Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat din 12.04.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională (FDI), din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale.

(2) Fondurile alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt considerate ca venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

(3) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Art. 2. -

(1) Universitățile de stat beneficiază de un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională, din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale pentru învățământul superior.

(2) Fondul de dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior din fiecare categorie (universități centrate pe educație; universități de educație și cercetare științifică/universități de educație și creație artistică; universități de cercetare avansată și educație).

(3) Fondul de dezvoltare instituțională se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale.

(4) În vederea obținerii de fonduri de dezvoltare instituțională, universitățile elaborează proiecte de dezvoltare instituțională pe care le transmit CNFIS.

(5) Finanțarea universităților în vederea dezvoltării instituționale se realizează pe baza unor acorduri instituționale specifice cu MEN. Acordurile-cadru se încheie pentru o perioadă de până la 5 ani (cu finanțare anuală a proiectului) și specifică indicatorii care urmează să fie realizați, etapele de verificare, precum și tipurile de cheltuieli eligibile.

(6) Fondul de dezvoltare instituțională cuprinde sume pentru:

a) dezvoltarea instituțională a universităților recent fuzionate;

b) finanțarea unor proiecte specifice de dezvoltare instituțională pentru promovarea unor programe noi de studii, creșterea capacității instituționale, îmbunătățirea calității activității didactice, consolidarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională, incluziunea socială, dezvoltarea programelor de studii și/sau internaționalizarea activității de învățământ superior.

Art. 3. -

Categoriile de cheltuieli eligibile privind sumele alocate pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt:

1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale;

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparații, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii etc.;

3. cheltuieli pentru susținerea proiectelor educaționale (inclusiv cele propuse de asociațiile studențești și aprobate de universitate) și de dezvoltare a resursei umane;

4. cheltuieli cu regia instituțiilor de învățământ superior

CAPITOLUL II Procedura de alocare a fondului pentru dezvoltare instituțională

Art. 4. -

(1) Criteriile pentru alocarea fondului de dezvoltare instituțională sunt conforme cu standarde specifice aplicate la nivel internațional și vizează:

a) conformitatea proiectului de dezvoltare instituțională cu politicile naționale de dezvoltare a învățământului superior privind:

(i) armonizarea politicilor educaționale cu cerințele pieței muncii;

(ii) dezvoltarea politicilor de internaționalizare a învățământului;

(iii) dezvoltarea politicilor de mobilitate a studenților și a cadrelor didactice și de cercetare în spațiul european al educației și cercetării științifice;

(iv) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici și cu comunitatea locală și/sau regională la nivel național și regional;

(v) dezvoltarea programelor de învățare inovativă în concordanță cu nivelul progresului științific actual;

(vi) accesul neîngrădit la baze de cercetare;

b) conformitatea proiectului de dezvoltare instituțională cu planul strategic al instituției de învățământ superior aplicante;

c) calitatea proiectului (definirea obiectivelor; adecvarea mijloacelor pentru atingerea obiectivelor; fundamentarea bugetului; măsurile de asigurare a calității etc.);

d) impactul anticipat al implementării proiectului și sustenabilitatea efectelor acestuia;

e) capacitatea instituției de implementare a proiectului.

(2) La propunerea CNFIS, MEN poate stabili anual defalcarea pe categorii de universități și pe tipuri de proiecte a fondului pentru dezvoltarea instituțională, precum și ponderea diferitelor criterii pentru alocarea acestuia.

Art. 5. -

(1) Universitățile de stat recent fuzionate pot depune la CNFIS proiecte de dezvoltare instituțională până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Aceste proiecte trebuie însoțite de acte doveditoare ale finalizării juridice a fuziunii, precum și de planul strategic de dezvoltare instituțională adoptat de Senat.

(2) CNFIS evaluează, conform criteriilor și ponderilor prevăzute la art. 4, proiectele de dezvoltare instituțională depuse de universitățile de stat recent fuzionate și stabilește lista proiectelor selectate pentru finanțare, în ordinea punctajelor obținute, pe care o va înainta MEN până cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an.

Art. 6. -

(1) Toate instituțiile de învățământ superior de stat sunt eligibile pentru a depune proiecte specifice de dezvoltare instituțională, care pot viza unul sau mai multe dintre următoarele domenii:

a) echitate socială - creșterea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

b) internaționalizarea învățământului superior din România;

c) asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului matricol unic al universităților din România;

d) asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare;

e) înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităților;

f) creșterea capacității instituționale;

g) îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

h) corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii;

i) promovarea unor programe noi de studii;

j) cultivarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională;

k) dezvoltarea programelor de studii;

l) crearea sistemului informatic de gestiune educațională integrată.

(2) CNFIS evaluează conform criteriilor și ponderilor prevăzute la art. 4 proiectele specifice de dezvoltare instituțională depuse și stabilește lista ordonată a proiectelor selectate pentru finanțare, pe care o va înainta MEN până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior celui pentru care se propune alocarea finanțării. Pentru activitatea de evaluare CNFIS poate apela la experți pe domeniile specifice, prevăzute la alin. (1), inclusiv la reprezentanți ai federațiilor studențești naționale.

Art. 7. -

În cazul în care fondul pentru dezvoltarea instituțională nu a fost alocat în întregime la prima rundă de aplicații, MEN poate decide, la propunerea CNFIS, organizarea în decursul aceluiași an a unei a doua competiții de proiecte de dezvoltare instituțională.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 8. -

(1) Pentru anul 2017, domeniile pentru care se pot depune proiecte de dezvoltare instituțională sunt:

a) echitate socială - creșterea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

b) internaționalizarea învățământului superior din România;

c) asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului matricol unic al universităților din România;

d) asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare;

e) înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităților;

f) creșterea capacității instituționale;

g) îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

h) corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituțională.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 7, pentru anul 2017 fondul pentru dezvoltarea instituțională se alocă în baza unei singure competiții de proiecte de dezvoltare instituțională.

(4) Prin derogare de la termenele prevăzute la art. 5 și 6, pentru anul 2017 instituțiile de învățământ superior pot depune la CNFIS proiectele anuale de dezvoltare instituțională până la data de 5 mai 2017, iar CNFIS va înainta Ministerului Educației Naționale lista proiectelor selectate pentru finanțare, în ordinea punctajelor, până cel târziu la data de 5 iunie 2017.

;
se încarcă...