Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală

Decizia penală nr. 202/2017 - contestarea măsurii asigurătorii (art. 250 noul C. proc. pen.)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Deliberând asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin decizia penală nr. 1737/A din 18.11.2016 pronunțată în Dosarul nr. x/2/2016*, Curtea de Apel București, secția a II-a penală, a admis apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. împotriva sentinței penale nr. 2858 din 16 decembrie 2014 a Tribunalului București pronunțate în Dosarul nr. x/3/2006, a desființat, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând în fond, în limitele stabilite prin decizia penală nr. 850 din 07 iunie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție:

În baza art. 249 alin. (4) C. proc. pen., a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra activelor patrimoniale ale SC A. SRL în limita sumei stabilite a fi confiscată prin decizia penală nr. 862/A din 08.06.2015 a Curții de Apel București, secția a II-a penală.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea a reținut următoarele:

Prin sentința penală nr. 2858 din 16.12.2014 pronunțată în Dosarul nr. x/3/2006 de către Tribunalul București, secția I penală, s-a admis în parte acțiunea civilă promovată de partea civilă SC B. SA Onești, prin lichidator judiciar SC C. SRL. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 C. proc. pen. au fost obligați în solidar inculpații D. (acesta în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC E. SA), F. (acesta în solidar și cu părțile responsabile civilmente SC G. SRL, prin administrator judiciar C.I.I. H. și SC I. SRL, prin administrator judiciar J. IPURL), K. și L., să plătească părții civile SC B. SA Onești, prin lichidator judiciar SC C. SRL, suma de 1.388.282.035.715 ROL (138.828.203,6 RON), la care se adaugă majorările și penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului și până la data executării integrale a plății. S-a luat act că persoana vătămata SC M. SA Onești nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. S-a luat act că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) a renunțat la acțiunea civilă în procesul penal (Dosar nr. x/2006). S-a respins ca neîntemeiată acțiunea civilă promovată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) împotriva inculpatului N. și a părților responsabile civilmente SC E. SA și SC G. SRL (dosar conexat nr. x/3/2011 al Tribunalului București, secția I penală). S-a respins ca inadmisibilă acțiunea civilă promovată de SC O. SRL Timișoara.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. au fost confiscate de la fiecare dintre inculpații P., F., Q. și N. suma de 34.360.644,175 RON (în total 137.442.576,7 RON), dobândita prin săvârșirea infracțiunilor și care nu servește la despăgubirea persoanei vătămate SC M. SA Onești.

S-a menținut sechestrul asigurator instituit prin ordonanțele procurorului din datele de 12.01.2005, 15.12.2005, 19.01.2006, 17.04.2006, 18.04.2006, 23.06.2006 și 04.07.2006 - cu mențiunea ca suma de 15.224.450 RON asupra căreia s-a instituit sechestrul a fost transferată din contul x aparținând I. SRL în contul deschis de administratorul judiciar J. IPURL la Banca R.), asupra bunurilor aparținând inculpaților F., D., P. și părților responsabile civilmente SC S. București (actualmente SC G. SRL prin administrator judiciar C.I.I. H.) și SC E. SA.

Împotriva acestei decizii au declarat apel declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, inculpații P., F., D., K., L., Q. și N., părțile civile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, SC E. SA și partea responsabilă civilmente SC G. SRL. Apelurile au făcut obiectul Dosarului nr. x/3/2006 (x/2015) al Curții de Apel București, secția a II-a penală.

În cursul soluționării apelului, la termenul din data de 11.05.2015, reprezentantul Ministerului Public, a solicitat emiterea unei adrese către Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a comunica situația actuală și istoricul tuturor societăților la care apelanții-inculpați figurează ca împuterniciți, beneficiari, asociați sau administratori situate atât în țară, cât și în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale persoanelor în posesia cărora există bunuri cu privire la care există presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății. De asemenea, a solicitat instituirea unui sechestru asigurător pe bunurile mobile și imobile aparținând societăților Ș., T. AG, motivând că există informații care se pot vizualiza, atât în sistemul Ecris, că aceștia au primit o creanță de la M. SA în care includea zestrea de petrol a României. Astfel, a solicitat aplicarea sechestrului asigurător pe bunurile mobile ale companiilor Ș., T. AG, Ș. Holding GMBH, precum și ale acțiunilor societăților deținute de respectivele persoane fizice și juridice la alte societăți comerciale, înregistrate atât în țară, cât și în străinătate, cu mențiunea că asupra bunurilor deținute la M. SA, de către Ș. Holding GMBH, a fost menținut prin decizia penală nr. 1207 din data de 14 octombrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. x/3/2005 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, sechestrul asupra tuturor bunurilor companiei, inclusiv ale companiei Ș. VGB. În consecință, Ministerul Public nu a avut în vedere în mod expres persoana juridică din prezenta cauză.

Prin încheierea de ședință din 11.05.2015, Curtea de Apel a dispus asupra cererii de luare a măsurilor procesuale formulate de reprezentantul Ministerului Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală) stabilind, în baza art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 alin. (1), (4) C. proc. pen., art. 249 alin. (5) C. proc. pen. coroborate cu art. 32 lit. d) C. fam., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011 și cu dispozițiile art. 998 din vechiul C. civ., aplicabile conform art. 6 din Legea nr. 71/2011, extinderea obiectului măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanțele din datele de 12.01.2005, 15.12.2005, 19.01.2006, 17.04.2006, 18.04.2006, 23.06.2006 și 04.07.2006 ale Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală ale apelanților-inculpați D., F., L., inclusiv asupra conturilor (inclusiv a dobânzilor aferente sumelor înscrise la credit, ce vor curge în continuare conform contractelor încheiate cu unitatea bancară), acțiunilor și activelor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, inclusiv ale acțiunilor și activelor deținute de aceste societăți la celelalte societăți la care inculpații dețin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în țară sau în străinătate, ale soților și soțiilor acestora, ale foștilor soți și fostelor soții, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă că provin din faptele penale deduse judecății, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care se vor identifica în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asiguratorii.

Instanța a dispus ca în cursul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii să se stabilească și destinația sumei de 15.224.450 RON asupra căreia s-a instituit sechestrul din data de 04.07.2006 (care a fost transferată din contul x aparținând I. SRL în contul deschis de administratorul judiciar J. IPURL la Banca R.); având în vedere că asupra acestei sume de bani a fost menținut sechestrul prin sentința penală nr. 2858 din ședința publică din data de 16.12.2014 a Tribunalului București, secția I penală, în măsura în care s-a dispus de emolumentul acestui transfer, se vor sechestra bunuri până la concurența sumei cuprinse în ordinul de sechestru.

În baza art. 250 C. proc. pen. s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaților sau părților responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de persoanele păgubite, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii încheierii prin care se înființează sechestrul, sumele de bani datorate de debitori urmând a fi consemnate la dispoziția organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență, recipisele urmând a fi predate instanței de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare.

În baza art. 251 C. proc. pen. și art. 129 alin. (6) C. proc. fisc. a fost desemnat ca organ, însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor de indisponibilizare dispuse prin prezenta organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală și Administrația Finanțelor Publice, care vor colabora cu: Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Oficiul Național al Registrului Comerțului; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Autoritatea Națională a Vămilor; Garda Financiară; Banca Națională a României; Inspectoratul General al Poliției Române; Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale și va încunoștința Curtea de Apel București, secția a II-a penală, rezultatul verificărilor.

Instanța de apel a dispus prin încheierea din 11 mai 2015 ca, pe parcursul aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, în măsura în care vor fi identificate persoane care pretind drepturi cu privire la bunurile supuse sechestrului, acestea vor fi citate pentru respectarea garanțiilor conținute în art. 6 parag. 1 C.E.D.O. în latura sa civilă și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Dispoziția de citare a persoanelor identificate ca pretinzând drepturi cu privire la bunurile supuse sechestrului nu a mai fost pusă în executare, având în vedere că, la data de 20 mai 2015, în același dosar, în temeiul art. 67, art. 68 și art. 64 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. au fost admise cererea de recuzare a întregului complet de judecată C6 Apel, din cadrul secției a II-a penale a Curții de Apel București (complet care pronunțase încheierea din 11 mai 2015). În temeiul art. 68 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., Curtea de Apel București a constatat prin aceeași încheiere că măsurile procesuale dispuse în cauză de completul de judecată, inclusiv cele dispuse prin încheierea din 11 mai 2015, sunt lovite de nulitate.

Cu toate că prin încheierea din 20 mai 2015 s-a constatat că măsurile procesuale dispuse în cauză prin încheierea din 11 mai 2015 sunt lovite de nulitate, autoritățile au comunicat datele solicitate cu privire la firmele la care inculpații și partea responsabilă erau împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, inclusiv ale acțiunilor și activelor deținute de aceste societăți la celelalte societăți la care inculpații dețin calitatea de asociat, împuternicit, beneficiar real sau administrator, situate în țară sau în străinătate, ale soților și soțiilor acestora, ale foștilor soți și fostelor soții, ale rudelor de gradul I.

Prin decizia penală nr. 862/A din 08 iunie 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în Dosarul nr. x/3/2006, s-a dispus, cu relevanță în cauza de față ce vizează luarea unei măsuri asigurătorii, respingerea ca neîntemeiată a acțiunii civile promovată de partea civilă SC B. SA Onești, prin lichidator judiciar SC C. SRL.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost confiscată de la inculpații F., P., Q., N. și de la părțile responsabile civilmente SC G. SRL (prin administrator judiciar C.I.I. H.) și SC I. SRL (prin administrator judiciar J. IPURL) suma de 137.442.576,7 RON dobândită prin săvârșirea infracțiunilor și care nu servește la despăgubirea persoanei vătămate SC M. SA Onești, la care se adaugă dobânzile și penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului și până la data executării integrale a plății.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost confiscată de la inculpatul D. și de la partea responsabilă civilmente SC E. SA, de la inculpatul F. și de la părțile responsabile civilmente SC G. SRL (prin administrator judiciar C.I.I. H.) și SC I. SRL (prin administrator judiciar J. IPURL) și de la inculpații K. și L. suma de 162.993.336,8 RON (143.491.167 + 19.502.169,8 RON), care nu servește despăgubirii persoanei vătămate SC B. SA, la care se adaugă majorările și penalitățile aferente calculate potrivit legislației fiscale în vigoare, de la data producerii prejudiciului și până la data executării integrale a plății.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...