Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 97/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul nr. 336.854 din 11.04.2017 pentru aprobarea modificării și completării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020", elaborat de Serviciul extensie, consultanță, cercetare, inovare, formare profesională,

în baza prevederilor:

- art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 27 lit. e) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 și 292 bis din 29 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, «Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020», prevăzut în anexa nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum și bugetul total estimat în sumă de 83.098.692".

2. La anexa nr. 1, secțiunea "Bugetul" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 83.098.692 lei, din care:

în anul 2015 - 17.426.192 lei;

în anul 2016 - 20.932.500 lei;

în anul 2017 - 22.295.000 lei;

în anul 2018 - 22.445.000 lei."

3. La anexa nr. 1, la secțiunea "Obiective generale", literele d), e), h) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) îmbunătățirea managementului integrat al culturilor de câmp și horticole pentru prevenirea și combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, prietenoase cu mediul și sănătatea consumatorilor - număr proiecte - 5, cu o valoare totală de 4.651.400 lei;

e) managementul durabil al resurselor genetice animale - număr proiecte - 18, cu o valoare totală de 15.408.450 lei;

. . . . . . . . . .

h) asigurarea bunăstării și sănătății animalelor - număr proiecte - 2, cu o valoare totală de 1.167.850 lei;

. . . . . . . . . .

n) îmbunătățirea nutriției și sănătății oamenilor - număr proiecte - 5, cu o valoare totală de 3.651.400 lei;".

4. La anexa nr. 1, la obiectivul general 4 "Îmbunătățirea managementului integrat al culturilor de câmp și horticole pentru prevenirea și combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, prietenoase cu mediul și sănătatea consumatorilor", la obiectivul specific 4.1 "Utilizarea durabilă a resurselor vegetale și a mijloacelor de combatere a organismelor dăunătoare din culturile de câmp și cele horticole" se introduce un nou proiect, Proiectul ADER 4.1.5: Realizarea unui sistem de monitorizare și cuantificare a efectelor tratamentului semințelor cu insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) la culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță, asupra producției agricole și a populațiilor de Apis mellifera, în condițiile agropedoclimatice specifice țării noastre, cu următorul cuprins:

"

Proiectul ADER 4.1.5: Realizarea unui sistem de monitorizare și cuantificare a efectelor tratamentului semințelor cu insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) la culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță, asupra producției agricole și a populațiilor de Apis mellifera, în condițiile agropedoclimatice specifice țării noastre

(1) Perioada de derulare a planului sectorial: 2017-2018

(2) Bugetul estimat: 1.200.000 lei

Total lei: d.c. 2017 2018
1.200.000 500.000 700.000

(3) Rezumat:

Proiectul impune o abordare multidisciplinară și o implicare activă a partenerilor din filiera de produse apicole, respectiv fermieri cultivatori de plante melifere (rapiță, floarea-soarelui) și porumb (nonmeliferă), în vederea determinării impactului utilizării tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide asupra populațiilor de insecte polenizatoare, în principal cele de Apis mellifera.

Din punct de vedere științific, activitatea de cercetare din cadrul proiectului va urmări rezolvarea următoarelor aspecte:

- stabilirea pragurilor critice și a zonelor de favorabilitate climatică pentru apariția și dezvoltarea principalilor dăunători ai culturilor în principalele zone de cultură a porumbului, rapiței și florii-soarelui din România (Sudul României, Câmpia de Vest, Podișul Moldovei, dealurile subcarpatice), prin monitorizarea anuală în câmpurile experimentale dedicate și în terenurile fermierilor a frecvenței și intensității atacului speciilor de: Tanymecus dilaticollis, Agriotes sp., Phyllotreta sp., Psilliodes sp. și Athalia rosae;

- stabilirea/determinarea corelațiilor dintre variația factorilor climatici favorizanți și frecvența și intensitatea atacului insectelor dăunătoare la culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță în principalele zone de cultură (Sudul României, Câmpia de Vest, Podișul Moldovei, dealurile subcarpatice), în paralel cu analiza condițiilor meteorologice din perioada 2016-2018;

- elaborarea modelelor experimentale și a procedurilor de lucru pentru determinarea influenței insecticidelor neonicotinoide asupra culturilor luate în studiu (porumb, floarea-soarelui și rapița) și a familiilor de albine în zonele: Sudul României,Câmpia de Vest, Podișul Moldovei, dealurile subcarpatice);

- realizarea studiilor de impact privind utilizarea neonicotinoidelor în combaterea dăunătorilor culturilor de porumb, floarea-soarelui și rapiță, asupra mortalității și depopulării familiilor de albine (Apis mellifera), prin monitorizarea efectelor letale sau subletale asupra familiilor de albine în perioada culesului de polen, nectar, apa de gutație, dar și după cules, inclusiv pe perioada sezonului inactiv, prin utilizarea unor familii de albine experimentale, dar și a unor familii de albine din stupine private amplasate în areale cu risc;

- elaborarea protocoalelor de prelevare, procesare/pregătire și de analiză pentru determinarea prezenței insecticidelor neonicotinoide în probele de material biologic apicol, nectar, miere și părți ale plantelor de cultură [în diferite stadii BBCH-scala (desfășurat) de dezvoltare fenologică a plantelor];

- realizarea hărților de risc pentru insectele dăunătoare din culturile menționate, în contextul schimbărilor climatice actuale;

- realizarea modelelor experimentale și procedurilor de lucru pentru stabilirea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide, precum și a influenței acestora asupra polenizatorilor, în culturile de porumb, floarea- soarelui și rapiță;

- realizarea studiilor de impact privind utilizarea neonicotinoidelor în combaterea dăunătorilor culturilor de porumb, floarea-soarelui și rapiță asupra mortalității și depopulării familiilor de albine (Apis mellifera), prin monitorizarea efectelor letale sau subletale asupra familiilor de albine în perioada culesului de polen, nectar, apa de gutație, dar și după cules, inclusiv pe perioada sezonului inactiv, prin utilizarea unor familii de albine și a unor colonii de bondari (Bombus spp.);

- optimizarea modelelor experimentale privind prelevarea probelor vegetale și apicole (miere) în vederea determinării nivelului de reziduuri de insecticide neonicotinoide și evaluarea nivelului de pesticide neonicotinoide în aceste probe;

- elaborarea scenariilor climatice și proiecțiilor privind zonele de risc pentru apariția și dezvoltarea dăunătorilor culturilor de porumb, floarea-soarelui și rapiță;

- testarea modelelor experimentale și procedurilor de lucru pentru stabilirea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide și a influenței acestora asupra polenizatorilor în cultura de porumb, conform noilor hărți de risc pentru insectele dăunătoare;

- testarea modelelor experimentale și procedurilor de lucru pentru stabilirea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide, conform noilor hărți de risc pentru insectele dăunătoare, precum și a influenței acestora asupra polenizatorilor din cultura de floarea-soarelui;

- testarea modelelor experimentale și a procedurilor de lucru pentru stabilirea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide, conform noilor hărți de risc pentru insectele dăunătoare, precum și a influenței acestora asupra polenizatorilor, din cultura de rapiță;

- testarea modelelor experimentale și a procedurilor de lucru pentru prelevarea probelor vegetale și apicole (miere), în vederea determinării nivelului de reziduuri de insecticide neonicotinoide din producția vegetală și apicolă;

- elaborarea sistemului de avertizare a atacului insectelor dăunătoare, bazat pe hărțile de favorabilitate corespunzătoare zonelor pedoclimatice studiate;

- demonstrarea funcționalității modelelor experimentale și a procedurilor de lucru pentru stabilirea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu insecticide neonicotinoide, conform noilor hărți de risc pentru insectele dăunătoare, precum și a influenței acestora asupra familiilor de albine, în culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță;

- demonstrarea funcționalității modelelor experimentale și a procedurilor de lucru pentru prelevarea probelor vegetale și apicole (miere) în vederea determinării nivelului de reziduuri de insecticide neonicotinoide.

Acțiunile întreprinse în proiect în vederea realizării rezultatelor scontate:

a) elaborarea procedurilor de lucru pentru recoltare, conservare, transport și analiza de litigiu a probelor de produse agricole și apicole;

b) redefinirea pragurilor economice de dăunare pentru speciile de insecte dăunătoare (Tanymecus dilaticollis, Agriotes sp., Phyllotreta sp., Psilliodes sp. și Athalia rosae) în condițiile schimbărilor climatice în plan teritorial pentru principalele zone de cultură din România pentru rapița de toamnă, floarea-soarelui și porumb boabe;

c) editarea și diseminarea hărților de risc pentru Tanymecus dilaticollis, Agriotes sp., Phyllotreta sp., Psilliodes sp. și Athalia rosae;

d) dezvoltarea metodelor de prelevare, pregătire, detectare și monitorizare a nivelului de reziduuri de insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam) în plante, în produsele agricole, în materialul biologic apicol și în produsele apicole;

e) elaborarea de ghiduri de bune practici, lucrări științifice, articole ISI, cereri de brevete;

f) organizarea de info-day, mese rotunde, simpozioane, conferințe tematice pentru partenerii economici ai proiectului.

(4) Rezultate scontate:

- evaluarea impactului tratamentului semințelor cu neonicotinoide la culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță, asupra mortalității/depopulării familiilor de albine (Apis mellifera);

- remaparea zonelor de favorabilitate pentru insectele dăunătoare pentru care este aplicat tratamentul semințelor cu neonicotinoide, în contextul schimbărilor climatice actuale și a proiecțiilor viitoare;

- punerea la punct a metodelor de prelevare, pregătire și analiză a insecticidelor neonicotinoide;

- detectarea și monitorizarea nivelului de reziduuri ale insecticidelor neonicotinoide în plante (în diferite fenofaze) sau în produșii acestora (polen, nectar, apa de gutație) utilizați ca suport trofic de albine;

- evaluarea eficacității biologice a tratamentelor la sămânță cu neonicotinoide pentru combaterea insectelor dăunătoare importante din punct de vedere economic: Tanymecus dilaticollis, Agriotes sp., Phyllotreta sp., Psilliodes sp. și Athalia rosae;

- realizarea unor modele experimentale pentru combaterea insectelor dăunătoare din culturile de porumb, floarea-soarelui și rapiță, prin aplicarea metodelor de minimizare a riscurilor pe care le pot avea insecticidele neonicotinoide față de populațiile de polenizatori;

- corelarea riscurilor asociate cu utilizarea insecticidelor neonicotinoide, cu evoluția stării de sănătate și a mortalității populațiilor de albine (Se vor identifica și potențiali factori climatici, pedologici etc. care pot influența aceste date.).

(5) Modul de aplicare a rezultatelor:

Rezultatele preconizate ale proiectului vor fi aplicate practic în producție de către cultivatorii de rapiță, floarea-soarelui și porumb.

Diseminarea rezultatelor obținute prin prezentarea de lucrări științifice, participarea la mese rotunde, elaborarea și prezentarea de pliante, broșuri și întâlniri cu cultivatorii de rapiță, floarea-soarelui și porumb.

Publicarea de articole de popularizare a rezultatelor în lucrările și revistele de specialitate, precum și participarea la emisiunile de radio și TV.

Prezentarea rezultatelor activității de cercetare și a noilor realizări pe site-ul MADR."

5. La anexa nr. 1, la Obiectivul general 5 "Managementul durabil al resurselor genetice animale", Obiectivul specific 5.3 "Îmbunătățirea indicatorilor de reproducție la animalele de fermă prin utilizarea biotehnologiilor specifice", Proiectul ADER 5.3.4 "Cercetări și studii de genetică moleculară în vederea optimizării indicatorilor de reproducție pentru obținerea hibrizilor de găină pentru ouă și carne" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Proiectul ADER 5.3.4: Cercetări și studii de genetică moleculară în vederea optimizării indicatorilor de reproducție pentru obținerea hibrizilor de găină pentru ouă și carne

(1) Perioada de derulare a planului sectorial: 2017-2018

(2) Bugetul estimat: 350.000 lei

Total lei: d.c. 2017 2018
350.000 175.000 175.000

(3) Rezumat:

Apariția intersexului la galinacee, respectiv teza și antiteza creării raselor noi de păsări reprezintă două aplicații de interes pentru cercetarea științifică.

Rezultatele obținute și prezentate în acest proiect atestă modificări și completări esențiale care privesc determinismul genic al culorii penajului și al sexului la păsări.

Noua teorie este susținută în prezent de cinci aplicații practice. Dintre acestea, producerea puilor hibrizi de o zi sexabili după culoarea pufului și metoda propusă pentru stoparea decolorării penajului și îmbunătățirea acestui caracter la hibrizii comerciali de ouă vor prezenta interes pentru companiile producătoare de material biologic.

Activitatea desfășurată în domeniul geneticii aviare permite semnalarea unor neconcordanțe în transmiterea culorii penajului. Din acest motiv au fost reluate experimentele efectuate în primele decenii ale secolului al XX-lea, experimente în care s-a urmărit determinismul genetic al culorii penajului și al sexului.

Pornind de la neconcordanțele apărute în transmiterea culorii penajului de la masculul-părinte la femelele din generația F1, s-au reluat experimental cercetările referitoare la perechile de caractere silver-gold și barat-gold. Rezultatele obținute au oferit unele noutăți care privesc ereditatea culorii penajului și a sexului la păsări.

În urma încrucișării unui mascul homozigot dominant cu o femelă homozigot recesivă s-a observat modul de transmitere a culorii penajului și s-a constatat la un număr mic de femele din generația F1 că gena gold este prezentă în cromozomul W. Efectuând încrucișarea reciprocă (mascul homozigot recesiv x femelă homozigot dominantă) s-a observat la femelele hibride Roso SL-2000 prezența penelor de culoare albă în penajul preponderent roșu, iar la femelele hibride Robar SL-2001 s-a observat că penajul este negru pe corp și negru-roșiatic pe gât și cap.

Spre deosebire de culoarea penajului femelelor hibride Roso SL-2000 și Robar SL-2001, genitorul mascul aparține rasei Rhode-Island roșu și este homozigot pentru gena gold.

O a doua neconcordanță s-a observat în urma încrucișării între ei a masculilor și femelelor din generația F1. Astfel, în generația F2 s-au obținut trei categorii de genotipuri în care ambele sexe sunt egal reprezentate pentru fiecare categorie genotipică, cu rol în transmiterea culorii penajului.

Comparativ cu încrucișarea directă în care s-au obținut trei categorii de fenotipuri și trei categorii de genotipuri, la încrucișarea reciprocă s-au obținut patru categorii de fenotipuri și trei categorii de genotipuri. În acest caz, genotipul heterozigot se realizează tot cu o frecvență de 50%, dar aceasta se obține prin însumarea a două categorii de fenotipuri care au culori diferite, sunt heterozigote și se obțin în proporții egale.

Din punct de vedere științific, rezultatele cercetărilor scot în evidență următoarele descoperiri:

- identificarea în cromozomul W a genelor care determină culoarea penajului și modul particular de acțiune al acestora;

- determinismul genic al sexului care se bazează pe identificarea genei dominante a sexului (SDW) în cromozomul W și a alelei sale recesive (sdw) în cromozomul Z;

- existența unui alt mecanism genetic care explică separarea pe sexe a puilor hibrizi de o zi, diferit de mecanismul hemizigotic.

Genele identificate sunt elemente constitutive ale teoriei genice a sexualității. Noua teorie se caracterizează prin aceea că, pentru prima dată, explică din punct de vedere genic determinismul sexului și obținerea unui raport egal între masculi și femele în descendență.

De asemenea, cercetările efectuate au și o importanță practică concretizată prin obținerea noilor hibrizi românești pentru ouă Roso SL-2000, Robar SL-2001 și Robar SL-2002. Acești hibrizi sunt separați pe sexe la vârsta de o zi după culoarea pufului și realizează producții medii de peste 320 ouă/găină, într-un ciclu de producție până la vârsta de 77 de săptămâni.

Atât rezultatele obținute în generația F2, cât și diferențele de culoare a pufului existente între femelele hibride Robar SL-2001 și Robar SL-2002 au scos în evidență universalitatea homozigoției și a heterozigoției în detrimentul mecanismului hemizigotic descris de către Thomas Morgan (1919) în lucrarea sa The Physical Basis of Heredity.

Pe baza descoperirilor făcute se propune amendarea hărții heterosomilor prin simplificarea acesteia de la doi loci la un singur locus polialelic în teoria genică a sexualității și aplicațiile ei practice care sunt situate la genele silver, barat și gold, cu rol în determinismul culorii penajului.

Totodată, se propune introducerea în harta heterosomilor a locusului pentru gena dominantă a sexului (SDW), identificată în cromozomul W, și a alelei sale recesive (sdw), în cromozomul Z.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...