Guvernul României

Hotărârea nr. 147/2017 privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2016) 1.023.818 din 29 februarie 2016 privind întreruperea termenului de plată a Aplicației de plată nr. 44;

- Raportul Autorității de Certificare și Plată nr. 657.171 din 22 decembrie 2015 privind verificările suplimentare aferente cheltuielilor incluse în Aplicația de plată nr. 43 pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013;

- Raportul Autorității de Audit nr. 61.099/AP din 13 mai 2016 de audit de operațiuni aferent cheltuielilor declarate Comisiei Europene în anul 2015 prin Aplicația de plată nr. 44;

- Raportul Autorității de Audit nr. 51.442/AP din 22 august 2014 aferent cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin Aplicația de plată nr. 38;

- Raportul Autorității de Audit nr. 61.348/AP din 21 iulie 2015 de audit de reperformare a verificărilor efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată asupra cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin Aplicația de plată nr. 39;

- Raportul Autorității de Audit nr. 62.348/AP din 16 decembrie 2015 aferent cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin aplicațiile de plată nr. 40 și 41;

- Raportul Autorității de Audit nr. 61.310/AP din 15 iunie 2016 de audit de operațiuni aferent cheltuielilor declarate Comisiei Europene în anul 2015 prin aplicațiile de plată nr. 42 și 43;

- Raportul Autorității de Audit nr. 61.977 din 28 octombrie 2015 de audit de operațiuni și de urmărire a implementării recomandărilor rămase deschise din misiunile de audit anterioare;

- Raportul de sistem al Autorității de Audit nr. 60.386 din 27 februarie 2015 și Raportul de urmărire a implementării recomandărilor nr. 61.435 din 31 iulie 2015;

- Raportul Autorității de Audit nr. 60.592 din 10 martie 2017 de urmărire a implementării recomandărilor;

- Raportul Autorității de Certificare și Plată nr. 654.039 din 5 mai 2015 privind verificările suplimentare aferente cheltuielilor incluse în Aplicația de plată nr. 39 pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013;

- Scrisoarea Comisiei Europene - DG Employment nr. Ares (2016) 2.830.313 din 17 iunie 2016 privind ridicarea întreruperii termenului de plată a Aplicației de plată nr. 44 și reluarea prelucrării aplicațiilor de plată în baza procedurilor standard;

- Comunicarea Comisiei Europene nr. 668.890, transmisă prin poștă electronică în data de 28 iunie 2016, privind măsurile care trebuie luate cu ocazia declarării unor noi cheltuieli la Comisia Europeană;

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1.074/1999 al Consiliului;

- scrisorile Comisiei Europene - DG Employment nr. Ares (2015) 3.444.102 din 19 august 2015, nr. Ares (2015) 4.135.189 din 7 octombrie 2015, nr. Ares (2015) 3.451.773 din 20 august 2015 privind rapoartele finale ale OLAF OF/2012/0301, OLAF OF82011/0815 și OLAF OF/2011/0609;

- Scrisoarea de răspuns a Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.474 din 6 august 2015 la scrisoarea Comisiei Europene - DG Employment nr. Ares (2015) 2.669.646 din 25 iunie 2015;

- Raportul Curții Europene de Conturi în vederea emiterii Declarației de asigurare pentru exercițiul 2014 privind execuția bugetului general al Uniunii Europene - POS DRU;

- Scrisoarea Comisiei Europene - DG Employment nr. Ares (2015) 3.029.597 din 17 iulie 2015 privind concluziile reuniunii din 15 iulie 2015;

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din Aplicația de plată nr. 43, aferentă cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, finanțate din POSDRU 2007-2013, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din aplicațiile de plată nr. 46 și nr. 48, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, finanțate din POSDRU 2007-2013, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, finanțate din POSDRU 2007-2013, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă aplicarea procentului de 18,28% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă, care se calculează conform metodologiilor prevăzute la art. 1-3.

Art. 5. -

Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze operațiunile menționate la art. 1-3, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4.

Art. 6. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din Aplicația de plată nr. 44, aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 7. -

Se aprobă aplicarea procentului de 2,95% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă, aferentă cheltuielilor din aplicația de plată nr. 44, calculată conform metodologiei prevăzute la art. 6.

Art. 8. -

Se autorizează efectuarea de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a operațiunii de regularizare financiară a sumelor din aplicațiile de plată nr. 43 și 44 rezultate din aplicarea măsurii prevăzute la art. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.001/2015 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013, în condițiile prevăzute la art. 4 și 7.

Art. 9. -

Se aprobă modificarea procentului de decertificare definitivă prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013, cu completările ulterioare, de la 6,15% la 5,17%, utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39, aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115.

Art. 10. -

Se autorizează efectuarea de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a operațiunii de regularizare financiară a sumelor din Aplicația de plată nr. 39, rezultate din aplicarea procentului prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015, cu completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 9.

Art. 11. -

Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă a sumei de 515.606,31 euro în completarea prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015, cu completările ulterioare.

Art. 12. -

Se aprobă aplicarea de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a măsurii, la nivel de proiect, de decertificare definitivă și de nedeclarare definitivă în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a sumei de 15.466.575,71 euro și de către Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a măsurii, la nivel de proiect, de nedeclarare definitivă în declarația finală de cheltuieli a sumei de 12.342.592,53 euro.

Art. 13. -

Se aprobă Lista proiectelor pentru care se aplică dispozițiile art. 12, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. -

Se abrogă prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.001/2015 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 24 decembrie 2015, pentru aplicațiile de plată aferente proiectelor selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, transmise Comisiei Europene după Aplicația de plată nr. 44.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 22 martie 2017.

Nr. 147.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din Aplicația de plată nr. 43, aferentă cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, după cum urmează:

a) populația pe baza căreia a fost stabilit eșantionul Autorității de Certificare și Plată în vederea efectuării verificărilor suplimentare, formată din valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarația de cheltuieli nr. 88, respectiv Aplicația de plată nr. 43, diminuată cu sumele amânate la certificare de către Autoritatea de Certificare și Plată, ca urmare a formulării unor suspiciuni de fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili și majorată cu sumele pentru care a fost ridicată măsura suspendării temporare la certificare;

b) valoarea cererilor de rambursare care au fost incluse în eșantionul stabilit de Autoritatea de Certificare și Plată în vederea efectuării verificărilor suplimentare, conform Raportului de verificare nr. 657.171 din 22 decembrie 2015, și care constituie parte a populației menționate la lit. a);

c) valoarea cheltuielilor amânate la certificare ulterior finalizării verificărilor suplimentare, altele decât cele incluse în cererile de rambursare din eșantionul Autorității de Certificare și Plată.

II. Modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv (SD)

SD = (a - b - c) * 18,28%,

unde 18,28% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de Audit prin Raportul nr. 61.310/AP din 15 iunie 2016, de reperformare, pe bază de eșantion, a verificărilor suplimentare realizate de Autoritatea de Certificare și Plată aferente cheltuielilor incluse în Aplicația de plată nr. 43.

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecție de 18,28%, Autoritatea de Certificare și Plată nu deduce debitele recuperate, cu excepția debitelor constituite ca urmare a formulării unor suspiciuni de fraudă, conflict de interese, proiecte/parteneri neeligibili, proiecte reziliate.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din aplicațiile de plată nr. 46 și nr. 48, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor, altele decât cele de personal, aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, după cum urmează:

a) valoarea cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU prin declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare și Plată, înregistrate în sistemul unic de management al informațiilor - SMIS la alte categorii decât categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul și 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna pentru personal;

b) valoarea totală a cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU, pentru care este activă măsura Autorității de Certificare și Plată a neincluderii temporare a acestora în aplicațiile de plată înaintate Comisiei Europene;

c) valoarea totală a cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, pentru care Autoritatea de Certificare și Plată își reconsideră decizia anterioară de neincludere temporară în aplicațiile de plată înaintate Comisiei Europene, în baza informațiilor care infirmă neeligibilitatea cheltuielilor;

d) valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat, justificat prin cheltuieli, altele decât cele cu personalul, incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli înaintate Autorității de Certificare și Plată ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

II. Modul de calcul al sumei care se deduce procentual definitiv (SD)

SD = (a - b + c) * 18,28% + d * 18,28%

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile menționate la pct. I, Autoritatea de Certificare și Plată nu deduce debitele recuperate pentru cheltuielile, altele decât cele de personal, cu excepția debitelor constituite ca urmare a unor suspiciuni de fraudă, conflict de interese, proiecte/parteneri neeligibili, proiecte reziliate.

c) Indicatorul de la pct. I lit. d) se determină pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu cheltuielile, altele decât cele de personal, aflate în cererea de rambursare prin care se justifică avansul acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat.

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor, altele decât cele de personal, aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la apelul 1 la apelul 114 inclusiv, după cum urmează:

a) valoarea cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU prin declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare și Plată, înregistrate în sistemul unic de management al informațiilor - SMIS la alte categorii decât categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul și 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna pentru personal;

b) valoarea totală a cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU, pentru care Autoritatea de Certificare și Plată aplică măsura nedeclarării definitive a sumelor prevăzute la lit. a);

c) valoarea totală a cheltuielilor, altele decât cele cu personalul, pentru care Autoritatea de Certificare și Plată își reconsideră decizia anterioară de neincludere temporară în aplicațiile de plată înaintate Comisiei Europene, în baza informațiilor care infirmă neeligibilitatea cheltuielilor;

d) valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat, justificat prin cheltuieli, altele decât cele cu personalul, incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli înaintate Autorității de Certificare și Plată ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

II. Modul de calcul al sumei care se deduce procentual definitiv (SD)

SD = (a - b + c) * 18,28% + d * 18,28%

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile menționate la pct. I, debitele constituite și recuperate ulterior transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final nu se raportează CE, cu excepția celor constituite ca urmare a formulării unor suspiciuni de fraudă, conflict de interese, proiecte/parteneri neeligibili, proiecte reziliate.

ANEXA Nr. 4

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă din Aplicația de plată nr. 44, aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, după cum urmează:

a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de către Autoritatea de management pentru POSDRU în declarația de cheltuieli diminuată cu sumele amânate la certificare de către Autoritatea de Certificare și Plată în baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) valoarea cheltuielilor pentru care Autoritatea de Certificare și Plată a ridicat măsura suspendării temporare;

c) valoarea cheltuielilor menționate la lit. a) și b), care au fost incluse în eșantionul stabilit de Autoritatea de Audit pentru auditul de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că Aplicația de plată nr. 44 este corectă.

II. Modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv (SD)

SD = (a + b - c) * 2,95%,

unde 2,95% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de Audit în urma auditului de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că Aplicația de plată nr. 44, prin Raportul de audit nr. 61.099/AP din 13 mai 2016, este corectă.

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecție de 2,95%, Autoritatea de Certificare și Plată nu deduce debitele recuperate, cu excepția debitelor din fraudă, conflict de interese, proiecte/parteneri neeligibili, proiecte reziliate.

c) În vederea aplicării corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană aferente Aplicației de plată nr. 44, Autoritatea de Certificare și Plată deduce și sumele reprezentând implicațiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de Audit prin Raportul de audit nr. 61.099/AP din 13 mai 2016 și care vizează Aplicația de plată nr. 44.

ANEXA Nr. 5

LISTA
proiectelor pentru care Autoritatea de Certificare și Plată aplică măsura decertificării definitive și a nedeclarării definitive în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final și pentru care Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene aplică măsura nedeclarării definitive în declarația finală de cheltuieli

Autoritatea de Certificare și Plată

- euro -
Nr. crt Proiect cod SMIS Cheltuieli decertificate definitiv Suma nedeclarată definitiv Total
1 1521 369.357,74 0,00 369.357,74
2 3958 107.923,74 0,00 107.923,74
3 3976 9.532,64 74.147,39 83.680,03
4 3978 558.625,14 0,00 558.625,14
5 3985 0,00 3.293,56 3.293,56
6 8100 0,00 868,81 868,81
7 8144 9.254,78 3.027,47 12.282,25
8 8625 0,00 12.247,85 12.247,85
9 9248 7.301,13 0,00 7.301,13
10 9643 0,00 449,16 449,16
11 9676 69.753,42 0,00 69.753,42
12 18025 357.359,45 0,00 357.359,45
13 19062 17.257,42 148.018,02 165.275,44
14 19107 0,00 1329,21 1329,21
15 19207 59.470,20 0,00 59.470,20
16 19237 4.694,18 0,00 4.694,18
17 20248 9.199,21 6.798,52 15.997,73
18 20720 10.955,57 0,00 10.955,57
19 20739 31.619,08 0,00 31.619,08
20 20990 26.832,72 0,00 26.832,72
21 21209 202.996,82 0,00 202.996,82
22 21245 40.764,60 0,00 40.764,60
23 21524 0,00 264.816,01 264.816,01
24 21574 1.082,41 0,00 1.082,41
25 21582 0,00 150.930,10 150.930,10
26 21583 33,47 0,00 33,47
27 21598 0,00 4.154,49 4.154,49
28 21629 252.293,68 0,00 252.293,68
29 21746 6.209,45 0,00 6.209,45
30 21781 1.163,82 34,10 1.197,92
31 21837 3.740,90 0,00 3.740,90
32 21841 29.097,98 43.718,92 72.816,90
33 21846 433,10 12.373,88 12.806,98
34 21944 0,00 920,23 920,23
35 21952 0,00 20.110,42 20.110,42
36 22028 208.020,55 0,00 208.020,55
37 22066 2.236,58 0,00 2.236,58
38 22067 0,00 21,96 21,96
39 22173 331,02 0,00 331,02
40 22268 12.381,63 0,00 12.381,63
41 22273 17.120,80 0,00 17.120,80
42 22327 0,00 262.619,95 262.619,95
43 22328 18.818,11 0,00 18.818,11
44 22396 0,00 101,99 101,99
45 22481 0,00 536,97 536,97
46 22489 6.630,38 0,00 6.630,38
47 22533 88.541,58 0,00 88.541,58
48 22547 0,00 126.337,33 126.337,33
49 30442 8.686,81 0,00 8.686,81
50 31897 6.417,31 0,00 6.417,31
51 31942 0,00 1.071,49 1.071,49
52 32052 477,31 0,00 477,31
53 32267 0,00 4.842,30 4.842,30
54 32270 86,64 1.378,81 1.465,45
55 32273 0,00 3.551,42 3.551,42
56 33586 0,00 472,26 472,26
57 33704 0,00 4.774,63 4.774,63
58 33710 9.722,53 0,00 9.722,53
59 33875 0,00 2.868,55 2.868,55
60 33953 0,00 27.712,37 27.712,37
61 34027 0,00 5.218,24 5.218,24
62 35763 0,00 99,89 99,89
63 36435 0,00 1.570,15 1.570,15
64 37765 0,00 1.782,22 1.782,22
65 41369 0,00 15.769,83 15.769,83
66 44139 4.617,46 0,00 4.617,46
67 45046 0,00 95,58 95,58
68 49724 1.275,89 0,00 1.275,89
69 49889 12.633,34 0,00 12.633,34
70 50675 311.446,03 0,00 311.446,03
71 50683 22.686,41 0,00 22.686,41
72 50704 40.071,73 0,00 40.071,73
73 50758 6.897,92 0,00 6.897,92
74 51017 10.181,10 0,00 10.181,10
75 51029 5.591,04 0,00 5.591,04
76 51100 30.435,62 0,00 30.435,62
77 51265 7.558,81 0,00 7.558,81
78 51353 9.322,21 0,00 9.322,21
79 51392 793,80 0,00 793,80
80 51473 5.675,46 0,00 5.675,46
81 51540 1.575,77 0,00 1.575,77
82 51593 2.210,85 0,00 2.210,85
83 51678 1.393,45 0,00 1.393,45
84 51679 7.846,18 0,00 7.846,18
85 51828 554,53 0,00 554,53
86 52219 25.643,16 0,00 25.643,16
87 52307 9.755,29 0,00 9.755,29
88 53239 10.380,73 0,00 10.380,73
89 53265 3.363,86 0,00 3.363,86
90 56324 2.261,83 0,00 2.261,83
91 56992 1.012.469,32 0,00 1.012.469,32
92 57106 5.917,44 0,00 5.917,44
93 58193 671,82 0,00 671,82
94 58696 43.821,02 0,00 43.821,02
TOTAL Corecții individuale 4.163.475,97 1.208.064,08 5.371.540,05
95 21526 953.993,48 0,00 953.993,48
96 21383 645.442,36 766.748,89 1.412.191,25
97 19267 987.347,40 0,00 987.347,40
TOTAL cheltuieli proiecte OLAF 2.586.783,24 766.748,89 3.353.532,13
98 8059 364.559,10 0,00 364.559,10
99 8246 185.893,88 0,00 185.893,88
100 20822 3.000,82 0,00 3.000,82
101 20826 225.312,81 0,00 225.312,81
102 20830 1,69 0,00 1,69
103 21088 92.609,25 0,00 92.609,25
104 21335 428.889,49 0,00 428.889,49
105 21339 54,04 0,00 54,04
106 21358 260,72 0,00 260,72
107 21359 86.309,16 0,00 86.309,16
108 21416 7.631,46 0,00 7.631,46
109 21427 145.294,41 0,00 145.294,41
110 21591 4.130,69 0,00 4.130,69
111 21607 5.319,50 0,00 5.319,50
112 21616 156.282,78 0,00 156.282,78
113 21764 4.773,72 0,00 4.773,72
114 21765 10,20 0,00 10,20
115 21803 17.987,09 0,00 17.987,09
116 21836 165.419,58 0,00 165.419,58
117 21839 364.001,51 0,00 364.001,51
118 21863 0,00 197.291,40 197.291,40
119 21952 156.053,40 204.479,08 360.532,48
120 22219 96.263,33 0,00 96.263,33
121 22221 257.674,15 0,00 257.674,15
122 22225 0,00 582.021,78 582.021,78
123 22226 0,00 237.517,23 237.517,23
124 22235 0,00 398.103,71 398.103,71
125 22366 176.755,26 0,00 176.755,26
126 22429 88.474,64 0,00 88.474,64
127 22487 8.677,39 0,00 8.677,39
128 22491 289.066,01 0,00 289.066,01
129 22517 3.900,47 0,00 3.900,47
130 22528 20.805,53 0,00 20.805,53
131 22616 22.163,01 0,00 22.163,01
132 22682 14.507,79 0,00 14.507,79
133 22786 5.387,55 0,00 5.387,55
134 22808 9.987,50 0,00 9.987,50
135 23010 3.510,46 0,00 3.510,46
136 23142 334,77 0,00 334,77
137 23277 69.929,97 0,00 69.929,97
138 23345 22.253,27 0,00 22.253,27
139 23428 77.985,16 0,00 77.985,16
140 23533 97.143,14 0,00 97.143,14
141 24526 9.968,10 0,00 9.968,10
142 29252 67,80 0,00 67,80
143 30082 20,28 0,00 20,28
144 35876 159.611,76 0,00 159.611,76
145 35879 25.437,31 0,00 25.437,31
146 36423 20.775,19 0,00 20.775,19
147 36476 20.364,78 0,00 20.364,78
148 36484 17.197,37 0,00 17.197,37
149 36505 9.952,87 0,00 9.952,87
150 36533 135.051,46 0,00 135.051,46
151 36542 8.771,06 0,00 8.771,06
152 43676 20.999,09 0,00 20.999,09
153 43908 60.460,35 0,00 60.460,35
154 43913 29,89 0,00 29,89
155 44056 2.820,40 0,00 2.820,40
156 44925 437,53 0,00 437,53
157 44927 78.020,85 0,00 78.020,85
158 45065 1.221,04 0,00 1.221,04
159 45068 344,00 0,00 344,00
160 45167 853,08 0,00 853,08
161 45542 0,00 33.697,98 33.697,98
162 47294 16.566,54 0,00 16.566,54
163 49311 4.643,88 0,00 4.643,88
164 49360 18.591,32 0,00 18.591,32
165 49667 1.885,55 0,00 1.885,55
166 49713 12.670,71 0,00 12.670,71
167 50340 19.964,45 0,00 19.964,45
168 50361 28.749,14 0,00 28.749,14
169 50391 65.925,13 0,00 65.925,13
170 50614 1.219,16 0,00 1.219,16
171 50618 13.460,97 0,00 13.460,97
172 50622 20.980,84 0,00 20.980,84
173 50629 13.294,72 0,00 13.294,72
174 50670 67.800,79 0,00 67.800,79
175 50682 0,00 41.274,80 41.274,80
176 50687 59.989,14 0,00 59.989,14
177 50697 0,00 67.289,31 67.289,31
178 50952 23.110,40 0,00 23.110,40
179 51045 7.901,99 0,00 7.901,99
180 51073 2.930,17 0,00 2.930,17
181 51082 57.463,47 0,00 57.463,47
182 52122 8.766,29 0,00 8.766,29
183 52838 9.930,26 0,00 9.930,26
184 53000 2.235,50 0,00 2.235,50
185 53018 423,13 0,00 423,13
186 53088 59.904,79 0,00 59.904,79
187 53228 13.764,16 0,00 13.764,16
188 53231 132.705,69 0,00 132.705,69
189 53243 10.805,64 0,00 10.805,64
190 53257 28.242,84 0,00 28.242,84
191 53888 2.792,64 0,00 2.792,64
192 54000 14.792,00 0,00 14.792,00
193 54001 7.298,01 0,00 7.298,01
TOTAL cheltuieli aferente SIVECO 4.979.828,24 1.761.675,30 6.741.503,53
TOTAL GENERAL ACP 11.730.087,45 3.736.488,27 15.466.575,71

Direcția generală programe europene capital uman

- euro -
Nr. crt Proiect cod SMIS Suma decertificată definitiv Suma nedeclarată definitiv Total
1 4020 0,00 54.154,61 54.154,61
2 8421 0,00 123.459,95 123.459,95
3 9380 0,00 336.653,38 336.653,38
4 19267 0,00 1.601.861,88 1.601.861,88
5 20822 0,00 5.502,38 5.502,38
6 21339 0,00 315,34 315,34
7 21358 0,00 54.583,36 54.583,36
8 21359 0,00 2.636,95 2.636,95
9 21427 0,00 52.755,92 52.755,92
10 21526 0,00 1.236.774,08 1.236.774,08
11 21836 0,00 126.664,60 126.664,60
12 21839 0,00 304.032,91 304.032,91
13 21863 0,00 25.674,42 25.674,42
14 21891 0,00 1.036.269,32 1.036.269,32
15 21952 0,00 38.833,61 38.833,61
16 22221 0,00 57.650,01 57.650,01
17 22225 0,00 26.423,57 26.423,57
18 22226 0,00 1.018.160,13 1.018.160,13
19 22235 0,00 954.801,35 954.801,35
20 22245 0,00 319,56 319,56
21 22429 0,00 761.318,71 761.318,71
22 22487 0,00 46.350,19 46.350,19
23 22528 0,00 1.242,08 1.242,08
24 22682 0,00 62.994,94 62.994,94
25 22786 0,00 4.818,66 4.818,66
26 23277 0,00 19.635,41 19.635,41
27 23428 0,00 162.345,63 162.345,63
28 23533 0,00 96.381,25 96.381,25
29 24526 0,00 24.945,74 24.945,74
30 36423 0,00 8.240,74 8.240,74
31 36476 0,00 675,54 675,54
32 36484 0,00 633,52 633,52
33 36505 0,00 116,76 116,76
34 36621 0,00 99.276,86 99.276,86
35 36636 0,00 22.324,89 22.324,89
36 43676 0,00 9.242,54 9.242,54
37 44056 0,00 20.398,19 20.398,19
38 44927 0,00 85,67 85,67
39 45167 0,00 558,04 558,04
40 47294 0,00 67.236,39 67.236,39
41 49311 0,00 57.681,58 57.681,58
42 49360 0,00 80.884,37 80.884,37
43 49667 0,00 120.635,94 120.635,94
44 49713 0,00 40.126,57 40.126,57
45 49889 0,00 19.423,68 19.423,68
46 50340 0,00 44.434,94 44.434,94
47 50361 0,00 112.033,48 112.033,48
48 50391 0,00 176.051,74 176.051,74
49 50614 0,00 149.193,13 149.193,13
50 50618 0,00 134.434,88 134.434,88
51 50622 0,00 120.526,08 120.526,08
52 50670 0,00 445.373,97 445.373,97
53 50682 0,00 473.504,41 473.504,41
54 50687 0,00 85.196,24 85.196,24
55 50688 0,00 286.066,51 286.066,51
56 50697 0,00 143.477,03 143.477,03
57 50952 0,00 11.665,35 11.665,35
58 51045 0,00 95.109,74 95.109,74
59 51073 0,00 33.737,70 33.737,70
60 51082 0,00 136.185,33 136.185,33
61 52122 0,00 67.504,66 67.504,66
62 52838 0,00 51.869,52 51.869,52
63 53000 0,00 125.051,77 125.051,77
64 53018 0,00 131.360,77 131.360,77
65 53029 0,00 104.975,86 104.975,86
66 53088 0,00 151.155,22 151.155,22
67 53228 0,00 93.341,35 93.341,35
68 53231 0,00 111.230,90 111.230,90
69 53243 0,00 88.137,44 88.137,44
70 53257 0,00 56.305,03 56.305,03
71 53263 0,00 11.534,44 11.534,44
72 53888 0,00 68.479,17 68.479,17
73 54000 0,00 16.173,36 16.173,36
74 54001 0,00 29.011,37 29.011,37
75 58187 0,00 398,86 398,86
76 59925 0,00 3.971,06 3.971,06
TOTAL 0,00 12.342.592,53 12.342.592,53

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...