Guvernul României

Hotărârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 alin. (21) și (3), precum și al art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Amenajamentele pastorale, așa cum sunt definite la art. 1 lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, se întocmesc potrivit ghidului-cadru pentru amenajamentul pastoral prevăzut în Normele metodologice și beneficiază de finanțare în vederea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea de către oficiile de studii pedologice și agrochimice județene a studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente.

(2) Finanțarea prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în baza contractelor încheiate de către acestea cu oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, în cadrul Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, și se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

(3) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București pentru realizarea proiectului de amenajament pastoral, așa cum este prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele metodologice, se asigură din bugetul aprobat direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București cu această destinație de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 2. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anual, după aprobarea legii bugetului de stat, stabilește și repartizează, potrivit legii, fondurile necesare pentru realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

(2) Procedura privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Contravaloarea studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, se solicită de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza recepției lucrărilor executate de către oficiile de studii pedologice și agrochimice județene.

(2) După primirea solicitărilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește documentele necesare cererilor de deschidere de credite bugetare și le înaintează Ministerului Finanțelor Publice.

(3) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale repartizează credite bugetare direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

(4) Răspunderea privind modul de utilizare a sumelor primite potrivit prevederilor alin. (3) revine direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Art. 4. -

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (3) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la sediul primăriei unității administrativ-teritoriale sau la sediul administratorului legal al pajiștii permanente, cu acordul acestuia, pentru care se execută proiectul de amenajament pastoral.

. . . . . . . . . .

(9) Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condițiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pajiști, extrase ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștii și perioadele de execuție a acestora."

2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

"

(31) Coordonarea grupului de lucru este asigurată de către specialistul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz.

(32) În cazul în care consiliile locale nu dețin specialiști pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), ceilalți membri preiau atribuțiile acestora, în limitele competențelor legale.

(33) Pentru arboretele și vegetația forestieră aflate în suprafețele cu pajiști permanente, identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și soluțiile de gospodărire se realizează de specialiștii din cadrul unităților atestate, specializate să elaboreze amenajamente silvice, care fac parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2). Inventarierea, marcarea și exploatarea masei lemnoase rezultate din suprafețele cu pajiști permanente sunt supuse normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului lemnos.

(34) Semnarea proiectului de amenajament pastoral se face de către toți membrii grupului de lucru."

3. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61)-(63), cu următorul cuprins:

"

(61) Pentru a furniza în mod curent autorității competente sau altor instituții cu responsabilități în domeniu date cu privire la menținerea suprafeței de pajiști înregistrate în Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, la proiectul de amenajament se atașează planul cu amplasamentul pajiștilor permanente aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, care va cuprinde reprezentarea grafică a suprafețelor de pajiști permanente, indiferent de forma de proprietate, însoțit de un tabel nominal în care sunt prevăzuți proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane fizice sau juridice.

(62) Tabelul nominal prevăzut la alin. (61) cuprinde:

a) adresa sau sediul utilizatorului de pajiște;

b) suprafața și identificatorul parcelei de pe planul cu amplasamentul pajiștilor permanente;

c) categoria și subcategoriile de folosință ale parcelei;

d) numărul cadastral și/sau numărul de carte funciară, în situația în care imobilul - pajiște permanentă este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară;

e) totalul suprafețelor ocupate de pajiști permanente aflate pe teritoriul UAT-ului.

(63) Suprafața de pajiști aflată în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice sau a asociaților acestora se stabilește pe baza datelor din Registrul agricol."

4. La articolul 8, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"

(10) În cazul pajiștilor aflate în zone eligibile pentru agromediu și climă, măsurile de management din amenajamentele pastorale vor fi elaborate astfel încât să fie complementare cerințelor specifice ale măsurii 10 - agromediu și climă a PNDR 2014-2020."

5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, asigură și urmărește realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, în condițiile art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Elaborarea studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, se realizează de către oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, în condițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările și completările ulterioare,

(3) Elaborarea studiilor pedologice și agrochimice prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniu, precum și ale ghidului-cadru pentru amenajamentul pastoral prevăzut la art. 9 alin. (1).

(4) Analizele probelor de sol se realizează de laboratoarele din cadrul rețelei naționale de oficii de studii pedologice și agrochimice județene, precum și de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, conform metodologiilor în vigoare la data efectuării analizelor."

6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) La începerea activității de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnați în grupul de lucru prevăzut la art. 8 alin. (2) prezintă:

a) informațiile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară - limitele unității administrativ-teritoriale, coordonatele conturului imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, extrasele de carte funciară pentru informare furnizate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară - ortofotoplanurile și alte documente cartografice utilizate la întocmirea planului cu amplasamentul pajiștilor permanente;

b) planul cu amplasamentul pajiștilor permanente, care cuprinde reprezentarea grafică a suprafețelor de pajiști permanente, drumurilor de acces, surselor de apă, limitelor ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum și a limitelor administrative ale unității administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;

c) tabelul nominal prevăzut la art. 8 alin. (61);

d) buletinele de analize de sol privind calitatea pajiștilor;

e) studii pedologice;

f) studii agrochimice;

g) plan de fertilizare;

h) plan de măsuri agropedoameliorative.

(12) Suprafața totală de pajiști aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se calculează prin însumarea suprafețelor tuturor parcelelor de pajiști permanente situate în extravilan, având categoria de folosință pășune sau fâneață."

7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Controlul implementării amenajamentelor pastorale urmărește îndrumarea proprietarilor/utilizatorilor de pajiști de a respecta activitățile și măsurile de creștere cantitativă și calitativă a producției pajiștilor și a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivității acestora conform proiectului de amenajament pastoral, de menținere și utilizare a pajiștilor permanente, așa cum sunt definite la art. 1 alin. (11) și (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În vederea controlului și monitorizării aplicării amenajamentului pastoral, procedurile, criteriile de evaluare și punctajul/calificativul se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Viceprim-ministru,
ministrul mediului,
Grațiela-Leocadia Gavrilescu
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu

București, 12 aprilie 2017.

Nr. 214.

;
se încarcă...