Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 130 alin. (4), art. 133 alin. (1), precum și ale art. 142 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 5.04.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. -

Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, operatorilor de sistem, piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare."

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Deciziile cu privire la modificarea și completarea reglementărilor emise de operatorii de piață/operatorii de sistem prevăzute de prezentul regulament se eliberează de către A.S.F. în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea documentației complete.

(2) A.S.F. poate solicita informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial în termen de maximum 30 de zile și în acest caz termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă.

(3) Termenul de 60 de zile menționat la alin. (1) își reia cursul de la data depunerii informațiilor sau modificărilor solicitate conform alin. (2)."

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Operatorul de piață are obligația de a publica pe pagina proprie de internet reglementările/procedurile/regulile care, conform cerințelor prezentului regulament, sunt supuse aprobării A.S.F. sau, după caz, obligației de a fi notificate la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării/aprobării acestora de către A.S.F.

(2) Reglementările/Procedurile/Regulile menționate la alin. (1) vor fi aplicabile de la data stabilită de organul statutar al operatorului de piață, dar nu mai devreme de cea de-a 5-a zi lucrătoare de la data publicării acestora pe site-ul operatorului de piață.

(3) În situații justificate, A.S.F. poate aproba reducerea termenului menționat la alin. (2).

(4) Reglementările/Procedurile/Regulile prevăzute la alin. (1) sunt disponibile pe pagina de internet a operatorului de piață, în limbile română și engleză.

(5) Operatorul de piață are obligația de a asigura un tratament nediscriminatoriu participanților la sistemele proprii și/sau beneficiarilor serviciilor oferite."

4. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 8 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;

. . . . . . . . . .

c) persoane juridice menționate la art. 157 din Legea nr. 297/2004;".

6. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) operatori de piață din state membre și/sau din state nemembre."

7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Operatorul de piață poate constitui fundații și/sau asociații prin intermediul cărora desfășoară activități circumscrise obiectului său de activitate conex, iar înființarea lor va fi notificată A.S.F."

9. La articolul 10, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) servicii de sondare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;".

10. Articolul 11 se abrogă.

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Administrarea unui operator de piață va fi încredințată unui consiliu de administrație sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puțin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere vor fi stabilite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, precum și ale reglementărilor secundare emise în aplicarea Legii nr. 297/2004.

(2) Conducerea efectivă a operatorului de piață trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, denumite în continuare directori, sau de minimum 3 membri ai directoratului, în funcție de tipul de administrare a operatorului de piață. Directorii/Membrii directoratului trebuie să încheie cu operatorul de piață contract de mandat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorii pot fi membri ai consiliului de administrație. Directorii/Membrii directoratului sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale operatorului de piață, sunt împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a acestuia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea operatorului de piață. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul operatorului de piață sau a sediilor secundare ale acestuia.

(3) Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere stabilește atribuțiile fiecărui director/membrilor directoratului, ce vor fi detaliate în reglementările operatorului de piață."

12. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului operatorului de piață trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum, și, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu facă parte din structura de conducere, să nu fie membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, angajați sau auditori financiari la un alt operator de piață și/sau operator de sistem;

b) să nu dețină participații la un alt operator de piață și/sau operator de sistem din România;

c) să nu dețină nicio funcție într-o instituție a administrației publice centrale, a administrației publice locale sau într-o autoritate administrativă autonomă.

(2) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piață/operator de sistem nu pot fi directori/membri ai directoratului unei societăți ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de operatorul de piață respectiv sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de operatorul de sistem respectiv.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care operatorul de piață/operatorul de sistem respectiv este admis la tranzacționare pe propria piață reglementată sau în cadrul propriului sistem alternativ de tranzacționare.

(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile soților și rudelor sau afinilor, până la gradul al doilea inclusiv, ai directorilor/membrilor directoratului operatorilor de piață și operatorilor de sistem.

(5) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piață/operator de sistem nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contrapărți centrale."

13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) În cazul în care convocatorul unei adunări generale a acționarilor conține un punct pe ordinea de zi cu privire la schimbarea sistemului de administrare al operatorului de piață, prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, convocatorul va cuprinde un punct distinct cu privire la alegerea persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.

(2) În cazul în care acționarii unui operator de piață decid trecerea de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare, hotărârea adunării generale a acționarilor prin care se stabilește schimbarea sistemului de administrare va cuprinde numele persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.

(3) Membrii consiliului de supraveghere propuși spre validare conform alin. (2) înaintează către A.S.F., în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, propunerile pentru membrii directoratului.

(4) Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului propuși sunt validați de A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

(5) Actul constitutiv al operatorului de piață, modificat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor menționate la alin. (2), intră în vigoare în 15 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de validare a membrilor consiliului de supraveghere.

(6) Decizia A.S.F. de validare a membrilor directoratului intră în vigoare la data transmiterii la A.S.F. de către consiliul de supraveghere prevăzut în actul constitutiv al operatorului de piață a deciziei de confirmare a componenței membrilor directoratului.

(7) Operatorul de piață are obligația de a înregistra membrii directoratului la oficiul registrului comerțului, ulterior validării acestora de către A.S.F.

(8) Prevederile prezentului articol se aplică mutatis mutandis și în cazul trecerii de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar de administrare."

14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În termen de 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, operatorul de piață va iniția demersurile necesare pentru a supune validării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19 și a celor prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015."

15. La articolul 22, partea introductivă și literele f), h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

În cazul unui operator de piață administrat în sistem unitar, atribuțiile consiliului de administrație al operatorului de piață vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor cuprinde în plus față de acestea cel puțin următoarele:

. . . . . . . . . .

f) numește, eliberează din funcție și stabilește remunerația directorilor operatorului de piață, hotărând și atribuțiile acestora;

. . . . . . . . . .

h) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru directori, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor;

. . . . . . . . . .

j) soluționează contestațiile împotriva deciziilor directorilor;".

16. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În cazul unui operator de piață administrat în sistem dualist, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i) și j) revin consiliului de supraveghere. În aplicarea prezentului alineat, orice referire la director/directori se consideră ca fiind făcută la membrii directoratului."

17. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administrație și fiecare director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere/directoratului are obligația să notifice consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al operatorului de piață natura și întinderea interesului sau a relațiilor sale materiale, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

(2) Notificarea anuală menționată la alin. (1) se transmite și în cazul în care nu au existat situații de natura celor menționate la art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

(3) Obligația prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorului/membrului directoratului atunci când a cunoscut ori trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un contract față de care acesta are un interes material sau, după caz, în situația în care pe ordinea de zi a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere ori a directoratului, după caz, se dezbat și se supun aprobării probleme față de care respectivul membru/director se află în conflict de interese.

(4) Un membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care se referă la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv) și care se află în legătură directă sau incidentă cu activitatea operatorului de piață.

(5) Membrul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorul/membrul directoratului care are un interes material sau o relație materială ori care se află într-un conflict de interese nu vor participa la dezbaterile/luarea deciziilor care au legătură cu acestea și, în cazul membrului consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și membrului directoratului, se vor abține de la vot asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerați prezenți la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

(6) Atunci când un membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului operatorului de piață nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(5):

a) operatorul de piață, un acționar al acestuia sau A.S.F. cere instanței judecătorești anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1)-(5), cu sancționarea membrului consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorului/membrului directoratului, potrivit art. 272 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 297/2004;

b) A.S.F. solicită operatorului de piață anularea hotărârii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau a membrilor directoratului, respectiv a deciziei luate de director, și înlocuirea respectivului membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau a respectivului director/membru al directoratului."

18. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...