Parlamentul României

Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
"

i) coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) din raza de competență și exercită controlul activității acesteia la sesizarea Consiliului de administrație al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administrație al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;

. . . . . . . . . .

q) aprobă organigrama, statul de funcții și angajează personalul baroului;

. . . . . . . . . .

v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în alte acte normative."

26. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) Ședințele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat și de o treime din membrii acestuia.

(2) Consiliul baroului lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți."

27. La articolul 58 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) prezidează ședințele consiliului baroului;".

28. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Avocatul nemulțumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la comunicare."

29. La articolul 64 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) alege și revocă membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii Congresului, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) și prevederilor Statutului profesiei de avocat;".

30. La articolul 64 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) alege și revocă Comisia centrală de cenzori;".

31. La articolul 64 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) exercită și alte atribuții prevăzute de lege."

32. La articolul 66, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

"

f1) aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. și C.A.A. în activități producătoare de venituri, potrivit legii;".

33. La articolul 66, literele o), p) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

o) verifică legalitatea și temeinicia deciziilor de primire în profesie și de înscriere pe tabloul avocaților, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;

p) anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile și deciziile adoptate de organele de conducere ale barourilor, cu excepția celor care vizează plângeri ale terților sau ale avocaților împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor îndreptate împotriva avocaților, care încalcă legea și Statutul profesiei de avocat, ca urmare a contestației formulate de membrii baroului respectiv sau a sesizării președintelui U.N.B.R.;

. . . . . . . . . .

r) alege și revocă membrii Consiliului de administrație al C.A.A., coordonează activitatea acestuia și exercită controlul activității sale la sesizarea consiliului unui barou, a Comisiei permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;".

34. La articolul 66, după litera t) se introduc trei noi litere, literele u), v) și x), cu următorul cuprins:

"

u) emite hotărâri cu caracter interpretativ pentru aplicarea corectă și unitară a Statutului profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. și a altor acte normative emise în baza acestora;

v) aprobă bugetul anual al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și execuția bugetară anuală a acestuia.

x) adoptă, cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat."

35. La articolul 68 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) aprobă organigramele și statele de funcții ale U.N.B.R., Casei de Asigurări a Avocaților și Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la propunerea, după caz, a Comisiei permanente a U.N.B.R., Consiliului de administrație al C.A.A. și, respectiv, a Consiliului de conducere al INPPA;".

36. La articolul 68 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) exercită atribuțiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților înființate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. în activități producătoare de venituri;".

37. La articolul 68 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) are obligația să apere reputația profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetărilor și a propunerilor înaintate de consiliul baroului din care face parte."

38. La articolul 85, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 85. -

(1) Onorariile pentru asistența judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public."

39. La articolul 85, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a onorariilor se calculează și se plătesc dobânzi/penalități la nivelul prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. Plata dobânzilor/penalităților se face la cererea barourilor."

40. La articolul 85, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcționării serviciilor de asistență judiciară a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocaților, fiecare barou își constituie un fond prin reținerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate și efectiv vărsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Reținerea procentului de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptățit."

41. La articolul 86, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 86. -

(1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei, ale corpului de avocați sau ale instituției."

42. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispozițiilor din lege și din Statutul profesiei de avocat care prevăd expres o astfel de calificare."

43. La articolul 87, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În toate cazurile, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data luării la cunoștință, de către consiliul baroului, despre săvârșirea abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia."

44. La articolul 89 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcție de rata inflației;".

Art. II. -

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 martie 2017.

Nr. 25.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...