Guvernul României

Hotărârea nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Strategia generală de descentralizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela-Leocadia Gavrilescu
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul tineretului și sportului,
Marius-Alexandru Dunca
Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul culturii și identității naționale,
Ioan Vulpescu
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 12 aprilie 2017.

Nr. 229.

ANEXĂ

STRATEGIA GENERALĂ DE DESCENTRALIZARE

CAPITOLUL 1 Necesitatea elaborării strategiei

1.1. Context

În contextul în care Carta europeană a autonomiei locale stabilește că autoritățile administrației publice locale, împuternicite cu responsabilități efective, trebuie să asigure o administrație eficientă, cu servicii de calitate, Constituția României, republicată, stabilește înființarea acestora și legea administrației publice locale le stabilește cadrul de organizare și funcționare, Strategia generală de descentralizare își propune transferul de noi competențe de la nivel central la nivel local, cu scopul de crea premisele creșterii calității și eficienței serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și dezvoltării locale.

Strategia reprezintă documentul-cadru care stabilește direcțiile strategice ale Guvernului în perioada imediat următoare cu privire la procesul de descentralizare, abordând domeniile incluse în acest proces, precum și etapele pe care autoritățile administrației publice centrale trebuie să le urmeze pentru asigurarea coerenței procesului, astfel încât să contribuie la asigurarea autonomiei locale.

Principiul autonomiei locale, consfințit de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată de România în anul 1997, reprezintă fundamentul organizării și funcționării autorităților administrației publice locale din România.

Carta stabilește dreptul autorităților publice locale de a dispune de capacitate efectivă pentru a rezolva și a administra, în cadrul legii, sub propria lor răspundere și în favoarea populației, o parte importantă din treburile publice. Acest drept este prevăzut și de Constituția României, republicată, și de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, autoritățile administrației publice locale beneficiază de autonomie administrativă și financiară, exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.

Prin Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, se prevede posibilitatea transferului de responsabilități și competențe, inclusiv prerogative de putere publică de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale, cu respectarea principiului subsidiarității.

Obiectivele strategiei răspund preocupării Guvernului României cu privire la modernizarea administrației publice, sens în care aceasta propune eficientizarea modului de alocare a competențelor exercitate de autoritățile administrației publice centrale, astfel încât activitatea la nivel central să fie axată pe exercitarea următoarelor funcții:

a) funcția de elaborare și monitorizare a politicilor publice naționale;

b) funcția de reglementare;

c) funcția de coordonare și îndrumare metodologică;

d) funcția de inspecție și control de stat cu privire la modalitatea în care sunt respectate prevederile legale în materie de către autoritățile administrației publice locale.

Descentralizarea administrativă și financiară, respectiv transferul competențelor exercitate de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale reprezintă fundamentul unei reforme reale a sistemului administrativ, deziderat asumat de România încă din anul 1990, în perioada în care instituțiile democratice ale statului de drept începeau să se coaguleze, proces reafirmat în contextul îndeplinirii condițiilor de preaderare la Uniunea Europeană. În acest sens, după anul 1990, o preocupare constantă a Guvernului României a fost reforma administrației publice care cuprinde inclusiv măsuri privind realizarea procesului de descentralizare.

Astfel, un pas important în materializarea acestui deziderat l-a reprezentat adoptarea Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care trasează principiile și regulile generale care trebuie să ghideze procesul de transfer al competențelor către autoritățile administrației publice locale, împreună cu fondurile aferente acestora. De la adoptarea legii-cadru a descentralizării se recunoaște faptul că rezultatele obținute nu sunt satisfăcătoare, în sensul că, în cele mai multe cazuri, transferul de competențe nu a fost însoțit de resursele necesare exercitării acestora, ceea ce a îngreunat sarcina autorităților administrației publice locale.

În acest context, odată cu adoptarea Programului de guvernare 2013-2016, la nivelul Executivului au fost asumate o serie de măsuri concrete în privința reformării administrației publice, cu accent deosebit pe descentralizare, administrativă și financiară. Astfel, necesitatea continuării acestui demers rezidă din analizele care au stat la baza elaborării documentului amintit, unde în preambulul secțiunii "Dezvoltare și administrație" se arată că descentralizarea a fost realizată doar aparent, la nivel formal și fără asigurarea unui suport financiar corespunzător. De aceea, Guvernul României și-a asumat ca obiectiv "Continuarea reformei în administrația publică cu un accent pus pe creșterea autonomiei colectivităților locale prin declanșarea reală a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarității administrației publice".

Anul 2013 a reprezentat o etapă importantă în efortul Guvernului României de a accelera procesul de transfer al competențelor de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale, în conformitate cu principiul subsidiarității, concomitent cu asigurarea resurselor necesare pentru exercitarea acestor competențe, având ca obiectiv major întărirea autonomiei locale.

Având în vedere amploarea și importanța procesului de descentralizare, pe tot parcursul anului 2013, cu ocazia pregătirii proiectului legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au reprezentat un partener constant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și al ministerelor implicate în acest proces, alături de membri ai Parlamentului României și ai societății civile.

Procesul de descentralizare reprezintă în continuare o prioritate a Guvernului României, așa cum este stabilit și prin Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, document strategic național care reflectă, pe de o parte, soluțiile de politică publică ce constituie un răspuns ferm la nevoile administrației publice românești și care, pe de altă parte, reprezintă o condiționalitate ex-ante în procesul de programare bugetară 2014-2020.

Procesul de descentralizare are ca principal rol transferul competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale pentru a oferi cetățenilor servicii publice de mai bună calitate, realizând în același timp modernizarea structurilor responsabile cu asigurarea/furnizarea acestor servicii.

1.2. Avantajele descentralizării

Potrivit raportului Consiliului Europei "Reformele de regionalizare și descentralizare în România", redactat de către Direcția Guvernare, Departamentul de Instituții Democratice și Guvernare (DG II), o alocare eficientă a responsabilităților între nivelul central și local presupune ca atribuțiile și competențele privind implementarea politicilor, strategiilor naționale și reglementărilor să se exercite de către autoritățile administrației publice locale, iar competențele și atribuțiile care vizează elaborarea de strategii/politici naționale, reglementarea, inspecția și controlul de stat cu privire la modalitatea în care sunt respectate prevederile legale în materie să se exercite de către autoritățile administrației publice centrale.

Procesul de descentralizare vizează, în principal, atingerea următoarelor avantaje:

a) creșterea capacității de reacție a administrației publice locale, ca urmare a scurtării lanțului decizional;

b) simplificarea relației dintre cetățean și sistemul administrativ (ce decurge direct din principiul subsidiarității);

c) implicarea mai activă a tuturor factorilor de interes de la nivel local în dezvoltarea durabilă a comunităților locale, ceea ce va conduce la creșterea calității serviciilor publice;

d) atragerea de fonduri europene nerambursabile de către autoritățile administrației publice locale, ca urmare a competențelor transferate în cadrul procesului de descentralizare;

e) stimularea competitivității și a performanței între autoritățile administrației publice locale cu privire la efectele care rezultă ca urmare a exercitării noilor competențe;

f) creșterea răspunderii în utilizarea fondurilor publice, prin trecerea structurilor de interes local în subordinea autorităților administrației publice locale alese prin votul direct al cetățenilor;

g) promovarea mai activă a unor instrumente existente sau potențiale de dezvoltare locală (parcuri industriale, asociații de dezvoltare intercomunitară etc.) care pot crea locuri de muncă și stimula dezvoltarea locală.

1.3. Cadrul juridic

Guvernul României și-a asumat realizarea procesului de descentralizare prin:

a) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) Programul național de reformă, principalul instrument al Comisei Europene pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020;

d) Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 5 martie 2014 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014;

e) Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014.

Existența unei Strategii generale de descentralizare va permite o implementare coerentă și coordonată a inițiativelor sectoriale de descentralizare, pe baza unui plan de măsuri, care are ca obiective principale:

a) eficientizarea activității administrației publice;

b) creșterea calității serviciilor publice prestate cetățenilor.

CAPITOLUL 2 Viziunea, principiile generale și obiectivele strategiei

2.1. Viziunea: O administrație publică locală capabilă să furnizeze servicii publice de calitate beneficiarilor, folosind eficient resursele existente, într-o Românie modernă, competitivă, adaptată la realitățile globale.

2.2. Prezentul document strategic se fundamentează pe principiile din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

a) principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care dispune de capacitate administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competențelor transferate;

c) principiul responsabilității autorităților administrației publice locale în raport cu competențele ce le revin, care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică;

d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii și reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităților administrației publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară;

e) principiul echității, care implică asigurarea accesului tuturor cetățenilor la serviciile publice și de utilitate publică;

f) principiul autonomiei locale financiare, potrivit căruia unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege;

g) principiul proporționalității, conform căruia resursele financiare ale unităților administrativ-teritoriale trebuie să fie proporționale cu responsabilitățile autorităților administrației publice locale stabilite prin lege;

h) principiul consultării, potrivit căruia autoritățile administrației publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.

2.3. Obiectivele strategiei

Strategia generală de descentralizare este un instrument de planificare strategică pe termen scurt care propune măsuri menite să contribuie la accelerarea modernizării/reformării administrației publice, astfel încât aceasta să fie capabilă să răspundă eficient solicitărilor cetățenilor și mediului de afaceri, asigurând astfel premisele necesare unei dezvoltări echilibrate a României.

2.3.1. Obiectivul general

Consolidarea capacității administrației publice de a furniza servicii publice diversificate și de calitate cetățenilor, prin transferul de noi competențe de la nivelul administrației centrale către autoritățile administrației publice locale

Ca urmare a procesului de descentralizare, autoritățile administrației publice locale vor exercita noi competențe în următoarele domenii:

a) agricultură;

b) cultură;

c) turism;

d) mediu;

e) sănătate;

f) educație - activități extrașcolare;

g) tineret și sport.

2.3.2. Obiectivele specifice:

1. Realizarea transferului de competențe de la nivel central la nivel local care să permită consolidarea aplicării principiului subsidiarității

Realizarea obiectivului specific implică următoarele activități:

a) parcurgerea etapelor preliminare ale procesului de descentralizare conform Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) transferul competențelor de la autoritățile administrației publice centrale la autoritățile administrației publice locale, precum și al patrimoniului aferent competențelor descentralizate, prin legile sectoriale de descentralizare.

Pe parcursul implementării procesului de descentralizare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin direcția de specialitate, va acorda asistență tehnică ministerelor de resort în elaborarea analizelor de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare.

2. Eficientizarea exercitării competențelor descentralizate pentru asigurarea de servicii publice de calitate și a cheltuielilor fondurilor publice

Realizarea obiectivului specific implică următoarele activități:

a) elaborarea sau, după caz, actualizarea standardelor de cost și de calitate în furnizarea serviciilor publice descentralizate;

b) monitorizarea periodică și evaluarea strategiilor sectoriale privind descentralizarea competențelor, după caz;

c) dezvoltarea/consolidarea mecanismelor de coordonare metodologică, monitorizare, inspecție și control de stat cu privire la modalitatea în care sunt respectate prevederile legale în materie;

d) întărirea capacității autorităților administrației publice locale pentru exercitarea eficientă a competențelor descentralizate.

CAPITOLUL 3 Metodologia transferului de competențe

Pornind de la necesitatea revizuirii competențelor autorităților administrației publice centrale în contextul eficientizării activității acestora, prezenta strategie trasează, la nivel sectorial, liniile directoare pentru realocarea competențelor între palierul central și palierul local al administrației publice, din perspectiva îmbunătățirii modului de furnizare a serviciilor publice.

Acțiunile propuse a fi întreprinse în procesul de descentralizare urmăresc atingerea obiectivelor specifice ale strategiei, pentru a permite o abordare unitară și coerentă pentru fiecare dintre domeniile incluse în procesul de descentralizare.

Procesul de descentralizare vizează adoptarea unor măsuri care urmează a fi întreprinse pe termen scurt prin constituirea unor structuri flexibile capabile să asigure îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale ale populației, cauzate inclusiv de o centralizare a competențelor care vizează implementarea strategiilor naționale și a reglementărilor cu impact direct asupra serviciilor publice.

Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, principiul subsidiarității constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean, nivel care dispune de capacitatea administrativă necesară exercitării serviciului.

Pe baza liniilor directoare stabilite de ministerul coordonator al procesului de descentralizare, ministerele implicate în procesul de transfer de competențe vor parcurge toate etapele preliminare transferului de competențe, potrivit Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și anexelor nr. 1 și 2 la prezenta strategie:

a) elaborarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a strategiei generale de descentralizare sau, în cazul inexistenței unei strategii generale de descentralizare prin care se analizează oportunitatea transferului de competențe de la nivelul administrației publice centrale la nivelul autorităților administrației publice locale, elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a strategiilor sectoriale de descentralizare;

b) identificarea de către Guvern, ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a resurselor necesare și a costurilor integrale aferente competențelor care sunt transferate, precum și a surselor bugetare pe baza cărora sunt finanțate;

c) organizarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a fazelor-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea competențelor, care nu sunt exercitate prin structuri din subordinea ministerelor de resort, organizate la nivel local;

d) elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a analizelor de impact ale transferului de competențe;

e) elaborarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a proiectelor de legi sectoriale prin care se transferă competențe către autoritățile administrației publice locale;

f) transferul, după caz, al resurselor financiare, umane și materiale în vederea exercitării competențelor transferate după intrarea în vigoare a legii sectoriale.

Competențele propuse a se transfera de la nivelul administrației publice centrale la nivelul autorităților administrației publice locale vizează strict competențe privind implementarea politicilor/strategiilor naționale și a reglementărilor în vigoare la nivel local.

În aplicarea art. 6 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în domeniile incluse în procesul de descentralizare, competențele transferate vor fi însoțite de resursele necesare exercitării acestora, respectiv: resurse umane, financiare și materiale.

Competențele privind reglementarea, politicile și strategiile naționale, coordonarea metodologică a activității desfășurate de structurile responsabile cu exercitarea competențelor descentralizate, precum și inspecția și controlul cu privire la modalitatea în care sunt respectate prevederile legale în materie vor fi exercitate de autoritatea centrală în domeniu, în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor naționale și ale Uniunii Europene. Astfel, autoritățile administrației publice locale vor rămâne responsabile în continuare în fața ministerului de resort cu privire la modul de exercitare a competențelor.

Funcția de inspecție și de control se exercită cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale în ceea ce privește competența acestora de a emite autorizații/avize/acorduri, respectiv modalitatea în care s-au asigurat că acestea sunt respectate, măsurile dispuse în caz de neconformitate etc.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...