Comisia Europeană

Regulamentul nr. 626/2017 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acetamiprid, ciantraniliprol, cipermetrin, ciprodinil, difenoconazol, etefon, f luopiram, flutriafol, f luxapiroxad, imazapic, imazapir, lambda-cihalotrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat, tebuconazol, triazofos și trifloxistrobin în sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0626

În vigoare de la 07 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) La data de 11 iulie 2015, Comisia Codex Alimentarius (CAC) a adoptat limitele maxime Codex pentru reziduurile (CXL) de mesotrion (1). La data de 1 iulie 2016, CAC a adoptat CXL-uri pentru abamectin, acetamiprid, acetoclor, clorotalonil, ciantraniliprol, cipermetrin, ciprodinil, difenoconazol, etefon, flonicamid, fluopiram, flutriafol, fluxapiroxad, imazapic, imazapir, lambda-cihalotrin, lufenuron, profenofos, propiconazol, pirimetanil, quinclorac, spirotetramat, tebuconazol, triazofos și trifloxistrobin (2).

(1) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (Programul comun FAO/OMS privind normele alimentare, Comisia Codex Alimentarius). Apendicele III și IV. Sesiunea treizeci și opt. Geneva, Elveția, 6-11 iulie 2015.

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites% 252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (Programul comun FAO/OMS privind normele alimentare, Comisia Codex Alimentarius). Apendicele II. Sesiunea treizeci și nouă. Roma, Italia, 27 iunie-1 iulie 2016.

(2) Limitele maxime pentru reziduurile (LMR) substanțelor respective sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3) În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în cazurile în care există standarde internaționale sau finalizarea lor este iminentă, ele se iau în considerare în elaborarea sau adaptarea legislației alimentare, cu excepția cazurilor în care astfel de standarde sau părțile lor relevante ar fi mijloace ineficiente sau inadecvate pentru îndeplinirea obiectivelor legitime ale legislației alimentare sau a cazurilor în care există justificare științifică sau a cazurilor în care ele ar avea drept rezultat un nivel de protecție diferit față de cel determinat ca fiind adecvat în Comunitate. În plus, în conformitate cu articolul 13 litera (e) din regulamentul respectiv, Uniunea promovează coerența dintre standardele tehnice internaționale și legislația alimentară, asigurând, în același timp, ca nivelul înalt de protecție adoptat în Uniune să nu fie redus.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...