Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3768/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare" la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare" la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 55, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) La etapa națională a competițiilor școlare, la care participarea elevilor este individuală, MEN acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplină, secțiune, categorie, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin regulamentele specifice. Fac excepție situațiile în care 2 sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale.

(3) La competițiile școlare la care participarea se realizează la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acordă cel mult 3 premii și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obține distincția va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MEN."

Art. II. -

Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 20 aprilie 2017.

Nr. 3.768.

;
se încarcă...