Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 214/2017 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 230 din 22.02.2017 al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabilește taxa de autorizare în cuantum de 611,40 lei pentru fiecare dintre operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase prevăzute la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Taxa de viză anuală reprezintă 25% din valoarea taxei de autorizare în vigoare la data vizării, pentru fiecare operațiune autorizată. Taxa de viză anuală nu se restituie.

Art. 3. -

Pentru a se aplica viza anuală, persoanele fizice și juridice solicitante trebuie să prezinte, la sediul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și proces Kimberley sau la sediile unde își desfășoară activitatea specialiștii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în analiza și marcarea metalelor prețioase, următoarele documente:

a) autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, în original;

b) declarație pe propria răspundere că sunt menținute toate condițiile care au stat la baza acordării autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase;

c) dovada achitării taxelor de viză.

Art. 4. -

(1) Viza anuală se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase.

(2) Perioada de valabilitate a vizei se întinde până la împlinirea unui an calendaristic de la data aplicării ei.

Art. 5. -

(1) Persoanele fizice și juridice care atestă cu documente justificative eliberate de o autoritate a statului cu competențe în domeniu că și-au suspendat temporar activitatea sau că au renunțat să mai desfășoare operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase sunt exceptate de la vizarea anuală a autorizației.

(2) Pe perioada suspendării temporare a activității, conform alin. (1), persoana desemnată să aplice marca de garanție proprie sau o altă persoană, prin împuternicire, va depune la sediul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și proces Kimberley poansoanele pentru marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale prețioase.

Art. 6. -

Pentru eliberarea unui duplicat al unei autorizații emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care a fost distrusă, pierdută sau furată, se percepe o taxă de 56,55 lei.

Art. 7. -

Taxele stabilite prin prezentul ordin se vor plăti prin mandat poștal sau ordin de plată în contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 99/2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2015, se abrogă.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Bogdan Marcel Pandelică

București, 20 martie 2017.

Nr. 214.

;
se încarcă...