Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (2) pct. 10 și 17, art. 11 alin. (1) și (7) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (3), precum și ale art. 32 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta decizie stabilește procedura privind certificarea radioamatorilor și autorizarea în serviciul de amator, precum și condițiile de utilizare a benzilor de frecvențe radio în cadrul serviciului de amator.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei decizii următorii termeni se definesc astfel:

a) autorizație de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare și se acordă unei persoane cu domiciliul sau rezidența pe teritoriul României dreptul de a opera o stație de radiocomunicații în benzile de frecvențe radio atribuite serviciului de amator, în condițiile prezentei decizii;

b) autorizație de stație repetoare, respectiv de radiobaliză - act prin care se acordă unei persoane dreptul de a instala, configura și administra o stație repetoare, respectiv de radiobaliză în serviciul de amator;

c) certificat de radioamator - act prin care se atestă că titularul deține cunoștințele și aptitudinile necesare unui radioamator;

d) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicații având ca scop autoinstruirea, intercomunicarea și investigațiile tehnice în scop personal și fără interes pecuniar;

e) serviciul de amator prin satelit - serviciu de amator ce utilizează radiocomunicații prin satelit.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) În funcție de titularul autorizației, stațiile de radioamator se împart în:

a) stații individuale;

b) stații de radioclub.

(2) Stațiile individuale aparțin persoanelor fizice. La aceste stații, pe lângă titularul autorizației, ocazional mai pot opera și alți radioamatori în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

(3) Stațiile de radioclub aparțin unor persoane juridice din România și funcționează sub conducerea unui responsabil, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Art. 4. -

(1) Titularul autorizației de radioamator este identificat, în cadrul oricărei transmisii radio, printr-un indicativ de apel permanent, format din următoarele elemente:

a) prefixul "YO";

b) cifra ce indică zona în care radioamatorul sau radioclubul are domiciliul, respectiv sediul;

c) sufixul unic format dintr-un grup de una, două sau trei litere.

(2) Indicativele de apel speciale conțin unul dintre prefixele "YP", "YQ", "YR" urmat de orice combinație alfanumerică sau prefixul "YO" urmat de indicativul de zonă "0" sau "1" și de o combinație alfabetică.

(3) Cifra ce indică zona se atribuie după cum urmează:

a) "2" pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

b) "3" pentru municipiul București și județul Ilfov;

c) "4" pentru județele Brăila, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

d) "5" pentru județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj;

e) "6" pentru județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

f) "7" pentru județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

g) "8" pentru județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

h) "9" pentru județele Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

(4) Sufixul pentru autorizațiile de radioamator conține două sau trei litere, prima literă neputând fi litera "K".

(5) Sufixul pentru autorizațiile de radioclub conține trei litere, prima literă fiind "K", prefixul indicativului fiind obligatoriu "YO".

(6) Sufixul pentru autorizațiile de stații repetoare, respectiv de radiobaliză conține una sau mai multe litere, prefixul indicativului fiind obligatoriu "YO".

Art. 5. -

(1) Atribuirea indicativelor de două litere se realizează în baza unui formular-tip.

(2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, se atașează următoarele:

a) copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României, în cazul cetățenilor străini, după caz;

b) o fotografie color recentă tip pașaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7;

c) autorizația existentă în original.

(3) Atribuirea indicativelor se realizează în următoarele condiții cumulative:

a) disponibilitatea indicativului solicitat cu prefixul "YO";

b) deținerea de către solicitant a unei autorizații de radioamator de clasa I sau a II-a.

(4) ANCOM eliberează autorizația de radioamator cu indicativ de două litere în termen de cel mult 5 zile de la depunerea într-o formă corectă și completă a documentelor solicitate la alin. (1) și (2), în condițiile îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute la alin. (3).

(5) Durata de valabilitate a autorizației de radioamator este de 5 ani.

Art. 6. -

(1) Atribuirea de indicative speciale se realizează în baza unui formular-tip.

(2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se atașează următoarele:

a) un memoriu justificativ privind necesitatea utilizării indicativului special solicitat, cu menționarea perioadei pentru care se intenționează utilizarea acestuia;

b) dovada organizării competiției în domeniul radioamatorismului, experimentelor științifice ce vor fi desfășurate sub egida programelor educaționale autorizate sau calendarului competițional și intenției de participare, după caz;

c) dovada existenței evenimentului sau activității comemorative, a perioadei în care se va desfășura, precum și a intenției de participare, după caz.

(3) Cererea de indicativ special și documentele solicitate potrivit alin. (2) se transmit cu minimum 30 de zile înainte de data de la care se solicită respectivul indicativ.

(4) Indicativele speciale pot fi utilizate numai în cadrul activităților pentru care au fost solicitate.

(5) Durata valabilității indicativului special nu o poate depăși pe cea menționată pentru activitatea competițională, derularea experimentelor științifice, desfășurarea evenimentului public sau activitatea comemorativă în cauză. Prin excepție și la cerere, în cazul radiocluburilor, indicativul special se poate acorda pe o perioadă de 5 ani și se utilizează cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) ANCOM atribuie indicativele speciale în termen de cel mult 5 zile de la depunerea într-o formă corectă și completă a documentelor solicitate la alin. (1) și (2).

Art. 7. -

Indicativele de apel ale radioamatorilor se atribuie și se țin în evidență de către ANCOM.

Art. 8. -

Condițiile de utilizare a benzilor de frecvențe radio în serviciul de amator sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

CAPITOLUL II Certificarea radioamatorilor

Art. 9. -

(1) Certificatul de radioamator se obține pe baza unui examen care constă în probe scrise și practice.

(2) Programele de examinare pentru obținerea certificatului de radioamator sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, prin referință către documentele Conferinței Administrațiilor Europene de Poștă și Telecomunicații, denumită în continuare CEPT.

Art. 10. -

(1) Certificatele de radioamator sunt de 4 clase: clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a.

(2) Certificatele de clasa I și a II-a sunt echivalente Certificatului de examinare armonizat pentru serviciul de amator (HAREC) stabilit în cadrul CEPT.

(3) Certificatul de clasa a III-a este echivalent certificatului CEPT Novice.

(4) Certificatul de clasa a IV-a este echivalent certificatului CEPT Entry-Class.

Art. 11. -

(1) Examenele se organizează semestrial.

(2) În afara sesiunilor semestriale, după analizarea solicitărilor primite, ANCOM poate organiza și sesiuni suplimentare de examinare, inclusiv la domiciliu, în cazul persoanelor cu dizabilități.

Art. 12. -

(1) Pentru a se înscrie la examinare, solicitantul depune un formular-tip.

(2) Formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei examenului.

(3) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se atașează următoarele:

a) copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României, emis de statul român;

b) în cazul persoanei minore, copia cărții de identitate sau a certificatului de naștere, după caz, însoțită de o copie a cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României, emis de statul român părintelui, tutorelui sau întreținătorului legal, precum și de declarația acestuia, pe propria răspundere, privind acordul desfășurării și asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor.

(4) La examinare solicitantul prezintă, în original, actul de identitate prevăzut la alin. (3) lit. a) sau b), după caz.

(5) Pentru participarea la examenul în vederea obținerii certificatului de radioamator clasa a II-a, solicitantul trebuie să dețină autorizația de radioamator clasa a III-a.

(6) Pentru participarea la examenul în vederea obținerii certificatului de radioamator clasa a I, solicitantul trebuie să dețină autorizația de radioamator clasa a II-a.

(7) Solicitantul care nu a împlinit vârsta de 14 ani până la data participării la examen se poate înscrie numai pentru obținerea certificatului de radioamator clasa a IV-a.

Art. 13. -

(1) Pentru a fi declarat "admis" la examen, candidatul trebuie să promoveze toate probele pentru clasa respectivă.

(2) Candidatul care nu a promovat toate probele poate solicita înscrierea pentru a repeta proba/probele nepromovată/nepromovate în termen de maximum 1 an de la susținerea inițială a acestora, în orice sesiune ulterioară organizată de ANCOM.

(3) Candidatul care nu reușește să promoveze probele rămase restante în termenul prevăzut la alin. (2) este declarat "respins".

Art. 14. -

(1) Pentru obținerea certificatelor de radioamator clasele I și a II-a, probele de examen și baremele de evaluare sunt următoarele:

a) electronică și radiotehnică: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect și complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;

b) protecția muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

c) reguli și proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

d) reglementări interne și internaționale: proba cuprinde un set de 25 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect și complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 20 de răspunsuri corecte.

(2) Pentru obținerea certificatului de radioamator clasa a III-a, probele de examen și baremele de evaluare sunt următoarele:

a) electronică și radiotehnică: proba cuprinde un set de 16 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect și complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte;

b) protecția muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

c) reguli și proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

d) reglementări interne și internaționale: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect și complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

(3) Pentru obținerea certificatului de radioamator clasa a IV-a, probele de examen și baremele de evaluare sunt următoarele:

a) protecția muncii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

b) reguli și proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

c) reglementări interne și internaționale: proba cuprinde un set de 20 de întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai unul este corect și complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

Art. 15. -

(1) Rezultatele probelor se publică pe pagina de internet a ANCOM în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data desfășurării examenului.

(2) Eventualele contestații privind rezultatele probelor se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor. Răspunsul asupra contestației este comunicat în scris celui care a înaintat-o, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

Art. 16. -

ANCOM eliberează certificatele de radioamator candidaților declarați "admis" în termen de 15 zile de la data depunerii unei fotografii color recente, tip pașaport 3 x 4 cm sau a unei fotografii color transmise în format electronic cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7.

CAPITOLUL III Autorizarea în serviciul de amator

Art. 17. -

(1) Activitatea în serviciul de amator este permisă numai persoanelor care dețin autorizație de radioamator și au domiciliul ori reședința în România, fapt dovedit prin cartea de identitate sau printr-un document care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României.

(2) Durata de valabilitate a autorizației de radioamator este de 5 ani.

(3) Autorizația de radioamator conferă dreptul de utilizare a benzilor radio atribuite serviciului de amator, în condițiile clasei autorizației respective, atribuind un indicativ de apel.

Art. 18. -

(1) În vederea eliberării autorizației de radioamator, solicitantul depune un formular-tip.

(2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se atașează următoarele:

a) copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României, în cazul cetățenilor străini, după caz;

b) în cazul persoanei minore, copia cărții de identitate sau a certificatului de naștere, după caz, însoțit de o copie a cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României a părintelui, tutorelui sau întreținătorului legal, precum și de o declarație a acestuia, pe propria răspundere, privind acordul desfășurării și asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor;

c) o fotografie color recentă tip pașaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7;

d) autorizația de radioamator deținută, în cazul trecerii la o clasă superioară, în original.

(3) ANCOM eliberează autorizația de radioamator în termen de cel mult 30 zile de la depunerea într-o formă corectă și completă a documentelor solicitate la alin. (1) și (2).

Art. 19. -

(1) Autorizațiile de radioamator sunt de patru clase: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a.

(2) Autorizațiile de radioamator de clasa I și a II-a sunt echivalente autorizației CEPT.

(3) Autorizația de radioamator de clasa a III-a este echivalentă autorizației CEPT Novice.

(4) Autorizația de radioamator de clasa a IV-a este echivalentă autorizației CEPT Entry-Class.

(5) Autorizațiile de radioclub sunt echivalente autorizației CEPT, ca urmare a autorizării responsabilului de stație, persoană ce deține, în mod obligatoriu, o autorizație de radioamator clasa I sau a II-a.

Art. 20. -

(1) Pentru autorizația de radioamator clasa a IV-a, solicitantul trebuie să dețină certificatul de radioamator clasa a IV-a.

(2) Pentru autorizația de radioamator clasa a III-a, solicitantul trebuie să dețină certificatul de radioamator clasa a III-a.

(3) Pentru autorizația de radioamator clasa a II-a, solicitantul trebuie să dețină:

a) autorizația de clasa a III-a;

b) certificatul de radioamator clasa a II-a.

(4) Pentru autorizația de radioamator clasa I, solicitantul trebuie să dețină:

a) autorizația de clasa a II-a;

b) certificatul de radioamator clasa I.

(5) Trecerea într-o clasă superioară de autorizare se poate realiza după 12 luni de la data dobândirii clasei de autorizare curente.

Art. 21. -

(1) Autorizația de radioclub se eliberează la cererea unei persoane juridice care se angajează să asigure toate condițiile tehnice, organizatorice și administrative pentru ca activitatea stației să se desfășoare conform prevederilor prezentei decizii.

(2) Durata de valabilitate a autorizației de radioclub este de 5 ani.

Art. 22. -

(1) Conducerea, controlul și îndrumarea activității de radioclub se realizează, în numele titularului, de către un responsabil și un ajutor de responsabil.

(2) Responsabilul și ajutorul acestuia, indicați de persoana prevăzută la art. 21 alin. (1), sunt menționați în autorizația emisă pentru stația de radioclub.

Art. 23. -

(1) În vederea eliberării autorizației de radioclub, solicitantul depune un formular-tip.

(2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se atașează următoarele:

a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în situația persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice în subordinea căreia își desfășoară radioclubul activitatea, însoțită de decizia de organizare a respectivului radioclub în cadrul unității în cauză;

b) declarație-angajament, în original, din partea responsabilului stației că este de acord să fie numit responsabil; responsabilul trebuie să fie posesor al unei autorizații de radioamator de clasa I sau a II-a;

c) declarație-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de stație că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului stației; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizații de radioamator de clasa I, a II-a sau a III-a.

(3) ANCOM eliberează autorizația de radioclub în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea într-o formă corectă și completă a documentelor solicitate la alin. (1) și (2).

Art. 24. -

(1) Autorizația pentru o stație repetoare, respectiv de radiobaliză se eliberează la solicitarea unui radioamator sau a unui radioclub, care se angajează să asigure toate condițiile tehnice, organizatorice și administrative pentru ca activitatea stației repetoare, respectiv de radiobaliză să se desfășoare conform prevederilor prezentei decizii.

(2) Durata de valabilitate a autorizației pentru stația repetoare, respectiv de radiobaliză este de 5 ani.

Art. 25. -

(1) În vederea eliberării autorizației pentru stația repetoare, respectiv de radiobaliză solicitantul depune un formular-tip.

(2) La formularul-tip, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se atașează următoarele:

a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în situația persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant; copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României în cazul cetățenilor străini, după caz, pentru persoanele fizice;

b) un memoriu tehnic care să prezinte descrierea și utilitatea sistemului, modul de operare și funcționare, precum și schema tehnică pentru rețelele de stații repetoare, respectiv de radiobaliză.

(3) ANCOM eliberează autorizația în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea într-o formă corectă și completă a documentelor solicitate la alin. (1) și (2).

(4) Autorizația emisă pentru stația repetoare, respectiv de radiobaliză este de aceeași clasă cu a radioamatorului sau a responsabilului radioclubului solicitant, după caz.

Art. 26. -

(1) Radioamatorul cetățean străin ce deține o autorizație echivalentă CEPT, CEPT Novice sau CEPT Entry-Class poate să opereze o stație de radioamator pe teritoriul României în baza autorizației emise în țara de origine.

(2) Certificatele echivalente HAREC emise de către administrații străine se consideră a fi de clasa a II-a.

Art. 27. -

(1) Radioamatorii din țările cu ale căror administrații s-au semnat convenții de reciprocitate pot să opereze stații de radioamator pe teritoriul României în baza autorizației emise în țara de origine și în condițiile de echivalare din respectiva convenție. În absența unei astfel de echivalări, autorizațiile se consideră a fi de clasa a III-a.

(2) Operarea stației de radioamator în condițiile alin. (1) este condiționată de notificarea ANCOM. Notificarea se transmite înainte de operarea efectivă a stației.

(3) Notificarea se realizează în conformitate cu modelul disponibil pe pagina de internet a ANCOM, la care se anexează copia autorizației de radioamator din țara de origine.

Art. 28. -

Radioamatorul cetățean străin poate opera o stație de radioamator pe teritoriul României folosind următorul indicativ de apel: YO, bară de fracție ("/") și indicativul propriu.

Art. 29. -

(1) Prelungirea valabilității autorizației de radioamator se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității autorizației, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, și este însoțită de:

a) copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României în cazul cetățenilor străini, după caz, în care să fie menționat codul numeric personal;

b) în cazul persoanei minore, copia cărții de identitate, după caz, a certificatului de naștere, copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României a părintelui, tutorelui sau întreținătorului legal împreună cu declarația sa pe propria răspundere privind acordul desfășurării și asumarea răspunderii pentru activitatea de radioamator a solicitantului minor;

c) o fotografie color recentă tip pașaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7.

(3) Indicativul radioamatorului care nu a solicitat prelungirea autorizației în termenul prevăzut la alin. (2) îi este rezervat acestuia pentru o perioadă de 5 ani. Derogări (1)

Art. 30. -

(1) Prelungirea valabilității autorizației de radioclub se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității autorizației, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, și este însoțită de copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în situația persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice în subordinea căreia își desfășoară radioclubul activitatea, însoțită de decizia de organizare a respectivului radioclub în cadrul unității în cauză.

(3) În cazul prelungirii valabilității autorizației de radioclub, titularul are obligația de a transmite către ANCOM informații privind responsabilul stației și ajutorul acestuia.

Art. 31. -

(1) Prelungirea valabilității autorizației pentru stații repetoare, respectiv de radiobaliză se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității autorizației, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, și este însoțită de:

a) copia certificatului de înregistrare, în cazul persoanelor juridice care au calitatea de comerciant, sau copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în situația persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;

b) copia cărții de identitate sau a documentului care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României, în cazul cetățenilor străini, după caz, pentru persoanele fizice.

Art. 32. -

(1) Modificarea datelor înscrise în autorizație se realizează în baza formularului-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) în cazul autorizațiilor de radioamator, copia actului de identitate în care sunt menționate noile date de identificare și o fotografie color recentă tip pașaport 3 x 4 cm sau o fotografie color transmisă în format electronic cu o rezoluție de minimum 300 dpi și raport 9:7;

b) în cazul autorizațiilor de radioclub, informații privind responsabilul stației și ajutorul acestuia;

c) documente care atestă necesitatea modificării solicitate;

d) autorizația anterioară în original.

Art. 33. -

(1) Autorizația de radioamator poate fi retrasă la cererea titularului.

(2) În cazul depunerii cererii de renunțare titularul atașează și autorizația de radioamator în original.

(3) Cererea de renunțare produce efecte de la data înscrierii acesteia în registrul de intrare-ieșire sau de la data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(4) Ulterior primirii documentelor prevăzute la alin. (2), ANCOM confirmă în scris radioamatorului încetarea valabilității autorizației de radioamator.

(5) Indicativele radioamatorilor cu autorizații retrase nu pot fi atribuite pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 34. -

(1) În cazul în care autorizația sau certificatul de radioamator este deteriorat, distrus sau pierdut, ANCOM poate elibera un duplicat.

(2) ANCOM poate elibera duplicatul documentului numai la solicitarea expresă a titularului.

CAPITOLUL IV Moduri de transmitere a documentelor

Art. 35. -

(1) Transmiterea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (1) și (2), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (1) și (2), art. 31 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) și (2) se poate realiza în unul dintre următoarele moduri:

a) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice;

b) prin depunere la unul dintre sediile ANCOM;

c) prin serviciu poștal.

(2) Copia de pe cartea sau buletinul de identitate, acolo unde este cazul, poate fi transmisă la adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei de pe cartea de identitate, menționată pe pagina de internet a ANCOM.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, clasele de radioamatori acordate în baza Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România, cu modificările și completările ulterioare, se echivalează cu cele prevăzute în prezenta decizie, după cum urmează:

a) certificatul de radioamator de clasa a III-a restrâns se echivalează cu clasa a IV-a din prezenta decizie;

b) autorizația de radioamator de clasa a III-a restrâns se echivalează cu clasa a IV-a din prezenta decizie.

(2) Clasele de radioamatori echivalate în condițiile alin. (1) rămân valabile până la data menționată în cuprinsul acestora.

Art. 37. -

(1) Datele de identificare ale radiocluburilor: denumire, indicativ, clasa de autorizare, localitate, județ și adresă reprezintă informații cu un caracter public și se publică pe pagina de internet a ANCOM în cadrul callbook-ului serviciului de amator.

(2) În funcție de dorința liber exprimată a radioamatorilor, comunicată cu ocazia depunerii formularului-tip pentru obținerea autorizației, ANCOM publică, după caz, pe pagina de internet în cadrul callbook-ului serviciului de amator următoarele date: nume și prenume, indicativ, clasa de autorizare, localitatea și județul de domiciliu, precum și indicativul radioclubului de care acesta aparține pentru corespondență, dacă este cazul.

(3) Toate indicativele atribuite se publică în cadrul callbook-ului serviciului de amator.

(4) Datele de identificare ale stațiilor repetoare, respectiv de radiobaliză se publică pe pagina de internet a ANCOM.

Art. 38. -

(1) În cazul decesului unui radioamator, prin excepție de la art. 29 alin. (3), la solicitarea expresă a radioclubului în care a activat sau a unui grup de radioamatori, acolo unde este cazul, ce trebuie depusă în termen de 1 an de la data decesului, indicativul respectivei persoane nu se atribuie pe o durată de 10 ani de la data decesului.

(2) În cazul decesului unui radioamator, indicativul persoanei decedate poate fi atribuit, la cerere, unei persoane aflate în clasa I de moștenitori sau soțului supraviețuitor. Cererea poate fi depusă în termen de 1 an de la constatarea decesului.

Art. 39. -

Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 40. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.137 și 1.137 bis din data de 15 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu

București, 28 martie 2017.

Nr. 245.

ANEXĂ

Condițiile de utilizare a benzilor de frecvențe radio în serviciul de amator

I. Definiții

1. bandă de frecvență asignată - banda de frecvență în cadrul căreia emite stația titularului autorizat;

2. lărgime de bandă necesară - valoarea minimă a lărgimii de bandă, în cazul unei clase de emisie date, pentru asigurarea transmiterii informației cu viteza și calitatea dorite;

3. lărgime de bandă ocupată - lărgimea benzii de frecvențe ocupate de o emisie, în care se concentrează 99% din puterea medie totală radiată, sub frecvența limită inferioară și peste frecvența limită superioară fiind radiate puteri medii egale, fiecare, cu 0,5% din puterea medie radiată;

4. putere la purtătoare - puterea medie furnizată liniei de transmisie a antenei de către un emițător radio în timpul unui ciclu de radiofrecvență luată în condiții de nemodulare;

5. putere la vârf de modulație - puterea medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emițător în timpul unui ciclu de radiofrecvență, corespunzătoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulație în condiții normale de lucru.

II. Nivelurile de putere de emisie

1. Benzile de frecvențe radio pentru serviciul de amator și amator prin satelit sunt stabilite conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 789/2009, cu modificările ulterioare, denumit în continuare TNABF, și au următoarele condiții de utilizare:

Nr. crt. Banda de frecvențe radio Putere maximă la vârf de modulație (W) în funcție de clasa de autorizare
I II III IV
1 135.700-137.800 kHz 1 1 1 1
2 1810.000-1830.000 kHz 400 200 100 50
3 1830.000-1850.000 kHz 400 200 100 50
4 1850.000-2000.000 kHz 400 200 100 50
5 3500.000-3800.000 kHz 400 200 100 50
6 7000.000-7100.000 kHz 400 200 100 50
7 7100.000-7200.000 kHz 400 200 100 50
8 10100.000-10150.000 kHz 400 200 100 50
9 14000.000-14250.000 kHz 400 200 100 50
10 14250.000-14350.000 kHz 400 200 100 50
11 18068.000-18168.000 kHz 400 200 100 50
12 21000.000-21450.000 kHz 400 200 100 50
13 24890.000-24990.000 kHz 400 200 100 50
14 28000.000-29700.000 kHz 400 200 100 50
15 50.0000-51.0000 MHz 400 200 100 50
16 51.0000-52.0000 MHz 400 200 100 50
17 70.0000-70.3000 MHz 20 20 20 20
18 144.0000-146.0000 MHz 400 200 100 50
19 430.0000-432.0000 MHz 200 100 50 30
20 432.0000-433.0500 MHz 200 100 50 30
21 433.0500-434.7900 MHz 200 100 50 30
22 434.7900-438.0000 MHz 200 100 50 30
23 438.0000-440.0000 MHz 200 100 50 30
24 1240.000-1260.000 MHz 200 100 50 30
25 1260.000-1270.000 MHz 200 100 50 30
26 1270.000-1300.000 MHz 200 100 50 30
27 2300.000-2335.000 MHz 200 100 50 30
28 2335.000-2400.000 MHz 200 100 50 30
29 2400.000-2450.000 MHz 200 100 50 30
30 3400.000-3500.000 MHz 200 100 50 30
31 5660.000-5670.000 MHz 200 100 50 30
32 5725.000-5830.000 MHz 200 100 50 30
33 5830.000-5850.000 MHz 200 100 50 30
34 10.000-10.150 GHz 200 100 50 30
35 10.150-10.300 GHz 200 100 50 30
36 10.300-10.450 GHz 200 100 50 30
37 10.450-10.500 GHz 200 100 50 30
38 24.000-24.050 GHz 200 100 50 30
39 24.050-24.250 GHz 200 100 50 30
40 47.000-47.200 GHz 200 100 50 30
41 75.500-76.000 GHz 200 100 50 30
42 76.000-77.500 GHz 200 100 50 30
43 77.500-78.000 GHz 200 100 50 30
44 78.000-79.000 GHz 200 100 50 30
45 79.000-81.000 GHz 200 100 50 30
46 81.000-84.000 GHz 200 100 50 30
47 122.250-123.00 GHz 200 100 50 30
48 134.000-136.000 GHz 200 100 50 30
49 136.000-141.000 GHz 200 100 50 30
50 241.000-248.000 GHz 200 100 50 30
51 248.000-250.000 GHz 200 100 50 30

2. În cazul benzii 135.700-137.800 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabilă se folosește, în conformitate cu nota 5.67A din Raportul CEPT ERC 25, noțiunea de putere aparent radiată (PAR), și nu de putere maximă la vârf de modulație.

3. În cazul stațiilor repetoare, respectiv de radiobaliză, puterea de emisie va fi reglată la minimul necesar asigurării comunicațiilor.

4. În cazul efectuării de reglaje la emițătoarele stațiilor de radioamatori este obligatorie utilizarea de antene artificiale neradiante.

III. Condiții privind utilizarea unor niveluri de putere mărite

1. În benzile 1810.000-1830.000 kHz, 1830.000-1850.000 kHz, 1850.000-2000.000 kHz, 3500.000-3800.000 kHz, 7000.000-7100.000 kHz, 7100.000-7200.000 kHz, 10100.000-10150.000 kHz, 14000.000-14250.000 kHz, 14250.000-14350.000 kHz, 18068.000-18168.000 kHz, 21000.000-21450.000 kHz, 24890.000-24990.000 kHz și 28000.000-29700.000 kHz se poate funcționa cu o putere maximă la vârf de modulație de până la 1000 W în următoarele condiții:

a) operatorul stației trebuie să dețină o autorizație de clasa I;

b) stația de radioamator trebuie să fie conformă cerințelor SR EN 301 783 V2.1.1:2016;

c) fără producerea de interferențe prejudiciabile altor stații de radiocomunicații;

d) notificarea prealabilă în scris a intenției utilizării unei puteri maxime la vârf de modulație de până la 1000 W; notificarea se realizează pe un formular-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM;

e) depunerea unui memoriu justificativ privind necesitatea utilizării puterii mărite, cu menționarea perioadei pentru care se intenționează utilizarea acesteia;

f) depunerea dovezii organizării competiției în domeniul radioamatorismului, experimentelor științifice ce vor fi desfășurate sub egida programelor educaționale autorizate sau calendarului competițional și intenției de participare, după caz;

g) depunerea dovezii existenței evenimentului menționat la lit. f), a perioadei în care se va desfășura și a intenției de participare, după caz;

h) puterea mărită solicitată poate fi utilizată după trecerea unui termen de 10 zile de la data transmiterii notificării și doar în cazul în care nu a existat o opoziție sau un aviz negativ din partea ANCOM.

2. În benzile 144.00-144.40 MHz și 432.00-432.30 MHz se poate funcționa cu o putere maximă la vârf de modulație de până la 1000 W în următoarele condiții:

a) se lucrează numai pentru experimentarea legăturilor radio prin difuzie ionosferică sau prin reflexie pe Lună;

b) se folosesc doar antene directive;

c) operatorul stației trebuie să dețină o autorizație de clasa I;

d) stația de radioamator trebuie să fie conformă cerințelor SR EN 301 783 V2.1.1:2016;

e) fără producerea de interferențe prejudiciabile altor stații de radiocomunicații;

f) notificarea prealabilă în scris a intenției utilizării unei puteri maxime la vârf de modulație de până la 1000 W; notificarea se realizează pe un formular-tip disponibil pe pagina de internet a ANCOM;

g) depunerea unui memoriu justificativ privind necesitatea utilizării puterii mărite, cu menționarea perioadei pentru care se intenționează utilizarea acesteia;

h) depunerea dovezii organizării competiției în domeniul radioamatorismului, experimentelor științifice ce vor fi desfășurate sub egida programelor educaționale autorizate sau calendarului competițional și intenției de participare, după caz;

i) depunerea dovezii existenței evenimentului menționat la lit. h), a perioadei în care se va desfășura și a intenției de participare, după caz;

j) puterea mărită solicitată poate fi utilizată după trecerea unui termen de 10 zile de la data transmiterii notificării și doar în cazul în care nu a existat o opoziție sau un aviz negativ din partea ANCOM.

3. În cazurile prevăzute la pct. 1 și 2, ANCOM poate stabili orice modificări ce trebuie implementate asupra parametrilor tehnici cuprinși în notificare.

4. În situații cu un caracter deosebit (spre exemplu, experimentări sau concursuri), ANCOM poate aproba, pentru o perioadă determinată, limitată în timp, lucrul cu puteri sporite față de valorile menționate la pct. 1 și 2.

5. În banda 70.00-70.30 MHz se poate funcționa cu o putere maximă la vârf de modulație de până la 20 W în următoarele condiții:

a) lărgimea de bandă a semnalului: 12.5 kHz;

b) radioamatorii autorizați interesați depun o solicitare de coordonare la ANCOM;

c) coordonarea prealabilă cu Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MAPN; în vederea coordonării;

d) perioada de valabilitate a utilizării acestei benzi este cea stabilită de către MAPN conform lit. c).

IV. Norme de utilizare a stațiilor radio

1. În funcție de modul de folosire, stațiile de radioamator se împart în:

a) stații fixe, ce sunt instalate și funcționează în amplasamente fixe;

b) stații mobile, ce sunt instalate și funcționează în amplasamente mobile;

c) stații portabile, ce sunt instalate și funcționează în amplasamente temporare.

2. În funcție de modul de control, stațiile de radioamator pot fi utilizate prin acționare directă sau de la distanță, prin intermediul undelor radio ori prin alte modalități, inclusiv prin internet.

3. În cursul desfășurării legăturilor radio, radioamatorul transmite obligatoriu indicativul de apel; în scopul identificării clare a sursei transmisiei, în cazul unei emisii radio cu o durată mai lungă, intervalul de repetare a indicativului de apel va fi de maximum 10 minute.

4. În cazul efectuării de reglaje la emițătoarele stațiilor de amatori este obligatorie utilizarea de antene artificiale neradiante.

5. Indicativele de apel ale radioamatorilor care lucrează pe stații mobile sau portabile pot fi constituite din indicativele de apel atribuite, urmate de bară de fracție ("/") și de următoarele litere:

a) MM - pentru stațiile mobile maritime sau fluviale;

b) AM - pentru stațiile mobile aeronautice;

c) M - pentru stațiile mobile terestre;

d) P - pentru stațiile portabile terestre.

6. La fiecare legătură radio mobilă sau portabilă se poate transmite QTH - locatorul sau localitatea; în cazul operării stațiilor mobile, se poate menționa cea mai apropiată localitate de pe traseu.

7. Este interzisă emiterea ca indicativ de apel a unor semnale neidentificabile sau a unui indicativ de apel neautorizat.

8. Radioamatorul care operează o stație de radioclub poate să transmită fie indicativul stației de radioclub, fie indicativul stației de radioclub, bară de fracție ("/") și indicativul propriu; cu acordul responsabilului de radioclub, se poate folosi numai indicativul propriu, dar acest lucru se consemnează obligatoriu în jurnalul respectivei stații.

9. În cazul unei stații de radioamator operate de o altă persoană decât cea care deține respectiva stație, cu excepția situației unui radioclub, radioamatorul care operează respectiva stație, direct sau de la distanță, transmite fie indicativul propriu, fie indicativul radioamatorului care deține stația, bară de fracție ("/") și indicativul propriu.

10. Parametrii de emisie radio utilizați de un radioamator care operează o stație de radioclub sau stația deținută de un alt radioamator, după caz, sunt cei corespunzători clasei sale de autorizare; în cazul utilizării indicativului radioclubului sau, opțional, a indicativului radioclubului, bară de fracție ("/") și indicativul propriu, se utilizează puterile corespunzătoare clasei de autorizare a radioclubului, dedusă din clasa de autorizare a responsabilului de radioclub.

11. Indicativele de apel trebuie să fie transmise complet și corect, orice prescurtare, modificare sau completare fiind interzisă.

12. Radioamatorul este responsabil pentru conținutul și parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, indiferent de stația de la care lucrează: a sa proprie, de radioclub sau deținută de o altă persoană.

13. Responsabilul de radioclub trebuie să se asigure că parametrii de emisie și conținutul legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanță, de către orice radioamator care lucrează pe o stație a radioclubului la care el activează respectă prevederile prezentei decizii; în cazul lucrului de la distanță, responsabilul de radioclub menține o copie audio a traficului realizat pe stația deținută pe o durată de minimum un an, iar în jurnalul de trafic menționează identitatea radioamatorilor care au utilizat respectiva stație și parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate.

14. În cazul permiterii lucrului unui alt radioamator, în mod direct sau de la distanță, deținătorul stației de radioamator trebuie să întocmească un jurnal de trafic similar celui solicitat pentru radiocluburi; în cazul lucrului de la distanță, deținătorul stației menține o copie audio a traficului realizat pe stația sa pentru o durată de minimum un an, iar în jurnalul de trafic menționează identitatea radioamatorilor care au utilizat respectiva stație și parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate.

15. Persoana care pune la dispoziție o stație radio către un alt radioamator trebuie să se asigure că parametrii de emisie și conținutul legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanță, respectă prevederile prezentei decizii.

16. Persoana care deține o stație radio pe care o folosește sau pe care o pune la dispoziția altor persoane trebuie să dețină calitatea de radioamator; de asemenea, persoana trebuie să se asigure de calitatea de radioamator a persoanelor care utilizează stația sa.

17. În cadrul legăturilor radio din serviciul de amator nu sunt permise:

a) transmiterea mesajelor care conțin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;

b) perturbarea în mod voit și cu rea-intenție a altor transmisii radio;

c) transmiterea de servicii media audiovizuale sau de altă natură, inclusiv probe muzicale; modurile de transmisie ATV și SSTV fac excepție de la această condiție;

d) transmiterea de date și informații ce nu au legătură cu activitatea de radioamator.

18. Radioamatorii pot transmite semnale de test pentru reglarea emițătoarelor sau receptoarelor în următoarele condiții:

a) înainte de a începe transmiterea semnalelor respective trebuie să se asigure că nu vor crea interferențe pentru o legătură radio existentă;

b) atunci când, cu toate precauțiile luate, se ajunge la producerea unei interferențe pentru o legătură radio existentă, transmiterea semnalelor de test va înceta la prima cerere făcută în acest sens de oricare dintre radioamatorii care participă la legătura interferată.

19. Radioamatorii pot stabili legături radio numai cu alți radioamatori și numai în cadrul benzilor de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, serviciului de amator.

20. Este interzisă:

a) interceptarea mesajelor transmise de operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații decât cel de amator;

b) realizarea de legături radio cu operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu își comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;

c) utilizarea unei stații radio de către alți radioamatori fără acordul în scris al deținătorului acesteia.

21. În situația în care interceptarea mesajelor are loc accidental, radioamatorii sunt obligați să nu divulge existența și conținutul mesajelor recepționate, să nu le publice și să nu le folosească sub nicio formă; fac excepție situațiile de urgență, caz în care radioamatorii își vor aduce contribuția la restabilirea stării de normalitate, făcând uz de toate posibilitățile de care dispun.

22. Sunt exceptate de la mențiunile pct. 21 situațiile de urgență sau acele cazuri pentru care există acorduri speciale încheiate între România și alte state.

23. Traficul realizat de către radioamatorii ce operează o stație de radioclub sau o stație, alta decât cea proprie, se consemnează obligatoriu în jurnalul de trafic; jurnalul de trafic poate fi ținut sub formă scrisă sau sub formă electronică; jurnalul de trafic cuprinde cel puțin următoarele:

a) data, ora UTC;

b) banda în care s-a efectuat legătura radio;

c) indicativul de apel al operatorului inițiator și al corespondentului.

24. În scopul investigării producerii de interferențe prejudiciabile sau pentru exercitarea atribuțiilor legale privind monitorizarea și controlul utilizării frecvențelor radio, ANCOM poate solicita titularului unei autorizații individuale întocmirea și menținerea unui jurnal de trafic într-un format precizat și pe o durată determinată.

25. Radioamatorii sunt obligați să asigure funcționarea stațiilor numai cu respectarea nivelurilor de câmp electromagnetic stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

26. Radioamatorii sunt obligați să respecte apendicele 3 din Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor privind regimul emisiilor neesențiale.

27. Indiferent de banda în care se lucrează, este obligatoriu să se evite producerea de interferențe prejudiciabile altor stații de radiocomunicații; în cazul în care acestea totuși apar, se vor lua toate măsurile ce se impun pentru eliminarea acestora cum ar fi, fără a se limita la acestea:

a) reducerea puterii de emisie;

b) introducerea de filtre;

c) modificarea antenei sau a sistemului radiant;

d) schimbarea fiderelor și elementelor de conectică;

e) schimbarea amplasamentului;

f) schimbarea echipamentului de emisie.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...