Act Internațional

Acordul de la Paris din 22.04.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Părțile la prezentul acord,

fiind părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (denumită în continuare "convenția"),

în temeiul Platformei de la Durban pentru o acțiune consolidată instituită prin Decizia 1/CP.17 a Conferinței părților la convenție în cadrul celei de a șaptesprezecea sesiuni a sa,

în vederea atingerii obiectivului convenției și fiind ghidate de principiile sale, inclusiv de principiul echității, al responsabilităților comune, dar diferențiate, și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale,

recunoscând necesitatea unui răspuns eficace și progresiv la amenințarea urgentă reprezentată de schimbările climatice, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile,

recunoscând, de asemenea, nevoile specifice și circumstanțele speciale ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în speciale ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, astfel cum sunt prevăzute în convenție,

luând pe deplin în considerare nevoile specifice și situațiile speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate în ceea ce privește finanțarea și transferul de tehnologie,

recunoscând că părțile pot fi afectate nu numai de schimbările climatice, dar și de efectele măsurilor luate ca răspuns la acestea,

subliniind relația intrinsecă pe care acțiunile privind schimbările climatice, răspunsurile la acestea și efectele schimbărilor climatice o au cu accesul echitabil la dezvoltarea durabilă și cu eradicarea sărăciei,

recunoscând prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare și a stopării foametei și vulnerabilitățile speciale ale sistemelor de producție alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice,

luând în considerare imperativele unei tranziții juste a forței de muncă și ale creării unor locuri de muncă decente și de calitate, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare definite la nivel național,

recunoscând că schimbările climatice sunt o preocupare comună a omenirii, în momentul luării măsurilor de abordare a schimbărilor climatice, părțile ar trebui să respecte, să promoveze și să ia în considerare obligațiile care le revin privind drepturile omului, dreptul la sănătate, drepturile popoarelor indigene, ale comunităților locale, ale migranților, ale copiilor, ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor în situații vulnerabile și dreptul la dezvoltare, precum și egalitatea de gen, emanciparea femeilor și egalitatea între generații,

recunoscând importanța conservării și consolidării, după caz, a absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră menționate în convenție,

remarcând importanța asigurării integrității tuturor ecosistemelor, inclusiv a oceanelor, și protejării biodiversității, recunoscute de unele culturi ca Mama Pământ, și remarcând importanța pentru unii a conceptului de "justiție climatică" la luarea măsurilor de abordare a schimbărilor climatice,

afirmând importanța pe care o reprezintă educația, formarea, sensibilizarea și participarea publicului, accesul public la informații și cooperarea la toate nivelurile privind subiectele menționate în prezentul acord,

recunoscând importanța angajamentelor asumate la toate nivelurile de guvernare și de diferiți actori, în conformitate cu legislațiile naționale ale părților, în ceea ce privește acțiunile de abordare a schimbărilor climatice,

recunoscând, de asemenea, că stilurile de viață sustenabile și modelele durabile de consum și producție, părțile care sunt țări dezvoltate preluând inițiativa în acest sens, joacă un rol important în abordarea schimbărilor climatice,

convin după cum urmează:

ARTICOLUL 1

În scopul prezentului acord se aplică definițiile de la articolul 1 din convenție. În plus:

(a) "convenție" înseamnă Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la data de 9 mai 1992;

(b) "Conferința părților" înseamnă Conferința părților la convenție;

(c) "parte" înseamnă o parte la prezentul acord.

ARTICOLUL 2

(1) Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenției, inclusiv a obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:

(a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice;

(b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; și

(c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistență la schimbările climatice.

(2) Prezentul acord va fi pus în aplicare pentru a reflecta echitatea și principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

ARTICOLUL 3

În temeiul contribuțiilor determinate la nivel național la reacția globală la schimbările climatice, toate părțile trebuie să întreprindă și să comunice eforturile ambițioase definite la articolele 4, 7, 9, 10, 11 și 13 în vederea atingerii scopului prezentului acord, astfel cum este prevăzut la articolul 2. Eforturile tuturor părților vor reprezenta o evoluție în timp, recunoscând totodată nevoia de a susține părțile care sunt țări în curs de dezvoltare în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a prezentului acord.

ARTICOLUL 4

(1) În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura stabilit la articolul 2, părțile își propun să atingă cât mai repede posibil valoarea maximă globală a emisiilor de gaze cu efect de seră, recunoscând că atingerea valorii maxime va dura mai mult pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare, și să ia apoi măsuri de reducere rapidă a acesteia în conformitate cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile pentru a obține un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, pe baza echității și în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei.

(2) Fiecare parte pregătește, comunică și menține contribuții succesive, determinate la nivel național, pe care intenționează să le atingă. Părțile continuă să ia măsuri naționale de reducere, cu scopul de a atinge obiectivele acestor contribuții.

(3) Contribuția succesivă a fiecărei părți, stabilită la nivel național, va reprezenta o evoluție față de contribuția curentă a părții, determinată la nivel național, și va reprezenta cel mai ridicat nivel de ambiție posibilă al acesteia, reflectând responsabilitățile comune, dar diferențiate care îi revin și capacitățile aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

(4) Părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să continue să aibă un rol de lider prin asumarea obiectivelor de reducere absolută a emisiilor în întreaga economie. Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să își consolideze în continuare eforturile de reducere și sunt încurajate să treacă, în timp, la reducerea emisiilor în întreaga economie sau la obiective de limitare în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

(5) Se oferă sprijin părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în conformitate cu articolele 9, 10 și 11, recunoscând că sprijinul consolidat pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare va permite ca acțiunile lor să aibă un nivel mai ridicat de ambiție.

(6) Țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare pot să elaboreze și să comunice strategiile, planurile și acțiunile pentru o dezvoltare cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră care să reflecte circumstanțele lor speciale.

(7) Beneficiile comune ale reducerii ce rezultă în urma acțiunilor de adaptare și/sau a planurilor de diversificare economică ale părților pot contribui la obținerea rezultatelor în materie de reducere prevăzute de prezentul articol.

(8) La comunicarea contribuțiilor lor determinate la nivel național, toate părțile oferă informațiile necesare din motive de claritate, transparență și înțelegere, în conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(9) Fiecare parte comunică, la fiecare cinci ani, contribuția determinată la nivel național, în conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord, și este informată cu privire la rezultatele evaluării la nivel global menționate la articolul 14.

(10) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord ia în considerare, în cadrul primei sale sesiuni, stabilirea de intervale de timp comune în care să fie transmise contribuțiile determinate la nivel național.

(11) O parte poate în orice moment să își modifice contribuția actuală determinată la nivel național în vederea consolidării nivelului său de ambiție, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(12) Contribuțiile determinate la nivel național comunicate de către părți se înregistrează într-un registru public administrat de către secretariat.

(13) Părțile răspund de contribuțiile lor determinate la nivel național. La contabilizarea emisiilor antropice și a absorbțiilor corespunzătoare contribuțiilor lor determinate la nivel național, părțile promovează integritatea mediului înconjurător, transparența, acuratețea, caracterul complet, comparabilitatea și consecvența și asigură evitarea dublei contabilizări, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(14) În contextul contribuțiilor lor determinate la nivel național, la recunoașterea și punerea în aplicare a acțiunilor de reducere cu privire la emisiile antropice și a absorbțiilor, părțile ar trebui să ia în considerare, după caz, metodele și orientările existente prevăzute de convenție, având în vedere dispozițiile alineatului (13) din prezentul articol.

(15) La punerea în aplicare a prezentului acord, părțile iau în considerare preocupările părților ale căror economii sunt cel mai afectate de efectele măsurilor de răspuns, în special ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

(16) Părțile, inclusiv organizațiile de integrare economică regională și statele membre ale acestora, care au ajuns la un acord de a acționa în comun în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, informează secretariatul cu privire la termenii acordului respectiv, inclusiv cu privire la nivelul de emisii alocat fiecărei părți în perioada de timp relevantă, în momentul comunicării contribuțiilor lor determinate la nivel național. Secretariatul trebuie, la rândul său, să informeze părțile și părțile semnatare ale convenției cu privire la termenii acordului respectiv.

(17) Fiecare parte la un asemenea acord este responsabilă de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul menționat la alineatul (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și cu articolele 13 și 15.

(18) În cazul în care părțile care acționează în comun fac acest lucru în cadrul unei organizații de integrare economică regională care este parte la prezentul acord și împreună cu o asemenea organizație, fiecare stat membru al organizației respective de integrare economică regională, în mod individual și împreună cu organizația de integrare economică regională, este responsabil de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul comunicat în temeiul alineatului (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și cu articolele 13 și 15.

(19) Toate părțile ar trebui să depună eforturi să formuleze și să comunice strategii de dezvoltare pe termen lung privind obținerea unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, având în vedere articolul 2 și luând în considerare responsabilitățile lor comune, dar diferențiate și capacitățile aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

ARTICOLUL 5

(1) Părțile ar trebui să ia măsuri pentru a conserva și a consolida, după caz, absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din convenție, inclusiv pădurile.

(2) Părțile sunt încurajate să ia măsuri în vederea punerii în aplicare și a susținerii, inclusiv prin plăți bazate pe rezultate, a cadrului existent, astfel cum este stabilit în orientările și deciziile aferente, convenite deja în temeiul convenției pentru: abordări de politică și stimulente pozitive pentru activitățile legate de reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și degradarea pădurilor și rolul conservării, gestionarea durabilă a pădurilor și consolidarea stocurilor de carbon forestier în țările în curs de dezvoltare și abordări de politică alternative, cum ar fi abordări comune de reducere și adaptare pentru gestionarea integrală și durabilă a pădurilor, reafirmând totodată importanța stimulării, după caz, a beneficiilor care nu au legătură cu carbonul asociate acestor abordări.

ARTICOLUL 6

(1) Părțile recunosc faptul că unele părți optează pentru cooperarea voluntară în ceea ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor lor determinate la nivel național pentru a permite un nivel mai mare de ambiție a acțiunilor lor de reducere și de adaptare și pentru a promova dezvoltarea durabilă și integritatea mediului.

(2) În cazul angajării în mod voluntar în abordări de cooperare care implică utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor determinate la nivel național, părțile promovează dezvoltarea durabilă și asigură integritatea și transparența mediului, inclusiv în cadrul guvernanței, și aplică o contabilizare solidă pentru a asigura, printre altele, evitarea dublei contabilizări, în concordanță cu orientările adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(3) Utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor determinate la nivel național în baza prezentului acord se face voluntar și cu acordul părților participante.

(4) Sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se instituie un mecanism prin care să se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să se sprijine dezvoltarea durabilă, care să fie utilizat în mod voluntar de părți. Acesta este supravegheat de un organism desemnat de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și are ca scop:

(a) promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră simultan cu încurajarea dezvoltării durabile;

(b) stimularea și facilitarea participării la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a entităților publice și private autorizate de o parte;

(c) contribuția la reducerea nivelurilor de emisii în partea gazdă, care va beneficia de pe urma activităților de reducere care au ca rezultat reduceri ale emisiilor ce pot fi de asemenea utilizate de o altă parte pentru a-și îndeplini contribuția determinată la nivel național; și

(d) reducerea per ansamblu a emisiilor globale.

(5) Reducerile de emisii rezultate în urma folosirii mecanismului menționat la alineatul (4) din prezentul articol nu pot fi utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către partea gazdă a contribuției determinate la nivel național în cazul în care acestea sunt utilizate de o altă parte pentru a-și demonstra îndeplinirea contribuției determinate la nivel național.

(6) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se asigură că o parte a veniturilor provenite din activitățile desfășurate în baza mecanismului menționat la alineatul (4) din prezentul articol este utilizată pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum și pentru a oferi asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare, ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice, pentru a face față costurilor de adaptare.

(7) Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, norme, modalități și proceduri pentru mecanismul menționat la alineatul (4) din prezentul articol.

(8) Părțile recunosc importanța unor abordări integrate, holistice și echilibrate care nu se bazează pe piață și care să fie disponibile părților pentru asistență în implementarea contribuțiilor acestora determinate la nivel național, în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei, într-un mod coordonat și eficace, inclusiv, printre altele, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptare, finanțare, transfer de tehnologie și consolidare a capacităților, după caz. Aceste abordări au ca scop:

(a) promovarea creșterii nivelului de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor și adaptarea;

(b) îmbunătățirea participării sectorului public și a celui privat la implementarea contribuțiilor determinate la nivel național; și

(c) oferirea de oportunități de coordonare în cadrul instrumentelor și al mecanismelor instituționale relevante.

(9) Se definește, prin prezentul acord, un cadru pentru abordările care nu se bazează pe piață privind o dezvoltare durabilă în scopul promovării abordărilor care nu se bazează pe piață menționate la alineatul (8) din prezentul articol.

ARTICOLUL 7

(1) Părțile stabilesc, prin prezentul acord, obiectivul global în materie de adaptare, prin întărirea capacității de adaptare, consolidarea rezistenței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice, în vederea contribuirii la dezvoltarea durabilă și a asigurării unui răspuns în materie de adaptare corespunzător, în contextul obiectivului legat de temperatură menționat la articolul 2.

(2) Părțile recunosc faptul că adaptarea este o problemă globală cu care se confruntă toți, care are dimensiuni locale, subnaționale, naționale, regionale și internaționale și care este o componentă-cheie și aduce o contribuție la răspunsul mondial pe termen lung la schimbările climatice pentru protejarea oamenilor, a mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor, luând în considerare nevoile urgente și imediate ale acelor părți care sunt țări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.

(3) Eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare sunt recunoscute, în conformitate cu modalitățile care urmează a fi adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord, în cadrul primei sale sesiuni.

(4) Părțile recunosc faptul că nevoia curentă de adaptare este semnificativă, că prin niveluri mai ridicate ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră se poate diminua nevoia de eforturi suplimentare de adaptare și că nevoile mai mari de adaptare pot presupune costuri de adaptare mai ridicate.

(5) Părțile recunosc faptul că acțiunea de adaptare ar trebui să urmeze o abordare elaborată la nivel național, care să integreze dimensiunea de gen, să fie participativă, complet transparentă și să ia în considerare grupurile vulnerabile, comunitățile și ecosistemele, și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și, după caz, pe cunoștințele tradiționale, cunoștințele populațiilor autohtone și sistemele locale de cunoștințe și să fie ghidată de acestea, în vederea integrării procesului de adaptare în politicile și acțiunile socioeconomice și de mediu, atunci când este cazul.

(6) Părțile recunosc importanța sprijinului pentru eforturile de adaptare și a cooperării internaționale privind aceste eforturi și importanța luării în considerare a nevoilor părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.

(7) Părțile ar trebui să își consolideze cooperarea în ceea ce privește consolidarea acțiunii de adaptare, luând în considerare Cadrul privind adaptarea de la Cancun, inclusiv cu privire la:

(a) schimbul de informații, de bune practici, de experiențe și de lecții învățate, inclusiv, după caz, atunci când acestea sunt legate de știință, de planificare, de politici și de implementare în raport cu acțiunile de adaptare;

(b) consolidarea mecanismelor instituționale, inclusiv a celor instituite în temeiul convenției care servesc prezentului acord, pentru a sprijini sintetizarea informațiilor și a cunoștințelor relevante și oferirea de sprijin tehnic și de îndrumări pentru părți;

(c) consolidarea cunoștințelor științifice privind clima, inclusiv a cercetării, a observării sistematice a sistemului climatic și a sistemelor de avertizare timpurie, într-un mod care să informeze serviciile climatice și să sprijine procesul de luare a deciziilor;

(d) oferirea de asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru identificarea practicilor efective de adaptare, a nevoilor de adaptare, a priorităților, a sprijinului furnizat și primit pentru acțiunile și eforturile de adaptare și pentru abordarea problemelor și lacunelor într-un mod care să încurajeze bunele practici; și

(e) îmbunătățirea eficacității și a durabilității acțiunilor de adaptare.

(8) Organizațiile și agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite sunt încurajate să sprijine eforturile părților de punere în aplicare a acțiunilor menționate la alineatul (7) din prezentul articol, luând în considerare dispozițiile alineatului (5) din prezentul articol.

(9) Fiecare parte se angajează, după caz, în procese de planificare a măsurilor de adaptare și în punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în elaborarea sau consolidarea planurilor, a politicilor și/sau a contribuțiilor relevante, ceea ce poate include:

(a) punerea în aplicare a acțiunilor, a inițiativelor și/sau a eforturilor de adaptare;

(b) procesul de formulare și implementare a planurilor naționale de adaptare;

(c) evaluarea efectelor schimbărilor climatice și a vulnerabilității la schimbările climatice, în vederea formulării de acțiuni prioritare stabilite la nivel național, luând în considerare populația, locurile și ecosistemele vulnerabile;

(d) monitorizarea, evaluarea și învățarea din planurile, politicile, programele și acțiunile de adaptare; și

(e) consolidarea rezistenței sistemelor socioeconomice și ecologice, inclusiv prin diversificarea economică și prin managementul durabil al resurselor naturale.

(10) Fiecare parte ar trebui, după caz, să trimită și să actualizeze periodic o comunicare privind adaptarea, care poate include prioritățile acesteia, nevoile, planurile și acțiunile în materie de punere în aplicare și de sprijin, fără a crea o povară suplimentară pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare.

(11) Comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol este trimisă și actualizată periodic, după caz, ca o componentă a altor comunicări sau documente sau împreună cu acestea, inclusiv un plan național de adaptare, o contribuție determinată la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2), și/sau o comunicare națională.

(12) Comunicările privind adaptarea menționate la alineatul (10) din prezentul articol sunt înregistrate într-un registru public administrat de secretariat.

(13) Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare primesc sprijin internațional continuu și consolidat pentru punerea în aplicare a alineatelor (7), (9), (10) și (11) din prezentul articol, în conformitate cu dispozițiile articolelor 9, 10 și 11.

(14) Printre altele, evaluarea la nivel global menționată la articolul 14:

(a) recunoaște eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare;

(b) consolidează punerea în aplicare a acțiunii de adaptare luând în considerare comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol;

(c) revizuiește caracterul adecvat și eficacitatea adaptării și a sprijinului oferit pentru adaptare; și


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...