Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3630/2017 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11, art. 205 alin. (7) și art. 222 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere recomandarea Curții de Conturi a României, prevăzută la pct. E. 4.1 al Procesului-verbal de constatare elaborat de aceasta și înregistrat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu nr. 9.756 din 14 iunie 2016, din care reiese necesitatea "inventarierii situațiilor speciale finanțate de minister de la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, elaborarea și aprobarea unei metodologii de finanțare a acestor situații care să implice controlul ministerului în modul de utilizare a sumelor alocate cu această destinație",

având în vedere că Ministerul Educației Naționale asigură finanțarea de bază pentru universitățile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu și per limbă de predare,

luând în considerare riscurile ca un eveniment sau o acțiune să afecteze negativ capacitatea unei instituții de învățământ superior de stat de a-și atinge scopul și obiectivele stabilite în activitatea didactică și de cercetare,

luând în considerare Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017,

pentru a valorifica oportunitățile de dezvoltare care apar în activitatea didactică și de cercetare,

pentru a face față unor situații speciale sau neprevăzute,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Anual, din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională a universităților se constituie un fond distinct pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare, denumit în continuare FSS.

(2) Cuantumul procentual al FSS se stabilește prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 2. -

(1) FSS se utilizează pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit.

(2) FSS este la dispoziția ministrului educației naționale și se repartizează instituțiilor de învățământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanțarea situațiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exercițiului bugetar și care nu au fost cuprinse în bugetul inițial.

(3) Sumele alocate din FSS instituțiilor de învățământ superior de stat pot fi folosite pentru:

a) asigurarea resurselor necesare instituțiilor de învățământ superior pentru organizarea/desfășurarea unor activități ocazionale (conferință, simpozion, workshop) de interes național, programate de către Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, sau de către instituțiile de învățământ superior, în scopul dezvoltării activităților didactice și de cercetare;

b) susținerea acțiunilor desfășurate de instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltarea internaționalizării: participarea la proiecte educaționale și de cercetare comune cu universități de prestigiu; susținerea în afara granițelor țării de cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în sprijinul etnicilor români care doresc să studieze în România; participarea la târguri și expoziții internaționale de educație;

c) susținerea implicării instituțiilor de învățământ superior în acțiuni cu participarea studenților/pentru studenți, menite să contribuie la creșterea calității și prestigiului învățământului superior din țara noastră;

d) finanțarea unor situații speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei Europa 2020 și în Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 și care nu sunt finanțate prin fonduri europene;

e) asigurarea resurselor necesare pentru susținerea activităților extracurriculare ale studenților: participarea la conferințe internaționale, participarea la concursuri profesionale internaționale, participarea la festivaluri artistice;

f) asigurarea derulării activității curente a instituțiilor de învățământ superior, în condițiile în care veniturile nu mai pot acoperi costurile necesare, ca urmare a unui management defectuos care afectează desfășurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se face pentru o perioadă limitată la maximum 6 luni în 2 ani bugetari. Acest proces este condiționat de implementarea unui program de restructurare/plan de măsuri, asumat de senatul universității și aprobat de MEN, cu avizul prealabil al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior;

g) asigurarea, în timpul exercițiului financiar, a finanțării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut și de urgență care nu au fost cuprinse în bugetul inițial, inclusiv cele ocazionate de contractarea unor proiecte de cercetare.

Art. 3. -

(1) Pentru a fi accesate sume din FSS:

a) universitățile transmit o cerere MEN prin care solicită finanțare din FSS, cererea fiind însoțită de documente justificative, inclusiv estimarea/fundamentarea sumei solicitate;

b) Direcția generală învățământ universitar, prin Direcția managementul resurselor umane și financiare, analizează cererea, conform criteriilor de acordare a finanțării din FSS stabilite prin prezentul ordin și cu prioritățile strategice fixate prin programul de guvernare, și avizează/respinge cererea universității;

c) ordonatorul principal de credite aprobă/respinge cererea universității.

(2) Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale instituțiilor de învățământ superior de stat și sunt prevăzute în contractele de finanțare instituțională.

(3) Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevăzute de legislația în vigoare pentru finanțarea de bază.

(4) Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educației Naționale.

(5) Sumele neutilizate până la sfârșitul anului se distribuie în conformitate cu prevederile metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat.

Art. 4. -

Instituțiile de învățământ superior de stat cărora li se repartizează pe baza contractului instituțional de finanțare fonduri pentru situațiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Direcția generală învățământ universitar, o situație justificativă privind utilizarea acestor fonduri.

Art. 5. -

(1) Ministerul Educației Naționale notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind utilizarea sumelor în concordanță cu scopul pentru care au fost alocate.

(2) În situațiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de restructurare/planurilor de măsuri este verificată și de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, care înaintează către MEN un raport cuprinzând concluziile acestei verificări.

(3) În condițiile în care se constată în urma verificărilor/controlului că nu sunt îndeplinite obligațiile asumate la accesarea sumelor din FSS, acestea se returnează către MEN.

Art. 6. -

Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică din Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.014/2016 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 12 aprilie 2017.

Nr. 3.630.

;
se încarcă...