¦¦+Control financiar propriu-
                     -         L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 - VICEPREȘEDINTE -
                 L¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦+¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-Inspecția de stat--Direcția generală--Direcția generală--Direcția--Direcția generală-
-pentru cadastru, --  economică,  --  geodezie și  --generală--  cadastre de  -
-  geodezie și  -- financiară și --  cartografie  --cadastru-- specialitate  -
- cartografie*) -- administrativă --         --general --         -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*) Se organizează la nivel de direcție generală.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Oficiului Național de Cadastru,
Geodezie și Cartografie

Unități finanțate integral de la bugetul de stat:

- Oficii de cadastru, geodezie și cartografie județene și al municipiului București - servicii publice descentralizate: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, municipiul București - Ilfov.

Numărul maxim de posturi: 1.230

În anul 1996 se vor încadra cu personal 370 de posturi.

- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Cadastru București.

Numărul maxim de posturi: 500

În anul 1996 se vor încadra cu personal 200 de posturi.

NOTĂ:

Sediul oficiilor județene este în municipiile reședință de județ.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

CHELTUIELILE
de organizare și funcționare în anul 1996 ce se asigură Oficiului
Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

- Capitolul 69.01 "Alte acțiuni economice"
- Cheltuieli TOTAL 578 milioane lei
Cheltuieli curente 528 milioane lei
- cheltuieli de personal 428 milioane lei
- cheltuieli materiale și servicii 100 milioane lei
Cheltuieli de capital 50 milioane lei
- Capitolul 71.01 "Cercetare științifică"
- Cheltuieli TOTAL 250 milioane lei
Cheltuieli curente 220 milioane lei
- cheltuieli de personal 190 milioane lei
- cheltuieli materiale și servicii 30 milioane lei
Cheltuieli de capital 30 milioane lei
TOTAL CHELTUIELI: 828 milioane lei

ANEXA Nr. 4

NUMĂRUL DE AUTOTURISME ȘI CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI
pentru activități specifice ce urmează a se desfășura în cadrul
unităților subordonate Oficiului Național de Cadastru,
Geodezie și Cartografie

1. La oficiile de cadastru, geodezie și cartografie județene și al municipiului București 1 autoturism pentru parcul auto comun și 2 autolaboratoare
2. La Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Cadastru 2 autoturisme pentru parcul auto comun și 8 autolaboratoare
3. Consumul lunar de carburanți (litri/lună/vehicul)
- Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Cadastru 300
- Oficiile de cadastru, geodezie și cartografie județene și al municipiului București 250

NOTĂ:

Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru fiecare unitate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...