Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum
Număr celex: 32013R0479R(01§Ï

În vigoare de la 08 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului se citește astfel:

"

Regulamentul nr. 479/2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care sunt transportate prin coridorul Neum

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul privind condițiile de aderare a Croației, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 9 decembrie 2011, statele membre ale Uniunii și Croația au semnat Tratatul privind aderarea Croației la Uniunea Europeană ("Tratatul de aderare"). În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Tratatul de aderare, acesta urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2013, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse până la acea dată.

(2) În conformitate cu articolul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Croației, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare "actul privind condițiile de aderare"), începând de la data aderării, dispozițiile tratatelor și ale actelor adoptate de instituții înainte de aderare au caracter obligatoriu pentru Croația, în condițiile stabilite în tratatele respective, precum și în actul privind condițiile de aderare.

(3) Teritoriul Neum ("coridorul Neum") este un loc prin care teritoriul Bosniei și Herțegovinei ajunge la coasta Mării Adriatice, separând astfel zona Dubrovnik de restul teritoriului Croației. Turismul este extrem de important pentru economia locală, reprezentată de întreprinderi mici și mijlocii dependente de livrările din restul teritoriului Croației. Valoarea acestor livrări nu depășește, în mod obișnuit, suma de 10 000 EUR pentru fiecare transport, iar 89% din aceste mărfuri au statutul de mărfuri aflate în liberă circulație pe teritoriul Croației.

(4) Conform articolului 43 din actul privind condițiile de aderare, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, stabilește condițiile în care se poate deroga de la obligativitatea prezentării declarației sumare de intrare sau de ieșire în ceea ce privește mărfurile unionale care traversează coridorul Neum.

(5) În conformitate cu articolele 36a, 36b, 182a și 182b din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(1) (denumit în continuare "Codul Vamal Comunitar"), mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sau care îl părăsesc trebuie să fie însoțite de o declarație sumară depusă în prealabil în format electronic care să conțină datele necesare pentru efectuarea analizei de risc.

(1) OJ L 302, 19.10.1992.

(6) Având în vedere caracteristicile specifice ale economiei locale, este necesar să se prevadă derogări de la obligația de a prezenta declarații sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care traversează coridorul Neum.

(7) Autoritățile vamale trebuie să efectueze analize de risc și controale vamale de securitate eficiente pe baza datelor conținute de factură și de documentele de transport care însoțesc mărfurile.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...