Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1 și 30, art. 11 alin. (1) și (7), art. 12 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1) - (5) și ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a persoanelor care intenționează să furnizeze servicii poștale, precum și condițiile în care furnizorii de servicii poștale beneficiază de regimul de autorizare generală.

Art. 2. -

(1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea, care stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii poștale, permițând furnizarea de servicii poștale fără obținerea unei decizii explicite din partea ANCOM, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

(2) Drepturile și obligațiile persoanelor care furnizează servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

(1) Orice persoană ce intenționează să furnizeze servicii poștale, denumită în continuare solicitant, este obligată să transmită ANCOM o notificare cu privire la această intenție, cel mai târziu în ziua începerii activității.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea și transmiterea, în original, a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la alin. (1) persoanele care furnizează următoarele servicii:

a) transport și livrare a trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;

b) transport și livrare a trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;

c) transport și livrare a trimiterilor efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;

d) colectare, sortare, transport și livrare a trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;

e) transport și livrare cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoțesc bunurile transportate și livrate împreună cu acestea;

f) transport și livrare a trimiterilor neadresate;

g) exclusiv sortare sau transport al trimiterilor poștale.

Art. 4. -

(1) Solicitantul va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie, sau, în situația persoanei juridice de drept privat fără scop lucrativ, certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în copie;

b) dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată ori al titularului întreprinderii individuale, în copie;

c) condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, semnate de reprezentantul solicitantului.

(2) În cazul solicitantului persoană străină cu sediul principal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-a stabilit în România, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine, conținând informații echivalente, în copie. Solicitantul poate desemna o adresă de contact pe teritoriul României pentru primirea corespondenței, precum și o persoană împuternicită să angajeze răspunderea acestuia în relația cu ANCOM, situație în care va transmite Autorității, anexat la formularul-tip al notificării, documentele de identificare ale respectivei persoane, în copie.

(3) Solicitantul persoană străină, stabilit în România prin înființarea unei unități fără personalitate juridică, va transmite, în copie, documentele de identificare corespunzătoare societății- mamă, în mod suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1) aferente sediului secundar.

(4) Solicitantul poate indica în cuprinsul formularului-tip al notificării data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu poștal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobândi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu poștal.

(5) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată anterioară datei realizării notificării, acesta dobândește drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în condițiile art. 5 alin. (1).

(6) Documentele redactate într-o limbă străină transmise către ANCOM trebuie însoțite și de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Art. 5. -

(1) Notificarea este considerată realizată numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza servicii poștale.

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor, prevederile art. 4 alin. (4) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 6. -

(1) Solicitantul care a realizat notificarea în condițiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii poștale, denumit în continuare furnizor, și dobândește drepturile și obligațiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile poștale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (4) și (5), după caz.

(2) Obținerea dreptului de a furniza un anumit serviciu poștal indicat în notificare nu conferă dreptul de a furniza un alt serviciu poștal.

(3) Obținerea dreptului de a furniza anumite servicii poștale pe teritoriul României nu conferă dreptul de a furniza respectivele servicii poștale și pe teritoriul unui alt stat.

(4) Furnizorul nu are obligația de a începe prestarea efectivă a serviciilor poștale indicate în notificare.

(5) Neînceperea prestării efective a serviciilor poștale de către un furnizor nu amână nașterea drepturilor și obligațiilor acestuia prevăzute de regimul de autorizare generală.

(6) Dreptul de a presta serviciile poștale indicate în notificare nu poate fi transmis cu titlu particular către terți.

Art. 7. -

În termen de 15 zile lucrătoare de la data realizării notificării, ANCOM eliberează și transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile poștale indicate în notificare, precum și data de la care se naște dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii poștale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.

Art. 8. -

(1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare se comunică ANCOM în termen de 15 zile lucrătoare de la data apariției, respectiv de la data înregistrării la instituțiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoțite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) Orice modificare a condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale se comunică Autorității în termenul și condițiile prevăzute la alin. (1), termenul urmând a fi calculat de la data începerii prestării serviciilor poștale în conformitate cu respectivele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale.

(3) Orice modificare cu privire la punctele de acces fixe deservite de personal, punctele de contact fixe deservite de personal ori la alte construcții aparținând rețelei poștale a furnizorului se comunică Autorității în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul apariției acesteia ori de la data operării efective a respectivelor elemente componente ale rețelei poștale, după caz, prin transmiterea unei informări care să conțină datele indicate în anexa nr. 2 lit. C.

(4) Persoana care s-a stabilit cu orice titlu în România ulterior notificării realizate în condițiile art. 4 alin. (2) are obligația să informeze ANCOM asupra acestui fapt în condițiile alin. (1), prin transmiterea documentelor indicate la art. 4 alin. (1) aferente sediului secundar.

(5) În cazul în care modificarea privește furnizarea altor servicii poștale, suplimentare față de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării serviciilor poștale, este necesară realizarea unei noi notificări, în condițiile art. 3.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), precum și în cazul în care modificarea privește datele de identificare ale solicitantului/furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM va elibera și va transmite solicitantului/furnizorului un nou certificat-tip.

(7) Persoanele care devin, prin absorbție ori prin orice alt mod, succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor care își încetează astfel existența au obligația de a transmite ANCOM o informare, în termenul și condițiile alin. (1).

Art. 9. -

(1) Dreptul de a furniza servicii poștale, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 3, însoțită, dacă este cazul, de documentele doveditoare privind datele de identificare a furnizorului, respectiv a reprezentantului său, dacă acestea sunt distincte de cele menționate în formularul-tip al notificării sau comunicate conform art. 8 alin. (1) ori calitatea de reprezentant a persoanei care semnează cererea a încetat; Derogări (1)

b) de la data intrării în faliment, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul aplicării sancțiunii retragerii acestui drept;

d) la data dizolvării ori a încetării, în orice alt mod, a existenței furnizorului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) produce efecte de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul acesteia, dacă au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul acesteia. ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate serviciile poștale, iar în cazul în care furnizorul nu a renunțat la dreptul de a furniza toate serviciile poștale va elibera și va transmite acestuia un nou certificat-tip.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile poștale pentru care au fost desemnați furnizori de serviciu universal.

Art. 10. -

(1) Dreptul de a furniza toate sau anumite categorii de servicii poștale se suspendă în următoarele cazuri:

a) în caz de suspendare temporară a activității înscrisă în registrul comerțului, constatată de către ANCOM sau la cererea furnizorului, însoțită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului ori a hotărârii judecătorești definitive, după caz;

b) în cazul aplicării sancțiunii suspendării acestui drept, în condițiile legii, prin decizie a președintelui ANCOM, care se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile și obligațiile furnizorului în relația cu ANCOM, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de servicii poștale.

(3) Încetarea suspendării temporare a activității furnizorului produce de drept renașterea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, furnizorului revenindu-i obligația de a transmite ANCOM o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz, privind reluarea activității, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului.

(4) Sancțiunea suspendării dreptului de a furniza servicii poștale se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de servicii poștale are în relația cu ANCOM obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală și de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de servicii poștale.

(6) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poștale potrivit alin. (1) lit. b), furnizorii de servicii poștale nu pot renunța la dreptul de a furniza serviciile poștale în legătură cu care ANCOM a dispus aplicarea sancțiunii suspendării.

(7) Încetarea sancțiunii suspendării dreptului de a furniza servicii poștale produce renașterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va putea dispune retragerea dreptului de a furniza servicii poștale.

Art. 11. -

(1) Retragerea dreptului de a furniza servicii poștale se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii, se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a Autorității.

(2) Persoana căreia i s-a aplicat sancțiunea retragerii dreptului de a furniza servicii poștale nu mai poate dobândi dreptul de a furniza servicii poștale pentru o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

Art. 12. -

(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, ANCOM întocmește și actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii poștale sunt înscrise următoarele informații privind fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) serviciile poștale pe care are dreptul să le furnizeze;

c) data nașterii dreptului de a furniza fiecare serviciu poștal;

d) lista punctelor de acces fixe deservite de personal, respectiv a punctelor de contact fixe deservite de personal;

e) mențiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii poștale.

Art. 13. -

(1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii unor documente în original către ANCOM, acestea trebuie să fie semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul solicitantului/furnizorului numai în una dintre următoarele modalități:

a) prin depunere la registratura ANCOM, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/furnizorului;

b) printr-un serviciu poștal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii în copie a unor documente către ANCOM, acestea trebuie să fie semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poștă electronică sau fax.

(3) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței de la sediul central al ANCOM, data confirmării primirii documentelor transmise la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(4) În cazurile în care prezenta decizie prevede transmiterea unor documente de către ANCOM, acestea se transmit în original către sediul solicitantului/furnizorului ori adresa de corespondență indicată în formularul-tip al notificării printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire ori prin predare personală; solicitantul/furnizorul poate conveni cu ANCOM transmiterea documentelor și în alte condiții, cu respectarea termenelor legale.

(5) Formularele prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 9 alin. (1) lit. a) pot fi obținute de la sediul central, de la orice structură teritorială a ANCOM sau de pe pagina de internet a ANCOM.

Art. 14. -

(1) Până la data de 31 octombrie 2017, toți furnizorii de servicii poștale au obligația de a transmite către ANCOM condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. Dispozițiile art. 8 alin. (2) și art. 13 se aplică în mod corespunzător.

(2) Până la momentul începerii prestării serviciilor poștale în conformitate cu condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale modificate în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1), vor fi aplicabile condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale elaborate și transmise ANCOM, în conformitate cu dispozițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția clauzelor referitoare la condițiile în care este angajată răspunderea contractuală a furnizorului față de utilizator, cărora le vor fi aplicabile dispozițiile art. 42 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), notificarea realizată în condițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, își produce în continuare efectele, cu aplicarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 16. -

(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu

București, 13 aprilie 2017.

Nr. 313.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...