Guvernul României

Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie

Modificări (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 27 noiembrie 1996.

În vigoare de la 27 noiembrie 1996 până la 29 noiembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1403/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) În scopul protecției și dezvoltării patrimoniului genetic național din zootehnie se reorganizează activitatea Centrului Național de Reproducție și Selecție a Animalelor în Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, instituție publică cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației și poartă numele savantului român patriot, prof. dr. G.K. Constantinescu, fondatorul Institutului Național Zootehnic al României.

(2) Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" are următoarea structură organizatorică:

a) Direcția generală pentru ameliorare genetică în zootehnie;

b) Direcția pentru protecția resurselor genetice animale;

c) Inspecția de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie - poliția zootehnică;

d) Oficiul central de bioinformatică zootehnică și biotehnologică;

e) Laboratorul metodologic pentru controlul calității materialului seminal;

f) Laboratorul central pentru prevenirea tulburărilor de reproducție și profilaxie genetică;

g) centre zonale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;

h) Direcția economico-financiară, marketing și administrativă.

(3) Obiectul de activitate al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" este coordonarea tehnologică și metodologică, la nivel național și în profil teritorial, după o concepție strategică unitară, fundamentată științific și managerial, a proceselor de ameliorare genetică și reproducție la animalele de fermă și reprezintă autoritatea publică centrală abilitată ca organism de specialitate al Ministerului Agriculturii și Alimentației, pentru activitățile tehnice complexe de identificare, evaluare, conservare și protecție a patrimoniului genetic național din zootehnie, la nivelul standardelor internaționale și în relație de parteneriat tehnic cu organisme naționale și internaționale de profil.

Art. 2. -

Atribuțiile Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sunt următoarele:

a) elaborează pe baze științifice și manageriale moderne programe strategice sectoriale și metodologice de ameliorare și reproducție, inclusiv programe tehnice naționale pentru extinderea și efectuarea controlului oficial al producțiilor și al biotehnologiilor de reproducție la toate speciile animalelor de fermă, pentru testarea reproducătorilor după performanțe proprii și după descendenți, în conformitate cu instrucțiunile Comitetutului internațional de înregistrare a performanțelor zootehnice și ale comisiilor sale, urmărind totodată implementarea acestor programe strategice din zootehnie, în sprijinul crescătorilor de animale și al dezvoltării fermelor zootehnice de elită;

b) efectuează, pe baze științifice și tehnice avansate, controlul zootehnic al producțiilor de origine animală, asigură controlul complex de laborator al calității și salubrității materialului seminal, în special prin metode microscopice moderne, precum și efectuarea testelor de paternitate și de profilaxie genetică la bovine, ovine, porcine și cabaline, inclusiv prin metode și tehnici citogenetice performante, în colaborare științifică, tehnică și economică cu institute și laboratoare consacrate, fiind abilitată guvernamental să emită buletine oficiale de analiză și de expertiză, care au și valoare juridică; Modificări (1)

c) elaborează norme metodologice și efectuează inspecția de stat și controlul tehnic al activităților din domeniul ameliorării și reproducției, inclusiv al prevenirii tulburărilor de reproducție, al controlului complex al calității diluanților pentru materialul seminal congelat utilizat în biotehnologia însămânțărilor artificiale, al mediilor de cultură utilizate în biotehnologia transferului de embrioni și al substanțelor biostimulatoare ale funcției de reproducție, în scopul progresului tehnic, al protecției și dezvoltării patrimoniului genetic din zootehnie, în sprijinul direct al crescătorilor de animale și al dezvoltării zootehniei românești;

d) coordonează științific și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie, prin relații de parteneriat în bioinformatică aplicată, inclusiv organizarea și desfășurarea perfecționării pregătirii profesionale prin cursuri postuniversitare, specializări, manifestări tehnico-științifice naționale de profil cu participare internațională, precum și alte forme de instruire și documentare de specialitate, cu asigurarea condițiilor de înscriere la doctorat și de finalizare a acestuia pentru specialiștii din rețeaua națională de reproducție și selecție, care să determine o competență profesională reală;

e) supraveghează tehnic desfășurarea licitațiilor pentru achiziționarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achiziționarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, în colaborare cu oficiile județene de reproducție și selecție a animalelor și cu asociațiile crescătorilor de animale, înființate pe specii și rase, la nivel național și în profil teritorial, în condițiile specifice economiei de piață;

f) redactează, cu personalul propriu sau prin colaborări, și editează periodic buletine informative, studii de sinteză, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice și metodologice, precum și alte materiale de documentare tehnică, de consultanță și de extensie pentru rețeaua națională de ameliorare și reproducție din zootehnie, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

g) îndeplinește orice alte atribuții ce rezultă din prezenta hotărâre și din reglementările legale în vigoare, pentru a sprijini eficient și permanent o reală competență și concurență în zootehnia românească, pentru dezvoltarea economico-socială și asigurarea permanentă a securității alimentare a populației țării noastre.

Art. 3. - Modificări (1)

Structura organizatorică, încadrarea cu personal, statele de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" se aprobă de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu încadrarea strictă în numărul de posturi și de fonduri financiare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, pe baza precizărilor din anexele nr. 1 și nr. 2.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul genetic național din zootehnie este constituit din toate populațiile de animale de fermă, inclusiv albine, viermi de mătase și specii de pești și de acvacultură, cu potențial biologic atestat, clasificate după metodologia internațională, adaptată la nivel național și fundamentată științific.

(2) Populațiile de animale care reprezintă patrimoniul genetic din zootehnie, categoriile de ferme zootehnice de elită, precum și măsurile de protecție tehnică și economico-financiară a acestora, în condițiile specifice ale economiei de piață și ale activităților de cercetare-dezvoltare, sunt prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Pentru protecția, dezvoltarea cantitativă și ameliorarea calitativă ale patrimoniului genetic din zootehnie, atât la nivel național, cât și în profil teritorial, importurile și exporturile de animale de reproducție, material seminal, embrioni și ouă de incubație se aprobă, sub aspectul calității zootehnice, de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", în sprijinul crescătorilor de animale.

(2) Documentația tehnică, procedurile și etapele necesare aprobării importurilor și exporturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baze științifice, tehnice și economice, prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

(1) Inspecția de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile cap. IV "Răspunderi și sancțiuni" din Legea nr. 40/1975, cu atribuții specifice de poliție zootehnică, care să sprijine efectiv activitatea crescătorilor de animale și dezvoltarea zootehniei românești.

(2) Normele pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie se elaborează de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", se avizează de către Direcția generală a producției animale din Ministerul Agriculturii și Alimentației și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Coordonarea tehnică și metodologică a stabilirii contravențiilor revine Direcției de control și inspecții din Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin Serviciul zooveterinar și de alimentație al acesteia.

Art. 7. -

Constituie contravenții la normele privind ameliorarea și reproducția animalelor următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) producerea de material seminal congelat, embrioni, ouă de incubație pentru hibrizi comerciali și ouă de viermi de mătase în afara unităților specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducători, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizații de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau de către alte structuri abilitate legal;

b) livrarea de material seminal, ouă de incubație pentru hibrizi comerciali și ouă de viermi de mătase, care s-au obținut în alte țări ori în afara unităților specializate din țară, de la reproducători necodificați de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau pentru utilizarea cărora nu s-au emis autorizații legale;

c) nerespectarea normelor și instrucțiunilor tehnice privind efectuarea montei dirijate și asigurarea numărului de reproducători masculi folosiți în stațiuni comunale și puncte sătești de montă naturală;

d) neasigurarea individualizării sau individualizarea care creează dubii asupra identității la animalele cuprinse în controlul oficial al producției și în lucrări de selecție și testare a reproducătorilor, precum și la materialul seminal, embrioni și ouă de incubație;

e) păstrarea materialului seminal în condiții necorespunzătoare, respectiv în conteinere cu autonomie scăzută și cu azot lichid insuficient, sau prin manipularea neigienică a dozelor de material seminal, care determină deprecierea acestora;

f) monta clandestină, constând în folosirea reproducătorilor masculi neautorizați la monta femelelor aparținând altor proprietari;

g) înscrierea, din culpă, în evidențele zootehnice și în certificatele privind calitatea materialului de reproducție a unor date eronate privind originea, vârsta, performanțele productive și indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat;

h) nerespectarea planului de împerecheri nominalizate pentru producerea dirijată de reproducători cu valoare genetică ridicată;

i) nerespectarea graficului de control oficial al calității zootehnice a producțiilor animale sau neasigurarea condițiilor corespunzătoare efectuării acestor controale tehnice;

j) achiziționarea din fonduri publice, fără licitație, a materialului seminal congelat, a cărui valoare financiară pe un an calendaristic depășește cuantumul stabilit de legislația în vigoare pentru achiziționarea prin licitații;

k) stabilirea de piețe pe criterii teritoriale, pentru comercializarea materialului seminal congelat, prin nerespectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

Art. 8. -

(1) Faptele ce constituie contravenție, în conformitate cu prvederile art. 7, se sancționează astfel:

- cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei, cele de la lit. c) și e);

- cu amendă de la 500.000 lei la 700.000 lei, cele de la lit. a), b), d) și f);

- cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. g), h), i), j) și k).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către specialiști din Inspecția de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie, din rețeaua națională de reproducție și selecție a animalelor și din instituții de învățământ superior zootehnic și de cercetare, împuterniciți de directorul general al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", precum și de persoane competente în domeniu din Ministerul Agriculturii și Alimentației și din structurile subordonate, împuternicite de către ministrul agriculturii și alimentației.

Art. 9. -

(1) Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de minister coordonator, va asigura în bugetul său anual de venituri și cheltuieli fondurile necesare desfășurării corespunzătoare a activității Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", care să asigure, pe baze științifice și manageriale moderne, realizarea obiectivelor și a atribuțiilor stabilite prin prezenta hotărâre, în condițiile specifice economiei de piață, a perspectivelor de integrare europeană și euroatlantică, precum și ale aplicării standardelor internaționale de calitate în domeniu, pe baza activităților proprii de cercetare-dezvoltare.

(2) Personalul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", preluat prin reorganizare de la Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor, își păstrează salariile și funcțiile avute la data reorganizării, în relație cu structura organizatorică și precizările din anexele nr. 1 și nr. 2. Modificări (1)

Art. 10. -

Denumirea Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor se înlocuiește cu denumirea Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" în cuprinsul următoarelor acte normative:

- Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (titlul anexei nr. 9 și pct. 1 din nota de la anexa nr. 10);

- Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 (nr. crt. 3 din cap. I din anexa nr. 2);

- Hotărârea Guvernului nr. 567/1996 (anexa), precum și în alte acte normative în vigoare.

Art. 11. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. -

Această hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei; de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
și alimentației,
Alexandru Lăpușan
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 20 noiembrie 1996.

Nr. 1.223.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ALIMENTAȚIEI
 Agenția Națională pentru Ameliorare
   și Reproducție în Zootehnie
"Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ)

     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
     -  CONSILIUL DE   -   -10 -AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU AMELIORARE -   -    CONSILIUL    -
     -  ADMINISTRAȚIE   -<¦¦¦¦+¦¦¦+ ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE    +¦¦¦¦¦>-  TEHNICO-ȘTIINȚIFIC  -
     -           -   -a) -  "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU" -   -             -
     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                            v
   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
   -CONSILIERI ȘI EXPERȚI -<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+   DIRECTOR GENERAL  +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>-15 -DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ -
   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      +¦¦¦+               -
                            -             -c) - MARKETING ȘI ADMINISTRATIVĂ -
                            -             L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
       v                     v        -           v
 -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -  -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -25 - DIRECȚIA GENERALĂ  -   -20 - DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA -  -  -15 - LABORATORUL METODOLOGIC  -
-¦+¦¦¦+ PENTRU AMELIORARE  -   +¦¦¦+    RESURSELOR     -  -  +¦¦¦+ PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- -b) -GENETICĂ ÎN ZOOTEHNIE -   -c) -   GENETICE ANIMALE   -  -  -c) -  MATERIALULUI SEMINAL  -     -
- L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  -  L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     -
-      v                              -           v            -
- -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -  -¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     -
- -15 - OFICIUL CENTRAL -     -15 - INSPECȚIA DE STAT PENTRU -  -  - 15 -LABORATORUL CENTRAL PENTRU -     -
- +¦¦¦+ DE BIOINFORMATICĂ -     +¦¦¦+ CONTROLUL AMELIORĂRII ȘI -<¦¦¦-  +¦¦¦¦+ PREVENIREA TULBURĂRILOR -     -
- -d) -  ZOOTEHNICĂ   -     -e) -REPRODUCȚIEI ÎN ZOOTEHNIE --     - d) -   DE REPRODUCȚIE    -     -
- -  - ȘI BIOTEHNOLOGICĂ -     -  -  POLIȚIA ZOOTEHNICĂ   -     -  - ȘI PROFILAXIE GENETICĂ  -     -
- L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     -
-      -                   v                      -            -
-      -              -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        -            -
-      -              -23 -CENTRE ZONALE PENTRU AMELIORARE ȘI-        -            -
-      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>+¦¦¦+ REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE (1---7) -<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-            -
-                    -f) -                 -                    -
-                    L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                    -
- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -
- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -
- --CENTRUL ZONAL - -CENTRUL ZONAL- -CENTRUL ZONAL- -CENTRUL ZONAL- - CENTRUL ZONAL - -CENTRUL ZONAL- - CENTRUL ZONAL -- -
L>--BANAT-CRIȘANA +¦+ DOBROGEA  +¦+ MARAMUREȘ +¦+ MOLDOVA  +¦+  MUNTENIA  +¦+  OLTENIA  +¦+ TRANSILVANIA --<-
 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  NOTĂ:                                          -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬
  1) Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K.      -   Explicații   -Număr -
Constantinescu" (ANARZ) este în subordinea directă a ministrului agriculturii și      +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
alimentației, fiind condusă de un director general:                     -  Total personal  -153  -
  2) Structura compartimentelor funcționale din această organigramă este detaliată în   +¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
anexa nr. 2 la hotărâre.                                  -din care:-de conducere- 22  -
  3) Conducerea structurilor și a compartimentelor funcționale din această organigramă   -  *)  +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
este asigurată astfel: a) președinte al Consiliului tehnico-științific și al Consiliului de -     -de execuție -131**)-
administrație este directorul general al ANARZ; b) prin director general adjunct; c) prin  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-
director; d) prin director adjunct; e) prin inspector-șef și inspector șef adjunct; f) prin
șef de serviciu.                                       - Legenda semnelor *) și **)
  4) Numirea pe funcțiile de conducere notate la lit. b) - f) se face pe bază de concurs,  este prezentată la pct. 5) al
în conformitate cu art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, prin decizie a       notei alăturate.
directorului general al ANARZ.
  5) Legenda la tabelul explicativ cu numărul posturilor aprobate: *) în principal funcții
din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 și parțial din alte anexe; **) unde
se pot utiliza și cercetări științifici atestați de Ministerul Cercetării și Tehnologiei
sau de ASA

ANEXA Nr. 2

PRECIZĂRI
referitoare la structura organizatorică și administrativă a
compartimentelor funcționale ale Agenției Naționale
pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

A. Populațiile de animale care reprezintă patrimoniul
genetic din zootehnie

(1) În conformitate cu normele internaționale și naționale de specialitate, populațiile de animale aparținând patrimoniului genetic național se clasifică astfel: a) populații în stare normală, în care se includ populațiile cu număr mare de indivizi și pentru care sunt întocmite programe naționale de ameliorare; b) populații în siguranță, care au un număr mare de indivizi, fără programe naționale de ameliorare sau cu programe de ameliorare zonale; c) populații vulnerabile, care au efective în scădere rapidă prin tăiere sau metisare, indiferent dacă au sau nu programe de ameliorare; d) populații în pericol, cu efective matcă reduse numeric; e) populații în stare critică, cu efective matcă foarte mici; f) populații în constituire, prin lucrări de identificare, structurare și realizare de noi creații biologice.

(2) Nominalizarea acestor populații și modalitățile în care se asigură protecția lor se fac de către Academia de Științe Agricole și Silvice, prin Secția de zootehnie, care, din însărcinare guvernamentală, precizează periodic institutul focal și persoanele de contact pentru organizații internaționale care se ocupă cu protecția populațiilor vulnerabile, în pericol și în stare critică.

B. Categoriile de ferme zootehnice de elită

(1) În funcție de speciile de animale, sexul acestora și utilizarea lor productivă, principalele categorii de ferme zootehnice de elită sunt următoarele: a) fermele de taurine, bubaline, ovine, suine și hergheliile, relativ închise reproductiv; b) centrele de selecție, testare și hibridare pentru păsări, pești, iepuri, animale de blană, albine și viermi de mătase; c) fermele de tauri autorizați pentru producerea de material seminal congelat; d) fermele asociațiilor și sindicatelor de crescători și gospodăriile private cu număr mic de animale de calitate zootehnică atestată; e) depozitele de armăsari de reproducție; f) depozitele de berbeci, țapi și vieri utilizați în biotehnologia însămânțărilor artificiale; g) biobazele cu femele de reproducție de valoare genetică ridicată, utilizate ca donatoare de embrioni.

(2) Se vor acorda priorități strategice de dezvoltare sectorială pentru toate fermele zootehnice de elită și în special celor prevăzute la lit. d) și g).

(3) Animalele din fermele zootehnice de elită prevăzute la alin. (1) se înscriu oficial în Registrul genealogic de stat, cu numere matricole acordate conform instrucțiunilor naționale și internaționale.

C. Măsuri de protecție tehnică și economico-financiară pentru
patrimoniul genetic național din zootehnie

(1) ANARZ, prin structurile sale naționale și zonale, autorizează anual și individual fermele zootehnice de elită, pe baza criteriilor tehnico-științifice moderne, rezultate din activitatea proprie de cercetare-dezvoltare, racordate la legislația europeană și euroatlantică, în conformitate cu rezultatele controlului oficial al performanțelor zootehnice și ale estimării computerizate a valorii de ameliorare genetică, în funcție de necesarul de reproducători (masculi și femele) pentru înlocuirea lor în fermele zootehnice de elită și în crescătoriile din treptele de la baza piramidei ameliorării genetice, în sprijinul crescătorilor de animale.

(2) Autorizarea acordată conform alin. (1) fermelor zootehnice de elită se retrage când nu sunt îndeplinite normele tehnice și metodologice elaborate de ANARZ, aprobate de Direcția generală a producției animale din Ministerul Agriculturii și Alimentației și stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Este necesară acordarea sprijinului tehnic și economico-financiar, diversificat și diferențiat, fiecărei categorii de ferme zootehnice de elită precizate la lit. B alin. (1) din anexa nr. 3, pentru a se realiza consecvent și eficient o protecție reală și o dezvoltare susținută ale patrimoniului genetic național din zootehnie, pe baze științifice și tehnice moderne, adaptate managementului din economia de piață și corelate cu cerințele impuse de legislația internațională.

(4) În aceste scopuri tehnico-economice, care reprezintă obiective strategice ale dezvoltării pe termen lung a zootehniei românești, Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin Consiliul Zootehnic Superior, în colaborare cu ANARZ și cu asociațiile crescătorilor de animale, vor propune periodic actele normative necesare, ce vor fi avizate de Ministerul Finanțelor și aprobate la nivelurile decizionale legale.

(5) Primul pachet al acestor acte normative va fi finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu prioritate pentru sprijinul crescătorilor privați de animale și pentru adaptarea rețelei naționale de reproducție și selecție la cerințele obiective ale economiei de piață, inclusiv prin privatizarea necesară a unor prestări de servicii și creșterea reală a eficienței economico-sociale a activităților complexe pentru protecția și dezvoltarea patrimoniului genetic național din zootehnie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...