Ministerul Educației Naționale - MEN

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor din 29.03.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Admiterea elevilor în învățământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, numit în continuare învățământ dual, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie-cadru și cu respectarea prevederilor legale privind organizarea și funcționarea învățământului dual.

Art. 2. -

(1) Pot opta pentru învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare.

(2) Elevii prevăzuți la alin. (1) pot fi înscriși în învățământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

(3) Opțiunea elevilor pentru învățământ dual se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul dual.

Art. 3. -

(1) În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri disponibile, se organizează probe de admitere.

(2) În învățământul dual se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

(3) Decizia privind organizarea probelor de admitere, numărul și conținutul acestora se adoptă la nivelul unității de învățământ și se reglementează prin procedura de admitere elaborată și adoptată în conformitate cu prevederile art. 9 din prezenta metodologie, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerințelor exprimate de aceștia.

Art. 4. -

(1) Admiterea în învățământul dual se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învățământul dual.

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:

- înscrierea candidaților;

- probele de admitere, după caz, în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta metodologie;

- admiterea candidaților și afișarea rezultatelor.

CAPITOLUL II Înscrierea candidaților

Art. 5. -

(1) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face în urma unui proces de orientare și consiliere a elevilor, realizat de către diriginții claselor a VIII-a și consilierii școlari din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.

(2) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat.

(3) Înscrierea în vederea admiterii în învățământul dual a elevilor din clasa a VIII-a și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual eliberată de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.

(4) Modelul fisei de înscriere în învățământul profesional și modelul fișei de opțiuni pentru învățământul dual sunt elaborate de Comisia Națională de Admitere și se transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui an.

(5) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul profesional fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual.

Art. 6. -

La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul dual, comisiile de admitere din unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual transmit, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București lista candidaților înscriși la învățământul profesional, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.

Art. 7. -

Lista candidaților înscriși la învățământul dual este afișată, conform calendarului admiterii în învățământul dual, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, împreună cu graficul de desfășurare a probelor de admitere organizate în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ sau independent de numărul de candidați înscriși și de numărul de locuri disponibile, în cazul în care operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

CAPITOLUL III Probe de admitere

Art. 8. -

Probele de admitere organizate în situațiile prevăzute la art. 3 pot viza cunoștințe din programele școlare din învățământul gimnazial și/sau motivația elevilor, testarea unor abilități/aptitudini și alte condiții de admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.

Art. 9. -

(1) Toate unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual au obligația de a elabora și anunța public Procedura de admitere în învățământul dual.

(2) Procedura de admitere este aprobată prin hotărâre a consiliului de administrație al unității de învățământ, pe baza propunerilor operatorilor economici cu care s-a încheiat contractul de parteneriat, și este avizată de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

(3) Procedura de admitere va cuprinde informații privind:

a) cazurile în care se susțin probe de admitere, cu precizarea expresă dacă aceste probe se organizează doar în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ sau dacă se organizează indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile;

b) modul de calcul al mediei de admitere, conform art. 10 și, respectiv, art. 12 din prezenta metodologie, precum și modalitățile de departajare a candidaților cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;

c) tipul, numărul și conținutul probelor de admitere, eventuale condiții de promovare a acestora;

d) calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetică sau ca medie ponderată a notelor obținute la probele de admitere, în cazul în care se stabilesc mai multe probe de admitere;

e) modul de organizare și desfășurare a fiecărei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, probă practică) și durata acestora;

f) în cazul probelor (teoretice sau practice) bazate pe cunoștințe din programele școlare din învățământul gimnazial, se vor preciza disciplinele vizate și se va prezenta programa de examen cu tematica selectată din programele școlare respective;

g) în cazul probelor menționate la lit. f), precum și în cazul oricăror altor probe de evaluare a unor abilități cognitive se vor prezenta modele de subiecte și bareme de evaluare și notare;

h) în cazul unor probe care nu vizează cunoștințe/abilități cognitive (de exemplu, în cazul unor probe de evaluare a motivației, evaluare comportamentală etc.) se vor oferi precizări privind scopul acestora, modul de evaluare și notare;

i) modul de organizare și desfășurare a contestațiilor;

j) componența comisiei de admitere, rolurile și responsabilitățile membrilor comisiei.

(4) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin procedura de admitere a unor note minime în cadrul condițiilor de promovare a probelor respective. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), prin procedura de admitere se pot stabili și eventuale probe eliminatorii care vizează evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii și locuri de muncă, la care evaluarea se finalizează cu rezultatul "promovat" sau "nepromovat".

(6) Candidații respinși la probele eliminatorii se pot înscrie, în aceeași etapă de admitere, în învățământul profesional sau în învățământul dual, la calificări pentru care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe de admitere, în condițiile în care termenele prevăzute în calendarul admiterii permit acest lucru.

(7) Media probelor de admitere se realizează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele de admitere; nu intră în calculul acestei medii probele eliminatorii menționate la alin. (5) și nu se încheie medie în cazul neîndeplinirii unor eventuale condiții de promovare în situațiile menționate la alin. (4).

(8) Procedura de admitere va conține prevederi clare pentru asigurarea unei selecții obiective, nediscriminatorii și transparente.

(9) Procedura de admitere va include obligatoriu și prevederi procedurale privind depunerea și rezolvarea contestațiilor. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.

(10) Procedura de admitere este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta educațională pentru învățământ dual, conform calendarului admiterii în învățământul dual de stat.

(11) Unitatea școlară, în colaborare cu operatorii economici, poate decide ca probele de admitere să se organizeze doar pentru calificarea/calificările la care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor sau se susțin probe de admitere independent de numărul de candidați înscriși, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în cazul în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

(12) Prin procedura de admitere adoptată la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici se poate decide ca repartizarea la operatorii economici parteneri de practică să se realizeze încă din faza de selecție a candidaților, în condițiile stabilite prin procedura de admitere.

CAPITOLUL IV Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

Art. 10. -

Admiterea în învățământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în situația în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului. În portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul dual, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%;

b) în situația în care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situația în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere definită la lit. a) și în proporție de 30% media notelor obținute la probele de admitere stabilite la nivelul unității de învățământ în colaborare cu operatorii economici, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7).

Art. 11. -

(1) În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, în situația în care s-au organizat probe de admitere, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media probelor de admitere;

b) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

c) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

(2) În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, în situația în care nu s-au organizat probe de admitere, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

(3) În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu medii de admitere egale și cu aceleași medii la criteriile de departajare menționate la alin. (1) și (2), atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la calificarea profesională solicitată.

Art. 12. -

(1) Calculul mediei de admitere în învățământul dual se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și nu s-au organizat probe de admitere:

MAID = MA = (20ABS + 80EN) / 100,

unde:

MAID = media de admitere în învățământul dual;

MA = media de admitere calculata conform art. 10 lit. a);

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ sau în situația în care numărul de candidați este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au organizat probe de admitere:

MAID = (70 x MA + 30 x PSA) / 100,

unde:

MAID = media de admitere în învățământul dual;

MA = media de admitere calculată conform alin. (1) lit. a);

PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7).

(2) Media de admitere în învățământul dual, menționată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) În calcului mediei de admitere pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, media generală obținută la evaluarea națională se va înlocui, în funcție de anul absolvirii, cu:

a) media la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv;

b) media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007;

c) media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

(4) Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).

(5) Media de admitere în învățământul dual, calculată conform alin. (1), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși.

(6) În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform prezentului articol și a criteriilor de departajare precizate la art. 11.

(7) În situațiile menționate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificări a candidaților admiși va fi însoțită de repartizarea la operatorii economici parteneri de practică.

(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual, comisia de admitere județeană/a municipiului București va analiza și cazurile speciale ale absolvenților învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu parcurși în România.

Art. 13. -

(1) Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul dual se întocmesc la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual și se transmit la comisia de admitere județeană/a municipiului București, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii în învățământul dual de stat.

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, acestea se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ dual.

(3) În urma afișării rezultatelor admiterii, candidații pot depune eventuale contestații, cu respectarea termenului prevăzut în Calendarul admiterii în învățământul dual.

(4) Probele la care se pot depune contestații sunt precizate în procedura de admitere. Nu se contestă rezultatele la probele eliminatorii și la probele orale.

Art. 14. -

(1) După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul dual, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual, candidații depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional și fișa de opțiuni pentru învățământul dual;

b) certificatul de naștere - copie și original;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;

e) fișa medicală.

(3) Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual de stat, nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul dual.

Art. 15. -

Candidații respinși în etapa 1 de admitere în învățământul profesional, inclusiv dual, se pot înscrie în etapa a 2-a pentru admiterea în învățământul profesional, inclusiv dual, sau în învățământul liceal.

Art. 16. -

(1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a, care au fost respinși în etapa I de admitere, care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional, inclusiv dual, și care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul dual, precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul dual de stat, comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ profesional va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual de stat, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional.

(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Național de Admitere, până la data menționată în calendarul admiterii în învățământul dual de stat.

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele de învățământ dual la care procedura de admitere prevede probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, comisiile de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional pot decide organizarea unei noi etape de susținere a acestor probe. Graficul și locul de desfășurare a probelor de admitere vor fi făcute publice, prin afișare la sediul unităților de învățământ gimnazial și al unităților de învățământ respective care organizează învățământ dual. Admiterea candidaților pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 17. -

Pentru înscrierea la clasele de învățământ dual care se organizează în alte limbi materne decât limba română, elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la proba de evaluare a cunoștințelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat, și au fost admiși.

Art. 18. -

(1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special, inclusiv dual, se organizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul dual de stat.

(2) Locurile alocate învățământului profesional special, inclusiv dual, sunt publicate în broșura de admitere, într-o listă separată. Vor fi precizate în broșură locul și data în care se va face admiterea candidaților pentru învățământul profesional special, inclusiv dual, precum și condițiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul și gradul de deficiență etc.).

(3) Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special, inclusiv dual, se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul dual calculată, după caz, conform art. 12 alin. (1) lit. a), respectiv conform art. 12 alin. (1) lit. b) și în funcție de opțiuni.

CAPITOLUL V Coordonarea admiterii în învățământul dual

Art. 19. -

(1) Coordonarea, la nivel național, a acțiunilor privind organizarea admiterii în învățământul profesional, inclusiv dual, este asigurată de Comisia Națională de Admitere.

(2) Comisia Națională de Admitere coordonează și acțiunile privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Comisia Națională de Admitere cuprinde și un reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 20. -

Atribuțiile Comisiei Naționale de Admitere, în ceea ce privește admiterea în învățământul dual, ca parte a învățământului profesional, sunt următoarele:

a) stabilește modelul fișei de înscriere în învățământul profesional, inclusiv modelul fișei de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în învățământul profesional și le transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 1 martie;

b) instruiește președinții comisiilor de admitere județene/a municipiului București cu privire la înscrierea în învățământul profesional, inclusiv dual;

c) organizează activitățile de creare a bazei de date la nivel național pentru candidații înscriși și candidații admiși în învățământul dual, în colaborare cu Centrul Național de Admitere;

d) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea admiterii în județele țării/municipiul București, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

e) controlează modul în care comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și cele de admitere din unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, își desfășoară activitatea;

f) poate delega observatori ai Comisiei Naționale de Admitere, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de admitere județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și cele de admitere din unitățile de învățământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau Comisiei Naționale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfășurarea înscrierii la învățământul dual, schimbări în componența comisiilor menționate la alineatul anterior și, după caz, sancționarea celor vinovați;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere județene/a municipiului București și prezintă concluziile acestei analize ministrului educației naționale;

h) propune eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual din anii următori;

i) propune ministrului educației naționale eventuale modificări în organizarea și desfășurarea examenului de admitere;

j) dispune luarea măsurilor adecvate în situații excepționale, nereglementate de prezenta metodologie-cadru.

Art. 21. -

(1) Coordonarea, la nivel județean/al municipiului București, a acțiunilor privind organizarea admiterii în învățământul dual este asigurată de comisia de admitere județeană/a municipiului București.

(2) Comisia de admitere județeană/a municipiului București coordonează și acțiunile pentru organizarea admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Comisia de admitere județeană/a municipiului București cuprinde și un inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic.

(4) La rândul său, comisia de admitere județeană/a municipiului București organizează comisii de admitere în unitățile de învățământ care organizează învățământ dual.

Art. 22. -

Atribuțiile comisiei de admitere județene/a municipiului București, specifice în ceea ce privește admiterea în învățământul dual, sunt următoarele:

a) instruiește președinții comisiilor de înscriere din unitățile gimnaziale și ai comisiilor de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional, inclusiv dual, cu privire la înscrierea și admiterea în învățământul dual;

b) analizează și avizează procedurile de admitere;

c) aprobă componența comisiilor de admitere din unitățile de învățământ;

d) validează listele cuprinzând candidații admiși și respinși la învățământul dual, după fiecare etapă a admiterii, conform art. 13 alin. (1);

e) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea înscrierii și admiterii în învățământul dual, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

f) analizează desfășurarea admiterii la nivel județean/al municipiului București, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ dual, și prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naționale de Admitere;

g) propune Comisiei Naționale de Admitere eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual;

h) decid, în cazuri deosebite, luarea măsurilor legale pentru soluționarea situațiilor în litigiu, în perioada desfășurării examenului de admitere, informând Comisia Națională de Admitere despre rezultatele acestor soluționări;

i) sesizează imediat Comisiei Naționale de Admitere orice situație deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie-cadru.

Art. 23. -

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învățământul liceal de stat, cât și pentru admiterea în învățământul profesional, inclusiv dual.

Art. 24. -

(1) Comisia de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ dual are următoarea componență:

a) președinte - directorul/directorul adjunct al unității de învățământ sau șeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;

b) vicepreședinte - un reprezentant al operatorilor economici parteneri;

c) secretar - secretarul unității de învățământ;

d) membri:

(i) cadre didactice de specialitate care, în colaborare cu reprezentanții operatorilor economici parteneri, elaborează subiectele pentru probele de admitere;

(ii) cadre didactice de specialitate care evaluează lucrările candidaților în cadrul probelor de admitere pentru învățământul dual;

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaților și oferă informații și consiliere elevilor și părinților acestora care se prezintă pentru înscriere;

(iv) cadre didactice și reprezentanți din partea operatorilor economici parteneri, asistenți pe perioada desfășurării probelor de admitere;

(v) reprezentanți din partea operatorilor economici parteneri care, în colaborare cu cadrele didactice de specialitate, elaborează subiectele pentru probele de admitere și asistă la evaluarea lucrărilor candidaților;

(vi) după caz, reprezentanți din partea operatorilor economici parteneri sau alți specialiști pentru elaborarea, administrarea și evaluarea unor probe de admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru învățământul dual.

(2) Comisia de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual are următoarele atribuții specifice privind admiterea în învățământul dual:

a) elaborează Procedura de admitere menționată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

b) organizează și răspunde de aplicarea Procedurii de admitere;

c) verifică documentele prezentate de candidați și calculul corect al mediei de admitere;

d) sesizează inspectoratului școlar județean/al municipiului București orice eroare constatată în completarea documentelor școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate greșit se face de către președintele comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional, inclusiv dual, care semnează și aplică ștampila unității;

e) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii în învățământul dual, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

f) transmite comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional raportul privind desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional; raportul va cuprinde o secțiune distinctă privind admiterea în învățământul dual.

(3) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual este avizată de consiliul de administrație din unitatea de învățământ și aprobată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 25. -

Absolvenții învățământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învățământul dual de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiționată de achitarea unei taxe.

Art. 26. -

(1) Broșura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informațiile corespunzătoare despre unitățile de învățământ de stat, respectiv unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a la învățământul profesional, cu evidențierea distinctă a claselor organizate în învățământul dual.

(2) Calificările pentru care unitatea de învățământ profesional organizează admitere în învățământul profesional vor fi înscrise în broșura admiterii codificat, în secțiune separată, cu evidențierea distinctă a claselor organizate în învățământul dual.

(3) Admiterea în unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.

Art. 27. -

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învățământul dual se pedepsește conform legii și atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 28. -

Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe de înscriere pentru același elev, în cadrul unei etape de admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 29. -

Calendarul admiterii în învățământul dual de stat se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației naționale, până la începutul anului școlar anterior anului școlar pentru care se face admiterea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...