Curtea de Apel Craiova

Decizia civilă nr. 98/2017 - contract de credit încheiat în CHF. Acțiune prin care se solicită constatarea nulității unor clauze abuzive

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 14 februarie 2017

Banca are obligația de transparență, de negociere și de a nu stipula clauze abuzive.

Conform Legii nr. 193/2000 și al Directivei CEE nr. 13/1993 este exclus din cadrul controlului unui eventual caracter abuziv obiectul contractului și caracterul adecvat al prețului sau remunerației în raport de serviciile sau bunurile furnizate, cu condiția ca acele clauze care definesc obiectul contractului sau privesc caracterul adecvat al prețului sau remunerației să fie exprimate clar, neechivoc, într-un limbaj ușor inteligibil.

Cu privire la clauzele privind dobânda și comisioanele percepute, se impune, ca pe lângă negocierea efectivă, să fie exprimate într-un limbaj clar și ușor inteligibil, care să confere împrumutatului înțelegerea modalității de calcul a costurilor contractului, inclusiv a consecințelor economice ce derivă din contract și, totodată, să nu creeze un dezechilibru semnificativ între prestațiile părților.

Pentru ca dezechilibrul să fie caracterizat ca semnificativ trebuie să se identifice care sunt acele drepturi și obligații între care se face comparația, urmând ca judecătorul să analizeze în concret, în raport de toate aspectele, dacă prestației unei părți îi corespunde o contraprestație echivalentă din partea celeilalte părți.

Dispozițiile art. 1271 din noul C. civ., care permit adaptarea unui contract valabil încheiat, ale cărui prestații au devenit prea oneroase, urmare a schimbării împrejurărilor de la momentul încheierii lui pe parcursul executării, nu sunt aplicabile convențiilor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a noului C. civ., 01.10.2011.

În condițiile în care C. civ. de la 1864 nu cuprinde o reglementare a impreviziunii, interpretarea contractului prin prisma obligației de executare cu bună credință, a împărțirii riscurilor contractuale, a echității, cu luarea în considerare a jurisprudenței în materie nu poate conduce la soluția de înghețare a cursului CHF la momentul contractării împrumutului, această formă de adaptare conducând ea însăși la încălcarea principiilor menționate și la ruperea echilibrului contractual.

Prin sentința nr. 31 din data de 28.03.2016, Tribunalul Gorj, secția a II-a civilă, a admis în parte acțiunea formulată de reclamanții CA, MC și PSI, în contradictoriu cu pârâta Banca T. SA.

A constatat caracterul abuziv al clauzelor din contractul părților privind comisionul de risc și a dispus restituirea sumelor încasate cu acest titlu.

A constatat caracterul abuziv al clauzelor referitoare la acordul de schimb valutar CHF-leu și a dispus înghețarea cursului de schimb pentru efectuarea plăților la valoarea de la data încheierii convenției cu obligarea băncii la restituirea sumelor plătite pentru acest curs.

A obligat banca la 1000 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut următoarele:

La data de 12.10.2007, soții CC și A au încheiat cu V convenția de credit nr. 0129276 și actul adițional nr. 2/24.02.2011, numit convenție de credit nr. 129276, pentru suma de 100.000 CHF pe o perioadă de 144 de luni, fiind încheiat și contractul de garanție reală imobiliară nr. 2360/12.10.2007 asupra unui teren curți-construcții de 1589 mp și o casă cu anexă, imobile situate în Târgu Jiu, ..., județul Gorj.

Potrivit susținerilor din acțiune și necontestate de pârâtă, s-au respectat termenele de rambursare a creditului însă după decesul persoanei împrumutate CC - în iulie 2012 și urmare a creșterii cursului de schimb al francului elvețian, s-au înregistrat întârzieri la plată, așa încât în octombrie 2012 cu adresa nr. 4542/09.10.2012, V a declarat scadent soldul creditului.

În aceste împrejurări, soția supraviețuitoare a înstrăinat imobilul casă de locuit și teren așa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare nr. 4828/28.11.2012.

- s-a solicitat să se constate că în speță „Convențile” încheiate sunt contracte preformulate (de adeziune), nefiind respectat de către pârâte principiul efectivității;

- să se constate nulitatea absolută a clauzei contractuale ce se referă la comisionul de risc în cuantum de 8687.04 CHF și să se dispună restituirea sumei reținute cu acest titlu, actualizată la data plății efective;

- să se constate caracterul abuziv al comisionului reeșalonat de grație totală și să se dispună restituirea acestui comision actualizat până la data plății efective;

- să se constate nulitatea absolută a clauzelor contractuale, confirmate de Bancă prin „Adresa nr. 4552/09.11.2012” și să se restituie sumele reprezentând dobânda acumulată de 112,84 CHF, comisionul de administrare, comisionul reeșalonat, comisionul plată în avans - sume actualizate la data plății efective;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...