Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 684/2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0684

În vigoare de la 12 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 487, 28.12.2016.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 2 martie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 21 martie 2017.

întrucât:

(1) Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. Transparența și respectarea dreptului Uniunii reprezintă elemente importante pentru a asigura stabilitatea energetică a Uniunii. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană.

(2) Pentru a garanta aprovizionarea cu energie în Uniune, este necesar să se diversifice sursele de energie și să se realizeze noi interconectări energetice între statele membre. În același timp, este esențial să se consolideze cooperarea în domeniul securității energetice cu țările învecinate ale Uniunii și cu partenerii strategici.

(3) Obiectivul strategiei privind uniunea energetică, astfel cum a fost adoptată de Comisie la 25 februarie 2015, este de a oferi consumatorilor o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Urmărirea într-o manieră coerentă și consecventă a unor politici energetice, comerciale și externe va contribui în mod semnificativ la realizarea respectivului obiectiv. Mai precis, pe baza analizei efectuate deja în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din 28 mai 2014, strategia privind uniunea energetică subliniază faptul că un element important pentru asigurarea securității energiei este respectarea pe deplin a dreptului Uniunii în cazul acordurilor privind achiziționarea de energie din țări terțe. În același spirit, în concluziile sale din 19 martie 2015, Consiliul European a solicitat respectarea pe deplin a dreptului Uniunii în cazul tuturor acordurilor referitoare la cumpărarea de gaze de la furnizori externi, în special prin consolidarea transparenței acestor acorduri și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică.

(4) Parlamentul European, în rezoluția sa din 15 decembrie 2015 intitulată "Către o Uniune Europeană a energiei", a subliniat necesitatea de a crește coerența politicilor externe ale Uniunii privind securitatea energetică și de a mări transparența acordurilor energetice.

(5) Decizia nr. 994/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului a fost utilă pentru obținerea de informații privind acordurile interguvernamentale existente și pentru a identifica problemele ridicate de acestea în ceea ce privește compatibilitatea acestora cu dreptul Uniunii.

(6) Cu toate acestea, Decizia nr. 994/2012/UE s-a dovedit a fi ineficace în ceea ce privește asigurarea respectării dreptului Uniunii de către acordurile interguvernamentale. Această decizie s-a bazat în principal pe evaluarea acordurilor interguvernamentale de către Comisie după încheierea acestora de către statele membre cu o țară terță. Experiența dobândită în urma punerii în aplicare a Deciziei nr 994/2012/UE a demonstrat că o astfel de evaluare ex post nu valorifică pe deplin potențialul pentru asigurarea respectării dreptului Uniunii de către acordurile interguvernamentale. În special, acordurile interguvernamentale nu conțin, adesea, clauze de reziliere sau de adaptare adecvate care să permită statelor membre să elimine orice nerespectare într-un interval de timp rezonabil. În plus, pozițiile semnatarilor au fost deja stabilite, ceea ce creează o presiune politică de a nu modifica niciun aspect al acordului.

(7) Un grad ridicat de transparență cu privire la acordurile dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei va fi benefic atât unei cooperări mai strânse în interiorul Uniunii în privința relațiilor externe în domeniul energiei, cât și obiectivelor politice pe termen lung ale Uniunii în domeniul energiei, climei și securității aprovizionării cu energie.

(8) Pentru a se evita orice nerespectare a dreptului Uniunii și pentru a spori transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la intenția lor de a deschide negocieri cu privire la noi acorduri interguvernamentale sau de a aduce modificări acordurilor interguvernamentale, cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să fie informată periodic cu privire la evoluția negocierilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator. Comisia ar trebui să poată solicita să participe la negocieri în calitate de observator.

(9) În timpul negocierii unui acord interguvernamental, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a face recomandări statului membru în cauză privind modul în care se poate evita incompatibilitatea acordului respectiv cu dreptul Uniunii. În acest cadru, Comisia ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a atrage atenția statului membru în cauză asupra obiectivelor relevante ale politicii energetice a Uniunii, asupra solidarității între statele membre, precum și asupra pozițiilor în materie de politică a Uniunii adoptate în concluziile Consiliului sau ale Consiliului European. Aceste aspecte nu ar trebui însă incluse în evaluarea juridică din partea Comisiei a proiectului de acord interguvernamental sau de modificare a unui astfel de acord.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...