Parlamentul României

Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, denumit în continuare Comitetul, ca structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Guvernului.

(2) Fără a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autorităților prevăzute la alin. (1), misiunea Comitetului este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, prin stabilirea politicii macroprudențiale și a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Art. 2. -

(1) Obiectivul fundamental al Comitetului este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică. Sintagmele sistem financiar și risc sistemic au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic.

(2) În îndeplinirea obiectivului fundamental prevăzut la alin. (1), Comitetul este independent din punct de vedere operațional.

Art. 3. -

(1) În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Comitetul are următoarele atribuții:

a) identificarea, colectarea și analiza informațiilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental;

b) identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice;

c) identificarea instituțiilor și structurilor sistemului financiar care sunt relevante din punct de vedere sistemic;

d) elaborarea strategiei privind politica macroprudențială în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental;

e) emiterea de recomandări și avertizări în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice la adresa stabilității sistemului financiar național;

f) emiterea de recomandări și, după caz, avertizări pentru asigurarea implementării recomandărilor Comitetului european pentru risc sistemic sau, după caz, emiterea de recomandări și avertizări necesare ca urmare a avertismentelor Comitetului european pentru risc sistemic, emise în baza atribuțiilor conferite acestuia prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010;

g) monitorizarea implementării recomandărilor emise de Comitet și a măsurilor adoptate la nivel național, ca urmare a recomandărilor și avertizărilor emise de Comitet;

h) stabilirea, reevaluarea periodică și urmărirea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudențiale;

i) stabilirea, la nivel național, a instrumentelor macroprudențiale și reevaluarea periodică a acestora, precum și recunoașterea instrumentelor macroprudențiale stabilite de autoritățile din alte state membre;

j) emiterea de opinii consultative în domeniul său de competență, potrivit prevederilor legale în vigoare;

k) emiterea de recomandări pentru asigurarea punerii în aplicare la nivel național a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor emise în domeniul supravegherii macroprudențiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Comitetul acționează în calitate de:

a) autoritate macroprudențială în sensul Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale (CERS/2011/3);

b) autoritate desemnată, în sensul dispozițiilor cuprinse în secțiunile I și II, cap. 4, titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE;

c) autoritate desemnată, în sensul prevederilor art. 458 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), Comitetul este împuternicit să emită un regulament privind metodologia și procedura utilizate de acesta pentru stabilirea instrumentelor macroprudențiale prevăzute în secțiunile I și II, cap. 4, titlul VII din Directiva 2013/36/UE, precum și sfera de aplicare a acestor instrumente, în vederea emiterii de recomandări în acest sens. Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și potrivit art. 10 alin. (4).

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul monitorizează modul în care se asigură respectarea și, după caz, luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor emise în domeniul supravegherii macroprudențiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(5) În plus față de atribuțiile prevăzute la alin. (1), Comitetul este responsabil de coordonarea gestiunii crizelor financiare, sens în care emite recomandări în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru reducerea riscului de contaminare, în cazul în care unul sau mai mulți participanți la sistemul financiar se confruntă cu dificultăți care au impact sistemic, și monitorizează implementarea acestora.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul are competența de a solicita toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului său fundamental, inclusiv informații de la Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, informații de la alte autorități și instituții, inclusiv aflate în afara ariei de reglementare a acestor autorități, precum și informații la nivel de instituție în urma unei solicitări justificate, luând totodată măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora, autoritățile și instituțiile sesizate fiind obligate să furnizeze informațiile solicitate.

(7) Comitetul are obligația de a transmite Guvernului, Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară informațiile relevante necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestora.

(8) În scopul exercitării atribuțiilor conferite prin prezenta lege, Comitetul asigură cooperarea și schimbul de informații cu Comisia Europeană, cu Autoritatea Bancară Europeană, cu Comitetul european pentru risc sistemic, precum și cu autorități echivalente din alte state membre, luând măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității informațiilor primite.

(9) Comitetul informează Comitetul european pentru risc sistemic asupra acțiunilor întreprinse în vederea prevenirii și diminuării riscurilor sistemice la nivel național, cu respectarea, după caz, a termenelor prevăzute în recomandările acestuia ori în alte acte relevante emise la nivelul Uniunii Europene.

Art. 4. -

(1) Pentru implementarea la nivel național a măsurilor necesare în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice, Comitetul este împuternicit:

a) să emită recomandări și avertizări adresate Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități naționale de supraveghere financiară sectorială;

b) să emită recomandări adresate Guvernului, în scopul menținerii stabilității financiare;

c) să solicite Comitetului european pentru risc sistemic să emită o recomandare în vederea recunoașterii de către unul sau mai multe state membre a instrumentelor macroprudențiale recomandate de Comitet.

(2) Destinatarii recomandărilor sau avertizărilor Comitetului prevăzuți la alin. (1) pot să adopte măsurile corespunzătoare, inclusiv emiterea de reglementări, în vederea respectării recomandărilor sau, după caz, pot să întreprindă acțiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizați. Destinatarii informează Comitetul cu privire la măsurile adoptate sau, în cazul în care nu au adoptat astfel de măsuri, informarea va cuprinde motivele neadoptării acestora.

(3) În cazul în care Comitetul constată că nu s-a dat curs recomandării sale sau că destinatarii nu au justificat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează, în condiții de strictă confidențialitate, destinatarii.

CAPITOLUL II Organizarea Comitetului

Art. 5. -

(1) Comitetul are următoarea structură organizațională:

a) Consiliul general;

b) Comisia tehnică privind riscul sistemic;

c) Comisia tehnică privind gestiunea crizelor financiare;

d) Comitetul științific consultativ, alcătuit din reprezentanți ai mediului academic și universitar;

e) secretariatul.

(2) Consiliul general este responsabil cu adoptarea deciziilor în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3) Comisia tehnică privind riscul sistemic are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor de identificare, evaluare și monitorizare a riscului sistemic și propunerea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului prevăzut la art. 2 alin. (1).

(4) Comisia tehnică privind gestiunea crizelor financiare are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea de analize referitoare la unul sau mai mulți participanți la sistemul financiar care se confruntă sau sunt susceptibili de a se confrunta cu dificultăți majore care au impact sistemic și prin propunerea măsurilor necesare, în vederea reducerii riscului de contaminare a celorlalte instituții sau piețe financiare ori a sistemului financiar în ansamblul său.

(5) Secretariatul este asigurat de Banca Națională a României și acordă sprijin administrativ și logistic Comitetului.

(6) Organizarea și funcționarea Comitetului se stabilesc prin regulamente interne adoptate de Consiliul general al Comitetului.

Art. 6. -

(1) Președintele Comitetului este guvernatorul Băncii Naționale a României.

(2) Președintele reprezintă Comitetul în relația cu terții. În cazul imposibilității temporare de exercitare a atribuțiilor de către președinte, reprezentarea se asigură de unul dintre membri, desemnat de către Consiliul general.

Art. 7. -

(1) Consiliul general al Comitetului este format din 9 membri, după cum urmează:

a) din partea Băncii Naționale a României: guvernatorul, prim-viceguvernatorul și un viceguvernator desemnat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României;

b) din partea Autorității de Supraveghere Financiară: președintele, prim-vicepreședintele și un vicepreședinte desemnat de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară;

c) din partea Guvernului: 3 reprezentanți desemnați de prim- ministru.

(2) Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar participă la ședințele Consiliului general, fără drept de vot.

(3) Desfășurarea activității în calitate de membru al Consiliului general de către persoanele prevăzute la alin. (1) nu atrage o stare de incompatibilitate ori de conflict de interese în sensul prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ori cel prevăzut în legile speciale care guvernează statutul autorităților din care fac parte aceste persoane.

(4) Componența comisiilor tehnice și a Comitetului științific consultativ se stabilește de Consiliul general.

Art. 8. -

(1) Consiliul general se întrunește în ședințe ordinare de cel puțin 4 ori pe an.

(2) Consiliul general se întrunește în ședințe extraordinare la solicitarea oricărui membru al său.

(3) Ședințele Consiliului general sunt convocate de președintele Comitetului.

(4) Membrii Consiliului general participă personal la ședințele acestuia. În mod excepțional, este permisă înlocuirea membrilor cu persoane împuternicite de Consiliul general, în condițiile în care înlocuirea este justificată de imposibilitatea temporară de exercitare a atribuțiilor de către membrii de drept.

(5) Persoanele împuternicite în condițiile alin. (4) trebuie să facă parte din aceeași instituție cu membrii de drept care sunt înlocuiți.

(6) Membrii Consiliului general nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată.

Art. 9. -

(1) Fiecare membru al Consiliului general are dreptul la un vot.

(2) Consiliul general deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi.

(3) Deciziile Consiliului general se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 10. -

(1) Comitetul asigură comunicarea către părțile interesate a recomandărilor și avertizărilor emise, precum și publicarea pe site-ul propriu a unui comunicat de presă în termen de 3 zile de la emiterea acestora.

(2) În cazul în care emiterea recomandărilor și avertizărilor este condiționată de proceduri anterioare de notificare și aprobare din partea instituțiilor și autorităților europene, comitetul asigură comunicarea către părțile interesate a recomandărilor și avertizărilor, precum și publicarea pe site-ul propriu a unui comunicat de presă în termen de 3 zile de la primirea unui răspuns din partea instituțiilor și autorităților europene sau de la expirarea termenului de răspuns.

(3) În cazul în care Comitetul consideră că nu sunt repercusiuni la adresa stabilității financiare, acesta poate publica recomandările și avertizările emise.

(4) Comitetul asigură publicarea pe site-ul propriu a regulamentului prevăzut la art. 3 alin. (3), a doua zi după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. -

Președintele Comitetului prezintă Parlamentului României, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual.

Art. 12. -

(1) Membrii Consiliului general și oricare alte persoane care au lucrat sau lucrează pentru sau în legătură cu activitatea Comitetului nu vor divulga informații care fac obiectul secretului profesional.

(2) Informațiile primite de Comitet vor fi utilizate în mod exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia.

(3) Regimul de confidențialitate al documentelor și regimul de arhivare se stabilesc prin regulament intern adoptat de Consiliul general al Comitetului, cu respectarea dispozițiilor legale în domeniu.

Art. 13. -

Comitetul adoptă și urmărește implementarea strategiei privind politica macroprudențială, fără a aduce atingere independenței Băncii Naționale a României, conform art. 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Art. 14. -

(1) Operaționalizarea Comitetului se asigură în maximum 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Recomandările emise potrivit art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 29/2015, își păstrează valabilitatea.

*

Prezenta lege asigură:

- transpunerea dispozițiilor cuprinse în secțiunile I și II, cap. 4, titlul VII din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;

- implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale (CERS/2011/3), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 41 din 14 februarie 2012;

- cadrul legal pentru implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic din 4 aprilie 2013 privind obiectivele intermediare și instrumentele politicii macroprudențiale (CERS/2013/1), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 170 din 15 iunie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 16 martie 2017.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...