Ministerul Mediului

Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 578 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,

ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie la Administrația Fondului pentru Mediu. Modificări (1)

(2) Formularul pe suport hârtie al declarației prevăzut la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistență pus la dispoziția contribuabililor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro Modificări (1)

(3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistență se semnează și se depune în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.

(4) Sumele înscrise în declarații nu cuprind taxe, contribuții sau alte sume stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acțiunilor de inspecție fiscală. Modificări (1)

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela-Leocadia Gavrilescu

București, 7 aprilie 2017.

Nr. 591.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MEDIULUI
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
Loc rezervat organului competent:
Nr. de înregistrare:
Data:

DECLARAȚIE
privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Perioada de raportare RECTIFICATIVĂ
(Se generează de către programul
informatic de asistență.)
Luna Anul
I_II_I I_II_II_II_I

I. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Denumire . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., banca . . . . . . . . . .

II. Date privind obligația bugetară

Denumire obligație bugetară Suma datorată
Denumire*)
TOTAL:

III. Date privind cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale

Cantitatea ajunsă la depozitul de deșeuri (tone) Cantitatea colectată la depozitul de deșeuri în vederea valorificării (tone) Cantitatea efectiv eliminată final prin depozitare (tone)

IV. Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili

Tab 1 - Cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate

Tip material**) Cantitatea introdusă pe piața națională (kg) Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg) Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată (kg)
Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg) Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)
Individual Prin operatori economici autorizați Individual Prin operatori economici autorizați
a b = c + d c d e f g h
Plastic,
din care PET
Sticlă
Metal,
din care AL
Hârtie\Carton
Lemn
TOTAL

Tab 2 - Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea - informații suplimentare

Tip material Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg) CUI colector deșeu de ambalaj Nr. /dată contract prestare servicii Nr. /dată document prestare servicii CUI valorificator deșeu de ambalaj
Plastic (+),
din care PET
Sticlă (+)
Metal (+),
din care AL
Hârtie\Carton (+)
Lemn (+)

Tab 3 - Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare - informații suplimentare

Tip material Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg) CUI colector deșeu de ambalaj Nr. /dată contract prestare servicii Nr. /dată document prestare servicii CUI reciclator deșeu de ambalaj
Plastic (+),
din care PET
Sticlă (+)
Metal (+),
din care AL
Hârtie\Carton (+)
Lemn (+)

V. Date privind cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare Modificări (1)

Cantitatea depozitată în anul de raportare (tone) Cantitatea depozitată în anul anterior anului de raportare (tone)

VI. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici

Tab 1 - Date privind cantitățile de anvelope introdusă pe piața națională

Cantitatea de anvelope introdusă pe piața națională***) (kg) Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg) Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) Cantitatea de anvelope gestionată****) (kg)
Individual Prin operatori economici autorizați
a = b + c b c d e

Tab 2 - Informații suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare, în mod individual

Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) CUI colector anvelope uzate Nr. /dată contract prestare servicii Nr. /dată document prestare servicii CUI operator economic care reșapează, reciclează și/sau valorifică termoenergetic anvelope uzate (kg)

VII. Date privind cantitățile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje

Tip material Cantitatea contractată (kg) Cantitatea reciclată (kg) Cantitatea valorificată prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea (kg)
a b c d
Plastic (+),
din care PET
Sticlă (+)
Metal (+),
din care AL
Hârtie\Carton (+)
Lemn (+)

VIII. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate

Cantitatea contractată (kg) Cantitatea gestionată (kg)

IX. Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici

Nr. crt. Categorii EEE până la data de 14.08.2018 Cantitatea totală de EEE introdusă pe piața națională (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg) Cantitatea de DEEE colectată în mod individual (kg) Cantitatea de DEEE colectată de către organizațiile colective (kg)
Qti_deee Qci_deee
1 Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
2 Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3 Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice
4 Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
5 Echipamente de iluminat
6 Unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni
7 Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv
8 Dispozitive medicale, cu excepția tuturor produselor implantate și infectate
9 Instrumente de monitorizare și control
10 Distribuitoare automate
Nr. crt. Categorii EEE după data de 15.08.2018 Cantitatea totală de EEE introdusă pe piața națională (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg) Cantitatea de DEEE colectată în mod individual (kg) Cantitatea de DEEE colectată de către organizațiile colective (kg)
Qti_deee Qci_deee
1 Echipamente de transfer termic
2 Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2
3 Lămpi
4 Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
5 Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
6 Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm

X. Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici

Cantitatea introdusă (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg) Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg) Cantitatea colectată (kg)
Cantitatea colectată în mod individual (kg) Cantitatea colectată de către organizațiile colective (kg)
Qtdbap Qcdbap

XI. Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor electrice și electronice

Nr. crt. Categorii EEE până la data de 14.08.2018 Cantitatea totală EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg) Cantitatea DEEE colectată (gestionată) (kg)
Qti_deeeresp Qci_deeeresp
1 Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
2 Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3 Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice
4 Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
5 Echipamente de iluminat
6 Unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni
7 Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv
8 Dispozitive medicale, cu excepția tuturor produselor implantate și infectate
9 Instrumente de monitorizare și control
10 Distribuitoare automate
Nr. crt. Categorii EEE după data de 15.08.2018 Cantitatea totală de EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg) Cantitatea DEEE colectată (kg)
Qti_deeeresp Qci_deeeresp
1 Echipamente de transfer termic
2 Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2
3 Lămpi
4 Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
5 Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
6 Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm

XII. Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili

Cantitatea pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg) Cantitatea colectată (gestionată) (kg)
Qtdbapresp Qcdbapresp

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .

Loc rezervat pentru coduri de bare generate și tipărite automat de programul informatic de asistență.

*) Se completează: obligația de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se completează: materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piață în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare și depunere a formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu"
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...