Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2017 până la 23 martie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 388/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1) și (7), art. 12 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 48 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 50 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 3.20 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii poștale a obligației de a transmite Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize și alte asemenea documente în domeniul serviciilor poștale, precum și a urmăririi și controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale.

Art. 2. -

Prin prezenta decizie se stabilesc anumiți indicatori aferenți furnizării de servicii poștale, prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, precum și categoriile de informații corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. -

(1) Persoanele care au avut calitatea de furnizor de servicii poștale în perioada de raportare prevăzută la alin. (2) au obligația de a raporta către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuți la art. 2, în conformitate cu prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor stabilite de prezenta decizie.

(2) Pentru perioada de referință reprezentată de anul calendaristic anterior, furnizorii de servicii poștale au obligația de a raporta anual, până la data de 15 martie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 1, respectiv până la data de 15 iulie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 2. Derogări (1)

(3) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poștale pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au deținut această calitate.

(4) În cazul în care un furnizor de servicii poștale dorește să renunțe la această calitate, acesta are obligația de a raporta în momentul depunerii cererii de renunțare datele statistice care fac obiectul prezentei decizii, în condițiile stipulate de aceasta.

Art. 4. -

(1) În cazul datelor prevăzute în anexa nr. 1 vor fi raportate exclusiv trimiterile prelucrate în nume propriu și veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora, nu și trimiterile prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale ori veniturile aferente prelucrării lor.

(2) În cazul datelor prevăzute în anexa nr. 2 vor fi raportate cumulat trimiterile poștale prelucrate în nume propriu și trimiterile poștale prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale, precum și veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

Art. 5. -

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează de către ANCOM potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. -

(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2017.

(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 2 se vor realiza în anul 2017, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2016. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru această perioadă de raportare, furnizorii de servicii poștale nu vor completa indicatorii și valorile aferente prevăzute la câmpurile A7-A9, B20-B22 și C1-C8 din anexa nr. 2.

(3) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 1 se vor realiza în anul 2018, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2017.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu

București, 13 aprilie 2017.

Nr. 314.

ANEXA Nr. 1

DATE STATISTICE
corespunzătoare activității furnizorului de servicii poștale aferente anului . . . . . . . . . .
(situația existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

Date de identificare a furnizorului de servicii poștale (FSP)

Denumirea/ Numele furnizorului
Sediul/Domiciliul
Contact Telefon: Fax: E-mail:
Persoana de contact

Date privind calitatea furnizorului de servicii poștale la momentul prestării serviciilor poștale

DA NU
FSP a prestat servicii poștale.
FSP a prestat servicii poștale în nume propriu.
FSP a prestat servicii poștale: prin intermediul subcontractorilor*
în sistem franciză**
FSP a prestat servicii poștale în calitate de subcontractor***

* Se va anexa lista subcontractorilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poștale.

** Se va anexa lista beneficiarilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poștale în sistem franciză.

*** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poștale pentru care acest furnizor a prestat servicii poștale în calitate de subcontractor.

A. Date referitoare la personalul angajat

Numărul total al angajaților care lucrează, exclusiv în domeniu poștal, cu normă întreagă A1
Numărul total al angajaților care lucrează, exclusiv în domeniu poștal, cu fracțiune de normă A2

B. Date financiare

Indicator Valoare (lei) Nr. rând
Cifra de afaceri totală generată de furnizarea de servicii și vânzarea de produse B1
Venituri rezultate ca urmare a prelucrării trimiterilor poștale exclusiv în nume propriu Interne B2
Internaționale B3

C. Date referitoare la rețeaua poștală

Indicator Număr Nr. rând
Numărul punctelor de acces și/sau de contact deservite de personal Oficii poștale C1
Agenții poștale C2
Ghișee poștale C3
Circumscripții poștale C4
Alte subunități poștale C5
Numărul punctelor de acces și/sau de contact nedeservite de personal Cutii poștale* C6
Căsuțe poștale** C7
Sisteme automate*** C8
Numărul punctelor de acces și/sau de contact mobile C9

* Cutiile poștale sunt puncte de acces prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală.

** Căsuțele poștale sunt puncte de contact prin intermediul cărora pot fi livrate trimiterile poștale.

*** Sisteme automate: punctele de contact și/sau acces pe care furnizorii le pun la dispoziția utilizatorilor și pe care aceștia din urmă le utilizează pentru preluarea și/sau livrarea trimiterii poștale fără a interacționa cu personalul furnizorului (în regim self-service).

D. Date referitoare la accesul la rețeaua poștală

DA NU Nr. rând
Furnizorul a utilizat rețeaua poștală proprie. D1
Furnizorul a utilizat rețeaua poștală a unui alt furnizor de servicii poștale*. D2
Furnizorul a acordat acces unor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală proprie**. D3

* Se anexează lista furnizorilor de servicii poștale care au permis accesul acestui furnizor la rețeaua poștală proprie.

** Se anexează lista furnizorilor de servicii poștale cărora acest furnizor le-a acordat acces la rețeaua poștală proprie.

E. Date referitoare la reclamațiile adresate furnizorului de servicii poștale

F. Date referitoare la traficul poștal aferent serviciilor poștale din sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poștale prelucrate în nume propriu, nu și trimiterile prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) 1.1. Trimiteri de corespondență Interne F1
Internaționale Intrate** F2
Ieșite*** F3
1.2. Imprimate Interne F4
Internaționale Intrate F5
Ieșite F6
1.3. Pachete mici**** Interne F7
Internaționale Intrate F8
Ieșite F9
1.4. Trimiteri recomandate (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici****) Interne F10
Internaționale Intrate F11
Ieșite F12
1.5. Trimiteri cu valoare declarată (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici****) Interne F13
Internaționale Intrate F14
Ieșite F15
2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg 2.1. Colete poștale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) Fără valoare declarată Interne F16
Internaționale Intrate F17
Ieșite F18
Cu valoare declarată Interne F19
Internaționale Intrate F20
Ieșite F21
2.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale intrate Fără valoare declarată F22
Cu valoare declarată F23
3. Cecograme Interne F24
Internaționale Intrate F25
Ieșite F26

** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

*** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

**** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

NOTE:

1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poștale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. Trimiteri de corespondență - vor fi raportate trimiterile de corespondență, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondență care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.2. Imprimate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărți, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărți geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.3. Pachete mici - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conținând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut atașa orice documente care au caracter de corespondență, în greutate de până la 2 kg inclusiv, și care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondență, în conformitate cu Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori.

1.4. Trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularități au constat în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut și obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.

1.5. Trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularități asigurarea trimiterii poștale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de expeditor, și eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost atașat și serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poștale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. Colete poștale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcție de categoriile incluse în tabel.

2.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poștale internaționale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor.

G. Date referitoare la traficul poștal aferent serviciilor poștale neincluse în sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poștale prelucrate în nume propriu, nu și trimiterile prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale. Nu vor fi raportate trimiterile poștale în număr mare, așa cum sunt acestea definite la lit. H.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate, pachete mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne G1
Internaționale Intrate*** G2
Ieșite**** G3
2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne G4
Internaționale Intrate G5
Ieșite G6
3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv) 3.1. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne G7
Internaționale Intrate G8
Ieșite G9
3.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Interne G10
3.3. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale Ieșite G11
3.4. Colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Internaționale Intrate G12
Ieșite G13
4. Trimiteri Express Interne G14
Internaționale Intrate G15
Ieșite G16
5. Mandate poștale pe suport hârtie Interne G17
Internaționale Intrate G18
Ieșite G19
6. Saci "M"***** Interne G20
Internaționale Intrate G21
Ieșite G22

** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

*** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

**** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

***** Traficul poștal aferent sacilor "M" va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

NOTE:

1. Trimiteri poștale (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență, imprimatele și pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență și imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată.

3.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale interne cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

3.3. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată.

3.4. Colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare și predarea rapidă a trimiterii poștale. În cazul în care unei trimiteri Express i se atașează și unul sau mai multe servicii poștale distincte (contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată și raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poștale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poștale pe suport hârtie, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicațiilor expeditorului, furnizorul a transferat și a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Sac "M" - vor fi raportate trimiterile interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conținând imprimate și/sau obiecte atașate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eșantioane comerciale expediate de fabricanți și distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoțesc, adresate aceluiași destinatar, la aceeași adresă de livrare.

H. Date referitoare la traficul de trimiteri poștale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile poștale prelucrate în nume propriu, nu și trimiterile prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri poștale în număr mare 1.1. Corespondență (minimum 5.000 de trimiteri/lună) Interne H1
Internaționale Ieșite** H2
1.2. Imprimate (minimum 500 de trimiteri/lună) Interne H3
Internaționale Ieșite H4
1.3. Pachete mici*** (minimum 500 de trimiteri/lună) Interne H5
Internaționale Ieșite H6
1.4. Colete (minimum 50 de trimiteri/lună) Interne H7
Internaționale Ieșite H8
2. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) Interne H9
Internaționale Intrate**** H10
Ieșite H11

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

*** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

**** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

NOTE:

1. Trimiteri poștale în număr mare - vor fi raportate trimiterile poștale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poștale recomandate și cele cu valoare declarată, interne și internaționale (expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000, 500, 50 de trimiteri în decurs de o lună, de către același expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale.

2. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăți, la același punct de acces, în același timp, care au fost transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conținând mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și a numărului de identificare ale destinatarului, precum și a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit și nici trimiterile poștale care au conținut și alte trimiteri, în afară de publicitate prin poștă, în același ambalaj.

I. Date referitoare la traficul aferent serviciilor conexe serviciilor poștale (servicii integrate)*

* Vor fi raportate exclusiv trimiterile prestate în nume propriu, nu și cele prestate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri de publicitate neadresată Interne I1
Internaționale I2
2. Trimiteri hibrid Interne I3
Internaționale I4

NOTE:

1. Trimiteri de publicitate neadresată - vor fi raportate trimiterile de publicitate (cataloage, foi volante, broșuri, pliante și alte materiale promoționale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.

2. Trimiteri hibrid - vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poștă electronică, SMS, fax etc.) și în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal în format electronic către punctele din rețeaua furnizorului de servicii poștale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică.

ANEXA Nr. 2

DATE FINANCIARE
corespunzătoare activității furnizorului de servicii poștale aferente anului . . . . . . . . . .
(situația existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

Date de identificare a furnizorului de servicii poștale (FSP)

Denumirea/ Numele furnizorului
Sediul/Domiciliul
Contact Telefon: Fax: E-mail:
Persoana de contact

A. Date aferente serviciilor poștale din sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poștale prelucrate în nume propriu și trimiterile poștale prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale, precum și veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Venituri Nr. rând
1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) 1.1. Trimiteri de corespondență Interne A1
Internaționale Intrate** A2
Ieșite*** A3
1.2. Imprimate Interne A4
Internaționale Intrate A5
Ieșite A6
1.3. Pachete mici**** Interne A7
Internaționale Intrate A8
Ieșite A9
1.4. Trimiteri recomandate (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici****) Interne A10
Internaționale Intrate A11
Ieșite A12
1.5. Trimiteri cu valoare declarată (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici****) Interne A13
Internaționale Intrate A14
Ieșite A15
2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg 2.1. Colete poștale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) Fără valoare declarată Interne A16
Internaționale Intrate A17
Ieșite A18
Cu valoare declarată Interne A19
Internaționale Intrate A20
Ieșite A21
2.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale intrate Fără valoare declarată A22
Cu valoare declarată A23
3. Cecograme Interne A24
Internaționale Intrate A25
Ieșite A26

** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

*** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

**** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

NOTE:

1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poștale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondență - vor fi raportate trimiterile de corespondență, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondență care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărți, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărți geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. pachete mici - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conținând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut atașa orice documente care au caracter de corespondență, în greutate de până la 2 kg inclusiv, și care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondență, în conformitate cu Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori;

1.4. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularități au constat în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut și obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.5. trimiteri cu valoare declarată -vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularități asigurarea trimiterii poștale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de expeditor, și eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost atașat și serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poștale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete poștale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcție de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poștale internaționale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor.

B. Date aferente serviciilor poștale neincluse în sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poștale prelucrate în nume propriu și trimiterile poștale prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale, precum și veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora. Nu vor fi raportate trimiterile poștale în număr mare, așa cum sunt acestea definite la secțiunea C.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Venituri Nr. rând
1. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate, pachete mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne B1
Internaționale Intrate*** B2
Ieșite**** B3
2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne B4
Internaționale Intrate B5
Ieșite B6
3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv) 3.1. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:
- contra ramburs
- schimbare destinație
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne B7
Internaționale Intrate B8
Ieșite B9
3.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Interne B10
3.3. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale Ieșite B11
3.4. Colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Internaționale Intrate B12
Ieșite B13
4. Trimiteri Express Interne B14
Internaționale Intrate B15
Ieșite B16
5. Mandate poștale pe suport hârtie Interne B17
Internaționale Intrate B18
Ieșite B19
6. Saci "M"***** Interne B20
Internaționale Intrate B21
Ieșite B22

** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

*** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

**** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

***** Traficul poștal aferent sacilor "M" va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

NOTE:

1. Trimiteri poștale (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență, imprimatele și pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență și imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată;

3.2. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale interne cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.3. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.4. colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare și predarea rapidă a trimiterii poștale. În cazul în care unei trimiteri Express i se atașează și unul sau mai multe servicii poștale distincte (contra ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată și raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poștale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poștale pe suport hârtie, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicațiilor expeditorului, furnizorul a transferat și a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Sac "M" - vor fi raportate trimiterile interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conținând imprimate și/sau obiecte atașate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eșantioane comerciale expediate de fabricanți și distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoțesc, adresate aceluiași destinatar, la aceeași adresă de livrare.

C. Date aferente trimiterilor poștale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*

* Vor fi raportate cumulat trimiterile poștale prelucrate în nume propriu și trimiterile poștale prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale, precum și veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

Indicator Numărul trimiterilor poștale Venituri Nr. rând
1. Trimiteri poștale în număr mare 1.1. Corespondență (minimum 5.000 de trimiteri/lună) Interne C1
Internaționale Ieșite** C2
1.2. Imprimate (minimum 500 de trimiteri/lună) Interne C3
Internaționale Ieșite C4
1.3. Pachete mici*** (minimum 500 de trimiteri/lună) Interne C5
Internaționale Ieșite C6
1.4. Colete (minimum 50 de trimiteri/lună) Interne C7
Internaționale Ieșite C8
2. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) Interne C9
Internaționale Intrate**** C10
Ieșite C11

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

*** Traficul poștal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenției Uniunii Poștale Universale.

**** Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

NOTE:

1. Trimiteri poștale în număr mare - vor fi raportate trimiterile poștale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poștale recomandate și cele cu valoare declarată, interne și internaționale (cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000, 500, 50 de trimiteri în decurs de o lună, de către același expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poștale.

2. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăți, la același punct de acces, în același timp, care au fost transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conținând mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și a numărului de identificare ale destinatarului, precum și a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit și nici trimiterile poștale care au conținut și alte trimiteri, în afară de publicitate prin poștă, în același ambalaj.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...