Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ordinul nr. 463/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 150 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Contestația se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 și în situația în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Națională de Pensii Publice.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), casa teritorială de pensii, inclusiv Casa Națională de Pensii Publice, care a înregistrat contestația, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) și (2), termenul de soluționare a contestației se calculează de la data înregistrării la casa teritorială de pensii care a emis decizia contestată."

2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Casa teritorială de pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligația înaintării contestației depuse în condițiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de 7 zile de la înregistrare, însoțită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei, precum și concluziile reieșite în urma reverificării dosarului de pensie.

(2) La solicitarea comisiei, în funcție de data ședinței în care urmează a fi analizată contestația, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) fișa de evidență a drepturilor bănești cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz."

3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Comisia soluționează contestațiile formulate de către titulari împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

(2) La soluționarea contestațiilor, inclusiv a celor aflate în evidența Comisiei centrale de contestații, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, comisia verifică aplicarea dispozițiilor legale în vigoare, exclusiv la obiectul contestațiilor."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

București, 28 martie 2017.

Nr. 463.

;
se încarcă...