Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană din 21.04.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (în continuare - părți),

luând în considerare principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional,

dorind să dezvolte relațiile de bună vecinătate și să asigure securizarea frontierei de stat româno-ucrainene,

cu scopul dezvoltării conlucrării în sfera managementului integrat al frontierei,

în baza Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003, și Acordului dintre Guvernul României, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în lupta împotriva criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999,

au convenit următoarele:

I. Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Prezentul acord stabilește condițiile organizării de către autoritățile competente ale părților a patrulării comune la frontiera de stat româno-ucraineană (în continuare - patrulare comună) pe teritoriul statului uneia dintre părți.

ARTICOLUL 2

1. Autoritățile competente desemnate de către părți pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord sunt:

- pentru partea română: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

- pentru partea ucraineană: Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei.

2. Părțile se vor informa reciproc, fără întârziere, pe canale diplomatice cu privire la orice schimbare intervenită în titulatura și competențele autorităților competente prevăzute la alineatul 1) al prezentului articol. Aceste modificări nu vor constitui completări ale prezentului acord.

3. Autoritățile competente ale părților se informează reciproc cu privire la schimbările denumirilor, precum și la modificările intervenite la nivelul structurilor de supraveghere a frontierei de stat din subordine.

4. Schimbul informațiilor menționate la alineatul 3) al prezentului articol se efectuează în scris, folosind canalele specifice de cooperare.

ARTICOLUL 3

Modul de organizare și desfășurare a activităților concrete de patrulare comună se va reglementa într-un protocol de punere în aplicare a prevederilor prezentului acord, încheiat între autoritățile competente prevăzute la articolul 2, alineatul 1).

II. Obiective și modalități de efectuare a patrulării comune

ARTICOLUL 4

Patrularea comună se efectuează în scopul realizării următoarelor obiective:

(1) asigurarea controlului respectării regimului juridic al frontierei de stat comune în scopul prevenirii trecerii ilegale a frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport și mărfuri în afara punctelor de trecere a frontierei de stat;

(2) prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracțiunilor conexe acesteia;

(3) descoperirea și reținerea persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă frontiera de stat ilegal, a celor implicate în racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și organizarea acestor activități;

(4) verificarea persoanelor și a mijloacelor de transport care se află în zona de competență, în scopul prevenirii și combaterii trecerii ilegale peste frontieră de stat a bunurilor sau mărfurilor în afara punctelor de trecere a frontierei de stat, precum și a obiectelor, bunurilor și substanțelor interzise sau a căror trecere este restricționată de legislația statelor părților;

(5) supravegherea în teren a zonelor care pot fi utilizate pentru trecerea ilegală a frontierei de stat;

(6) schimb de experiență în domeniul asigurării supravegherii frontierei de stat.

ARTICOLUL 5

1. Patrularea comună se realizează în limitele teritoriale ale structurilor de frontieră ale autorităților competente ale părților, în baza convenirii în scris de către împuterniciții de frontieră sau locțiitorii acestora.

2. Coordonarea activităților ce decurg din prevederile prezentului acord revine împuterniciților de frontieră sau locțiitorilor acestora.

3. Organizarea și conducerea activităților de patrulare comună revin șefilor structurilor care execută nemijlocit supravegherea frontierei de stat.

ARTICOLUL 6

1. Patrularea comună se efectuează în conformitate cu legislația statului părții pe teritoriul căruia se desfășoară.

2. Patrularea comună se poate efectua cu utilizarea mijloacelor de transport de serviciu, aeriene și navale, dispozitivelor mobile de vedere pe timp de noapte sau altor dispozitive tehnico-genistice, animalelor de serviciu, aparținând autorității competente a părții pe teritoriul statului căruia se efectuează patrularea comună.

ARTICOLUL 7

1. Reprezentanții autorităților de frontieră care participă la patrularea comună pe teritoriul statului celeilalte părți (în continuare - experți) efectuează patrularea în uniforma de serviciu, fără armament și mijloace speciale.

2. Experții uneia dintre părți pot utiliza mijloacele tehnice ale experților autorităților competente ale celeilalte părți, cu acordul șefului patrulei și răspund de utilizarea legală și integritatea acestora.

3. Experții pot utiliza mijloacele tehnice necesare efectuării patrulării comune, pe teritoriul statului celeilalte părți, cu acordul prealabil al împuterniciților de frontieră sau locțiitorilor acestora.

4. Menținerea legăturii experților cu structurile lor se realizează prin mijloacele de legătură existente sau cu utilizarea mijloacelor de legătură ale experților acelei părți pe teritoriul statului căruia se desfășoară patrularea comună.

5. Pe timpul patrulării în comun membrii patrulei celeilalte părți nu pot folosi sau aplica măsuri de constrângere, cu excepția cazurilor în care le este pusă în pericol viața. Securitatea experților autorității competente a părții trimițătoare care iau parte la patrularea comună este asigurată de către experții autorității competente a părții pe teritoriul statului căruia se desfășoară patrularea comună.

III. Statutul juridic și răspunderea reprezentanților autorităților de frontieră care participă la patrularea comună

ARTICOLUL 8

1. Pe timpul desfășurării patrulării comune pe teritoriul statului celeilalte părți, în ceea ce privește normele de muncă și protecție socială, experții uneia dintre părți nu sunt considerați ca fiind în misiune în străinătate. Aceștia vor beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația internă a statului părții căreia îi aparțin privind salarizarea, asistența socială și juridică, asigurarea medicală și asigurarea pentru riscuri ce pot conduce la accidentări, vătămări, invaliditate sau deces.

2. Experții care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului celeilalte părți au, cu privire la infracțiunile săvârșite de către aceștia sau a celor săvârșite împotriva acestora, același statut juridic ca și experții autorității competente a părții primitoare.

3. Experții se supun în materie disciplinară legislației naționale a statului părții din care provin.

ARTICOLUL 9

1. Cercetarea cazurilor privind producerea de pagube pe timpul efectuării patrulării comune și despăgubirile legate de acestea se efectuează în conformitate cu legislația statului părții primitoare.

2. Partea pe teritoriul statului căruia s-au produs pagubele menționate la alineatul 1) al prezentului articol plătește despăgubiri în aceleași condiții ca și în cazul în care acestea ar fi fost produse de expertul propriei autorități competente.

3. În cazul în care expertul statului părții trimițătoare a produs pagube în mod intenționat sau din neglijență, atunci partea trimițătoare va despăgubi toate prejudiciile, cu condiția ca astfel de cazuri să fie motivate de instanța statului părții primitoare.

4. Partea al cărei expert din cadrul autorității competente a cauzat pagube unei terțe persoane pe teritoriul statului celeilalte părți plătește integral acestei din urmă părți despăgubirile pe care aceasta le-a plătit păgubitului, reprezentantului său legal sau altei persoane împuternicite de acesta.

ARTICOLUL 10

Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, autoritățile competente prevăzute la articolul 2 alineatul 1) vor desfășura în comun sau individual instruiri speciale corespunzătoare pentru pregătirea experților. Scopul instruirii este studierea normelor legale care reglementează efectuarea supravegherii (controlului) la frontiera de stat, uzul de armă, folosirea mijloacelor speciale, aplicarea constrângerii fizice, respectarea regulilor de securitate personală și a prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice.

ARTICOLUL 11

Experții trec frontiera de stat comună prin punctele de trecere sau prin alte locuri stabilite de comun acord de către împuterniciții de frontieră pe baza legitimațiilor de serviciu. Autoritățile competente ale părților vor face schimb de specimene ale acestora.

ARTICOLUL 12

1. Schimbul de informații în scopul aplicării prezentului acord se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare a statelor părților.

2. Pentru aplicarea prezentului acord autoritățile competente ale părților nu fac schimb de date cu caracter personal și informații clasificate.

IV. Dispoziții finale

ARTICOLUL 13

1. Orice diferende în interpretarea sau implementarea prezentului acord vor fi soluționate prin negocieri între autoritățile competente ale părților.

2. În cazul în care nu se ajunge la un consens în cadrul negocierilor menționate la alineatul 1) al prezentului articol, diferendele se vor soluționa prin canale diplomatice.

ARTICOLUL 14

Prevederile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor ce decurg din alte tratate internaționale la care statele părților sau părțile sunt parte.

ARTICOLUL 15

Fiecare parte va suporta individual cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 16

1. Prezentul acord intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către părți a ultimei notificări scrise pe canale diplomatice cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 3 ani și valabilitatea acestuia se va prelungi, în mod automat, pentru noi perioade de câte 3 ani, dacă niciuna dintre părți nu va comunica celeilalte părți, prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, intenția sa de încetare a valabilității prezentului acord, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Părțile, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord prin încheierea unor protocoale în acest sens, care intră în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul 1) al prezentului articol.

4. Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți pe canale diplomatice. Denunțarea acordului produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte a unei astfel de notificări.

Semnat la București, la 21 aprilie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,
Lazăr Comănescu,
ministrul afacerilor externe
PENTRU CABINETUL DE MINIȘTRI AL UCRAINEI,
Pavlo Klimkin,
ministrul afacerilor externe
;
se încarcă...