Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma pentru siguranța alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranța alimentelor a unităților producătoare de semințe germinate din 03.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În sensul prezentei norme pentru siguranța alimentelor, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autorizație pentru siguranța alimentelor - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, care atestă că unitățile producătoare de semințe germinate îndeplinesc condițiile de autorizare pentru siguranța alimentelor stabilite de legislația Uniunii Europene și de cea națională;

b) germeni - produsul obținut în urma germinării semințelor și a dezvoltării lor în apă sau într-un alt mediu, recoltat înainte de dezvoltarea frunzelor veritabile și care este destinat a fi consumat întreg, inclusiv semințele;

c) unitate producătoare de semințe germinate - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru recepția, depozitarea, condiționarea și germinarea semințelor în vederea obținerii produselor alimentare, precum și cu spații necesare depozitării și livrării acestora.

Art. 2. -

(1) Activitățile de producere a semințelor germinate se pot desfășura numai în unități producătoare de semințe germinate, în baza autorizației pentru siguranța alimentelor emise de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Unitățile producătoare de semințe germinate care desfășoară activitate în domeniul producerii de semințe germinate și dețin document de înregistrare emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, pot funcționa pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme pentru siguranța alimentelor; după această dată, aceste unități pot funcționa numai în baza autorizației pentru siguranța alimentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 3. -

(1) Autorizarea unităților producătoare de semințe germinate se efectuează de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Autorizația pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 2 alin. (1) se emite numai în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute în anexa la Regulamentul UE nr. 210/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc germeni în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și cerințele aplicabile prevăzute în anexa 1 a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare.

(3) În vederea obținerii autorizației pentru siguranța alimentelor pentru unitatea producătoare de semințe germinate, reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:

a) cerere de autorizare, cu precizarea denumirii și adresei unității, a sediului social, a punctului de lucru, a activităților desfășurate, a tipurilor și a cantităților de produse obținute ca urmare a germinării semințelor, precum și a numărului de personal lucrător;

b) schița unității, cu fluxurile tehnologice și menționarea echipamentelor și a utilajelor folosite;

c) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităților care urmează a se desfășura și a obiectivului;

d) copia certificatului unic de înregistrare;

e) copia documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor - în cazul unităților care dețin document de înregistrare emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic;

g) dovada achitării tarifului de autorizare, conform legislației în vigoare.

(4) După recepționarea, verificarea și validarea documentației depuse, personalul desemnat din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu calificare și expertiză în acest domeniu, în termen de 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (3), se deplasează la fața locului, verifică îndeplinirea cerințelor de autorizare prevăzute la alin. (2) și întocmește procesul-verbal de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu propunerea de a fi emisă sau nu autorizația pentru siguranța alimentelor a unității; în situația în care nu sunt îndeplinite toate cerințele de autorizare, în procesul-verbal de constatare se menționează deficiențele depistate, măsurile și termenele de remediere dispuse.

(5) În situația în care, prin procesul-verbal de constatare, se propune emiterea autorizației pentru siguranța alimentelor, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București solicită în scris direcției de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor acordarea numărului de autorizare a unității producătoare de semințe germinate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(6) Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor acordă numărul de autorizare alcătuit din literele SS și un cod cifric și îl transmite direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, prin întocmirea unui document al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(7) După primirea numărului de autorizare, direcția sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația pentru siguranța alimentelor și transmite o copie a acesteia la direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(8) Autorizația pentru siguranța alimentelor este emisă de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 10 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare prin care s-a propus emiterea autorizației, și poate fi ridicată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de o altă persoană, împuternicită printr-o delegație emisă numai pentru acest scop, înregistrată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al operatorului economic.

(9) În situația în care prin procesul-verbal de constatare nu se propune emiterea autorizației pentru siguranța alimentelor, după remedierea deficiențelor constatate, reprezentantul legal al operatorului economic depune documentele prevăzute la alin. (3) și solicită din nou, în scris, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare ale unității.

(10) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București comunică modul de soluționare a cererii de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(11) Reprezentanții legali ai operatorilor economici producători de semințe germinate sunt obligați să notifice, în cel mai scurt timp, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București care a emis autorizația pentru siguranța alimentelor orice modificare survenită în activitățile desfășurate.

Art. 4. -

(1) Activitățile din unitățile prevăzute la art. 1 lit. c) sunt supuse controalelor oficiale efectuate de către autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.

(2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația pentru siguranța alimentelor în vigoare, notifică acest fapt reprezentantului legal al operatorului economic și dispune sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Alături de sancționarea contravențională, direcția sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate dispune:

a) suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate;

b) interzicerea desfășurării activității pentru care nu sunt îndeplinite condițiile pentru siguranța alimentelor prevăzute în legislația în vigoare;

c) reținerea oficială a produselor alimentare de origine nonanimală.

(4) În cazul în care, în urma controalelor oficiale ale activității desfășurate, se impune suspendarea acesteia, personalul de specialitate cu atribuții de control oficial conform fișei postului consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivația tehnică a acestei măsuri și propune directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emiterea ordonanței privind suspendarea activității de producere a semințelor germinate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, pe care o notifică direcției de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(5) Termenul de remediere a deficiențelor, înscris în ordonanța privind suspendarea activității, curge de la data luării acesteia la cunoștință de către reprezentantul legal al operatorului și nu poate fi mai mare de 45 de zile.

(6) În cazul în care neconformitățile nu au fost remediate în termenul stabilit în ordonanța privind suspendarea activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage autorizația pentru siguranța alimentelor deținută de unitate și emite ordonanța privind interzicerea desfășurării activității de producere a semințelor germinate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o notifică direcției de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

(7) Ordonanțele de suspendare și de interzicere a desfășurării activității emise de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București se înscriu într-un registru special constituit în acest scop.

(8) Reluarea activității din unitățile prevăzute la art. 1 lit. c), pentru care s-a emis ordonanța privind interzicerea desfășurării activității, se realizează în urma parcurgerii procedurii de autorizare prevăzute la art. 3.

(9) În cazul în care se constată că activitățile prevăzute la art. 2 se desfășoară fără autorizație pentru siguranța alimentelor ori că activitățile continuă să se desfășoare după suspendarea sau interzicerea desfășurării activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune interzicerea desfășurării activității, precum și celelalte măsuri prevăzute de legislația în vigoare și informează în acest sens autoritățile teritoriale din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă pentru siguranța alimentelor.

ANEXA Nr. 1 la norma pentru siguranța alimentelor

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . . al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . ., în urma controlului efectuat în baza cererii și a documentației înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . la unitatea . . . . . . . . . ., situată în localitatea . . . . . . . . . ., (Se înscrie/Se înscriu obiectivul/obiectivele.) str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare (CUI) . . . . . . . . . ., aparținând de . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., în prezența domnului/doamnei . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., am constatat următoarele: . . . . . . . . . .

În urma verificării am constatat că unitatea îndeplinește/nu îndeplinește cerințele privind siguranța alimentelor pentru obiectivul: . . . . . . . . . .,

drept care se propune/nu se propune emiterea autorizației pentru siguranța alimentelor.

Prezentul proces-verbal de constatare conține . . . . . . . . . . pagini și a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la . . . . . . . . . . . (reprezentantul operatorului economic)

Întocmit
Reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor . . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
Luat la cunoștință
Reprezentant operator economic,
. . . . . . . . . .
(numele complet, calitatea persoanei, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 2 la norma pentru siguranța alimentelor

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

. . . . . . . . . .

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Direcția Generală . . . . . . . . . .
În atenția domnului director general . . . . . . . . . .

În urma efectuării controlului de către reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . la unitatea aparținând . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., în baza Solicitării înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . privind acordarea autorizației pentru unitatea: . . . . . . . . . ., s-a constatat că unitatea îndeplinește condițiile privind siguranța alimentelor, cu respectarea prevederilor anexei la Regulamentul UE nr. 210/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc germeni în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și cerințele aplicabile prevăzute în anexa 1 a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind procedura de autorizare a unităților producătoare de semințe germinate, vă rugăm să ne comunicați numărul de autorizare pentru unitatea menționată mai sus.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 3 la norma pentru siguranța alimentelor

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Direcția Generală . . . . . . . . . .

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .
În atenția domnului director executiv . . . . . . . . . .

Referitor la Adresa dumneavoastră nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., prin care solicitați, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind procedura de autorizare pentru siguranța alimentelor a unităților producătoare de semințe germinate, acordarea unui număr de autorizare pentru . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., aparținând . . . . . . . . . ., vă comunicăm că unitatea . . . . . . . . . . poate fi autorizată cu nr. . . . . . . . . . . .

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . va verifica modul de implementare și respectare a prevederilor legislației în vigoare și va dispune măsuri în cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației pentru siguranța alimentelor.

Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4 la norma pentru siguranța alimentelor

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

AUTORIZAȚIE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . ., având în vedere cererea și documentația înregistrate cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,

în baza Notei de constatare nr. . . . . . . . . . ., întocmită de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, și ale Regulamentului nr. 210/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind aprobarea unităților care produc germeni în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului,

DISPUNE:

Autorizarea cu nr. de autorizare: SS -. . .

a unității . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., cu sediul social în str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare (CUI) . . . . . . . . . ., reprezentantul legal al unității . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., pentru punctul de lucru . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., codul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., în care se desfășoară activitatea de producere a semințelor germinate.

După eliberarea prezentului document, reprezentantul operatorului economic trebuie să notifice Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor orice modificare a condițiilor din unitate intervenită ulterior emiterii autorizației pentru siguranța alimentelor.

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 5 la norma pentru siguranța alimentelor

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

ORDONANȚĂ
privind suspendarea activității de producere a semințelor germinate

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . ., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, și Procesul-verbal de constatare înregistrat la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., întocmită de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului . . . . . . . . . ., în baza verificării efectuate la unitatea . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., reprezentant legal al operatorului economic . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . ., (adresa completă)

DISPUNE:

suspendarea, începând cu data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . a activității de producere a semințelor germinate, desfășurată în baza Autorizației pentru siguranța alimentelor nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . de către unitatea . . . . . . . . . ., reprezentant legal al operatorului economic . . . . . . . . . . .

Reluarea activității se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al operatorului economic, numai după remedierea deficiențelor și verificarea unității privind asigurarea condițiilor de funcționare pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare în termenul stabilit atrage sancționarea contravențională și/sau interzicerea desfășurării activității.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)
Reprezentantul legal
al operatorului economic,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 6 la norma pentru siguranța alimentelor

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

ORDONANȚĂ
privind interzicerea desfășurării activității de producere a semințelor germinate

Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor . . . . . . . . . ., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, și Procesul-verbal de constatare înregistrat la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., întocmită de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului . . . . . . . . . ., în baza verificării efectuate la unitatea . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . ., reprezentant legal al unității . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . ., (adresa completă)

DISPUNE:

Începând cu data de . . . . . . . . . . se interzice desfășurarea activității de producere a semințelor germinate de către unitatea . . . . . . . . . ., reprezentant legal al unității . . . . . . . . . ., și se retrage Autorizația pentru siguranța alimentelor nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .

Reluarea activității se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unității, după remedierea deficiențelor, asigurarea condițiilor privind siguranța alimentelor sanitare veterinare de funcționare și obținerea autorizației pentru siguranța alimentelor conform prevederilor legislației în vigoare.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legislative în vigoare.

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)
Reprezentantul legal
al operatorului economic,
. . . . . . . . . .
(semnătura, ștampila)
;
se încarcă...