Guvernul României

Hotărârea nr. 230/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2017 până la 31 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Angajarea și utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian-Marius Dobre,
secretar de stat

București, 12 aprilie 2017.

Nr. 230.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2017
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 4.885.040,09
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.606.640,95
a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 1.239.879,00
2 Venituri financiare 5 278.399,14
3 Venituri extraordinare 6 0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 4.885.040,09
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 4.612.570,09
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 961.317,61
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 62.816,12
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1.211.665,17
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 995.502,83
C1 ch. cu salariile 13 899.856,48
C2 bonusuri 14 95.646,35
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 1.616,84
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 214.545,50
D. alte cheltuieli de exploatare 19 2.376.771,19
2 Cheltuieli financiare 20 272.470,00
3 Cheltuieli extraordinare 21 0,0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 43 3.024.275,01
1 Alocații de la buget 44 88.199,00
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 3.024.017,13
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 23.468
2 Nr. mediu de salariați total 49 22.936
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* 50 3.480,71
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 51 3.269,45
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 146,34
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 54 1.000,00
8 Plăți restante 55 58.255,00
9 Creanțe restante 56 1.100.000,00
;
se încarcă...