Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 653/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0653

În vigoare de la 12 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)(1), în special articolul 8 alineatul (5), articolul 10 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (5),

(1) JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 introduce un nou document cu informații esențiale standardizat, pentru a ajuta investitorul individual să înțeleagă mai bine produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) și a îmbunătăți comparabilitatea acestor produse.

(2) Pentru a pune la dispoziția investitorilor individuali informații esențiale ușor de citit, de înțeles și de comparat, ar trebui să se stabilească un model comun de document cu informații esențiale.

(3) Detaliile privind identitatea și datele de contact menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 ar trebui să includă numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare sau identificatorul unic de produs al PRIIP, dacă acest indicator este disponibil, în scopul de a permite investitorilor individuali să găsească informații suplimentare despre PRIIP.

(4) Pentru a se asigura că investitorii individuali înțeleg și compară caracteristicile economice și juridice ale PRIIP și pentru a le oferi o imagine de ansamblu adecvată cu privire la politica și strategia de investiții a PRIIP, documentul cu informații esențiale ar trebui să conțină informații standardizate privind tipul de PRIIP, obiectivele de investiții ale acestuia și modul în care vor fi atinse, precum și principalele caracteristici sau aspecte ale produsului, cum ar fi beneficiile asigurării.

(5) Informațiile furnizate investitorilor individuali ar trebui să le permită acestora să înțeleagă și să compare riscurile asociate investițiilor în PRIIP, astfel încât să poată lua decizii de investiții în cunoștință de cauză. Riscurile legate de un PRIIP pot varia. Cele mai importante riscuri sunt riscul de piață, riscul de credit și riscul de lichiditate. Pentru a permite investitorilor individuali să înțeleagă pe deplin aceste riscuri, informațiile privind riscurile ar trebui, pe cât posibil, să fie agregate și prezentate numeric ca un singur indicator sintetic de risc, însoțit de suficiente explicații.

(6) Atunci când evaluează riscul de credit, creatorii de PRIIP ar trebui să țină seama de anumiți factori care pot atenua acest risc pentru un investitor individual. În acest sens, atunci când se evaluează dacă activele unui PRIIP sau garanțiile reale adecvate, ori activele cu care sunt garantate obligațiile de plată ale unui PRIIP sunt, în orice moment până la scadență, echivalente cu obligațiile de plată ale PRIIP față de investitorii săi, această evaluare ar trebui să reflecte faptul că activele deținute de o societate de asigurare corespund permanent valorii curente pe care societatea de asigurare ar trebui să o plătească pentru a-și transfera obligațiile în ceea ce privește PRIIP către o altă societate de asigurare.

(7) În prezent, ratingurile emise de instituțiile externe de evaluare a creditului (ECAI) reprezintă un indicator consecvent al riscului de credit din diferite sectoare ale Uniunii. Cu toate acestea, dependența de ratingurile de credit ar trebui să fie diminuată ori de câte ori este posibil. Prin urmare, este important ca indicatorul sintetic de risc să fie, în mod obiectiv, precis, să asigure comparabilitatea între diferite PRIIP și să fie monitorizat în mod corespunzător în ceea ce privește riscul de piață și riscul de credit, astfel încât datele privind eficacitatea aplicării în practică a măsurării riscului să poată fi puse la dispoziție în vederea revizuirii Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, care este prevăzută să aibă loc până la 31 decembrie 2018. Revizuirea ar trebui să țină cont de măsura în care ratingurile ECAI reflectă în practică bonitatea creatorului de PRIIP și riscul de credit cu care se confruntă investitorii în PRIIP.

(8) În cazul în care există un risc ca lichiditatea unui PRIIP să varieze în funcție de posibilitățile de a ieși anticipat din PRIIP sau de a găsi un cumpărător pe o piață secundară, ar trebui să fie furnizată o avertizare specifică. Această avertizare ar trebui să includă și circumstanțele în care există un risc ca veniturile obținute din PRIIP să difere semnificativ de cele estimate pentru ieșirile anticipate, inclusiv din cauza aplicării de penalități de ieșire.

(9) Cu toate că estimările privind veniturile obținute dintr-un PRIIP sunt dificil de realizat și de înțeles, informațiile referitoare la aceste estimări prezintă un interes major pentru investitorii individuali și ar trebui să fie incluse în documentul cu informații esențiale. Investitorii individuali ar trebui să dispună de informații clare privind estimările de venituri, compatibile cu ipoteze realiste despre rezultatele posibile și cu estimările privind nivelul de risc de piață al PRIIP, prezentate în așa fel încât să rezulte clar că informațiile respective conțin incertitudini și că sunt posibile rezultate mai favorabile sau mai defavorabile decât cele estimate.

(10) Pentru ca investitorii individuali să fie în măsură să estimeze riscul, documentul cu informații esențiale ar trebui să le ofere informații referitoare la consecințele potențiale în cazul în care un creator de PRIIP nu este în măsură să plătească. Nivelul de protecție de care beneficiază în astfel de cazuri investitorul individual în cadrul schemelor de garantare a investițiilor, a asigurărilor și a depozitelor ar trebui să fie evidențiat în mod clar.

(11) Informațiile privind costurile sunt importante pentru investitorii individuali atunci când compară diferitele PRIIP, care pot avea structuri de cost diferite, și atunci când analizează modul în care li s-ar putea aplica structura costurilor unui anumit PRIIP, care depinde de perioada de timp pentru care investesc, de cât de mult investesc și de performanțele PRIIP. Din acest motiv, documentul cu informații esențiale ar trebui să conțină informații care să le permită investitorilor individuali să compare nivelurile totale ale costurilor între diferitele PRIIP atunci când acestea sunt deținute pentru perioadele de deținere recomandate și pentru perioade mai scurte și să înțeleagă modul în care aceste costuri ar putea varia și evolua în timp.

(12) Cercetările care au implicat testarea de către consumatori au arătat că investitorii individuali pot să înțeleagă valorile monetare mai ușor decât procentajele. Micile diferențe dintre costurile exprimate în procente pot corespunde unor diferențe mari între costurile suportate de investitorul individual atunci când acestea sunt exprimate în termeni monetari. Din acest motiv, documentul cu informații esențiale ar trebui să furnizeze costurile totale pentru perioadele de deținere recomandate și pentru perioade mai scurte, atât în termeni monetari, cât și ca procentaj.

(13) Având în vedere faptul că impactul diferitelor tipuri de costuri asupra randamentului poate varia, documentul cu informații esențiale ar trebui să ofere, de asemenea, o defalcare a diferitelor tipuri de costuri. Defalcarea costurilor ar trebui să fie exprimată în termeni standardizați și ca procentaj, astfel încât valorile corespunzătoare diferitelor PRIIP să poată fi comparate cu ușurință.

(14) Investitorii individuali se pot confrunta cu o schimbare a situației personale, care să impună o ieșire neașteptată din investițiile pe termen lung. Pot fi necesare, de asemenea, dezinvestiții cauzate de evoluțiile pieței. Având în vedere dificultățile cu care se confruntă investitorii individuali în ceea ce privește anticiparea gradului de lichiditate de care ar putea avea nevoie în portofoliile lor de investiții în ansamblu, informațiile cu privire la perioadele de deținere recomandate și perioadele de deținere minime obligatorii, precum și la posibilitatea ieșirii anticipate parțiale sau totale sunt deosebit de importante și ar trebui să figureze în documentul cu informații esențiale. Din aceleași motive, ar trebui să se precizeze în mod clar dacă o astfel de dezinvestiție anticipată este posibilă și care sunt consecințele acesteia. În mod concret, ar trebui să reiasă clar dacă aceste consecințe sunt cauzate de comisioane, penalități sau limitări explicite ale drepturilor de dezinvestire sau de faptul că valoarea PRIIP din care investitorul individual urmează să se retragă este deosebit de sensibilă față de momentul dezinvestiției.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...