Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 04 aprilie 2017.

În vigoare de la 04 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală economică, Centrul național de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 29 martie 2017.

Nr. 3.556.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA-CADRU
de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2017-2018

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
7 aprilie 2017 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în învățământul profesional
10 aprilie 2017 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual de stat, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual de stat, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
12 aprilie 2017 Transmiterea de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București către unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul dual de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual de stat
27 aprilie 2017 Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual de stat, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere
Procedura de admitere aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ este transmisă spre avizare la inspectoratul școlar județean/al municipiului București.
2 mai 2017 Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual de stat avizul pentru Procedura de admitere.
Afișarea la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ dual de stat a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de formare profesională și calificări pentru învățământul dual de stat și perioadele de înscriere pentru anul școlar 2017-2018 și calendarul probelor de admitere. Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima și a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea, se va menționa în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
2 mai 2017 Afișarea ofertei de școlarizare, concretizată în domenii și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, în limita planului de școlarizare aprobat pentru învățământul dual de stat, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională în învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România, prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în broșura admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018, într-o secțiune distinctă
5 mai 2017 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal și în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, pentru anul școlar 2017-2018
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual de stat
10-12 aprilie 2017 Informarea de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB) a unităților de învățământ gimnazial din județele care au plan de școlarizare în învățământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul dual
Se vor prezenta următoarele:
- aspecte specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual.
Se va face cunoscută și posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional, inclusiv dual.
2-31 mai 2017 Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar 2017-2018 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acțiuni de promovare privind:
- aspecte specifice referitoare la organizarea și funcționarea învățământului dual, beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
- oferta de școlarizare prin învățământul dual, oportunitățile de pregătire prin învățământul dual, perspectivele de angajare, condițiile de admitere.
11-31 mai 2017 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu părinții și elevii de clasa a VIII-a pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual, se prezintă și aspectele specifice privind învățământul dual.
8-19 mai 2017 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat și în învățământul dual vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei la nivel regional.
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne -
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă -(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional de stat)
18-19 mai 2017 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOT Ă:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
22-23 mai 2017 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOT Ă:
Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București drept centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
24-27 mai 2017 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOT Ă:
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
29 mai 2017 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
NOT Ă:
Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se realizează la unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
31 mai 2017 Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOT Ă:
Afișarea rezultatelor finale, după contestații, se realizează la unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
2 iunie 2017 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
7 iunie 2017 Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
8 iunie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional de stat)
12 mai 2017 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
NOT Ă:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele de învățământ dual la care se organizează probe de admitere.
16 iunie 2017 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
NOT Ă:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la inspectoratul școlar - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
6-7 iulie 2017 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
NOT Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.
6-8 iulie 2017 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
NOT Ă:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual de stat
Etapa I de admitere în învățământul dual de stat
12-16 iunie 2017 și 26-30 iunie 2017 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual, fără anexa "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual".
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOT Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
12-16 iunie 2017 și 26-30 iunie 2017 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
NOT Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
30 iunie 2017 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pe fiecare calificare
3 iulie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ care au organizat înscrierea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a bazei de date județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și media generală obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a
3-6 iulie 2017 Desfășurarea probelor de admitere
NOT Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în învățământul dual vor fi comunicate candidaților în aceeași zi, după susținerea probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
7 iulie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
10 iulie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor
12 iulie 2017 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat probe de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere și vor cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ și județul de proveniență, media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională, media probelor de admitere (după caz), media de admitere
13 iulie 2017 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat
Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat și la învățământul dual de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, precum și a listei candidaților respinși
Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.
13-17 iulie 2017 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional, inclusiv dual, de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
13-17 iulie 2017 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși
19-21 iulie 2017 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări pentru care s-au organizat probe de admitere, decât cu acordul unităților de învățământ respective.
24 iulie 2017 Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, inclusiv dual, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual de stat.
24 iulie 2017 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual de stat.
24 iulie 2017 Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual de stat.
Inspectoratul școlar județean/al municipiului București afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual de stat.
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual de stat
29-30 august 2017 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual", care se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual), pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a.
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOT Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
29-30 august 2017 până la ora 15,00 Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
30 august 2017 până la ora 17,00 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice)
Transmiterea către comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pe fiecare calificare
31 august- 1 septembrie și 4 septembrie 2017 Derularea probelor de admitere, conform graficului afișat
NOT Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în învățământul dual vor fi comunicate candidaților în aceeași zi, după susținerea probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul dual de stat în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau învățământ dual.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
5 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
6 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, la școlile care au organizat admiterea
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional care organizează învățământ dual a listelor cu candidații admiși și a celor respinși, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ de stat, indiferent dacă au desfășurat probe de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere și vor cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învățământ și județul de proveniență, media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională, media probelor de admitere (după caz), media de admitere.
Afișarea pe pagina de internet a inspectoratului școlar și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a situației cu locurile libere în învățământul profesional și în învățământul dual
Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.
7-8 septembrie 2017 Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
NOT Ă:
La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ respective și operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați
11 septembrie 2017 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual. Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...