Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3629/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Adresa nr. 633 din 22.02.2017 a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr. 50/F/DGIU/23.02.2017,

în temeiul art. 197, 219, 222 și 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 18 aprilie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Metodologia prevăzută în anexă se adresează instituțiilor de învățământ superior de stat finanțate de la bugetul de stat din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale."

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 12 aprilie 2017.

Nr. 3.629.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 3.632/2016)

METODOLOGIE
de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat

;
se încarcă...